Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії:спроба державного регулювання(1847-1914). Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; упоряд. Г.Боряк, В.Баран, Л.Гісцова, Л.Демченко, О.Музичук, П.Найденко, В.Шандра;
НАН України, Ін-т історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. - К: Ін-т історії України,2013 - LXII; 810 с.: іл.

УДК 930.253:323.1(477)."1847/1914"
ББК 81.2Укр+66,5(4Укр)л6
У 45

ISBN 978-966-02-6683-4

© Інститут історії України НАН України, 2013

© Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 2013

Збірник документів і матеріалів являє собою перше археографічне видання, в якому відтворено багатовікову історію Батурина. На сторінках книги вміщено історичні джерела, виявлені в архівосховищах, музеях та бібліотеках Києва, Чернігова, Сум, Батурина, Бахмача, Москви й Санкт-Петербурга, переважна більшість яких уперше запроваджується до наукового обігу.

Для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок