Довідники

Абросимова С. В. Книга записів Литовської метрики № 23 (Джерелознавчий аналіз) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. - Дніпропетровськ, 1997. - Вип. 1. - С. 109-125.

Академік Станіслав Дністрянський, 1870-1935: Біобібліогр. / Упоряд. М. Мушинка. - К., 1992. - 94 с.

Андрій Бульвінський. Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 років / Український археографічний щорічник. - Випуск 7. - Київ - Нью-Йорк, 2002. - С.84-96.

Архівна Україніка у Великобританії / Уклад. Дж.М. Хартлі; Пер. з англ., ред.: О. Тодійчук, Т. Ананьєва. - К. ; Лондон, 1993. - 94 с.

Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анот. перелік / Уклав Б. Кравченко. - К.; Едмонтон, 1990. - 36 с.

Архивный фонд РФ: феномен, мифы и реальность; Тезисы докладов и сообщений Международной научной конференции. Москва, 23-24 мая, 2001 г. / Сост.: Е. В. Старостин, А. Б. Безбородов, В.П. Козлов и др.; РГГУ; Историко-архивный институт. - М., 2001. - 159 с.

Бовгиря А.М. Пам'ятки історичної думки Гетьманщини у складі рукописних збірників XVIII - початку XIX ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. - К., 2004. - 20 с.

Бойко А.В. Джерела з історії Півдня України останньої чверті XVIII ст. в архівосховищах Москви і Петербурга: Покажчик справ. - Запоріжжя, 1996. - 61 с.

Вексельман Л., Элиасберг Г. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного архива литературы и искусства. - М., 1997. - (Серия "Еврейский архив", вып.8 ).

Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині: УВУ (1921-1945). - К., 1994. - 84 с.

Ганна Швидько. Фамільні архіви гетьманщини: археографічний аналіз публікацій / Український археографічний щорічник. - Випуск 7. - Київ - Нью-Йорк, 2002. - С.13-22.

Галенчанка Г. Я. Метрыка Вялікага князства Літоускага: гісторыя і стан захованя // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання: матэр. да 120-годдзю з дня нарадж. У.І.Пічэты. - Мн., 1998. - С. 125-126.

Дейч Генрихю. Архивніе документі по истории евреев в России в XIX - начале XX в.: Путеводитель / Ред. Бенджамин Натанс. - М., 1994. - 150 с.

Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии: Предварительный список архивных фондов / Составитель Д.А. Эльяшевич. Петербургский еврейский университет. Итнститут исследований еврейской диаспоры. Российский государственный гуманитарный университет. Историко-архивный интститут. Центр архивных исследований. - Акрополь - Санкт-Перербург - 1994. - 136 с.

Документы по истории и культуре вреев в архивах Москвы. Путеводитель / Научные редакторы и руководители: М.С. Куповецкий, Е.В. Старостин, Марек Веб - Москва - 1997 - 504 с.

Едиційна археографія в Україні ХІХ-ХХ ст.: Плани, проекти, проспекти видань / Вип. 1. Упорядн.: О. Журба, М.Капраль, С. Кіржаєв, Г. Папакін, С. Рильков; Відп. ред. П.Сохань; Наук. ред. Г. Боряк. АН України. Інститут української археографії. - К., 1993. - 230 с.

Животько Аркадій. Десять років Українського історичного кабінету (1930-1940) / За ред. Яр. Прокеша. - Прага, 1940. - 70 с. (Інвентарі Архіву Міністерства Внутрішніх справ. - Серія C, т. 1); Репринт: Desiat' rokiv ukrains'koho istorychnoho kabinetu, 1930-1940 / by Arkadii Zhyvotko; edyted Jaroslav Prokes. - New York: Norman Ross Publishing Inc., 1994.

Журнал "Исторический архив".

Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины ХVІ - первой половины XVII вв. / Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1979. - Ч. 4: Обзор основных отечественных архивных собраний. - 110 с.
[Огляд архівних зібрань: ЦДІАК; ЦДІАЛ; Архів ЛВІІ АН СРСР; БАН СРСР; ДПБ ім.  М. Салтикова-Щедріна; ДІМ; Відділ рукописів Наукової бібліотеки Харківського університету; Відділ рукописів ЦНБ АН УРСР; ЦДАДА СРСР]

Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украины ХVI - XVII вв. / Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1984. - 84 с.
[Огляд польських архівних зібрань: Головний архів давніх актів у Варшаві; Воєводський державний архів у Кракові; Національна бібліотека у Варшаві; Бібліотека Вроцлавського університету; Бібліотека Польської академії наук; Ягеллонська Бібліотека; "Оссолінеум"; Бібліотека Вроцлавського університету]

Ковальский Н. П. Источники по истории Украины ХVІ - первой половины XVII вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА / Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 300 - летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1979.

Колекція архівів єпископа Павла Доброхотова / Уклад. В.І. Ульяновський. - К., 1992. - 220 с.

Кулаковський П. М. Руська (Волинська) метрика: назва, склад, характер // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. - Дніпропетровськ, 1996. - Вип. 1. - С. 58-71.

Методические рекомендации по использованию документов Литовской метрики XVI в. в курсе источниковедения отечественной истории / Сост.: Н. П. Ковальский, Г. В. Боряк, В. В. Страшко. - Днепропетровск, 1987. - 52 с.
[Публікація регестів документів книг Коронної метрики у складі фонду "Литовська Метрика" РДАДА].

Мага І. Особовий архівний фонд В.О Романовського // Проблеми архівознавства і джерелознавства: Збірник наукових праць до 90-річчя від дня народження професора В.І. Стрельського / Редкол.: І.Л. Бутич, О.Г. Гранкіна, Я.С. Калакура та ін. - К., 2001. - С.92 - 112. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження джерела. Вип. 4). [Державний архів Ставропольського краю]

Метрыка Вялікага Княства Літоаскага. (1522-1552). Кніга запісаа 28 / Падрыхтоа тэкстаа да друку і навук. апарат: В. Мянжынскі, У. Свчяжынскі - Менск: АТНЕАЕUM, 2000. - 312 с.: іл. 8. - (Калекцыя "Помнінкі", Том І).

Митрофаненко В.В., Суслова Е.С. Фонд В.А. Романовського в Государственном архиве Ставропольского края // Археографический ежегодник за 1991 г. - М., 1994. - С. 227-230.

Михальський І.С. Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть: Автореф. дис. ... докт. іст. наук. - К., 2004. - 36 с.

Мушинка М. Музей Визвольної боротьби України та доля його фондів. - Мельбурн, 1996. - 113 с.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. - Ч. 1. - Прага, 1942. - 367 с.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. - Ч. 2. - Київ, 1999. - 270 с.

Обзор документальных источников по истории евреев в архивах СНГ. Центральные государственные архивы, государственные областные архивы Российской Федерации. - М., 1994. - (Серия "Еврейский архив", вып.1).

Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного военно-исторического архива. - М., 1994. - (Серия "Еврейский архив", вып.2).

Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного архива древних актов. - М., 1995. - (Серия "Еврейский архив", вып.3).

Передайте детям нашим о нашей судьбе... / Сборник документов и материалов // "Благотворительный еврейский центр Хесед Шимон"; Государственный архив при Совете Министров Автономной Республики Крым. - Симферополь: БЕЦ "Хесед Шимон", 2001. - 294 с.

Пірко В. А. Матеріали картографії як джерело до історії Півдня України ХVIII ст. // Український археографічний щорічник. Нова серія. - Вип. 5/6. - К., 2001. - С.25-39.
Огляд фондів РДВІА.

Русская и украинская эмиграция в Чехословацкой республике, 1918-1938: Путеводитель по арх. фондам и собраниям в Чешской республике. - Прага, 1995.

Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор / Канадський інститут українських студій в Едмонтоні. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. [Центральний державний історичний архів України, м. Львів]. – Варшава; Львів; Нью-Йорк: "Український архів" і Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. – 352 с.

Святець Ю. Перша книга записів Руської (Волинської) Метрики у складі фонду Литовської Метрики // Осягнення історії: Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. - Острог; Нью-Йорк, 1999. - С. 461-473.

