МАТЕРІАЛИ ДО ПІДГОТОВКИ ДОВІДНИКІВ

1

Довідник-путівник "Архівні установи України"
2-е видання

Керівникам державних архівних установ
Про підготовку 2-го
видання довідника-путівника
"Архівні установи України"
від 5 лютого 2001р. № 01-101

Направляємо для використання у роботі "Пам'ятку авторам описової статті до 2-го видання довідника-путівника "Архівні установи України".

Підготовлені описові статті разом із додатками надсилати на адресу Держкомархіву України до 1 червня 2001 р. (03680, МСП, м.Київ-110, вул. Солом'янська, 24). Довідки за тел.: 277-34-33.

Додаток: "Пам'ятка" на 3 арк.

Заступник голови Держкомархіву Г. В. Боряк


ПАМ'ЯТКА
авторам описової статті до 2-го видання довідника -путівника
"Архівні установи України"

СХВАЛЕНО
Методичною комісією
Держкомархіву України
Протокол № 1 від 1 лютого 2001р.

Планом роботи Держкомархіву на 2001 р. передбачено підготовку 2-го видання довідника-путівника "Архівні установи України", де буде подано доповнену та уточнену інформацію про склад і зміст документів архівних установ станом на 01.01.2001.

Структурна будова та методика підготовки довідника-путівника залишається без принципових змін.

Авторам-упорядникам при підготовці описової статті про архівну установу слід подати інформацію за такою схемою:

 1. Назва архівної установи (повна й скорочена, якщо така є).
 2. Адреса архівної установи, в електронна адреса, Web-сайт.
 3. Транспорт, яким можна дістатися до архівної установи.
 4. Час роботи читального залу архівної установи.
 5. Дані про керівників архівної установи (прізвище, ім'я, по батькові директора та заступника).
 6. Історична довідка про архівну установу (історія створення, реорганізації, перейменування, сучасна структура).
 7. Характеристика фонду архівної установи (архів архіву) у довільній формі із зазначенням номера фонду, хронологічних меж документів.
 8. Обсяг фондів і документів архівної установи із зазначенням носіїв та крайніх дат документів.
 9. Анотація складу фондів та документів архівної установи.

Доповнити анотації складу і змісту документів архівної установи:

При характеристиці документів новітнього періоду історії звернути особливу увагу на розсекречені фонди, зокрема, періоду Української революції (1917-1920), нацистської окупації території України (1941-1944), а також партій і громадських об'єднань.

Подати докладну інформацію про фонди, документи яких використо вуються для довідкової роботи з метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян.

Кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи проанотувати за тематичною ознакою.

10. Характеристика баз даних архівної установи за запропонованою схемою (див. Додаток 1).

11. Стисла характеристика стану й складу науково-довідкового апарату архівної установи:

12. Перелік найважливіших методичних розробок архівної установи за повоєнний період (подати згідно з правилами бібліографічного описування, не входить до загального обсягу описової статті).

13. Бібліографія:

а) спеціальні друковані довідкові видання - путівники, описи, огляди, буклети, проспекти;
б) статті та інші публікації, які за змістом можна віднести до жанру оглядів фондів (пофондових, міжфондових тощо; тематичні не включати);
в) археографічні видання - збірники документів із грифом архівної установи;
г) інші видання, що стосуються історії архіву, окремих фондів, колекцій.

Обсяг описової статті не повинен перевищувати для центральних державних архівів 2 друк. арк., для інших архівних установ - 1 друк. арк.

Текст подається в електронному вигляді (файли на дискеті або переслані електронною поштою) з контрольним роздруком.

Стаття підписується автором із зазначенням його посади та дати складання описової статті.

Редакційна колегія залишає за собою право вносити правки та уточнення до описової статті архівної установи. Всі правки, що мають принципове значення, будуть погоджуватися з авторами.

Передбачається ілюстрування тексту довідника. Для цього рекомендується, підготовити якісні кольорові фотографії (до 20-ти ілюстрацій): приміщень архівів (старих і нових будівель), репродукції найдавніших документів архіву та зразків типових документів ХІХ-ХХ ст.


Додаток

Схема характеристики баз даних архіву
для довідника-путівника "Архівні установи України"

1. Назва бази даних.

2. Тип бази за призначенням (облікова, тематична тощо).

3. Обсяг бази:


2

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів

Наказ Держкомархіву України
"Про підготовку національного реєстру втрачених та переміщених архівних фондів"
від 5 лютого 2001р. № 8 (див. с13)

ПАМ'ЯТКА
до складання Національного реєстру втрачених та переміщених архівних фондів

До реєстру підлягають включенню фонди, втрачені під час Другої світової війни, в результаті стихійних лих, техногенно-екологічних катастроф, аварій тощо; фонди, передані архівам республік колишнього СРСР, за кордон, а також фонди, з яких частково вилучено документи для передавання за межі України.

Реєстр фондів укладається за періодами (до і після 1917 р.), у порядку зростання їхніх номерів із зазначенням:

 1. номера фонду;
 2. назви фонду;
 3. крайніх дат документів;
 4. обсягу документів;
 5. короткої характеристики документів;
 6. причин (обставин втрати) переміщення, дати.

По пунктах 3- 6 відомості подаються за умови їх наявності.

На особливу увагу заслуговують архіви архівів, документи архівних відділів облвиконкомів, списки фондів довоєнного та повоєнного часу, переліки переданих до інших архівів фондів та документів.

До реєстру мають бути додані копії актів збитків, завданих архівам у роки Другої світової війни, та інші, що підтверджують втрату документів.

Перелік підписує автор, зазначивши свою посаду та дату складання.

Приклади описових статей Реєстру подано в Додатку.

Телефон для довідок: (044) 277-34-44 (Тетяна Миколаївна Захарченко)


Додаток

Приклади описових статей Реєстру

ф. 78, Полтавський генеральний суд 2-го департаменту, м. Полтава, Полтавської губ., 1716-1831 рр., 2509 справи.
Втрачений під час Другої світової війни.

Р-529, Севастопольський окружний революційний трибунал, м. Севасто поль, Кримської АССР, 1921-1922 рр., 8 справ.
Списки особового складу.
Переданий до Центрального державного архіву Радянської Армії, м. Москва, 1958 р.

ф. 509, Легіон жандармерії м. Дорохой (Черновицького обласного інспектора жандармерії) 1921-1929 рр., 54 справи.
Акти перевірок діяльності жандармських постів, статистичні звіти про роботу постів, інформаційні повідомлення про настрої населення і випадки на території їхньої діяльності.
Переданий до Румунської Народної Республіки, 1949 р.


