Cтудії з архівної справи та документознавства

Cтудії з архівної справи та документознавства /
Редакційна колегія: І. Б. Матяш (гол. редактор), Христова Н. М. (заст. гол. редактора), Г.В. Боряк, І.Л. Бутич, Л.А. Дубровіна та ін. - К., 2004. Т. 12. - 278 с.

Перейти до Т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;     до переліку

ISВN 966-625-052-7

© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
© Автори публікацій, 2004

12-й том щорічника присвячено десятиліттю діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. До тому включено публікації, які висвітлюють роботу науковців інституту, відомості про нагороди співробітників УНДІАСД, бібліографію публікацій на сторінках "Cтудії з архівної справи та документознавства"
Для істориків, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених читачів.


Рекомендовано до друку Вченою радою
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства
(протокол № 7 від 23 травня 2004 р.)


ЗМІСТ

Привітання, нагороди

Привітання Віце-прем'єр-міністра України Дмитра Табачника

Привітання Голови Державного комітету архівів України Геннадія Боряка

Нагороди

Архівна справа: історія та сучасність

Матяш Ірина Десятиліття діяльності УНДІАСД і розвиток архівної науки в Україні

Клименко Тетяна Міські і районні державні архіви Черкащини в системі державної архівної служби України

Сельченкова Світлана З історії експертизи цінності документів та укладання переліків документів в Україні у 1920-1930-ті роки

Одинока Лініна, Романовський Ростислав Інформаційно-бібліографічна діяльність УНДІАСД

Емельянова Тетяна Деякі аспекти документознавчого аналізу архівних кінодокументів періоду Другої світової війни (на прикладі Центрального державного кінофотоархіву України ім. Г. С Пшеничного)

Теорія і методика архівознавства

Драгомірова Лариса Страховий фонд документації для збереження документів на об'єкти культурної спадщини і страховий фонд Національного архівного фонду України: паралелізм чи різновекторність (проблемний аналіз)

Дубровіна Любов, Зубкова Наталія, Степченко Ольга Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2004 pp.)

Юдіна Лариса Особливості правового доступу до інформаційних ресурсів НАФ, що зберігаються в архівах, музеях та бібліотеках

Христова Наталія Стандартизація в архівній справі: проблеми та перспективи

До концепції створення електронних архівів

Петров Вячеслав, Крючин Андрій, Шанойло Семен, Крючина Людмила Шляхи створення носіїв для довготривалого зберігання інформації в цифровій формі

Марченко Петро Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів)

Джерелознавчі галузі знань

Ананьева Тетяна К вопросу о систематизации эпистолярных источников

Ковальчук Володимир Документи ОУН(б) і Запілля УПА про українсько-польське протистояння на Волині і Поліссі у 1943-1944 роках: спроба групування за походженням

Ткаченко Ігор Газета "Рада" як джерело до історії видання ЛНВ у Києві (1907-1914)

Сошинська Ярослава Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина XIX-початок XX ст.)

Попик Володимир Проблеми формування електронного українського архіву

Міхалюк Дорота Дипломатичні зносини Білоруської Народної республіки та Української Народної Республіки і Гетьманату у світлі документів (березень - грудень 1918 р.)

Документознавство: історія, теорія, практика

Кулешов Сергій Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві

Швецова-Водка Галина Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін

Кушнаренко Наталія Новий етап інституалізації науки про документ

Гончарова Наталія Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки і перспективи

Палеха Юрій До історії організації діловодства в державному апараті українських урядів 1917-1918 pp.

Антоненко Ірина Міжнародний досвід методики розроблення та впровадження документаційних систем

Тупчієнко-Кадирова Люція Музичний документ: аспекти вихначення, специфіки видів та описування в режимі електронної каталогізації

Історія установ, товариств і об'єднань

Калакура Ярослав, Щербак Микола Центр архівістики та джерелознавства в Київському університеті

Киридон Алла Всеукраїнський церковний обновленський з'їзд духовенства і мирян (13-16 лютого 1923 року)

Солодова Віра Музейна справа в Одесі за часів Російської імперії (1825-1917 pp.)

Огляди архівних фондів

Андрієвська Лариса Нові документи про долю міністрів останнього уряду Української держави

Персонали

Слободянюк Петро Трагічна доля архівіста М. Ф. Тищенка

Волкотруб Ганна Життя та творчість П. В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників

Приходько Людмила Олександр Грушевський і становлення української національної науки на початку XX ст.

Бухальська Магдаліна Документи про життя та діяльність академіка Миколи Петрова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Павловська Надія Координаційна та науково-методична діяльність В. І. Веретенникова в архівних установах України

Мага Ірина Наукові дослідження В. О. Романовського з архівістики

Архівознавство за кордоном

Ларин Михаил Научные исследования ВНИИДАД в области документоведения: 1994-2004 гг.

Матяш Ірина XV Міжнародний конгрес архівів "Архіви, пам'ять і знання"

Старостин Евгений Тайнопись в системе архивоведческих знаний

Бібліографія, рецензії, інформація, хроніка

Зворський Сергій У спеціалізованій вченій раді

Матяш Ірина Новий підручник з архівістики (Halina Robotka. Wprowadzenie do archiwistyki. - Toran: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. - 2003. - 160 s.)

Романовський Ростислав Студії з архівної справи та документознавства: систематичний покажчик змісту (T. 1-11)

Відомості про авторів

На початок
На початок