Святець Ю. А. Дипломатичний аналіз як методологічна підстава проектування автоматизованої інформаційно-пошукової системи ЇРуська (Волинська) метрика (1569-1673)І // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О. І. Журби. - Дніпропетровськ, 2001. - Вип. 2. - С. 278-301.

Україніка в збірках Австрії. Бібліотеки, архіви, музеї: Попередній довід. / Уклад. П. Ричков. - К., 1993. - 48 с.

Український музей в Празі. (1659), 1925 - 1948: Опис фонду / Упоряд. Р. Махаткова. - К. ; Прага, 1996. - 296 с.

Універсали Івана Мазепи. 1687-1709 / Упоряд. Іван Бутич. Інститут української археографії НАН України; Наукове товариство імені Шевченка; Центральний державний іусторичний архів України, м. Київ. - Київ; Львів, 2002. - 670 с. - (Серія "Універсали українських гетьманів")

Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге. Межархивный путеводитель / Отв. ред. Т.Ф. Павлова. - М., 1999. - 671 с.

Bylyński L.ucjan. Polonica w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii. Informator.- Warszawa, 1997.

Boniecki J. Kresy wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii. Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawe (1919-1939) / NDAP. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. - Warszawa: DiG, 1996. - 207 s. - [Каталог містить інформацію про 2347 фотографії 486 населених пунктів Західної України та Білорусі 1919-1939 рр.].

Boshyk Y. A Guide to the Archival and Manuscript Collection of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., New York City: A Detailed Inventory. - Edmonton, 1988. - 137 p. - (Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta; Research Report N 30).

British Foreign Office Files on Ukraine and Ukrainians, 1917-1948. With Supplementary Files From the War Office, The Cabinet Office and the Empire Marketing Board / Ed. by J.V. Koshiv. - Edmonton: Univ. of Alberta ; Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1997. - XII, 293 p. - (Research Report N 60).

Rec.: Syrota R. бRecenziqв // Visn. L\viv. un-tu. Ser. ist. - 1999. - Vyp. 34. - S. 549-555.

Dandova, Marta, Zahradnikova, Marta. Ruska a ukrajinska mezivalecna emigrace ve fondech Literarniho archivu Pamatniku narodniho pisemnictvi. - Praha, 1999. - 168 s.

Davis R. H., jr. Slavic and Baltic Library Resources at the New York Public Library: A First History and Practical Guide / Introduction by the Honorable G.F. Kennan. - New York: New York Public Library, 1994. - 173 p.

Gerus-Tarnawecka I. East Slavic Cyrillica in Canadian Repositories. - Winnipeg, 1981.

Grimsted Patricia Kennedy. Twice Plunderes or Twice Saved: Russia's "Trophy" Archives and the Loot of the Reichssichernheitshauptamt // Holocaust and Genocide Studies. - 2001. - No. 3. - Forthcoming.

Himka J.-P. Galicia and Bukovina: A Research Handbook About Western Ukraine, Late 19th and 20th Centuries - [Edmonton], 1990. - 214 p.

International Bibliography of Directories and Archival Repositories - Bibliographie internationale des Guides et Annuaires relatifs aux Dépots d'Archives / Edited by André Vanrie et al. - Munich: K.G. Saur, 1990 (Archvum. - Vol.XXXVI).

From the Contents: Chapter 4: Major Libraries and Archives. A. Canada; B. USA; C-D. Vienna; E. Western Europe; F. Eastern Europe. - p. 85-103.

Jewish Documentary Sources in Russia, Ukraine and belarus: A Preliminary List / Edited by Dorit Sallis and Marek Web. The Jewish Theological Seminary of America. - New York, 1996. - 164.

Karlowich R.A. A Guide to Scholarly Resources on the Russian Empire and the Soviet Union in the New York Metropolitan Area. - Armonk (N.Y.) ; London: M.E. Sharpe, 1990.

Krochmal A. Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu / AP w Przemyślu. - Przemyśl, 1993. - 190 s. - [Більша частина праці присвячена документам греко-католицької перемишльської єпархії].

Ksiégi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach pa&3324;stwowych w Polsce. Informator / Oprac. A. Laszuk. - Warszawa, 2003. - 476 s.

Moody S., Wurl J. The Immigration History Research Center: A Guide to Collections. - New York: Greenwood Press, 1991. - 446 p.

Novochatsky K. Zasoby archiwalne i archiwa Ukrajny // Archiwista Polski. - 1996. - № 3. - S.41-44

Soupis pramenu k dejinam narodu Ruska, Ukrajiny a Beloruska do roku 1945 z archivu Ceske republiky / Narodni knihovna Ceske republiky - Slovanska knihovna Archivni sprava Ministerstva vnitra Ceske republiky. - Praha, 2003. - D. 2: Archivy Stredoceskeho kraje a Archiv hlavniho mesta Prahy. - 160 s. [Список джерел до історії російського, українського та білоруського народів до 1945 р. з архівів Чеської республіки. - Прага, 2003. - Т. 2: Архіви Центральної Чехії та архів столичного міста Праги. - 160 с.].

Stephen A. Grant, Scholar's Guide to Washington, D.C. for Russian, Central Eurasian, and Baltic Studies. - 3d ed. / Rev. by W.E. Pomeranz with the assistance of Gina R. Ottoboni. - Washington (D.C.): Woodrow Wilson Center Press ; Baltimore ; London: Johns Hopkins Univ. Press, 1994.

The Immigration Research Center: A Guide to Collections / Comp. and ed. by S. Moody and J. Wurl. - New York: Greenwood Press, 1991. - (Bibliographies and indexes in American History; N 20).

Kollarova Zuzana, Hanuz Jozef. Sprevodka po Slovenskych Archivoch (A Giude to the Slovac Archives). - Presov: Universum, 1999. - 192 s.
Рец.: Мушинка М. Путівник по архівах Словаччини // Архіви Укр. - 1999. - № 1-6. - С.150-152.

The Batchinsky Collection Carleton University Library: Finding Aid / Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by John S. Jaworsky and Olga S. A. Szkabarnicki; Ed. By Jeremy Palin. - Edmonton, 1995. - 101 p. - (Research Report; № 47).

The Michael Luchkovich Collection / Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by Serge Cipko. - Edmonton, 1992. - [14] p. - (Occasional Research Reports. Research Report; № 49).

Vatican Archives: An Inventory and Guide to Historical Documentation of the Holy See. - New York: Oxford University Press, 1998

Wynne Susan F. Finding Your Jewish Roots in Galicia: A Resource Guide. - Teaneck, N.J.: A-otaynu, 1998.

На початок

Огляди архівних фондів, колекцій, зібрань

Абросимова С.В. Книга записів Литовської метрики № 23 (Джерелознавчий аналіз) // Дніпропетровський історико-географічний збірник / За ред. О.І.Журби. Дніпропетровський національний університет. Кафедра історії України. - Дніпропетровськ, 1997. - Вип.1. - С.109-125.

Австрія відкриває Сергія Борткевича // Хрещатик. - 23 січ. 2001.
Про віднайдення документів з особового архіву видатного українського піаніста і композитора Сергія Борткевича.

Александров П.Г. Унікальний документ з історії Підпільненської Січі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1999. - Вип. 4(5). - С. 203-205. [РДАДА ф. 7].

Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анотований перелік / Укл. Б. Кравченко. - Київ; Едмонтон, 1990.

Архивные материалы о Н.И. Костомарове // Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885). - К., - Донецк. - 2001. - С. 47-49.

Багалій Д., Барвінський В. Українські архівні фонди в мезах РСФСР // Архівна справа. - 1925. - Кн.1. - С.34-44.

Белов Г.А. Пополнение государственного архивного фонда СССР документами зарубежных архивов. - Вопросы истории, 1967. - № 6. - С.171-178.

Безверхній О. "Полтавська кімната" у королівському військовому архіві Швеції // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конференції. - Полтава, 2003. - С. 414-419. [Про колекцію, присвячену Полтавській битві у королівському військовому архіві Швеції]

Бойко А.В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в архівосховищах Москви і Петербурга. - Запоріжжя, 1997. - 84 с.