3

"Празькі архіви": зведений каталог архівів
української еміграції в міжвоєнний період

Керівникам державних
архівних установ
Про виявлення документів для підготовки
довідника "Празькі архіви": зведений каталог
архівів української еміграції в міжвоєнний період
від 7 лютого 2001 р. № 01- 108

Згідно з планом роботи державних архівних установ на 2001 р. розпочато підготовку міжархівного довідника "Празькі архіви: зведений каталог архівів української еміграції в міжвоєнний період".

Вперше робиться спроба реконструювати склад документів та встановити місце зберігання архівів емігрантських установ, що діяли у міжвоєнний період у Празі.

На першому етапі пропонується виявити фонди та справи (документи), що відносяться до "Празького українського архіву" (див. Додаток 1).

Для виявлення вказаних документів особливу увагу слід звернути на фонди дипломатичних установ, політичних, військових, культурно-освітніх, студентських, релігійних організацій, об'єднань, спілок, союзів, комітетів, бюро преси, редакцій газет і журналів, видавництв, навчальних закладів та наукових установ, таборів військовополонених; особові фонди та колекції документів.

Поряд з цим слід провести виявлення документів цього періоду і у бібліотечному фонді.

На виявлені фонди "Празького українського архіву" необхідно скласти їх перелік за такою схемою:

 1. № п/п.
 2. Номер фонду за списком фондів.
 3. Назва фонду.
 4. Кількість описів у фонді.
 5. Кількість од. зб. у фонді.
 6. Хронологічні межі документів.
 7. Коротка історична довідка про фондоутворювача (за наявності відомостей).
 8. Дата та джерело надходження.
 9. Коротка характеристика складу і змісту документів фонду.

На виявлені окремі справи (документи) скласти їх перелік за такою схемою:

 1. № п/п.
 2. Номер фонду за списком фондів.
 3. Назва фонду.
 4. Заголовок справи (назва документа).
 5. Крайні дати справи (дата документа).
 6. Дата та джерело надходження.

Друковані видання описати згідно з правилами бібліографічного описування.

Для полегшення пошуку додаємо окремі зразки печаток та штампів установ та організацій "Празького українського архіву" (див. Додаток 2).

Списки виявлених фондів, справ (документів), друкованих видань надсилати на адресу Держкомархіву до 1 грудня 2001 р.

Телефони для довідок:

(044) 277-45-22 (Георгій Володимирович Папакін)
(044) 277-34-33 (Тетяна Миколаївна Захарченко)
(044) 294-95-32 (Анатолій Вікторович Кентій)

Голова Держкомархіву Р. Я. Пиріг


Додаток 1

Інформаційна довідка про історію Празького архіву*

"Празький український архів" є умовною назвою комплексу архівних фондів, бібліотечних та музейних зібрань Українського історичного кабінету, Музею визвольної боротьби України, а також поточних архівів установ, що діяли у Чехо-Словаччині в міжвоєнний період.

Після поразки Української революції (1917-1920) за межами України опинилася велика кількість емігрантів, які вивезли за кордон багато документів як особистих, так і установ, де вони працювали. В країнах значного скупчення емігрантів утворювалися об'єднання громадян, спілки, кооперативи, професійно-освітні установи, зокрема у Чехо-Словацькій республіці. У період між двома світовими війнами Прага перетворилася на найбільший центр української культури та політичного життя емігрантів. На терені ЧСР діяли:

У травні 1925 р. при підтримці чехо-словацького уряду розпочав роботу Музей визвольної боротьби України (МВБУ), власником якого було товариство з такою ж назвою. Першими надійшли до МВБУ документи, вивезені з батьківщини українськими емігрантами, а також таборових організацій Чехії, Польщі та Австрії. Музей мав такі відділи: дипломатичний (документи дипломатичних місій УНР, Української держави., Західноук раїнської Народної Республіки ); військовий (документи таборів інтернованих українців у Чехо-Словаччині й Австрії (1917-1920), Союзу Визволення України, в тому числі матеріали Січових стрільців); емігрантський (документи політичних партій, українських установ, особові фонди, колекції невидрукуваних рукописів різних діячів тощо).

Зберігалися у МВБУ фотодокументи, що відображали різні сторони життя українців, переважно за межами України.

Музей мав також велику колекцію української преси та бібліотеку, яка складалася з книжкових зібрань військових, культурних, наукових організацій.

1930 р. для збирання необхідної інформації для історико-наукових досліджень за допомогою Міністерства закордонних справ ЧСР у Празі був створений Український історичний кабінет (УІК), у складі якого діяли відділ преси (зберігалися журнали, газети, бюлетені 2-ї половини ХІХ ст., рукописні журнали, стіннівки, примірники "усних" часописів, велике зібрання україніки); книгозбірня (нараховувала понад 18 тис. томів книжок та рукописів) та архів (зберігав документи владних структур періоду Центральної ради, Української держави, УНР; політичних партій: Революційно-украї нської, Української партії соціалістів-революціонерів, Української соціал-демократичної спілки; українського війська - Українського військового генерального комітету; військових формувань, зокрема полків - Богданівського, Полуботківського, Української Галицької Армії; таборів інтернованих українців у Польщі, Чехо-Словаччині та інших країнах; Українсько го національного архіву-музею, Українського соціологічного інституту; Українського громадського комітету, Української господарської академії у Подєбрадах, Українського високого педагогічного інституту, Матуральних курсів, української гімназії, Української студентської громади у Мельнику, Українського студентського товариства "Вільна громада у Празі", Української селянської спілки та її філій, товариств "Україна" та "Основа", Українського Всепрофесійного робітничого союзу; редакцій газет та журналів; особові архіви та власні бібліотеки видатних українських громадсько-пол ітичних та наукових діячів-емігрантів, листування українських державних і політичних діячів; картографічні та фотодокументи).

По закінченні Другої світової війни 1945 р. з приходом радянських військ українські організації були ліквідовані (останнім - Український музей в Празі, 1948 р., а до Праги направлено групу архівістів з України, яка отримала дозвіл на вивезення документів УІК за умови їх зберігання як самостійного фонду під назвою "Празький український архів". 1945 р. розпочався планомірний вивіз до Києва фондів УІК, Українського вільного університету, Українського національного об'єднання, Української господарської академії в Подєбрадах, українських видавництв та установ, які були опрацьовані впродовж 1945-1951 рр. і передані на зберігання до ЦДАЖР УРСР (нині ЦДАВО), філіал ЦДІА УРСР у Львові (нині ЦДІА України, м. Львів).

Вивіз фондів МВБУ (частина яких була втрачена під час американсько го бомбардування Праги) розпочався 1958 р. Впродовж 1958-1963 рр. документи були опрацьовані та передані на зберігання за приналежністю до ряду державних архівів України, зокрема ЦДІА УРСР у м. Львові, держархівів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Харківської областей та м. Києва; до ЦДАКФД УРСР передано 30 фотоальбомів з фондів музею. Частина документів опинилася у КДБ, а згодом (1988 р.) надійшла на зберігання до Архіву Інституту історії партії при ЦК Компартії України (нині ЦДАГО України).

