Покажчик матеріалів,
видрукуваних у журналі "Архіви України"
в 1996-2002 рр.


Архів Державного центру УНР в екзилі передано в Україну № 4-6 1996

Громадський огляд стану схоронності документів Національного архівного фонду в державних архівах України № 1-6 1997

До наших читачів № 1-3 1996

Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2888-ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" № 1-3 2002

Збережімо архівно-документальну спадщину українського народу. На запитання редакції відповідає начальник Головархіву України Р. Я. Пиріг № 1-6 1998

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1716 "Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки" № 1-6 1999

Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки № 1-6 1999

Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. № 273/2000-рп "Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи" № 4-6 2000

Указ Президента України "Про День працівників архівних установ" № 1-6 1998

Статті та повідомлення

Барчук Ж. В. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал № 1-3 2002

Боряк Г. В. Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів № 4-6 2002

Дубровіна Л. А., Зубкова Н. М. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як архівна установа № 1-6 1999

Журба О. І. Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 10-20-х рр. ХІХ ст.) № 1-3 2002

Журба О. І. Комплектування архівних зібрань і колекцій на Катеринославщині у другій половині ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. № 4-6 2002

Іванова О. А., Іваннікова М. К. Рукописна кирилична книга ХVI-ХVII ст.: основні принципи атрибуції № 4-6 2002

Кеннеді Грімстед П. Одіссея "Берлін-Уллерсдорф-?-Київ": До історії переміщення архіву Академії співу в Берліні під час і після Другої світової війни № 3 2000

Кулешов С. Г. Історичне документознавство: зміст та основні завдання наукового напряму (до постановки проблеми) № 1-6 1998

Кучмаренко В. А., Яременко Л. М. Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів № 1-3 2000

Лозицький В. С. Правові засади міжнародного співробітництва в галузі реституції архівних фондів і документів: історія, проблеми, перспективи № 1-6 1997

Новохатський К. Є. Документ Національного архівного фонду - документальна пам'ятка історії та культури: співвіднесення понять № 1-6 1999

Новохатський К. Є. Національні архівні фонди в пострадянських державах: порівняльний аналіз архівних законів № 1-2 2001

Новохатський К. Є. Проблеми впровадження унормованої архівної термінології: "використання" чи "користування"? № 4-6 2000

Новохатський К. Є. Проект нової редакції архівного закону № 1-3 2000

Новохатський К. Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ № 1-3 2000

Папакін Г. В. До питання опрацювання джерельної бази дослідження українських визвольних змагань 1939-1956 рр. № 1-3 2000

Папакін Г. В. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) № 4-5 2001

Шандра В. С. Канцелярія новоросійського і бессарабського генерал-губернатора (1822-1874): структура, особовий склад, архів № 3 2001

Шмідт С. О. Архіви та історики-аматори № 1-6 1998

Актуальне інтерв'ю

"...Архівний Закон відповідає букві, і духові Основного Закону України" № 4-6 1996

Архіви України: на межі тисячоліть. На запитання редакції відповідає Голова Державного комітету архівів України Руслан Пиріг № 3 2001

"Закон створює правову основу для розв'язання суто професійних питань". На запитання редакції відповідає начальник організаційно-аналітичного відділу, член колегії Держкомархіву України Костянтин Новохатський... № 6 2001

На запитання редакції відповідає І. Б. Усенко № 4-6 1996

Післямова екс-керівника галузі. На запитання редакції відповідає доктор історичних наук, професор Р. Я. Пиріг № 4-6 2002

"... Реформування архівної справи на новій законодавчій і нормативній основі". На запитання редакції відповідає Н. В. Кисторуська № 4-6 1996

Дискусія про архіви

Боряк Г. В. Чи не час збирати каміння? (Думки з приводу виходу в світ книги "Трофеї війни та імперії…") № 4-5 2001

Віслобоков К. А. Проблеми джерелознавства історії українського права № 1-3 2002

Ганжуров Ю. С. Типізація та індивідуалізація історичних джерел новітнього часу: начерки до проблеми № 4-5 2001

Довбищенко М. В. Українські церковні архіви литовсько-польської доби: історична доля та перспективи реконструкції № 6 2001

Загорецька О. М., Кузнецова Л. В., Кулешов С. Г. Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені проблеми № 1-2 2001

Любовець Г. В. Занедбаний потенціал чи важливе інформаційне джерело? № 4-6 2000

Маковська Н. В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи № 1-3 2002

Носевич В. Л. Проблеми довгострокового зберігання електронних архівних матеріалів у роботі Білоруського науково-дослідного центру електронної документації № 3 2001

Селіверстова К. Т. Яких фахівців потребуватимуть архіви у ХХІ столітті? № 1-6 1998

Студеннікова І. В. До питання комплектування архівів у ХХІ столітті: нові можливості чи втрата позицій? № 4-6 2000

Тарасов В. П. Повернення архівних документів, переміщених у СРСР у результаті Другої світової війни № 3 2001

Тимошенко Л. В. Перше поунійне півстоліття в Україні (Волинь та Київщина) мовою документальних джерел № 1-3 2002

Швецова-Водка Г. М. Співвідношення понять "документ" та "історичне джерело" № 4-5 2001

Публікація архівних документів

Білоус Н. О. Привілеї на київське війтівство XVI - першої половини XVII ст. № 1-3 2001

Борисенко С. А. Взаємини України з державними формуваннями на теренах колишньої Російської імперії у 1918 р. (за документими ЦДАВО України) № 4-6 2000

Боряк О. О. З рукописних фондів ІМФЕ: матеріали до "жіночих студій" у польових записах Людмили Шевченко № 1-2 2001

Гаврилюк С. В. Дослідження з історії Холмщини i Підляшшя (за листами М. Петрова до П. Батюшкова) № 1-2 2001

Демченко Л. Я. Тестаменти княжого роду Збаразьких № 4-6 1996

Кононенко С. І., Кривенко С. І. Спогади черкащан про голод 1932-1933 років (за документами Держархіву області) № 3 2001

Кривенко С. І. Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області № 1-3 2002

Кудла О. В. "Просвіта" в Україні на початку ХХ ст. (за документами ЦДІАК України) № 1-6 1998

Малиновський Б. В. Архікнязь Вільгельм фон Габсбург, січові стрільці та "запорожці" у 1918 р. (за повідомленням гетьманських охоронних служб) № 1-6 1997

Мицик Ю. А. Із джерел про участь запорожців у подіях "Смуты" початку XVII ст. у Московській державі № 1-2 2001

Надтока О. М., Пасько І. В. До історії видання українського перекладу Євангелія в 1906-1911 рр. (листи О. Г. Лотоцького до О. О. Шахматова) № 1-6 1999

Папакін Г. В. Листи з 1917 року (кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії) № 1-3 2001

Папакіна Т. П. З історії втрачених видань Всеукраїнської Академії наук: збірник "Полуднева Україна" № 6 2001

Притуляк П. П. Брестський мир у світлі невідомих документів ЦДАВО України № 1-6 1998

Романова В. Ю., Хорхордіна Т. І. "Засмічений антирадянськими елементами…" (Московський історико-архівний інститут у 1930-ті рр.) № 4-5 2001

Чиркова М. Ю. Документи Держархіву Полтавської області про переселення євреїв на південь України (20-ті рр. ХХ ст.) № 4-6 2000

Шандра В. С. "...Настоящее положение малороссийских козаков" (Всепідданійша доповідь 1836 р. генерал-губернатора В. В. Левашова Миколі І) № 1-3 2000

Теорія і практика архівної справи

Бездрабко В. В. Ретроспекція: З історії впровадження Єдиної схеми класифікації документної інформації в Державному архіві Львівської області (кінець 1950-х - початок 1970-х рр.) № 4-6 2002

Григор'єва Л. М. Робота Євпаторійського держміськархіву з комплектування кінофотофонодокументами та документами особового походження № 1-6 1997

Захарченко Т. М. Застосування ЕОМ у роботі державних архівів України № 4-6 1996

Кентій А. В. Фонд "Український музей у Празі" ЦДАГО України як складова "Празького архіву" (за результатами впорядкування) № 1-3 2000

Омельченко М. М., Фролова А. Г. Відновлення книжки: етика, науковий підхід, фактор часу № 1-6 1997

Платонова Н. В. Сучасні методи репрезентації архівної інформації в Державному архіві МВС України № 4-6 2002