Бойко А.В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в фондах рукописного відділу ДПБ ім. М. Є. Салтикова-Щедрина // Наукові праці історичного факультету. - Запоріжжя, 1993. - Вип. 1. - С. 64-87.

Бойко А.В. Джерела до історії Турбаївського повстання у фондах РДАДА // Наукові праці історичного факультету. -Запоріжжя, 1993. - Вип. IX. - С. 25-31.

Бойко А.В. Рух фондоутворення документів з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття до вищих органів влади Російської держави // Наукові праці історичного факультету. -Запоріжжя, 1993. - Вип. VII. - С. 149-162.

Боряк Г.В. [Зарубіжна архівна Україніка: проблеми археографічної реєстрації] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей: (Матеріали Всеукр. наради). - К., 1993. - С. 20-25.

Боряк Г.В. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна Україніка // Архівознавство. Навчальний посібник. - Київ, 1998.

Боряк Г.В. Проблеми видання Литовської і Волинської метрик // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. Респ. наради. груд. 1988 р. - К., 1988. - С. 115-1201.

Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 84-93.

Брехуненко В. Актуальні питання формування джерельної бази досліджень історії українського козацтва ХVІ - першої половини ХVІІ ст.: Документи моск. приказів // Четвертий Міжнар. конгр. україністів. Одеса, 26-29 серп. 1999 р.: Доп. і повідомл. Історія. - О.; К.; Л., 1999. - Ч. 1. - С. 153-160.

Брехуненко В. Документи української старшини кінця 50-х - середини 70-х років XVII століття у бібліотеках і архівах Польщі // Записки наукового товариства ім.  Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. - Львів, 1996. - Том CCXXXI. - С. 569-576.

Брехуненко В. А. "Україніка" в приказній документації Московії XVI-XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу // Український археографічний щорічник. Нова серія. - Вип. 5/6. - К., 2001. - С. 40-50.
Огляд фондів РДАДА.

Б[утич] Ів. Документальні матеріали з історії українського народу в державному архіві Австрії // Архіви України. - 1964. - № 1. - С. 64-67.

Вавричин М. Комплекс карт України Г. Боплана та їх збереження в Бібліотеках Європи // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. - Львів., 2000. - С.18-22.

Валеры Мянжинскі. Пачаток комплекснай публикацыі Метрыкі ВКЛ ва Украіне (Выдавание Кнігі N 220 Валынскай Метрыкі за 1652-1673 гг.) // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Т.-1. - Мінск, 2001. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). - 157-162 с.

Варварцев М. М. Джерела з історії України в італійських архівах // Архіви України. - 1982. - № 5. - С. 56-62.

Великочий В. Репрезентативність джерельної бази істиорії ЗУНР // Україна: Культурна спадщина. Національна свідомість. ДержавністьНАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів, 2000. - Вип.6: Західно-Українська народна республіка: Історія і традиції. - С.41-43.

Відеоархів новітньої історії України - дар для Наукового товариства Шевченка в Америці // Вісник Державного комітету архівів України. - Вип. 1(5). - К., 2001. - С. 78-79.

Виставка "Повернена історія" [ Програма "Зарубіжна архівна Россіка"] // Вісник Державного комітету архівів України. - Вип. 1(5). - К., 2001. - С. 85.

Гаврилюк С.В. Історичне пам'яткознавство Волині XIX - початку XX ст. (За документами Рукописного архіву Інституту історії Матеріальної культури Російської Академії наук) // Архіви України. - 2002. - № 4-6. - С. 207- 217.

Галенченка Г.Я. Метрыка Вялікаго князства Літоускаго: гісторыя і стан захавання // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання: Матэр. до 120-годдзю з дня нарадж. У.І.Пічэты. - Мн., 1998. - С.125-126.

Гаранін О. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 123-129.

Гирич І., Рибалко О. Меценат і музейник Каленик Лисюк: реліквії зібрані і... втрачені? [українські музейні, бібліотечні та архівні збірки у США] / І. Г., О. Р. // Пам'ятки України: Історія і культура. - 1998. - №  1. - С. 58-61.

Гирич І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття [зберігається у Центральному оттавському архіві, Канада] // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Л., 2004. - Т. І. - С. 441-454.

Горбач О. Слов'янські рукописи монастирських бібліотек у Путній і Драгомірній в Румунії // Богословія. - Рим, 1968. - Т. 32. - С. 190-199.

Гунчак Т. Україна ХХ сторіччя в зарубіжних архівах // Український історичний журнал. - 1991. - № 10. - С. 137-141.

Грановський Б. До історії книгозбірні "Музей Визвольної боротьби України" (Прага. 1925-1945) // Бібліотечний вісник. - 1999. - №  4. - С. 26-27.

Гримстед Патриция Кеннеди. Неизвестная подокументная опись Русской метрики (1569-1673) из собрания ЦДАГА СССР // Исследования по истории Литовской метрики: Сб. науч. тр. - М., 1989. - С. 118-137.

Гримстед Патриция Кеннеди. Культурные ценности: возможности и перспективы общеевропейского сотрудничества // Сборник материалов международной конференции "Культурное сотрудничество в Европе: проблемы сохранения и охраны культурных ценностей". Санкт-Петербург, 12 мая 2003 г. - Берлин Виссеншафтс-Ферлаг. Издательство Рудомино, Москва, 2004. - С. 230-252.

Ґрімстед Патриція Кеннеді "Празькі архіви" у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки / Державний комітет архівів України. Український науковий інститут Гарвардського університету - К., 2005. - 252 с.

Грімстед Патріція Кеннеді. Руська метрика: Книги Польської коронної канцелярії для українських земель, 1569-1673 рр. // Укр. іст. журн. - 1989. - №  5. - С. 52-62.

Груша Аляксандр. Асаблівасці вядзення кніг Метрыкі Вялікага княства Літоўскага 30 - 40-ых гадоў XVI cтагоддзя // Aрхівы і справаводства. - 2001. - №4.

Дашкевич Я. Документальні матеріали з історії України в Центральній бібліотеці Академії наук Литовської РСР // Архіви України. - 1967. - № 1. - С. 79-83.

Дашкевич Я. Документи та матеріали про українсько-польські стосунки у 1940-х рр. в Українському архіві (Варшава) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2: (1995-1997). - С. 155-156.

Дашкевич Я. Документи Українського Центрального Комітету в Національному архіві Канади про польсько-українські стосунки 1941-1944 рр. // Там само. - С. 157-159.

Дашкевич Я. Українські збірки в Нью-Йорку // Там само. - С. 178-181.

Дашкевич Я Українські збірки Нью-Йорку // Київська старовина. - 2001. - №  2. - С. 134-136.
[Огляд документальних зібрань УВАН, Нью-Йоркської публічної бібліотеки; "Програма документальної спадщини" під егідою Довідково-дослідного бібліотечного агентства Великого Нью-Йорку].

Дзярновіч Алег. Прапановы па стварэнню электроннага архіву Метрыкі ВКЛ // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Т.-1. - Мінск, 2001. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). - 170-175.

Дзярновіч Алег. Кніга № 28 Метрыкі ВКЛ на кампакт-дыску // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Т.-1. - Мінск, 2001. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). - 176-180 с.

Дивний І.В. Українські некрополезнавчі матеріали в Російському державному історичному архіві (Санкт-Петербург) та перспективи їх опрацювання // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства. - Київ - Санкт-Петербург, - 1999. - С.91-94.

Добржанський О. В. Документи про москвофільський рух на західноукраїнських землях др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст. в австрійському архіві династії, двору та держави // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996). - К., 1997. - Ч. 2. - С. 202-206.

Дубик М. Нацистські трофеї з України: аналіз документальних джерел // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1999. - Т. 3. - С. 598-602. [Огляд документів фонду "Пункт прийому трофеїв Головної каси рейху", що зберігається у Федеральному архіві в Берліні (R 2104)]

Дубоніс Артурас. Найважнейшыя працы даследчикау Літвы па Літоускай Метрыцы: Бібліяграфія // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Т.=1. - Мінск, 2001. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). - С. 152-162.