Значна частина бібліотечного фонду "Празького українського архіву" опинилася у науково-довідковій бібліотеці ЦДІА УРСР (нині НДБ ЦДА України).

Крім вищезгаданих зібрань у державних архівах України мають зберігатися документи інших еміграційних осередків на теренах Австрії, Німеччини, Франції, Польщі та інших країн Європи і Північної Америки. Вони також підлягають виявленню.


*Довідку підготовлено за матеріалами книги М.Мушинки "Музей визвольної боротьби України та доля його фондів" (Мельбурн, 1996) та статей Л.І.Лозенко, "Празький український архів: історія і сьогодення" (Архіви України. - 1994. - Ч.1 - 6. - С.18-30), А.В.Кентія "Фонд "Український музей у Празі" ЦДАГО України як складова "Празького архіву"(Архіви України. - 2000. - Ч.1-3. - С.43-49). повернутися...


4

Анотовані реєстри описів фондів державних архівів

РЕКОМЕНДАЦІЇ
до укладання анотованого реєстру описів

СХВАЛЕНО
Методичною комісією
Держкомархіву України
протокол № 2 від 6 березня 2001р.

Упорядники: С.Ф. Лозова, Н.М. Христова

Вступ

Система науково-довідкового апарату архівів створювалася впродовж багатьох десятиліть за різними критеріями і принципами, але завжди із застосуванням диференційованого підходу до вибору методики укладання архівних довідників і забезпечення їх допоміжним довідковим апаратом, встановленням черговості робіт залежно від категорії фонду (його частини). Тому в путівниках, каталогах, покажчиках та інших видах довідників знаходили своє відображення далеко не всі фонди. Залежно від політичної кон'юнктури не розкривалися фонди фінансово-економічних, торгово-ко оперативних установ, акціонерних товариств, деяких закладів освіти і культури, громадських об'єднань, релігійних установ, фонди особового походження. Фонди, які знаходилися на спеціальному зберіганні, не вносилися навіть у перелік неанотованих фондів.

Над створенням системи НДА працювали архівісти різного рівня кваліфікації. Якщо ж взяти до уваги, що впродовж десятиліть культивувався "класовий" підхід до оцінки документа, а згодом підхід з позицій "партійності", то можна бути певним, що більшість архівних довідників далекі від повноти і об'єктивного висвітлення подій і фактів.

Отже, назріла потреба у довіднику, який би на однаковому для всіх архівів рівні детально і об'єктивно висвітлював склад і зміст усіх фондів у різних аспектах (кількісні характеристики, хронологічні межі, структурний склад документів і їх зміст тощо).

Саме таким довідником може стати якісно укладений анотований реєстр описів документів усіх без винятку архівних фондів.

Реєстр архівних описів відомий архівістам як допоміжний обліковий документ, який давав кількісну характеристику наявних описів, хоч не завжди вірно, бо дані про рух описів (вибуття, перероблення, передрукування тощо) не завжди вчасно вносилися до реєстру. В деяких архівах ведення такого реєстру не практикувалося, а деякі архіви ведення реєстрів визнавали недоцільним.

Анотований реєстр описів має набути зовсім іншого призначення і посісти важливе місце у системі НДА. Вперше створюється архівний довідник, де описування документів проводиться на рівні архівного опису і саме опис стає об'єктом першочергової уваги.

Робота архівів над укладанням анотованого реєстру описів матиме прикладне значення у плані уточнення облікових показників, а сам реєстр стане добротною базою для підготовки перевидання путівників по архівах в новій, доповненій редакції.

1. Структура анотованого реєстру описів

1.1. Укладання анотованих реєстрів описів проводять з метою створення зведеного довідника шляхом узгодженого архівного описання, яке б дало можливість інтеграції описань документів кожного архіву в єдину інформаційну систему. Тому першочерговим правилом для укладачів є дотримання єдиної методики подання необхідної інформації.

1.2. Анотований реєстр описів укладають окремо до кожного масиву фондів, які історично склалися у кожному архіві, а саме:

1.3. Оскільки центральні державні архіви України (ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДНТА, ЦДАМЛМ) мають певні особливості в класифікації, обліку, описуванні документів, вони можуть вносити свої корективи до структури реєстру. Однак при цьому всі архіви повинні використову вати обов'язкові елементи описання, а саме:

1.4. Кожен архів, укладаючи анотований реєстр описів, паралельно може вирішувати свої завдання: уточнення назви фондоутворювачів, даних аркушів фондів, паспортних даних тощо, з метою перспективного планування видів робіт з удосконалення описів, вивіряння облікових документів тощо.

1.5. З метою регламентації роботи щодо укладання реєстру архіви (у разі потреби) розробляють робочу інструкцію, в якій визначають свою (доповнену) схему подання інформації, етапність роботи, її обсяг, унормування, терміни виконання, а також виконавців.

1.6. У реєстрі анотують кожен опис окремо, в тому числі і описи розсекречених фондів. Якщо розсекречені справи або окремі документи внесені до описів справ, що були на загальному зберіганні, то вони анотуються як складові цього опису.

1.7. До реєстру вносять також фонди, доступ до яких повністю або частково обмежений, і номери описів справ, які поки що не анотуються. Процес зняття обмежень триває, ці фонди з часом будуть переведені на загальне зберігання, тоді описи мають бути проанотовані.

1.8. Анотація складається за описом або за аркушем фонду.

1.9. До анотованого реєстру додається НДА: покажчики фондів, побудовані за галузевою ознакою.

2. Укладання анотованого реєстру

2.1. У зв'язку з неоднаковими технічними можливостями архівних установ анотований реєстр описів укладають в текстовій формі, а не в табличній (див. Додаток 1).

До текстового файла входять такі позиції:

1 - порядковий номер фонду;
2 - номер фонду за списком фондів;
3 - назва фонду;
4 - номер опису за аркушем фонду;
5 - анотація документів;
6 - кількість одиниць зберігання в описі;
7 - крайні дати документів опису;
8 - примітки.

2.2. Позицію 1 вводять з метою встановлення кількості фондів, описи яких анотуються. Підсумкова цифра повинна співпадати з даними паспорта архіву.

2.3. Позиції 2 і 3 містять пошукові елементи фонду, вони переносяться з аркуша фонду
(Фонди, які передані в інші архіви, виділені до знищення, приєднані до ОАФ, граф до цієї не вносять).

2.4. До позиції 4 вносять номер опису за аркушем фонду.

