Таранець С. В.
Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку ХХ ст. /
НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей історії та культури старообрядства України. - К., 2007. - 456 с.

ББК Э 372.242.091(4Укр) - 3,1
УДК 281.96(093)(477.4)"17"-"19"

ISBN 966-02-3879-79

© С. В. Таранець, 2007

В монографії вперше здійснено комплексне дослідження джерел з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст. З'ясовано закономірності продукування, відкладення та збереження джерельної бази, рух фондоутворення, співвідношення первісної і потенційної джерельної бази. Проведено широкомасштабну архівну евристику у відповідних українських та російських архівних фондах, уведено до наукового вжитку близько 2,7 тис. документальних джерел та зареєстровано 271 старообрядську книгу та рукопис. З'ясована видова палітра джерел, інформаційний потенціал джерел різних видів та ділового походження (документи світських вищих, центральних та місцевих органів влади, джерела старообрядського походження, документи офіційної Російської Церкви). Досліджено Єпархіальні відомості Київської, Подільської та Волинської єпархій як джерело з історії проблеми. Розглянуто специфіку діяльності історико-археографічних експедицій. Доведено, що потенційна джерельна база відзначається високою репрезентативністю й дає змогу всебічно досліджувати історію та культуру старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку ХХ ст. Виділено інформаційні лакуни. Укладено універсальний тематичний каталог діловодних справ, старообрядських книг та рукописів.
Для істориків, джерелознавців, археографів, всіх тих, хто займається вивченням спеціальних історичних дисциплін та вивченням історії та культури старообрядства.

На початок
На початок