Дячок В. В. Нововыявленные документальные источники по истории крестьянского движения в Подольской губернии под предводительством Устима Кармалюка в первой трети XIX века [у фондах РДІА у Санкт-Петербурзі] // Исследования по историографии и источниковедению отечественной истории XVI-XХ вв.: Межвуз. сб. науч. тр. - Д., 1990. - С. 86-94.

Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Український археографічний щорічник. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 439-441.

Забіяка І.М. До питання про вивчення петербурзької документальної спадщини Василя Горленка // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства. - Київ - Санкт-Петербург, - 1999. - С.95-98.

Заремба С.& Український музей визвольної боротьби у Празі // Київська старовина. - 1997. -№ 1/2. - С. 122-137.

Зарецька Т. Документи української історії в фондах польського центрального військового архіву // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. - 2003. - Вип. 9. - С. 352-360.

Заруба В. М. Архіви Малоросійського та Розрядного приказів про антиосманську боротьбу в Україні останньої чверті XVII ст. // Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2002. - Вип. 14. - С. 49-55.

Зибликевич Є. Одисея архівної спадщини Вячеслава Липинського (Відень - Райхенау - Берлін - Бадег - Філадельфія) // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 119-123.

Иванов В.И. Документы по истории Украины XVIII - начала XIX вв. в фондах Краснодарского исторического музея // Дніпропетровський історико-географічний збірник / За ред. О.І.Журби. Дніпропетровський національний університет. Кафедра історії України. - Дніпропетровськ, 2001. - Вип. 2. - С.554-566.

Інкін В. Архів Самбірської економії // Записки наукового товариства ім.  Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. - Львів, 1996. - Том CCXXXI. - С. 109-146.

Кавун М. Джерела з історії міст Півдня України XVIII-XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) // Студії з арх. справи та документознавства. - 2003. - Т. 9. - С. 101-103.

Капраль М. Джерела до історичної демографії та соціотопографії Львова ХVІ-ХVІІ ст. у варшавських архівних збірках // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2: (1995-1997). - С. 201-204.

Карамаш С. Нові відомості про архіви В. В. Пухальського: [Про рукописні матеріали засновника і першого ректора Київської консерваторії проф. В. В. Пухальського, які зберігаються в Державному будинку-музею П. І. Чайковського в Кліну (Росія)] // Лук'янівський некрополь - історія, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 120-річчю заснування Лук'янівського цивільного кладовища. - К., 1998. - С. 22-23.

Карліна О. Документи "Архіву Радзівіллів" як джерела з історії Волині ХVІІІ-ХІХ ст.: [Огляд арх. із збірки Головного арх. давніх актів у Варшаві] // Осягнення історії: Зб. наук. пр. на пошану проф. Миколи Ковальського з нагоди 70-річчя. - Остріг; Нью-Йорк, 1999. - С. 286-290.

Кашлей А. Кириллические рукописи в фондах Национальной Библиотеки в Варшаве // Prace badawcze i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych ksiazek i dokumentow. - Warszawa, 1991. - S. 180-190.

Кириленко О., Яценко О. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 93-122.

Климова К. "Кожна військова акція фахове зафіксована" (До питання про організацію воєнно-історичних архівів в Україні 1918-1923 pp.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921): 3б. наук. праць. - К., 1998. - С.48-49.

Климова К. Архівна діяльність Київського відділу Імператорського російського воєнно-історичного товариства // Історія. Історіософія. Джерелознавство: Статті, розвідки, замітки, есе / НАН України. РАУ. МАУ. -К.,С.231-250.

Ковальский Н. П. Документи родинного фонду Сангушків Краківського державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії України XVI - XVIII ст. // АУ. 1983. № 3. С.60-63.

Ковальский Н.П. Документальные источники по истории Великого княжества Литовского XV - XVIII вв. в архиве Сангушек // Материалы межреспубликанской научной конференции по источниковедению и историографии народов прибалтийских республик Союза ССР. Источниковедение. - Вильнюс, 1978. С.35-41.

Ковальский Н.П. Документальные коллекции Радзиминьского и Оссолиньского как источники по истории Волыни ХV-XVIII вв. // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения: Сб. научных трудов / Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1978. - С. 25-34.

Ковальський Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI - XVII вв. Днепропетровск, 1984.

Ковальский Н. П. Острожский инвентарь 1654 г.: [Збергігається у Головному архіві Давніх Актів у Варшаві] // Исследования по историографии и источниковедению отечественной истории XVI-XХ вв.: Межвуз. сб. науч. тр. - Д., 1990. - С. 32-40.

Ковальский М. Персональна справа Івана Огієнка в Архіві Нових Актів у Варшаві // Український історик. - 1995. - Ч. 1-4. - С. 259-267.

Константінова В. М. Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII - 1853 р.: Автореф. ... дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 21 с. [Огляд фондів Рос. держ. архіву давніх актів, Рос. держ. військово-історичного архіву, Рос. держ. іст. архіву].

Копиця М. Епістолярна спадщина Б. Лятошинського з архівів Москви - духовний пам'ятник української культури // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини - К., 1999. - Вип. 13. - С. 57-66.

Коровицький І. Архів Вячеслава Липинського // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 124-128.

Кришталович У. Карти України ХVІІ-ХVІІІ ст. в архівах і бібліотеках Канади // Там само. - С. 216-217.

Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій // Архіви України. - 2005. -№ 4. - С. 60-75.

Кузик В. Що чекає український фоноархів на фірмі "Мелодія"? // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини - К., 1999. - Вип. 13. - С. 111-113.

Кулаківський П.М. До генези структури книг Руської (Волинської) метрики // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. Теорія і методи: Міжвуз. зб. наук. пр. - Д., 1995. - 1995. - С. 56-69.

Кулаківський П.М. Книги Коронної і Литовської метрик другої половини ХVІІ ст. та проблеми їх публікації // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. Респ. наради. груд. 1988 р. - К., 1988. - С. 120-122.

Кулаківський П.М. Руська (Волинська) метрика: назва, склад, характер // Вісн. Дніпропетр. ун-ту: Історія та археологія. - 1996. - Вип. 1. - С. 58-71.

Кулаківський П.М. Руська (Волинська) метрика у третій чверті ХVІІ ст. // Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652-1673 рр. - Острог та ін., 1999. - С. 10-28.

Кулаковський П. Визначення автентичності документа в Коронній канцелярії Речі Посполитої // Наукові записки. Історичні науки / Університет "Острозька Академія" - Острог, 2000. - Вип. 1. - С. 196-200.

Купчинський О. Погляд на науково-видавничу діяльність Українського Вільного Університету: зміст і видовий склад видань, динаміка розвитку, автура (1921-1991) // Записки наукового товариства ім.  Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. - Львів, 1996. - Том CCXXXI. - С. 521-561.

Купчинський О. Ермітажна збірка рукописних карт українських територій ХVIII ст.// Картографія та історія України: Зб. наук. праць. - Львів., 2000. - С. 236-241.

Кураєв О.О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікаціїю Т. Горникевича) // Архіви України. - 2000. -№  1-3. - С. 97-102.

Лебединцев П.Т. О планах Киева, хранящихся в Петербургских архивах // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. - К., 1879. - Кн.1. - С.268-269.

Ленцик В. Український музей і бібліотека в Стемфорді // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара. - К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Л., 2000. - С. 651-659.

Ленченко В. Рукописні плани Запорозької Січі XVIII століття // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2004. - Вип. 8-9. - С. 157-189. [Додаток: Описи рукописних планів Старої (Чортомлицької) та Нової (Підпільненської) Запорозьких Січей XVIII століття. - С. 168-189. (з фондів РДВІА, Б-ки РАН, РДАДА, НБУВ)]

Лозенко Л.І. Празький історичний архів: історія і сьогодення // Архіви України. - 1994. - №  1/6. - С. 18-30; Лозенко Л. До історії Празького українського архіву // Генеза. - 1995. - № 1/3. - С. 141-145.