2.5. Позиція 5 для реєстру є основною. В ній подають анотацію справ, внесених до окремого опису. Анотацію складають у довільній формі. Якщо відомостей аркуша фонду недостатньо для анотації, тоді слід звернутися до опису. При наявності в описі однотипних документів допустимо подавати їх загальну структурну назву, наприклад: документи відділу кадрів, бухгалтерії тощо. Якщо декілька описів мають документи того ж змісту, але за інший період, можна вживати замінний вираз "те саме", але з обов'язковим заповненням позиції 7.

2.6. Позиції 6 і 7 заповнюють за даними аркуша фонду.

2.7. Позиція 8 відведена для зазначення деяких особливостей описів, наприклад: опис на секретному зберіганні, опис рукописний (1 прим.) тощо. Дані для цієї графи можуть бути в аркуші фонду, справі фонду, безпосередньо в описі.

2.8. Порядок укладання анотованого реєстру описів в електронному варіанті буде представлено окремо.

3. Укладання покажчиків до фондів

3.1. Покажчики до фондів укладають після завершення роботи з анотованими реєстрами архівних описів.

3.2. Покажчики укладають до кожного масиву фондів окремо, наприклад: "Покажчик до фондів періоду до 1917 р.".

3.3. Покажчики укладають у формі таблиці, яка складається з двох граф: 1 - назва групи фондів; 2 - номери фондів за списком фондів ( див. Додаток 2).

3.4. Групування фондів проводиться за галузевою ознакою, наприклад: "Органи місцевого самоврядування", "Переписні комісії", "Установи комунального господарства", "Заводи", "Навчальні заклади", "Фонди особового походження" тощо. Для полегшення роботи щодо групування можна скористатися схемою систематизації фондів у карткових покажчиках до списків фондів або схемою систематизації у путівниках по архівах.

3.5. До графи 2 вносять відповідні номери фондів.


Додаток 1

Анотований реєстр описів архівних фондів
періоду до 1917 р.

1. 7
2.Ф. 7
3. Мелітопольське повітове земське статистичне бюро м. Мелітополь Катеринославської губернії 1884-1918 рр.
4. Опис 1
5. Статистичні картки суцільного перепису селянських господарств, складені під час Всеросійського сільськогосподарського та поземельного перепису 1917 р.
6. 805 од. зб.
7. 1917 р.

4. Опис 2
5. Описання великих приватних володінь, общинних садів та виноградників Мелітопольського повіту
6. 90 од.зб.
7. 1911-1913 рр.

1, 21
2. Ф. 21
3. Олександрівське спрощене громадське управління м. Олександрівськ Катеринославської губернії 1867-1872 рр.
4. Опис 1
5. Укази Катеринославського губернського правління про скасування міської ратуші і заснування спрощеного управління, введення в дію закону про податі. Звіт і зведення про фінансове становище міста.
У фонді є документи міської ратуші про фінансове становище Олександрівська за 1862, 1863, 1965 рр.
6. 56 од.зб.
7. 1867-1872 рр.


Додаток 2

Покажчик до фондів періоду
після 1917 р.

Назва групи фондів № фонду за списком фондів

І. Місцеві органи управління
Губернське статистичне бюро
Окружні статистичні бюро


ІІ.Фінансові установи. Банки
Окружні фінансові відділи
Обласний фінансовий відділ


ІІІ.Фонди особового походження
1. Гайовий Тимофій Володимирович
2. Лиходід Семен Іванович

ф.Р-224
ф.Р-98, 221, 655


ф.Р-101, 620
ф.Р-2606


ф.Р-3776
ф.Р- 841


5

Реєстр розсекречених архівних фондів

Наказ Держкомархіву України
"Про підготовку реєстру розсекречених фондів (1991-2000)"
від 21 березня 2001 р. № 17 (див. с. 39)

ПАМ'ЯТКА
до складання реєстру розсекречених архівних фондів,
колекцій та друкованих видань бібліотек

До реєстру необхідно включити фонди, колекції, фотодокументи (що були складовою частиною фондів), друкований фонд бібліотек, інформація яких повністю або частково розсекречена, за період з 1991 по 2000 рр. з урахуванням можливостей публікації у відкритій пресі.

Занесенню довідкових даних до реєстру передує їх ретельне перевіряння та приведення у відповідність до обліково-довідкових документів. Джерелами для підготовки реєстру є списки, аркуші та описи фондів.

Реєстр складається з двох розділів: фонди періоду до 1917 р.; фонди після 1917 р. Перший та другий розділи поділяються на підрозділи:

а) фонди установ, організацій за номерами у порядку їх зростання;
б) особові фонди за алфавітом;
в) друкований фонд - бібліотеки.

Характеристика фондів включає такі елементи:

 1. Номер фонду.
 2. Назва фонду (подається за останнім його найменуванням).
 3. Історія фонду (коротка історична довідка, що містить відомості про діяльність установи-фондоутворювача, час її існування; для особових фондів - дати життя, короткі біографічні відомості). Відомості п. 3 подаються за умови їх наявності.
 4. Кількість розсекречених справ (зазначається кількість розсекрече них справ у фонді та загальна їх кількість для групи фондів).
 5. Крайні дати розсекречених документів.
 6. Дата розсекречення.
 7. Анотація змісту документів (анотуються найбільш цінні в науковому і практичному відношенні документи та групи документів. Під час анотування найважливіших документів бажано зазначити в дужках дату їх створення. Якщо документи розсекречено за всі роки, позначені в хронологіч них рамках, дата не вказується).

Анотації на фонди складаються індивідуальні та групові.

Індивідуальні містять складові елементи характеристик фондів.

На фонди, однорідні за характером діяльності фондоутворювачів і змістом документів установ (народних комітетів, волосних та сільських Рад, сільських управ періоду Другої світової війни тощо), складаються групові характери стики із зазначенням узагальненого найменування фондоутворювача, кількості фондів, кількості розсекречених справ, хронологічних меж документів, дати розсекречення. Якщо дані анотації стосуються лише окремого фондоутворювача, в дужках вказується номер фонду.

Більш детальному анотуванню підлягають фонди, документи яких містять інформацію про:

В анотаціях на друкований фонд подається узагальнена довідка обсягом до кількох сторінок із зазначенням обсягів і характеристик окремих жанрів видань: брошур, журналів, газет, карт, афіш, плакатів, листівок, рідкісних колекцій, енциклопедичних словників, пам'ятних книг, адресних книг, календарів, унікальних видань істориків, інших видатних діячів, добірок літератури міжвоєнного періоду еміграційного походження, трофейних колекцій тощо.

Реєстр підписують автор та працівник, відповідальний за секретну частину фондів, зазначивши свої посади та дату складання.

Зразки заповнення анотацій фондів, колекції, друкованого фонду додаються.