До 150-річчя ЦДІАК України

Гісцова Л. З. Київський центральний архів давніх актів (1917-1941) № 4-6 2002

Кеннеді Грімстед П. Доля Київського центрального архіву давніх актів у Другій світовій війні: потрійна трагедія - нищення, пограбування, пропаганди № 4-6 2002

Черкаська Н. О. До історії збірки "магнатських" фондів Центрального архіву давніх актів у Києві (1921-1945) № 4-6 2002

Огляди джерел і документальні нариси

Біленький Є. А. Родинний архів Шодуарів у зібраннях Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського № 4-6 2000

Борисенко С. А. Окремі аспекти Українсько-російської мирної конференції 1918 року (за документами ЦДАВО України) № 1-6 1999

Гісцова Л. З. Родовий Фонд Галаганів ЦДІАК України № 4-6 2000

Губенко Н. П. Особовий фонд С. О. Сірополка ЦДАВО України № 1-3 2000

Делеган М. В. Євреї на Закарпатті: громадське та релігійне життя (1919-1929 рр.) № 1-6 2000

Довбищенко М. В. Нова колекція документів з історії Української Церкви у фондах ЦДІАК України № 1-2 2001

Захожай З. В. Документи ЦДАГО України про політику більшовицького керівництва щодо західноукраїнських земель (1921-1939 рр.) № 4-6 2000

Іщенко А. М. Документи ЦДАГО України з історії західноукраїнських земель 1944-1953 рр. № 1-6 1999

Кентій А. В. Комплекс листів С. В. Петлюри у фондах ЦДАГО України № 1-2 2001

Кононенко С. І. Фонд роду Симиренків Держархіву Черкаської області № 1-3 2000

Кокошко Ф. І. Культурно-освітні організації Півдня України (1917 - кінець 1920-х рр.). № 1-6 1998

Крячок М. І. Документ родини Алчевських у фондах ЦДАМЛМ України № 4-6 1996

Ляхоцький В. П. Біля витоків Огієнківських краєзнавчих та книгознавчих досліджень. (Нотатки до публікації Івана Огієнка на сторінках "Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии") № 4-6 1996

Ляхоцький В. П. Джерела до біографії І. І. Огієнка в архівосховищах Києва № 4-6 2000

Новохатько Л. М. Архівні джерела про національно-державний і культурний розвиток УСРР у 1920-1930-ті роки № 1-6 1997

Олійник М. М. Неп у приватній цензовій і кустарно-ремісничій промисловості (за документами архівів України та Російської Федерації) № 1-2 2001

Павленко І. А. Архівні джерела про роль М. С. Хрущова в організації боротьби з українським національно-визвольним рухом у західних областях УРСР (1944-1949) № 1-2 2001

Пащенко О. Б. Діяльність Українських жіночих організацій Польщі й Чехословаччини 1919-1939 рр. (за документами ЦДАВО України) № 4-6 2000

Пиріг О. А. Джерела з історії непу: потреба нового прочитання № 1-3 2000

Себта Т. М. Київська частина матеріалів Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга № 1-6 1997

Скрицька Л. О. Фонд О. К. Богомазова в ЦДАМЛМ України № 1-6 1997

Слюдикова Т. Б. "Літопис життя та діяльності" С. А. Подолинського (1850-1891) № 1-6 1999

Соболь П. І. Архівні джерела про українізацію шкіл Півдня України: 20-ті роки № 4-6 1996

Срібняк І., Лук'яненко О. З історії заснування Музею-архіву визволення України № 1-6 1998

Стафійчук В. В. Уряд України ХVІІ-ХVІІІ ст. у світлі друкованих джерел № 4-6 1996

Тюрменко І. І. Архівні джерела з історії наукової школи професора В. Перетца в Києві № 1-6 1998

Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

Винокурова Ф. А. Протистояння особистостi полiтицi нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми №№ 4-5 2001, 6 2001

"Военные трофеи", выпуск 7. Содержание. Содержание № 4-5 2001

"Военные трофеи": Матеріали до бібліографії переміщених культурних цінностей № 3 2001

Гаврилюк С. В. Історичне пам'яткознавство Волині ХІХ - початку ХХ ст. (за документами Рукописного архіву Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук) № 4-6 2002

Горенко-Баранівська Л. І. Військова музика Української козацько-гетьманської держави (на прикладі Лубенського полку) № 1-3 2001