Лещенко Л. О. Відображення революційних подій 1905-1907 рр. на Україні в документах і матеріалах архівів США і Великобританії // Архіви України. - 1976. - № 1. - С. 36-42.

Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII - XIX ст.: Дис. ... іст. наук: 07.00.06 / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 183 с., 161 с. дод
Додаток А. Перелік карт і планів Києва XVII - ХІХ ст. - С. 1-108. [Перелік 1404 карт і планів Києва XVII - XIX ст. з архівних, бібліотечних та музейних фондів України, Росії, Польщі].

Мардак В. Україністика в бібліотеках і архівах Німеччини // Записки наукового товариства ім.  Шевченка / Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. - Львів, 1996. - Том CCXXXI. - С. 562-568.

Маркіна В. Документи польського архіву "Скарб коронний" про соціально-економічні відносини на Правобережній Україні у XVIII ст.: [Огляд документів Головного архіву давніх актів у Варшаві] // Архіви України. - 1958. - № 4. - С. 82-91.

Мартиненко О. Документи і матеріали про діяльність української музичної еміграції міжвоєнного періоду в Чехословаччині у фондах празьких архівів // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини - К., 1999. - Вип. 13. - С. 95-103.

Матвіїшин Я. Живописні плани трьох українських замків-фортець з XVII ст. (Бара, Меджибожа, Чигирина) у Дипломатичному архіві Міністерства закордонних справ Франції // Історичне картознавство України: Зб. наук. праць. - Л.; К.; Нью-Йорк, 2004. - С. 195-200.

Мацюк О. Матеріали з історії України в бібліотеках та архівах Варшави // Архіви України. - 1966. - № 2. - С. 73-74.

Мільчев В. Джерела до історії запорозького козацтва в фонді "Славонська генералкоманда" Хорватського державного архіву // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К.-Нью-Йорк, 2004. - Вип. 8/9. - С. 88-98.

Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Т.-1. - Мінск, 2001. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV). - 186 с.

Місило Є. Українські культурні цінності у варшавському сховищі // Слідами пам'яті: Літопис. календар. - Варшава, 1996. - Т. 1. - С. 109-112.

Миронюк Г., Верл Дж. Українська колекція дослідного центру історії імміграції [Міннесотського університету, США]: вивчення бібліографічного доступу через комп'ютерні системи // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографіч. дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1994. - Вип. 2. - С. 248-256.

Митрофаненко В. В., Суслова Е. С. Фонд В. А. Романовского в Государственном архиве Ставропольского края // Археографический ежегодник за 1991 г. - М., 1994. - С. 227-230.

Михальчук В. Українська бібліотека ім.  Симона Петлюри в Парижі: Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998). - К., 1999. - 656 с.

Мицель Михаил. Документы о Катастрофе европейского еврейства в Нью-Йоркском архиве "Джойнта" // Катастрофа європейського єврейства під час Другої світової війни: Рефлексії на межі століть: Зб. наукових праць. Матеріали конференції 29-31 серпня 1999 р. / Інститут юдаїки; Національна білбіотека України ім. В.І. Вернадського. – К., 2000. – С. 233–235; Доля єврейської духовної та матеріальної культури в ХХ століітті: Зб. наукових праць. Матеріали конференції 28-30 серпня 2001 р. / Інститут юдаїки; Національна білбіотека України ім. В.І. Вернадського. – К., 2001. – С. 5-8.

Мицик Ю. Джерела до історії України 1654-1657 рр. у фондах польських архівосховищ // Архіви України. - 1991. - №  2. - С. 52-60.

Мицик Ю. Джерела з польських архівосховищ до історії України другої половини ХVІІ ст. // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 72-93.

Мицик Ю. Джерела до вивчення історії анифеодальної та визвольної боротьби українського народу у першій половині XVIII ст. у фондах архівів та бібліотек ПНР // АУ. 1982. № 3. С. 63-65.

Мицик Ю. Джерела до вивчення історії анифеодальної та визвольної боротьби наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. у фондах архівів та бібліотек ПНР // АУ. 1986. №  5. С. 55-61.

Мицик Ю. А. З джерел до історії Кам'янської та Олешківської Січей // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1996. - Вип. 1. - С. 8-20. [опис рукописного збірника № 5844 у Відділі рукописів бібліотеки Чарторийських у Кракові].

Мицик Ю. З джерел до історії Нової Січі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1996. - Вип. 2. - С. 5-12. [Відділ рукописів Бібліотеки Польської Академії наук].

Мицик Ю. Нові дані про події Визвольної війни українського народу 1648 - 1654 рр. у Чернігові (за матеріалами архівів ПНР) // Третя республіканська конференція з історичного краєзнавства. - К., 1984. С. 219-221.

Мицик Ю. Нові дані про з історії Чернігівщини XVII ст.(за матеріалами архівосховищ ПНР) // Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. - Чернігів, 1985. С. 52-54.

Мицик Ю. Нові дані про події Визвольної війни українського народу 1648 - 1654 рр. у м. Вінниці (за матеріалами архівів ПНР) // Тези доповідей Четвертої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. - Вінниця, 1986. С. 60-61.

Мицик Ю. Подольские источники по истории Крестьянской войны под предводительством С.Т. Разина // Советские архивы. - 1986. -№ 6. - С.26-29.

Мыцык Ю. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов / Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1988. - С. 76 с.
[Огляд архівних зібрань: ЦДІАК; ЦДІАЛ; ЦНБ АН УРСР; НБ АН УРСР ім.  В. Г. Короленко; НБ Харківського державного університету ім.  О. М. Горьського; Чернігівського обласного історичного музею; Дніпропетровського історичного музею; архівосховищ Польщі]

Мицик Ю. Матеріали архівосховищ Польщі як джерело до історії запорозького козацтва другої половини ХVІІ ст. // Проблеми історії запорозького козацтва в сучасній історичній науці та музейній практиці: Матеріали 1-ї Респ. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, січ. 1990 р. - Запоріжжя ; Д., 1990. - С. 45-48.

Мицик Ю. Огляд джерел з історії України та Росії ХV-ХІХ ст. в зібраннях ФРН // Український археографічний щорічник. - К., 1999. - Вип. 3/4. - С. 110-140.

Мицик Ю.А. З архівної спадщини митрополита Іларіона (Огієнка) [Архів Консисторії Української Православної Церкви в Канаді у Вінніпезі ] // Архівознавство. Археографія.Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник / Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. - К., 2001. - Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. - С. 41-62.

Мицик Ю. З джерел до історії Сіверської України та Білорусі XV - XVII ст. (за матеріалами польських архівосховищ) // Сіверянський літопис. - 2001. - № 3. - С. 52-64.

Мицик Ю. Регести з документів "татарського відділу" Архіву коронного в Варшаві (кінець XVI-XVII ст.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.) - Вип. 2. - К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. - C. 318-365.

Мицик Юрій. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст. // Архіви України. - 2004. - № 1-2. - С. 93-112.

Момрик М. Українські архівні збірки при Національному архіві Канади // Архіви України. - 1995. - №  1/3. - С. 79-87.

Мушинка М. Архіви української еміграції з Чехо-Словаччини (1917-1945): Сучасний стан і місця зберігання // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара / Українське історичне товариство; Міжнародна асоціація українознавців; НАН України. Інститут українознавства ім.  І. П. Крип'якевича, Інститут української археографії та джерелознавства ім.  М. С. Грушевського; Наукове товариство ім.  Шевченка у Львові; Чернівецький національний університет ім.  Ю. Федьковича; Університет "Острозька Академія". - Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. - С. 532-545.

Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон Наріжний / Русская. украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды славянской библиотеки и пражских архивов: Сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14-15 августа 1995 г.): В 2 ч. - Прага, 1995. - Ч.2. - С. 806-815.

Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України, Асоціація україністів Словаччини, Наукове товариство ім. Шевченка у Словаччині - К., 2005. - 160 с.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. - Прага. 1942. - Ч. 1, К., 1999. - Ч. 2.