Телефон для довідок:
(044) 277-34-44 (Тетяна Миколаївна Захарченко)

Зразок групової анотації фондів

Сільські управи (період Другої світової війни)

Сільські управи виникли на території Хмельницької області в липні 1941 р. підпорядковувалися районним управам. Припинили діяльність у січні, в деяких селах - у березні 1944 р.

Розсекречено 79 фондів, 272 справи (1941-1944) у 1999 р.

Накази та розпорядження управ про сплату податків селянами, поставки сільськогосподарської продукції, конфіскацію майна, хід виконання польових робіт, акти про обмін радянських грошей на німецькі, описи майна селян станом на 22 червня 1941 р., відомості про розподіл землі, списки працівників управ, жителів сіл, військовополонених та вивезених на примусові роботи до Німеччини.

Держархів Хмельницької області

Зразок анотації колекції

ф. 1788, Колекція документальних матеріалів громадських єврейських організацій.

Єврейська громада організована у 1917 р. в м. Києві як орган національного самоврядування, в завдання якої входило надання матеріальної фінансової допомоги сім'ям, біженцям. Дата ліквідації відсутня.

7 розсекречених справ (1918-1919) у 1990 р.

Відомості київських середніх навчальних закладів про кількість учнів євреїв, викладання історії єврейського народу. Листування про надання благодійної допомоги сім'ям постраждалим від погромів та сприяння вивозу дітей з Москви та Петрограду в дитячі колонії України. Відомості про діяльність єврейських громад, вибори у міську Думу, на з'їзд єврейських політичних партій.

Держархів Київської області

Зразок індивідуальної анотації фонду

ф. 274, Київське губернське жандармське управління Створене в 1867 р., займалося розшуком і проведенням дізнань у політичних справах; зі створенням у 1902 р. Київського охоронного відділення, до якого перейшли функції політичного розшуку, займалося проведенням дізнань. З 1913 р. до складу жандармського управління ввійшло охоронне відділення на правах самостійного розшукного відділу.

Ліквідоване постановою тимчасового уряду від 10 березня 1917 р.

Розсекречено 239 справ (1902-1917) у 1990 р.

Дізнання про діяльність українських ("Спілка", "Українська громада", "Мазепинці", "РУП"), єврейських (Бунд, "Поалей-Ціон"), польської ("Полонія") революційних партій, про осіб, звинувачених у шпигунстві, про розшук та затримання військових розвідників; агентурні відомості, перлюстрована кореспонденція, листівки революційних партій.

Циркуляри та інструкції Департаменту поліції про боротьбу з революційним рухом та військовим шпигунством, звіти про видатки на секретну агентуру, списки агентів, філерів, документи з особового складу Київського губернського жандармського управління.

ЦДІАК

Зразок довідки розсекреченого фонду бібліотеки

В 1990 р. був повністю розсекречений спецфонд Науково-довідкової бібліотеки ЦДА України, серед них: закони та розпорядження, ухвалені Центральною Радою, Українською Народною Республікою, Уряду УНР в екзилі та багатьох інших видань цього періоду.

Видання видатних істориків та письменників України: В. Антоновича, В. Винниченка, М. Грушевського, Д. Донця, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, С. Єфремова, П. Зленка, М. Костомарова, П. Куліша, Б. Лепкого, О. Лотоцького, М. Максимовича, С. Наріжного, І. Огієнка, О. Оглобліна, М. Терлецького, І. Франка, П. Христюка, Є. Чикаленка, М. Шаповала та ін.

Українознавча література міжвоєнного періоду еміграційного походження, в тому числі з празьких колекцій; кілька сотен томів нараховує лише збірка українського Університету в Празі, бібліотечні друковані видання Рейхскомісаріату (1,5 тис. томів) (література про Україну німецькою мовою). Всього 16 тис. друкованих одиниць.

Часописи 1918-1980 рр. - бюлетені, вістники та календарі різного напрямку: "Інформаційні бюлетені" (Париж, Прага), "Вістник Головного комісаріату уряду УНР" (Житомир), "Вістник державних законів для всіх земель УНР" (Кам'янець на Поділлі), "Календар на звичайні роки" (Прага), " Хліборобська Україна" (Відень), "Студентський вісник" (Прага), "Життя" (Прага), "Воля" (Відень), "Добрий пастир" (Станіславів), "Літопис Червоної калини" (Львів), "Тризуб" (Париж), "Молода Україна" (Львів), "Націоналіст" (Прага), "Нова Україна " (Прага), "Рідна мова" (Варшава), "Око" (Київ), "Самостійна Україна " (Чикаго), "Табор" (Каліш, Варшава). Всього понад 11 тис. комплектів журналів.

Передано на загальне зберігання газетний фонд. Це такі газети, як "Вісті Української Центральної Ради" (Київ), "Вістник Генерального секретаріа ту УНР" (Київ), "Рада", "Нова Рада" (Київ, 1917-1919 рр., "Діло" (Львів, 1891-1939 рр.), "Український голос" (Вінніпег, 1917-1939 рр.), "Одесская газета" (Одесса, 1941-1944рр.), "Львівські вісті" (Львів, 1941-1944 рр.), "Подолянин" (Кам'янець-Подільськ, 1941-1944 рр.), "Українська дійсність" (Берлін, 1940-1945 рр.), "Українські вісті" (Нью-Йорк, 1962-1980 рр.), "Життя і слово" (Торонто, 1966-1979 рр.). Всього понад 7 тис. комплектів газет.

Колекції радянських, білогвардійських, окупаційних (часів Другої світової війни), листівок, плакатів, афіш; картографічні матеріали: мапи Російської імперії, Австро-Угорщини, штабні з оперативною дислокацією часів російсько-японської війни, Першої світової війни, Української революції, Другої світової війни; мапи України по губерніях та областях; атласи, плани та схеми, загалом 20 тис. примірників.

Всього розсекречено понад 54 тис. друкованих одиниць.

НДБ ЦДА України


НОВІ ВИДАННЯ

Публікації архівних установ України

Архівіст: Вісник САУ / Редкол.: І. Б. Матяш (відп. ред.) та ін.; Спілка архівістів України. - К., 2000. - Вип. 2 (5). - 76 с.

Присвячено питанням діяльності правління та місцевих осередків Спілки архівістів України в 1999-2000 р. Подано інформацію про участь українських архівістів у міжнародних форумах: Сьомому засіданні Європейського бюро архівів (Париж), ХIV Міжнародному конгресі архівів (Севілья). Приділено увагу роботі Товариства друзів архівів Франції, Асоціації бібліотек України. Вперше вміщено рубрику "Постаті". У рубриці "Рецензії, огляди" подано відомості про монографію "Історія архівної справи Білорусі", журнали "Гасылар авазы", "Константи". Опубліковано Положення про премію імені Василя Веретеннікова та Статут Євразійського регіонального відділення МРА.