Заяць А. Є. До історії правової локації волинських міст XVI - першої половини XVII ст.: Локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках № 4-5 2001

Кентій А. В. Листопадовий 1921 року рейд Ю. Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України) № 1-3 2002

Кузьменко М. М. Процес СВУ за періодичною пресою України (1929-1933) № 1-3 2002

Кондратюк Р. Ю. Джерела з історії уніатської церкви південно-східної Волині другої половини XVIII ст. № 4-5 2001

Мартиненко H. M. Фонд Kанцелярії харківського генерал-губернатора як джерело дослідження форм роботи меншовиків в Україні (1907-1914) № 6 2001

Масіян Н. Б. Переселення липованів на Буковину та їхні колонії кінця XVIII - початку ХХ ст. № 1-3 2001

Павленко І. А. Відділ ЦК КП(б)У по західних, Ізмаїльській та Закарпатській областях: документи ЦДАГО України № 4-5 2001

Пиріг О. А. Документальна база дослідження банківської системи України 1920-х років № 4-5 2001

Савчук Б. П. Суспільно-політичне життя Західної України 20-30-х років XX ст. за документами польської поліції № 6 2001

Слюдикова T. Б. Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань № 1-3 2001

Старков В. А. Особовий архів Володимира Гнатюка та його роль у дослідженні ігрової культури українців № 3 2001

Яременко Л. М. Документи ЦДАВО України про дослідження продуктивних сил України установами ВУАН (1919-1930) № 6 2001

Яременко М. В. Біографічні реєстри чернецтва київських чоловічих неставропігійних монастирів 70-80-х рр. ХVІІІ ст.: характеристика джерела та інформаційні можливості № 1-3 2001

Інтерв'ю з цікавим співрозмовником

Архівна освіта в Україні очима керівника університетської кафедри. На запитання редакції відповідає Ярослав Калакура № 1-3 2002

"Святий обов'язок фахівця - поділитися досвідом". На запитання редакції "Архівів України" відповідає Любов Дубровіна № 1-3 2000

Доля українських архівів

Базанова О. М. ЦДКФФА України: події і люди № 1-6 1998

Даниленко В. П., Максюта Л. Г. Державний архів Київської області: 1922-2002 рр. № 1-3 2002

Павлюк О. В. Архів уряду ЗУНР № 4-6 1996

Яковлєва Л. В. Діяльність архівних установ Харкова під час нацистської окупації (листопад 1941 р. - серпень 1943 р.) № 4-6 1996

Матеріали до словника архівних діячів

Юркова О. В. Володимир Степанович Євфимовський: біобібліографічний начерк № 1-6 1998

До історії архівної справи в Україні

Матяш І. Б. Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років № 1-2 2001

Матяш І. Б. Теоретичні та практичні проблеми архівного описування в працях українських архівознавців 1920-1930-х рр. № 1-6 1999

Використання архівних документів

Арустам'ян Ж. Г. Роль архівних документів у атрибуції виробів київського срібляра ХІХ ст. Івана Вінниковського № 1-3 2000

Марущак О. В. Колекція тор ЦДІАК України: зберігання, використання, відновлення № 1-3 2001

Прилепішева Ю. А. З історії підготовки міжреспубліканських та міжнародних збірників документів № 1-6 1998

Прилепішева Ю. А. Участь українських археографів у вдосконаленні нормативної бази публікації документів ДАФ СРСР (1946-1991) № 1-6 1999

Архівна грушевськіана

Білоконь С. І. "Справа про висланого з Галичини... професора М. Грушевського" (з фондів Держархіву Ульяновської області) № 1-3 1996

Гирич І. Б. Неопубліковані матеріали з київської архівної спадщини М. Грушевського (ЦДАГО України) № 1-3 1996

Гісцова Л. З. До історії фонду Грушевських № 1-3 1996

Кіржаєв С. М. Спадщина Михайла Грушевського № 1-3 1996

Мартиненко О., Сварник Г. Документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах ЦДІАЛ України № 1-3 1996

Матяш І. Б. "Одну потіху маю - в своїй доньці..." (з листів М. С. Грушевського до К. М. Грушевської) № 1-3 1996

Мицик Ю. А. Д. І. Яворницький - М. С. Грушевському № 1-3 1996

Панова М. А., Пантюхова О. Б. "Ваш люблячий... М. Грушевський  (маловідомі документи з родинного архіву) № 1-3 1996

Пасько І. В. З петербурзьких адресатів М. С. Грушевського: листи до О. О. Шахматова (за матеріалами архіву Російської академії наук у С.-Петербурзі) № 1-3 1996

Папакін Г. В. Документи архівосховищ Російської Федерації про М. С. Грушевського № 1-3 1996

Пиріг Р. Я. Грушевськіана у фондах архіву (ЦДАГО України) № 1-3 1996

Пристайко В. І., Шапова Ю. І. Михайло Грушевський у світлі невідомих документів ГПУ-НКВД № 1-3 1996

Сохань П. С. Творча спадщина М. С. Грушевського і сучасність № 1-3 1996

Хмарський В. М., Бєлоусова Л. Г. М. С. Грушевський і одеські науковці № 1-3 1996

Щусь О. Й. Березень-листопад 1917 року в житті М. Грушевського-державотворця № 1-3 1996

До історії еліт XVI - початку ХХ ст.

Черкаська Н. О. Графи Замойські - власники Козловецької ординації у документах ЦДІАК України (До генеалогічних зв'язків однієї з гілок роду Замойських) № 1-3 2002

Документ без коментаря

З протоколу розпоряджего засідання Археографічної комісії ВУАН від 4 серпня 1930 р. № 1-3 1996

"Мікроісторія" за документами Надзвичайної державної комісії при РНК УРСР: Два погляди на збитки, завдані війною № 1-3 2002

Одіссея архіву Академії співу в Берліні: ланка, якої бракувало № 4-5 2001

Прагматичне використання архівних документів: архів "Приказа общественного призрения" - на службу його чиновникам № 4-6 2002

У Міжнародній раді архівів

"Архіви - серце суспільства": нові ініціативи щорічного всесвітнього архівного форуму № 4-6 2002

Антоненко І. Є. ХІІІ Міжнародний конгрес архівів № 4-6 1996

Боряк Г. В. Виклик часу: Нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства № 6 2001

З матеріалів XIV Міжнародного конгресу архівів № 1-2 2001

Лозицький В. С. Україна в контексті міжнародного архівного співробітництва (до 50-річчя Міжнародної ради архівів) № 1-6 1998

Наленч Д. Міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій щодо принципів доступу до архівних документів № 1-3 2000

"Пам'ять світу під загрозою!" Пресове повідомлення № 6 2001

Проект реформи МРА: пропозиція Генерального секретаря Виконкому МРА Яна ван Альбади - Міжнародна рада архівів - організація, що служить членам та архівній професії № 1-6 1999

Резолюція Делегатських зборів. Рейк'явік, 13 жовтня 2001 року № 6 2001

ХIV Міжнародний конгрес архівів № 4-6 2000

Архівна справа за рубежем

Бартнік А. Центральний військовий архів Польщі та доступ до його документів № 1-3 2000

Бела Леклі. Угорські архівні журнали "LevОltЗri KЪzlemОnyek" ("Архівні відомості") та "LevОltЗri Szemle" ("Архівний огляд") № 1-6 1998

Зарубіжні архівні часописи публікують №№ 1-3 200, 4-6 2000, 1-2 2001, 3 2001, 4-5 2001, 6 2001, 1- 2002, 4-6 2002

Іствуд Т. Експертиза цінності електронних документів № 1-3 2000

Матвіюв М. Евакуація польських зібрань зі Львова в 1944 р. № 4-5 2001

Мєшков Д. Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000) № 6 2001

Роберт Сідней Мартін. Розвиток професійної освіти бібліотекарів і архівістів у Сполучених Штатах: порівняльне дослідження (аналіз) № 1-6 1998

Чепуренко Я. О. Правове забезпечення формування фондів та використання інформаційних ресурсів президентських бібліотек США № 4-5 2001

Міжнародні зв'язки архівістів та археографів України

Лозицький В. С. Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР У Берні 1918-1926 рр. передано в Україну № 1-3 2000

На допомогу архівістам

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації № 1-6 1997

Інструкція про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання № 1-6 1997

Інструкція про порядок призупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують схоронність документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації № 1-6 1997

