Тернистий шлях до України:
Збірник архівних документів і матеріалів "Закарпаття в європейській політиці 1918-1919, 1938-1939, 1944-1946 рр." /
Упорядкування, передмова та покажчик О. Д. Довганича та О. М. Корсуна. - Ужгород: ВАТ "Видавництво"Закарпаття", 2007

ББК 63. 3 (4 УКР) 624.01
Т 35
УДК 9 (477.87)

ISBN 966-347-041-0

© О. Д. Довганич, О. М. Корсун, упорядкування, 2007

© М. М. Дем'ян, художнє оформлення, 2007

Розташоване в самому центрі Європи Закарпаття у першій половині XX століття, після розвалу Австро-Угорської монархії і пошуків свого місця у світовому співтоваристві, тричі поставало в центрі міжнародної політики. Хоч Хустський з'їзд 1919 р. прийняв рішення про возз'єднання краю з соборною Україною, його доля склалася так, що воно на правах автономії було приєднано до новоутвореної Чехословацької Республіки, та лише восени 1938 р. Чехословаччина надала йому обіцяну автономію, а 15 березня 1939 р. як Карпатська Україна воно проголосило свою незалежність. У 1944-1945 рр. воно втретє опинилося в епіцентрі міждержавних відносин. Перший з'їзд Народних комітетів прийняв Маніфест про возз'єднання Закарпатської України з Радянською Україною. Цим самим завершився процес об'єднання нинішніх українських земель в єдиній державі. Маловідомі і досі невідомі архівні документи та матеріали, що відображають ці події складають пропоновану широкому читачеві книгу.

На початок
На початок