Архівіст. Інформаційний вісник Державного архіву Сумської області / Редкол.: Л. Я. Заїка (гол. ред.), Є. Б. Антушева (заст. гол. ред.), В. І. Цибка, А. С. Завальний, О. В. Буряк, В. А. Марченко, Л. М. Дубовська; Держархів Сумської області. - Суми, 2001. - Вип. 1 (5). - 8 с.

У випуску міститься інформація про засідання підсумкових колегій Держкомархіву та Держархіву Сумської області; роз'яснюються питання державної реєстрації НАФ; публікуються документи про цікаву та важку долю реабілітованої Зої Марченко. Друкуються вірші, весняні вітання жінкам та іменинникам.


Державний архів Запорізької області: Короткий довідник / Уклад. В. А. Архіпова, С. Т. Білець (ст. уклад.), Т. А. Кравчина, О. А. Сербінова, О. В. Шишкіна; Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України; Державний архів Запорізької області. - Запоріжжя, 1999. - 231 с.

Розкривається склад документів, що зберігаються в державному архіві Запорізької області за період з 1774 до 1991 р. З часу виходу путівника по фондах держархіву 1968 р. до архіву передано документи колишнього партархіву, органів УСБУ та УВД Запорізької області та інших установ. Тому виникла потреба у цьому виданні. Довідник побудовано за хронологічною та галузевою ознаками. Містить відомості про фонди архіву обсягом понад 1 млн. 700 тис. одиниць зберігання.


Державний архів Луганської області: Короткий довідник з фондів / Уклад. С. Г. Шапошнікова, А. М. Краснощок, А. І. Старікова, О. І. Діанковська; Державний комітет архівів України, Державний архів Луганської області. - Луганськ: Світлиця, 2000. - 316 с.

Довідник розкриває склад документів, що зберігаються в Державному архіві Луганської області з 1763 р. За станом на 01. 01. 2000 р. в архіві зберігається 5954 фонди (понад 1млн. 300 тис. одиниць зберігання), крім того, 575 одиниць обліку кінодокументів, 15980 одиниць зберігання фотодокументів та 215 одиниць зберігання фонодокументів, а також 22 фонди (764 одиниці зберігання) - документи особового походження.

Наявний склад документів архіву дозволяє всебічно досліджувати історичний розвиток області, в тому числі розвиток промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, культури, освіти, охорони здоров'я та багато інших питань, що являють інтерес для науки.


Збірник методичних розробок / Авт.-уклад. Є. Б. Антушева, Г. Ф. Кузьміна, О. М. Росторгуєва, Л. А. Покидченко, Л. М. Дубовська, Т. П. Трищенко. За ред. Л. Я. Заїки; Державний архів Сумської області. - Суми, 2000. - 146 с.

До збірника ввійшли методичні листи, рекомендації та робочі інструкції, розроблені працівниками Державного архіву Сумської області та слухачами курсів підвищення кваліфікації при державному архіві в 1997-2000 рр. Вони стосуються основних напрямків та видів роботи державних архівних установ та архівних підрозділів установ, підприємств і організацій.


Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах Державного архіву СБУ. Випуск 1: Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань (1944-1953) / Інститут історії України НАН України, Державний архів служби безпеки України. - К., 2000. - 147 с.

Анотуються документи з історії ОУН і УПА, що містяться у фонді архіву СБУ. Більшість складають документи радянських органів держбезпеки, які певним чином характеризують організаційну будову та діяльність підпілля ОУН і збройних загонів УПА.


Ляхоцький В. Просвітитель / Державний комітет архівів України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Історичний клуб "Планета", Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. - 528 с.: іл.

У монографії комплексно досліджується видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) - видатного діяча українського друкарства ХХ ст., видання якого за часів української революції та тривалого еміграційного періоду були духовним джерелом для українського загалу. Книжку доповнюють покажчики основних публікацій І. Огієнка, імен дописувачів його періодичних видань.


Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові…: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / Державний комітет архівів України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Історичний клуб "Планета", Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. - 664 с.: іл.

Монографія присвячена дослідженню маловідомих аспектів діяльності видатного діяча української культури ХХ ст. Івана Огієнка (митрополита Іларіона) як урядовця, організатора бібліотечної та архівної справи, книгознавця, бібліографа та бібліофіла. Додатки містять перелік джерел та описи окремих архівних фондів України і Канади.


Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: І. С.Винокур (відп. ред.), Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич та ін.; Міністерство освіти і науки України, Українська академія історичних наук, Хмельницька обласна державна адміністрація, Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському державному педагогічному університеті, Українське історичне товариство ім. М. Грушевського, Хмельницький обласний державний архів, Хмельницьке відділення Інституту мистецтва фольклору та етнології ім. М. Т. Рильсь кого НАН України, Хмельницька обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Островського. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, 2000. - 560 с.

Розглянуто різноманітні аспекти краєзнавства та історії Поділля від трипільської культури до сьогодення.


Польща та Україна у тридцятих -сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спецслужб. Т. 2: Переселення поляків та українців. 1944-1946 / Упоряд. З. Гайовнічек, С. Кокін, П. Кулаковський, М. Маєвський, В. Пристайко, О. Пшенніков, М. Слонь-Новачек, В. Худзік, Р. Цивінський, Г. Якубовський; Архів Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польща, Державний архів Служби безпеки України. - Варшава; К., 2000. - 1008 с.: іл.

Другий том спільної українсько-польської видавничої серії присвячений переселенням поляків та українців у 1944-1949 рр. Така зосередженість на драматичних сторінках спільної українсько-польської історії є засадничою для згаданого видавничого проекту. Він є прямим наслідком процесів демократизації й відкритості обох наших суспільств, розкриття колишніх таємних архівів спецслужб і залучення документів, що зберігаються там, до широкого наукового вжитку з метою сприяння взаєморозумінню між українським та польським народами. Більшість з них виявлено в Державному архіві СБУ (понад 150) та Архіві МВС Польщі (до 50), а також у Центральному державному архіві громадських об'єднань України і Центральному військовому архіві Республіки Польща. Документи подано в двох розділах: переселення поляків до України у 1944 р. (7 документів) та переселення українців й поляків у 1944-1946 рр. (184 документи). У сукупності вони відтворюють об'єктивну і трагічну картину обміну "живими душами", що його здійснювали два тоталітарні комуністичні режими під виглядом благородної акції повернення українців та поляків на історичну батьківщину, возз'єднання зі своїми народами.

Він є вагомим внеском в українську та польську археографію, важливим джерелом для дослідження драматичних сторінок українсько-польської історії у ХХ ст.


