Папакін Г. В. Архів Скоропадських:
Фамільні архіви української родової еліти другої половини XVII-XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських. - К., 2004. - 420 с.

ББК 79.3 (4УКР)
ISBN 966-8225-12-0

© Папакін Г. В., 2004
© Державний комітет архівів України, 2004
© Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 2004
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2004


Монографія присвячена практично не вивченому сучасними джерелознавцями та архівознавцями історичному феномену - архівній спадщині української національної еліти, фамільним архівам, накопиченим представниками української старшини/шляхти упродовж другої половини XVII-XX ст. - за доби Гетьманщини, періоду існування України в складі Російської імперії, до років Української революції ХХ ст. тощо. Об'єктом архівознавчого і джерелознавчого дослідження став насамперед фамільний архів одного з найвідоміших в українській історії родів - Скоропадських, який дав Україні двох гетьманів, кількох вищих урядовців Гетьманщини XVIIІ ст., згодом - представників місцевої адміністрації Російської імперії, військових та громадських діячів ХІХ-ХХ ст.
Монографія розрахована на спеціалістів: істориків, джерелознавців, документознавців, архівознавців, працівників архівних установ, а також на широке коло читачів.


Зміст

Передмова

Глава 1 Українські фамільні архіви другої половини XVII - початку ХХ ст. як історичний та архівознавчий феномен

Історія виникнення та формування рукописних зібрань української родової еліти

Дослідження фамільних архівів

Склад і зміст фамільних зібрань

Глава 2 Археографічне опрацювання фамільних архівів

у XVIII-ХХ ст. Камеральне опрацювання фамільних зібрань Публікація фамільних архівалій

Глава 3 Фамільний архів Скоропадських як складова рукописних зібрань української еліти (XVIII-XIX ст.)

Історіографія та джерела дослідження архіву

Доля архівів роду Скоропадських у XVIII ст.

Роль Івана та Петра Скоропадських у дослідженні історії роду

Глава 4 Формування архівного зібрання Павла Скоропадського наприкінці ХІХ - у ХХ ст. (Петербург, Тростянець, Ваннзеє)

Документи військової, державної та політичної діяльності Павла Скоропадського (1893-1945)

Документи господарської, громадської та благодійницької діяльності родини Скоропадських (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

Епістолярна спадщина родини Скоропадських (1880-1945)

Щоденники і спогади Павла Скоропадського (1904-1945)

Архівно-археографічний проект "Архів Скоропадських"

Висновки

Додатки

  1. Генеалогія роду Скоропадських (друга половина XVII-XX cт.)
  2. Фамільні архіви української лівобережної старшини другої половини XVII - початку ХХ ст.: проект реконструкції
  3. Перелік архівних фондів і видань, використаних у монографії
  4. Іменний покажчик
На початок
На початок