Державний архів Полтавської області: Анотований реєстр описів.
Том 2, частина 1: Фонди радянського періоду /
Авт.-упор.: В. В. Гудим, В. В. Коротенко. Державний комітет архівів України; Державний архів Полтавської області. - Полтава, 2006. - 799 с.
- (Архівні зібрання України: Cпеціальні довідники)

Файл у форматі RTF+ZIP (1,1 MБ)

ISBN 966-7653-41-2

© Державний комітет архівів України, Державний архів Полтавської області, 2006
© В. В. Гудим, В. В. Коротенко, упорядкування, 2006

Пропоноване увазі читача видання продовжує серію Анотованих реєстрів описів, укладання яких передбачене програмою Архівні зібрання України. У першій частині другого тому довідника представлено інформацію про склад і зміст документів частини фондів Державного архіву Полтавської області радянського періоду, що сформувалися в процесі діяльності органів управління, установ і організацій, сільськогосподарських підприємств, навчальних закладів, громадських організацій Полтавщини.
Для істориків, архівістів, краєзнавців, викладачів і студентів.


Передмова

Державний архів Полтавської області впродовж багатьох десятиліть створював систему науково-довідкового апарату, до якої увійшли два путівники, каталоги, покажчики, огляди та ін. Однак, в них своє відображення знайшли далеко не всі фонди. Наприклад, у путівниках значна частина фондів була винесена у перелік неанотованих.

Сьогодення вимагає, аби архіви не лише забезпечували користувачам доступ до документів через читальні зали, а й надавали їм якомога повну та об'єктивну інформацію про склад і зміст архівних документів через відповідний комплекс науково-довідкових засобів. Тому Держкомархів України прийняв програму "Архівні зібрання України", в рамках якої розпочалося укладання анотованих реєстрів описів.

Ведення такого реєстру, який був відомий архівістам як допоміжний обліковий документ, в Державному архіві Полтавської області не практикувалося. Тому вперше зроблена спроба створити архівний довідник, де використана інформація не лише з аркушів фондів, а в першу чергу архівних описів та навіть справ, оскільки рівень анотацій описів в аркушах фондів дуже низький, в багатьох випадках вони не відображають інформацію про склад і зміст документів. Робота розпочалася з опрацювання дореволюційних фондів; у 2004 р. видано анотований реєстр описів дорадянського періоду (Державний архів Полтавської області. Анотований реєстр описів. Том 1. Фонди дорадянського періоду. Автори-упорядники: Гудим В. В., Коротенко В. В. - Полтава, 2004. - 72 с.)

Паралельно з укладанням анотованого реєстру описів проводилось уточнення облікових даних та назв фондів. Ця робота може бути основою для підготовки путівника.

Схема подання інформації визначена рекомендаціями Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Анотований реєстр описів фондів має таку структуру:

Анотація складена у довільній формі, однак, для того, щоб якнайповніше розкрити склад і зміст документів, подавалась розширена інформація про групи документів, внесених до опису.

Основні групи документів, представлені в реєстрі, подані у порядку їх важливості. Надмірна деталізація описових статей цілком виправдана, бо може допомогти оперативно визначити фонди та описи, що необхідні для виявлення тієї чи іншої інформації.

У реєстрі описові статті розміщені у порядку зростання номерів фондів; пропущені номери належать фондам, які були втрачені, об'єднані з іншими фондами архіву або передані до інших архівів.

У зв'язку з великим обсягом анотований реєстр описів планується видати у кількох томах. В останньому томі буде поданий науково-довідковий апарат: покажчик фондів, побудований за галузевою ознакою, а також географічний та іменний покажчики.

На початок
На початок