Слободянюк П. Українська церква: історія руїни і відродження. Наукове видання, присвячене 2000-літтю Різдва Христового / Подільське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Державний архів Хмельницької області. - Хмельницький, 2000. - 266 с.

У монографії на багатому історико-етногра фічному матеріалі висвітлюється антиукраїнсь ка політика проти Української православної віри та її трагічні наслідки в різні історичні періоди, зокрема польсько-литовського та російського релігійного гноблення, комунорадянського атеїзму, масових політичних репресій духовенства і віруючих, руйнування храмів і Української церкви загалом в часи радянської влади.

Значна увага приділяється сучасним проблемам українського православ'я, міжконфесійним відносинам в Україні.


Документальні, джерелознавчі та довідкові видання інших установ

Бажан О. Г., Данилюк Ю. З. Випробування вірою. Боротьба за реалізацію прав і свобод віруючих в Україні в другій половині 1950-х- 1980-ті рр. / Інститут історії України НАН України, Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією". - К., 2000. - 332 с.

В книзі на основі широкого кола документів зроблено спробу висвітлити релігійне дисидентство в Україні в 50-80-х рр., яке активно виступало проти грубого втручання держави в справи церкви, за дотримання гарантованої конституц іями СРСР та УРСР свободи совісті. Розглядаються опозиційні течії в середовищі Російської православної церкви, серед євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня, п'ятидесятників, громадський рух за відновлення Української греко-католицької церкви.

Дві третини обсягу складають документи - це постанови ЦК КПУ, інформаційні листи та довідки ЦК і обкомів Компартії України, звіти та доповідні записки Ради у справах релігії при Раді Міністрів СРСР, спецповідомлен ня КДБ, витяги з рішень суду та ін. Вони яскраво ілюструють тогочасний стан релігійної політики держави.


Бойко А. Південна Україна останньої чверті ХVІІІ століття: аналіз джерел / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новиць-кого. - К., 2000. - 308 с.

В монографії розглядаються джерела з історії Південної України останньої чверті ХVІІІ ст. Аналізуються історіографія джерелознавства, рух документальних джерел, основні архівні зібрання та публікації джерел з історії Південної України. Особливу увагу приділено аналізу нормативних джерел - мемуарної літератури, щоденників та подорожніх записок, описів та атласів Південної України.


Жорна: Нариси, спогади, документи. Про політичні репресії 1917-1980-і роки. Кн. 1/ Авт. кол.: В. Дергач, П. Жук (керівник ред.-вид. групи), В. Захарченко (наук. консультант), М. Іванченко, М. Ліхцов, М. Негода, В. Пахарен ко, В. Поліщук, М. Дашківський (ред.-консуль тант), С. Кривенко, С. Кононенко, Л. Хмельковський; Черкаська облдержадміністрація. - Черкаси: Сіяч, 1999. - 139 с. - (Серія "Реабілітовані історією. Черкаська область").

Згідно з Постановою Верховної Ради і Кабінету Міністрів України готується багатотом на серія книг "Реабілітовані історією". Окремий том буде присвячено Черкащині. Представлена книжка являє собою її скорочений варіант. Розповідається про репресії за роки радянської влади, терор і війну влади проти власного народу.


Маньковська Р. В. Музейництво в Україні / Інститут історії України НАН України. - К., 2000. - 140 с.

В монографії на широкій джерельній базі досліджується процес становлення та розвитку музейної справи в Україні в 1917-1941 рр., визначено його періоди та характерні особливості. Розкриваються умови розбудови музейництва в 20-ті роки, спаду під час посилення тоталітарного режиму в країні. Представлений теоретичний та практичний досвід видатних музеєзнавців, багато з яких були репресовані в 30-ті роки.


Новітня історія України. 1900-2000. Підручник / Авт.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький, В. Ф. Колесник, Б. І. Корольов, С. В. Кульчицький, В. М. Литвин, В. В. Мусієнко, Г. І. Суграй; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - К.: Вищ. шк., 2000. - 663 с.

Висвітлено питання української національної ідеї. Розглянуто утворення національних політичних партій, участь України в Першій світовій війні, українську національно-демократичну революцію та її наслідки. Викладено проблеми, пов'язані з періодом радянсько-більшовицької доби, за якої було сформовано тоталітарно-репресивний режим в Україні, що спричинив терор проти народу, голодомори, війну та повоєнні політичні репресії. Розглянуто період після проголошення та утворення державної незалежності України.


Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. Вид. 2-е, доп. - К., 2000. - 430 с.

Збірка документів з історії етнічних територій і державних кордонів України переважно з ХХ ст. Документальні матеріали з фондів ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАЛ, Державного архіву Закарпатської області та ін. згруповані у вісім розділів: Схід (документи за 1918-1919 рр.); Південний Схід (1917-1932); Південь (1918-1944); Південь (1779/80-1947); Південний Захід (1918-1968); Захід (1918-1944); Північний Захід (1657; 1918-1990); Північ (1917-1918). Документи кожного розділу супроводжують ся науково-популярними нарисами.


Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 5: Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 10: Збірка наукових праць на пошану академіка Валерія Андрійовича Смолія (з нагороди 25-річчя наукової діяльності та 50-річчя від дня народження). У 2 ч. / Відп. ред. М.Ф. Дмитрієнко, Ю.А. Пінчук; Інститут історії України НАН України. Ч.1.: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - К., 2000. - 446 с. Ч.2: Історіографія. - К., 2000. - 472 с.

Збірка наукових праць присвячена видатному історику України, академіку НАН України В.А. Смолію з нагоди 25-річчя наукової діяльності та 50-річчя від дня народження. Висвітлюється життєвий і творчий шлях академіка, його науковий доробок, актуальні проблеми української історії, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.


Україна в XX столітті. 1900 - 2000. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. А.Г. Слюсаренко (керівник авт. кол.), В.Г. Гусєв, В.Ю. Король, В.М. Литвин, В.В. Мусієнко, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - К.: Вищ. шк., 2000. - 351 с.

У збірнику вміщено документи і матеріали, що висвітлюють суспільно-політичний розвиток України в 1900 - 2000 рр. Більшість документів вводиться в науковий обіг вперше.


Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 3/4. Український археографічний збірник. Т.6/7 / Ред.кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), Г. В. Боряк (заст. гол. ред.), І. М. Забіяка, Н. П. Старченко (відп. секр.), Я. Р. Дашкевич, Л. А. Дубровіна, Ю. А. Мицик, В. І. Наулко, Р. Я. Пиріг, О. В. Тодійчук, В. І. Ульяновський, В. С. Шандра, Ю. І. Шаповал; НАН України, Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 2000. - 752 с.