Календар історичних і культурних дат України на 1998 рік № 1-6 1997

Примірне положення про архів (архівний підрозділ) об'єднання громадян, підприємства, установи, організації, заснованих на колективній та приватній формах власності № 4-6 1996

Примірне положення про архівний підрозділ самоврядної наукової установи, державного музею, бібліотеки № 4-6 1996

Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи і організації № 1-3 1996

Типове положення про секретний архівний підрозділ державного органу, підприємства, установи і організації № 1-6 1997

Пошуки та знахідки в архівах

Білоус Н. О. Привілеї на війтівство київським міщанам Черевчеям № 4-6 2002

Білоус Н. О. Нове джерело до історії взаємовідносин київських ремісників замкової та магістратської юрисдикцій № 1-6 1997

Боряк Т. Г. "Ваш університет - вільний університет..." (До історії УВУ за часів німецької окупації) № 1-3 2001

Буравський О. А. Нові документи до біографії Томаша Оскара Сосновського: майнові справи родини № 6 2001

Верба І. В. Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина № 4-6 2000

Гай-Нижник П. П. З історії створення Державного Герба та Печатки Української Держави Павла Скоропадського № 6 2001

Геращенко М. В., Артюнова С. А. "...Українська культура... повинна вийти із темряви забуття й ігнорування" (Нові джерела до біографії М. Ф. Комарова з архіву М. І. Ясинського) № 1-6 1997

Гісцова Л. З. Із записничка архівіста № 3 2001

Зозуля С. Ю. Ніжин восени 1919 року: Невідомий фрагмент щоденника професора Івана Турцевича № 6 2001

Кочерга Л. K. Невідомі архівні джерела про організацію протиповітряної оборони на теренах України в роки Другої світової війни № 3 2001

Кравченко В. М., Новий документ з історії міського судочинства в Києві 30-х рр. ХVІІ ст. № 1-6 1998

Крячок М. І. "Отдельное мнение" Опанаса Сластьона на захист української мови № 1-6 1998

Марчук І. В. Невідомі документи Народно-визвольної революційної організації № 4-5 2001

Матяш І. Б. Археологічний інститут у Одесі: втрачені можливості № 1-6 1998

Матяш І. Б. Невідомий документ "архівної грушевськіани" № 1-6 1997

Матяш І. Б. Останній автограф Олександра Грушевського № 1-3 2001

Непомнящий А. А. Невідомі джерела до біографії Арсенія Маркевича № 1-6 1998

Новікова О. О. До біографії професора В. К. Піскорського: текст вступної лекції перед студентами у вересні 1905 р. № 1-3 2001

Пиріг О. А. Неп в Україні: крізь призму одного документа № 1-2 2001

Пихтіна Л. А. Танрнівські майстри пензля № 1-6 1999

Старков В. А. Джерело вивчення фольклорно-етнографічної спадщини українців Придонщини кінця ХІХ ст. (за матеріалами архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України) № 6 2001

Турков В. В. Невідоме архівне джерело про переселення з України на Далекий Схід у другій половині 1920-х рр. № 1-3 2002

Ульяновский В. І. Архівні зацікавлення Павла та Олександри Скоропадських № 1-6 1999

Цепенда. І. Є. Невідомий документ з питань пропагандистської діяльності ОУН-УПА № 1-6 1999

Шандра В. С. Епізод із діяльності новоросійського і бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова № 1-3 2001

Шандра В. С. Маловідомий документ до історії Правобережної України ХІХ ст. № 4-6 1996

Наукові конференції, наради та семінари

Білоусова Л. Г., Малінова Г. Л., Мальченко В. М., Сапожников І. В. Перша міжнародна науково-практична конференція "Архів. Документ. Історія. Сучасність" № 4-6 2000

Гранкіна О. В. Науково-практична конференція "Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання" № 1-6 1998

Захарченко Т. М. Нарада з питань обліку документів Національного архівного фонду України № 1-6 1997

Марченко Н. П., Загорецька О. М. Наукова конференція "Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.)" № 1-6 1998

Матяш І. Б. Всеукраїнська наукова конференція "Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи" № 4-6 1996

Міжнародний семінар з діловодства № 1-6 1997

Нарада-семінар керівників державних архівних установ України № 1-6 1998

Папакін Г. В. ІІ Міжнародна наукова конференція "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" № 1-6 1998

