Українська архівна енциклопедія: А-Г. Робочий зошит /
Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2006. - 224 с.

ББК 79,3 (4Укр)я2
У45

© Держкомархів України, 2006
© УНДІАСД, 2006
© Автори статей, 2006

Українська архівна енциклопедія - перше в Україні видання енциклопедичного типу, в якому узагальнено досягнення вітчизняного архівознавства у його взаємозв'язках з іншими галузями історичної науки та суміжними дисциплінами, репрезентовано історичний досвід українських архівних установ, склад і зміст їхніх фондів та особисті здобутки видатних архівістів, подано відомості про зарубіжні архівні установи, спеціальні видання, міжнародні фахові організації.
Основні поняття та терміни відповідають таким напрямам: архівознавство, історія та організація архівної справи, система архівних установ, персоналії видатних архівістів, архівна освіта, архівна періодика, документознавство та діловодство, спеціальні історичні дисципліни й суміжні з архівознавством галузі знань, громадські організації та об'єднання в галузі архівістики.
Для фахівців у галузі гуманітарних наук, співробітників архівних установ, споживачів архівної інформації, а також широкого загалу.

На початок
На початок