Наулко В.І. "Українські етнографічні матеріали в архівосховищах Російської Федерації" // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства. - Київ - Санкт-Петербург, - 1999. - С. 77-80.

Непомнящий А. "Україніка" за кордоном: документи фонду Х. Оганесяна у Центральному державному історичному архіві республіки Вірменія // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1996. - Т. 2. - С. 90-92.

Непомнящий А. А. Кучук-Иоаннесов Христофор Иванович // Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ-начале ХХ века. - Симферополь: Таврида, 1998. - С. 110-112. [Огляд ф. №  40 ЦДІА Республіки Вірменія].

Несина О. Український дослідний і документаційний центр у Нью-Йорку // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 437-438.

Ніякий В. Матеріали про Т. Г. Шевченка в Горьковському облдержархіві // Архіви України. - 1962. - № 3. - С. 84-85.

Новікаў Сяргей. Архівы Германіі як крыніца новых ведаў і навуковага пошуку па гісторыі Беларусі перыяду Другой сусветнай вайны // Aрхівы і справаводства. - 2000. - № 5.

Новікаў Сяргей. Беларусь перыяду акупацыі 1941-1944 гадоў: агляд дакументальных матэрыялаў Федэральнага ваеннага архіва Германіі ў Фрайбургу // Aрхівы і справаводства. - 2001. - № 3.

Ойтозі Естер. Доля українських стародруків у Східній та Північно-Східній Угорщині // Український археографічний щорічник. - К., 1992. - Нова серія. Вип. 1. - С. 295 - 297.

Остапчук В. Проблеми і перспективи розвитку османістики в Україні [в т. ч. проблеми дослідження архівної україніки в Туреччині] // Український археографічний щорічник. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 94-112.

Павлюк О.В. Архів уряду ЗУНР // Архіви України. - 1996. - №  4/6. - С. 48-50.

Палієнко М., Срібняк І. Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану Марка Акимовича Варшавчика. - К., 1999. - С. 175-179.

Палієнко М., Срібняк І. Музей визвольної боротьби України у Празі (1925-1948); створення. діяльність, доля архівної колекції /У Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. наук. зб. - Вип. ІІ; Архівознавчі читання. - К., 2000. - С.35-47.

Палієнко М. Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності музею-архіву ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук) // Студії з арх. справи та документознавства. - К., 2002. - Т. 8. - С. 204-210.

Палієнко М. "Все, що зв'язано з нашою історією, мусить бути зібрано, упорядковано і схоронено…" (збереження документальної спадщини українського народу Державним центром УНР в екзилі) // Nad Wisła i Dniprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej - przeszłośc i teraźniejszośc. Prace naukowe wykładowców i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego. Seria: Systemy Międzynarodowe i Globalny Rozwój. - Toruń; Kijów, 2002. - № 1. - S. 255-261.

Палієнко М. "Це потрібно для історії...". (Доля архівних колекцій Головного військово-історичного архіву Армії УНР у Польщі) // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей. - К., 2003. - Вип. 7, Ч. І. - С. 85-91.

Палієнко М. З історії організації українських еміграційних архівів у Польщі на початку 1920-х рр. // Пам'ятки: Археограф. щорічник. - 2005. - Т. 5. - С. 12-21.

Папакін А. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. // Архіви України. - 2005. -№ 4. - С. 60-75.

Папакін Г.В. Колекція мікрофільмів з Національного архіву Канади // АрхівиУкраїни. - 1995. - №  4/6. - С. 92-96.

Пархоменко Л. Колекція листів Олександра Кошиця з московського музею-архіву імені М.Глинки // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини - К., 1999. - Вип. 13. - С. 81-86.

Пасько І. Архівна україніка в межах і за межами України: практичний досвід // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. парламентська б-ка України. - К., 2004. - С. 86-89.

Пірко В. Матеріали Російського державного архіву давніх актів як джерело до історії південно-східної України XVII-XVIII ст. // Студії з арх. справи та документознавства. - 2003. - Т. 9. - С. 126-129.

Попова Л. Документальні матеріали з історії України в архівах Польської Народної республіки // Архіви України. - 1961. - № 1. - С. 64-71.

Посохов С. Джерела з історії університетів України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Російського державного історичного архіву // Студії з арх. справи та документознавства. - 2003. - Т. 9. - С. 56-58.

Потульницкий В. Обзор фондов украиники Восточноевропейского архивного института в Филадельфии, Австрийской национальной библиотеки в Вене // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюзной конференции (30 мая - 1 июня 1990 г.). - К., 1990. - С. 143-144.

Потульницький В. Огляд фондів україніки архівів і бібліотек Відня // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини XIX - початку XX століття / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей; Посольство Австрійської Республіки в Україні; Чернівецька міська рада; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ-Чернівці, 1999. - С. 60-70.

Расевич В. Робота у віденських архівах у рамках стипендії ім.  К. Іречек // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові. - Л., 1994. - Вип. 1: (Липень 1992 - жовтень 1993). - С. 107-108.

Рейхман Я. Турецькі архіви і їх значення для дослідження історії України // Архіви України. - 1966. - № 4. - С. 11-16.

Реєстр надань на Поділлі Владислава II Ягайла [Регести документів з польських архівів 1402-1434 рр.] // Михайловський В. Земельні надання Владислава II - джерело до історії Поділля в першій третині XV ст. // Молода нація: Альманах. - Київ, 2000. - №  1. - С. 253-264.

Ричков П.А. Джерела Російського державного воєнно-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні // Архіви України. - 1992. - №  5/6. - С. 52-61.

Ричков П.А. Українські міста в картографічній збірці Віденського воєнного архіву // Там само. - 1994. - №  1/6. - С. 65-72.

Розов М. Маловідомі джерела з історії української мови. Рукописи греко-уніатського капітулу м. Перемишля // Питання історії української мови. - К., 1970. - С. 176-186.

Рукописи Перемиської греко-католицької капітули в Народовій бібліотеці у Варшаві // Богословія. - Рим, 1973. - Т. 37. - С. 193-213; 1974. - Т. 38. - С. 237-243.

Савченко Ф. Я. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в Києві // Савченко Ф. Я. Заборона українства 1876 р. - Х.; К., 1930. - Розд. І. - С. 1-123. [Огляд архіву Російського географ. т-ва в Санкт-Петербурзі, зокрема опис документів, присвячених українознавчим аспектам, особливо етнографічним та етнологічним студіям].

Савчук О, Комар В. Польські архіви - важлива джерельна база для долслідження українсько-польських стосунків на Волині Другої світової війни // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки: Матеріали наук. історико-краєзнавчої конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом 19-20 квітня 1995 р. - Луцьк, 1995. - С.25-26.

Саєнко Л. Українська австраліана: Архів Степана Радіона // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. парламентська б-ка України. - К., 2004. - С. 51-58.

Сакада Л. З архіву Українського історичного товариства // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. -Київ; Нью Йорк; Торонто; Париж, 2000. - С. 673-778.

Сварник Г. Архів Євгена Архипенка в Національній бібліотеці у Варшаві // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2: (1995-1997). - С. 291-296.

Сварник Г. Архів Наукового товариства ім.  Шевченка зі Львова в Національній бібліотеці у Варшаві // Слідами пам'яті: Літопис. календар. - Варшава, 1996. - Т. 1. - С. 114-127.

Сварник Г. Львівські збірки у Варшаві: (Арх. Наук. т-ва ім.  Шевченка в Нац. б-ці у Варшаві) // Галицька брама. - 1997. - Груд. (№  12). - С. 12.

Сварник Г. Архівна спадщина Дмитра Донцова [у Національній бібліотеці у Варшаві] // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Л., 2004. - Т. І. - С. 455-477.

Свідчення Станіслава Крицінського про обставини виявлення архіву Наукового товариства ім.  Шевченка в будинку Національної бібліотеки у Варшаві // Слідами пам'яті: Літопис. календар. - Варшава, 1996. - Т. 1. - С. 112-113.

