Українська політична еміграція

Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 928 с. + 16 с. іл.

УДК 94(4:32(=161.2)-054.72)
ББК 63.3(4Укр)61-4
У 45
ISBN 978-966-611-659-1

© Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008

© Центральний державний архів громадських об'єднань України, 2008

У збірнику документів розкриваються державні, суспільно-політичні та військові аспекти діяльності української еміграції переважно на європейських теренах, відтворюються відносини між окремими її угрупованнями та особами, мовою документів подаються характеристики чільних діячів українського політичного істеблішменту, їхнє прагнення використати тогочасні міжнародні обставини для відродження української самостійної держави.

Збірник складений із документів і матеріалів із фондів Центрального державного архіву громадських об'єднань України - Колекції документів "Українського музею в Празі", фондів ЦК Компартії України та Компартії Західної України. Переважна більшість документів публікується вперше. У збірнику використані фотодокументи Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.

Розраховано на науковців, викладачів, представників сучасного політикуму, студентів, усіх, хто цікавиться політичною історією України та інших європейських країн ХХ сторіччя.

На початок
На початок