Вісті з наукових форумів

Боряк Т. Г. Проблеми джерелознавства та архівознавства на П'ятому міжнародному конгресі україністів № 4-6 2002

Нормативні документи

Галузевий стандарт України "Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги" № 1-2 2001

Критика та бібліографія

Бездрабко В. В. Vivat Academia! Vivant Professores! (До виходу в світ збірки ALMA MATER: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції, 1917-1920. Матеріали, документи, спогади) № 1-3 2001

Бурносов В. Ф., Стуканов Є. М. Цінне дослідження й корисний навчальний посібник № 1-6 1998

Верба І. В. Персоніфікуючи історію архівної справи № 4-5 2001

Волковинський В. М. грунтовне дослідження з історії державних установ в Україні ХІХ - початку ХХ ст. № 6 2001

Карамаш С. Ю. "Архівні розвідки" Дмитра Малакова № 1-6 1999

Климова К. І., Матяш І. Б., Палієнко М. Г. "Куди прямують архіви..?" (До виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі) № 4-5 2001

Коваль М. В., Вєтров І. Г. Путівник у трагічне минуле № 1-2 2001

Кураєв О. О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича) № 1-3 2000

Матяш І. Б. Вагомий внесок в історіографію етнонаціональних досліджень № 4-6 2000

Матяш І. Б. Етнічна історія греків України в особах № 6 2001

Матяш І. Б. Комплексне дослідження історії архівної справи в Білорусі № 3 2001

Мушинка М. Монографія про державні нагороди України № 1-6 1998

Мушинка М. Путівник по архівах Словаччини № 1-6 1999

Непомнящий А. А. Нове довідкове видання з історії народів Таврії № 1-3 2002

Папакін А. Г. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. у сучасній польській історіографії № 4-6 2002

Пінчук Ю. А. Узагальнююча праця про Н. Д. Полонську-Василенко № 6 2001

Половець В. М. Українізація на Чернігівщині в 20-30-ті роки (добірка документів) № 1-6 1997

Реєнт О. П. Праця про життя та діяльність М. А. Рубача № 1-2 2001

Романовський Р. В. Журнал Товариства польських архівістів "Archiwista polski" (№№ 1, 2, 3-4 за 2001 р.) № 1-3 2001

Ситник О. М. О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874-1885). У двох томах № 1-6 1997

Слободніченко А. А. Нові білоруські архівознавчі видання № 4-6 2002

Ульяновский В. І. Провідник до першоджерел церковної історії (История Русской Православной Церкви в документах региональных архивов России. Аннотированный справочник - указатель. - М., 1993. - 681 с. История Русской Православной Церкви в документах федеральных архивов России, архивов Москвы и Санкт-Петербурга. - М., 1995. - 398 с.) № 4-6 1996

Серія "Архівні зібрання України: Путівники"

Половець В. М., Зозуля С. Ю. Два погляди на довідник: Думка досвідченого науковця. Точка зору молодого дослідника № 1-3 2002

Інформація та хроніка

Державрхів Харківської області повідомляє № 1-6 1998

Зуб Т. І. Ювілей Державного архіву Чернігівської області № 1-6 1998

Павлова О. Ф., Мягкий І. М., Шепелюк В. М. У ЦДАМЛМ України № 1-3 1996

Покідченко Л. А. "І оживе добра слава, слава України..." № 1-3 1996

У ЦДАМЛМ України № 1-6 1998

Шевченко С. І. Науково-практична конференція у Кіровограді № 1-3 1996

До виходу в світ ювілейного числа "Архівів України"

Часопис "Архіви України" очима його головних редакторів - О. Г. Мітюкова (1970-1988), Р. Я. Пирога (1998-2002) № 4-6 2002

Покажчик матеріалів, видрукуваних у журналі "Архіви України" в 1995-2002 рр. № 4-6 2002

Базанова О. М. № 1-2 2001

Варшавчик М. Я. № 4-5 2001

Кузьменко В. В. № 4-5 2001

Лукичов М. П. № 4-5 2001

Мацюк О. Я. № 1-6 1999

Попова О. К. № 1-6 1998

Хемич С. № 1-2 2001

На початок
На початок