Святець Ю.А. Дипломатичний аналіз як методологічна підстава проектування автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Руська (Волинська) метрика (1569-1673 рр.)" // Дніпропетровський історико-географічний збірник / За ред. О.І.Журби. Дніпропетровський національний університет. Кафедра історії України. - Дніпропетровськ, 2001. - Вип. 2. - С.278-302.

Святець Ю.А. Перша книга записів Руської (Волинської) метрики у складі фонду Литовської метрики // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану проф. М.П.Ковальського з нагоди 70-річчя. - Острог; Нью-Йорк. - 1999. - С. 461-473.

Семена Н. Архив Джафера Сейдамета: [Про архів кримсько-татарського діяча Джафера Сейдамета (1889-1960), який зберігається у Стамбулі] // Зеркало недели. - 2003. - 7 июня.

Сергійчук В. Вивезений архів Мазепи // Сіверян. літопис. - 1997. - №  5. - С. 22-24.

Сергійчук В. Українські документи у фондах Центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1999. - Т. 4. - С. 184-187.

Сіреджук П. Документи з історії німців Галичини [у Держ. архіві Перемишля (Польща)] // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 217-222.

Сирота Р. Матеріали до історії ЗУНР у Державному архіві Великобританії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів, 2000. - С.49-55.

Сохань П.С., Даниленко В.М. Перспективи діяльності відділу вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України // Матеріали до розробки концепції Інституту української археографії. До Всеукраїнської наради "Українська археографія сьогодні: Проблеми і перспективи". Київ, 16-18 грудня 1992 р. - К., 1992. - С. 42-45.

Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румуни (1921-1924). - К., 1997. - С. 78-79. Див. також: Савченко Г,. Срібняк І. Заснування Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: 36. статей. - К., 1996. -C.188-198; Срібняк І,. Лук'яненко О. З історії заснування Музею-архіву визволення України // Архіви України. - 1998. - №  1-6. - С. 54-58.

Срібняк І., Лук'яненко О. З історії заснування Музею-архіву визволення України // Архіви України. - 1998. - №  1/6. - С. 54-58.

Срібняк І. Табірні архіви українського вояцтва (1914-1924 pp.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. наук. зб. - Вип. ІІ: Архівознавчі читання. - К., 2000. - С. 63-72.

Темірова Н. Фонди центральних архівних установ Росії як джерело вивчення поміщиків України: [Огляд фондів РДІА, РДАДА, ДАРФ] // Студії з арх. справи та документознавства. - 2003. - Т. 9. - С. 146-147.

Тимошенко Л. Радомишльський архів уніатських митрополитів: [Огляд фондів РДІА у Санкт-Петербурзі, ЦДІАК України, ДА Житомирської обл.] // Записки НТШ. - Л., 2000. - Т. CCXL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - С. 72-85.

Тимошенко Л. Архів уніатських митрополитів: до історії вивезення з України // Київська Церква. - 2001. - № 2-3. - С. 157-159.

Тимошенко Л. Архіви уніатської церкви - джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя XVII-XVIII ст.: [Огляд фондів РДІА у Санкт-Петербурзі, бібліотеки Чарторийських у Кракові, Держархіву у Люблині, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України та ін.] // Студії з арх. справи та документознавства. - 2003. - Т. 10. - С. 12-16.

Тимошик М. Архів Митрополита Іларіона в Канаді: Проблема повернення в Україну // Студії з архівної справи та документознавства. - Вип.7. - Київ, 2001. - С. 95-99.

Тимошик М. Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції // Студії з арх. справи та документознавства. - К., 2002. - Т. 8. - С. 195-204.

Токмакова И. В. Источники информации по истории Путивльского уезда в Государственном архиве Курской области // Матеріали наукової ради архівних установ Курської та Сумської областей 4 жовтня 2002 року у Курську. Матеріали спеціального засідання круглого столу архівних установ Сумської та Курської областей 17 вересня 2003 року у Сумах. - Суми, 2003. - С. 30-34.

Трошинський В. П., Шевченко А. А. Українці в світі. - К., 1999. - С. 21.

Український музей у Празі (1925-1948): Опис фонду / Упоряд. Раїса Махаткова. - Київ; Прага, 1996. - 198 с.

Уляновський В.І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996).- К., 1997.- Ч. 1.- С. 124-129.

Федевич Д. Архіви // Енциклопедія української діаспори. - Т. 4 (Австралія. Азія. Африка). - Київ; Нью-Йорк; Чікаго; Мельбурн. 1995. - С. 30.

Франко О. Архів Вадима Щербаківського у Празі // 100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва: Зб. наук. праць. - К., 2002. - С. 43-52. - (Праці Держ. музею укр. народного декоративного мистецтва; Вип. XL).

Фрис В. Українська рукописна книга за кордоном // Пам'ятки України.-1994.- Ч. 3-6.- С. 80-84.

Ходзин С. Матэрыялы справаводства перыяду Вялікага княства Літоўскага (XIV - XVIII ст.) Літоўская метрыка // Aрхівы і справаводства. - 2000. - №2.

Цепенда І. Є. Джерела до історії українсько-польських стосунків 1944-1947 рр. у фондах центральних архівів Республіки Польща // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Івано-Франківськ, 2001. - Вип. IV-V. - С. 167-174.

Чубенко В. Українські матеріали в Саратовському обласному державному архіві // Архіви України. - 1969. - № 2. - С. 93-94.

Шпильова Л. І. Чорноморській Фльот? піднести український прапор!? // Народна армія. № 1 серпня 2002.
Про архів та бібліотеку Української вільної академії наук

Щапов Я. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. - М., 1976. - Т.1-2.

Щапов Я. Собрания рукописных книг И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. Обзор // Записки отдела рукописей. - М., 1957. - Вып. 19. - С. 3-35. [Огляд зібрань Відділу рукописів Російської держ. б-ки].

Щапов Я. Материалы по истории народов СССР в Польской Народной Республике // История СССР. - 1971. - № 5. - С. 233-237.

Якименко М. Фонди ДАПО та РДІА про переселення селян з Полтавщини на сіхдні окраїни Російської імперії в епоху аграрних реформ кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конференції. - Полтава, 2003. - С. 113-115. [Огляд документів з фондів Російського державного історичного архіву]

Яковлєва Л. Празькі фонди в Києві // Пам'ятки України. - 1994. -№  3/6. - С. 120-122.

Яковлєва Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах санкт-петербурзьких архівів // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К.-Нью-Йорк, 2004. - Вип. 8/9. - С. 529-543.

Яковенко С. Материалы итальянских архивов и библиотек по истории Украины. Изучение и публикация // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Л., 2004. - Т. І. - С. 407-420.

Ясиновский Ю. Ленинградская коллекция рукописей украинской традиции // Прошлое и настоящее русской хоровой культуры: Материалы Всероссийской науч.-практич. конференции. - М., 1984. - С. 101-105.

Ясиновский Ю. Певческие рукописи украинской традиции в собраниях Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Записки отдела рукописей. - М., 1986. - Вып. 45. - С. 284-298.

Bobusia B. Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji "WISŁA" w świetle akt zespołu Glownego Pełnomocnika Rządu ds. Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR w Rzeszowie [Державного архіву в Перемишлі] // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - 1994. - T. 7-8. - S. 207-246.

Bobusia B. Zbiory map i operatow Kadastru Galicyjskiego w archiwach Polski i Ukrainy. Cz.1. Rozmiar i rozmeszczenie zasobow // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Przemysl, 1998. – T.XIII. – S. 97–99.

Brian, Lenius J., Pihach, John D. The Bishops' Collection of Greek Catholic Transcriptions for Peremyshl': A Partial Inventory of Vital Records for Ukrainians/Lemkos // East European Genealogist. - Winter 1997. - Vol. 6, No. 2. - p. 13-23.

British Foreign Office Files on Ukraine and Ukrainians, 1917-1948. With Supplementary Files From the War Office. The Cabinet Office and the Empire Marketing Board / Ed. by J. V. Koshiv. - Edmonton: University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1997. - (Research Report №  60). - XII, 293 p.
Рец.: Сирота Р. [Рец. на:] British Foreign Office Files on Ukraine and Ukrainians... // Вісник Львівського уиіверситету. Серія історична. - Львів, 1999. - Вип. 34. - С. 549-555.

Friesen, Paul T. "Urainian Lands" Maps in the University of Alberta Map Collection: A Cartobibliography (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 24, 1988), 44 p. and 21 appendices

Gerus-Tarnawecka I. Cyrillica Canadiana: Cyrillic Manuscripts in Canada // Ювіл. збірник Української Вільної Академії наук в Канаді. - Вінніпег, 1976. - P. 588-615.

Grimsted Patricia Kennedy. The Ruthenian (Volhynian) Metrica: Polish Crown Chancery Records for Ukrainian Lands, 1569-1673 // Harvard Ukrainian Studies. - 1990. - Vol. 14, N 3/4. - p. 7-83.

Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukraian Studies. - 1997. - Vol. XXI (3/4). - p. 393-461.
Огляд фондів: РГВА, РГАЛИ, ГА РФ.

Grimsted Patricia Kennedy. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. - 1998. - Vol. XXII. - p. 181-207.

Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. - Cambridge, MA, 2001. - (Harvard Papers of Ukrainian Studies). - 798 p.

Grimsted Patricia Kennedy. Russian Attitudes Towards Archival Rossica Abroad: Cultural Reintegration or Political Agendas? In: Russian and East European Books and Manuscripts in the United States: Proceedings of a Conference in Honor of the Fiftieth Anniversary of the Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, ed. Tanya Chebotarev and Jared S. Ingersoll.
In: Slavic & East European Information Resources 4, no.4 (2003), pp. 107-39.

Grimsted Patricia Kennedy . Rare Books from Voronezh to Tartu and Tanzenberg: From Nazi Plunder and British Restitution to Russian 'Lost Book Treasures' // Solanus. International Journal for Russian and East European Bibliographic, Library and Publishing Studies. - Vol. 18 (2004)

Hejger M. Przegląd zasobów dotyczących ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w archiwach państwowych w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze // Південний архів. (Історичні науки): Зб. наук. праць. - Херсон, 2004. - Вип. 16. - С. 125-135.

Joukovsky A. The Symon Petliura Ukrainian Library in Paris // Harvard Ukrainian Studies. - 1990. -Vol. XIV. - №  1/2, June. - p. 218-235. Див. також скорочений варіант статті в українському перекладі: Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Укр. археогр. щорічник. - К., 1992. - Вип.1 - С. 439-441.

Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918-1939 / Opracowa- Edward Ko-odziej. Naczelna Dyrekcja ArchiwЧw PaЦstwowych. Archiwum Akt Nowych. - Warszawa, 2000. - 482 s.

Iwanowa H. I. Archiwa rodzinne z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów w zasobie Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 1998. - T. IX. - S. 161-168.

Iwanus, J. and Senchuk, W. The Iwan Boberskyj Collection (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 23, 1988), 9 p.

Iwanus, J. and Senchuk, W. The St. Raphael's Ukrainian Immigrants Welfare Association of Canada Collection (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 21, 1988), 22 p.

Konieczny Z. Akta dotyczace stosunków polsko-ukraińskich instytucji i organizacji ukraińskich w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - 1995. - T. 10. - S. 197-202.

Kordan, B. Lands of the Cossacks: Antiquarian Maps of Ukraine. An Exhibition from the University of Alberta Map Collection. Ukrainian Cultural and Educational Center and Private Collections (Winnipeg: Ukrainian Cultural and Educational Centre, 1987), 56 p.

Korowytsky I. The Archives of V. Lypyns'ky // Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - Vol. IX. № 3/4. - p. 132-135. Див. також укр. переклад: Коровицький І. Архів В'ячеслава Липинського // Укр. археогр. щорічник. - 1992. - Вип.1. - С. 124-128.

Maroszek J. Archiwalia dotyczace Kosciola unickiego w zbiorach polskich i obcych // Bialostocczysna. - 1997. - № 4 (48). - S. 62-67.

Motas M. Informacja o Ukrainskim Chlopsko-Robotniczym Zjednoczeniu "Selrob" w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie // Z Pola Walki. - 1966. - R. 9, № 3. - S. 253-254.

Olechnowicz L. Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 1998. - T. IX. - S. 151-159.

Pihach, John D. Ukrainian Research in Poland // East European Genealogist. - December 1993. - Vol. 2, No. 2. - p. 11-16.

Rachuba A. Archiwa Sapiehów - ich losy i stan obecny // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 1998. - T. IX. -S. 101-108.

Sowtis, D. and Momryk, M. The Olena Kvsilewska Collection (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 12, 1985), 36 p.

Sowtis, D. and Monrwyk, M. The Kateryna Antonowch Collection (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Research Report no. 13, 1985), 28 p. Szuch, L, Catalogue to the Textual and Audio-Visual Materials of the Ukrainian Canadian Research arid Documentation Centre (Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, 1989), 335 p.

Stoksik J. Galicyjski kataster gruntowy - jego gromadzenie i opracowywanie w Archiwum Państwowym w Krakowie // Krakowski Rocznik Archiwalny. - 1995. - T. 1. - S. 46-57.

Ukraine and Ukrainians throughout the World: a Demographic and Sociological Guide to the Homeland and its Diaspora /Ed. by A. L. Pawliczko. - Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press. 1994.

Wawrzyński T. Akta dotyczace wojskowych dziejów Lwowa w latach 1912-1939 w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. - 1994. - T. 36. - S. 309-312.

Wierzbicka E. Znaczenie archiwów rodowych i ich stan przygotowania do badań historycznych na pzykładzie archiwaliów ksiąząt Woronieckich z Huszlewa i Lubomirskich z Dubna // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 1998. - T. IX. - S. 59-70.

Wynar Lybomyr R. Buttlar Lois. Guide to Ethnic Museums and Archives in the United States. - Kent: Program for the Study of Ethnic Publications, Kent State University, 1978.

Wynar Lybomyr R. Slavic Ethnic Libraries, Museums and Archives in the United States: A Guide and Directory. - Chicago: Association of College and Research Libraries and the Center for the Study of Ethnic Publications, Kent State University, 1980.

Wynar Lubomyr R. Preservation of the Cultural Heritage: Ukrainian Archives. Libraries and Museums in the United States // Ethnic Forum. - Kent: Kent State University, 1995. - Vol. 15, №  1/2. - p. 78-107. Див. ред.: Ясь О. Новий довідник з галузі зарубіжного українознавства // Бібліотечний вісник. - 1996. - № 1. - C. I 5.

Zyblikywyc: E. The Odyssev of V.Lypvns'kyj's Archives // Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - Vol. IX, № 3/4. - p. 357-361. Див. також український переклад: Зиблікевич Є. Одіссея архівної спадщини В'ячеслава Липинського (Відень; Райхенау; Берлін, Бадег; Філадельфія) // Укр. археогр. щорічник. - К., 1992. - Вип.1, - C. 119-123.

The Common Archival Heritage of States and Nations of Central and Eastern Europe. Materias of the International Conference. Goawice, October 22-24, 1997. Ed. by W. Stepniak. - Warszawa, 1998. - 202 p.
From the Contents:


1 Широкий спектр проблем "метрикіани", присвячений джерелознавчим, архівознавчим, кодикологічним, археографічним та іншим дослідженням державного архіву Великого князівства Литовського ХV-ХVІІІ ст., представлений у публікаціях переважно литовських дослідників 90-х років (див.:Литовская метрика: Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции. Апрель 1988 г. - Вильнюс, 1988. - 68 с.; Исследования по истории Литовской метрики: Сб. научных трудов. - Москва, 1989. Литовская метрика: Исследования 1988 г. - Вильнюс, 1992; Lithuanian Metrica: Investigations in 1991/1996) / Lithuanian Institute of History. - Vilnius, 1998. - 294 р.); ретроспективна та поточна інформація регулярно подається також в Інформаційному бюлетені Інституту історії Литви "Новости Литовской метрики" (Вильнюс, 1997-1999. - №  1-3).   повернутися...


На початок
На початок