Черговий випуск знайомить читача з новими працями з історії, археографії та суміжних джерелознавчих дисциплін, публікаціями текстів та текстологічними розвідками, історико-джерелознавчими дослідженнями і оглядами широкого хронологічного діапазону, в основі яких лежать актові джерела ХVІ-ХVІІІ ст., наративні та полемічні пам'ятки ХV-ХVІІ ст., документальні й епістолярні матеріали ХІХ-ХХ ст., інші джерела, що зберігаються в українських та зарубіжних архівосховищах.


Филимонов С. Б. Тайны судебно-следствен ных дел. Документальные очерки о жертвах политических репрессий в Крыму в 1920 - 1940-е годы. К 80-летию окончания гражданской войны в Крыму / Республиканский комитет Автономной Республики Крым по охране и использованию памятников истории и культуры. - Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. - 128 с.

У книзі містяться нариси про жертви політичних репресій в Криму в 1920 - 1940-х роках, серед яких були видатні суспільно-політичні діячі Криму, священики, генерали царської армії, барони, діячі науки та культури. В основу нарисів покладено нещодавно розсекречені судово-слідчі справи, що зберігаються в архіві Головного управління Служби безпеки України в Криму.


Шаповал Ю. ОУН і УПА на терені Польщі. 1944-1947 / Інститут історії України НАН України, Центр історичної політології, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К., 2000. - 229 с.

Містяться документи і матеріали про діяльність ОУН і УПА на терені Польщі. Йдеться, насамперед, про Закерзоння, або Закерзонський край, тобто давні українські землі (Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Лемківщина), що опинилися на польському боці лінії кордону. Ці документи зберігаються у Центральному архіві Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польща у Варшаві. Завдяки створенню у 1997 р. спільної робочої групи для підготовки багатотомного видання "Україна і Польща у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спецслужб" з'явилася можливість оприлюднити унікальні джерела, що розкривають чимало важливих аспектів з історії ОУН і УПА.


Зарубіжні архівні видання

Козлов В. П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных источников по российской истории в ХХ веке. - М., 2001. - 224 с.

Праця керівника Федеральної архівної служби Росії, члена-кореспондента РАН продовжує серію досліджень про підлоги і фальсифікації письмових джерел з історії Росії. Серія започаткована роботами автора про фальсифікації XVIII-XIX ст. Ця книжка є її логічним продовженням. І має на меті не лише відстежити це явище в історії Росії ХХ ст., а й констатувати його типовість, та розробити й сформулювати правила типології підлогів та фальсифікацій. Цьому питанню відведено цілий теоретично-методоло гічний розділ.


Przesiedlenia ludności Poіskiej z kresów wschodnich do Polski. 1944-1947 / Wybór, opracowanie i redakcja dokumentów. - St. Ciesielski: Institut Historii PAN, 2000. - 470 s.

Збірник документів про репатріацію і переселення польського населення в 1944-1947 рр. Підготовлений Інститутом історії Польської академії наук. Містить 213 документів з польських архівів (Архів нових актів у Варшаві, Архів Міністерства закордонних справ, Центральний військовий архів) та з "Особої папки" Сталіна (Державний архів Російської Федерації).


Archiwa Poіskie i ich zbiory / Pod red. K. Kozlowskiegiego; Nacyelna Dyrekcja Archiwów Państwowsych; Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. - Warsawa; Szczecin, 2000. - 184 s.

Це видання є скороченою і, разом з тим доповненою версією альбому "Archiwa poіskie", виданого 1997 р., і представляє зображувальний ряд найцінніших документів з польських архівів, починаючи з ХІІ ст. і до 1970 р. В альбомі наявні документи майже всіх польських державних архівосховищ на пергаменті з паперовою основою, фотографії, кадри з фільмів, що відбивають події багатовікової польської історії. Крім того, польською та англійською мовами подано стислі нариси історії польських архівів від давнини до сьогодення, поширені провідними польськими архівознавцями В. Стемпняком, Зд. Хмілевським, К. Козловським. Вступне слово належить перу Генерального директора державних архівів Республіки Польща пані Д. Наленч.

До альбома додається компакт-диск.


Krakowski Rocznik Archiwalny / Redaktor Naczelny Sіawomir Radoń; Archiwum Państwowe w Krakowie. - Kraków, - 2000. - T. 6. - 188 s.

У представленому архівному щорічнику виміщенно статті й повідомлення, підготовлені за матеріалами архіву, публікації джерел, хроніка діяльності архіву (Річний звіт директора за 1998 р.; інформації про участь архівістів у міжнародних курсах технічних працівників архівів у Парижі у квітні-червні 1999 р.; документальні виставки).


Polacy na Ukraine: Zbiór dokumentów. Cz. 1: Lata 1917-1939. T. 2 / Pod red. S. Stępnia; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Przemyśl. 1999. - 248 s.

Це видання продовжує публікацію документів у рамках польсько-українського наукового проекту "Поляки в Радянській Україні. 1917-1939", ініційованого Південно-Східним науковим інститутом у Перемишлі 1994 р. Містить документи з Архіву нових актів у Варшаві, ЦДАГО України, ЦДАВО України, державних архівів Вінницької та Житомирської областей, Державного архіву Російської Федерації.


ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
за 2000 р.

Програма "Архівні зібрання України"

Серія "Спеціальні довідники"

Анотації відеосюжетів / Упоряд. Ю. Валова; Держархів Сумської області. - Суми, 2000. - Вип. 1. - 62 с.

Архівні установи України: Довідник / Авт.-уклад. О. І. Алтухова, С. І. Андросов, Л. С. Анохіна та ін.; ред. кол.: О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг (співголови), Л. А. Дубровіна (заст.) та ін.; Державний комітет архівів України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К., 2000. - 260 с.

Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. "Нацистське золото" з України: У пошуках архівних свідчень. Вип. 2: Матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей / Український національний фонд "Взаєморо зуміння і примирення"; Державний комітет архівів України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 2000. - 388 с.

Государственный архив города Севастополя: Краткий справочник /Сост. Н. М. Терещук, Н. С. Калинина. Под ред. В. В. Крестьянникова; Государственный архив города Севастополя. - Севастополь, 2000. - 192 с.

Греки Одессы: Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви / Сост. Л. Г. Белоусова, Т. Е. Волкова, Г. Л. Малинова, В. В. Харковенко; Госархив Одесской области. - Киев, 2000. - Ч. 1: 1800-1831. - 364 с. - (Труды Государственного архива Одесской области. - Т. 2).

Державний архів Запорізької області: Короткий довідник / Уклад. В. А. Архіпова, С. Т. Білець (ст. уклад.) Т. А. Кравчина та ін.; Головархів України. Держархів Запорізької області. - Запоріжжя, 1999. - 231 с.

Дивный И. В. Страницы военного некрополя старой Одессы. Книга вторая. Биографический справочник / Государственный комитет архивов Украины; Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины. - Киев, 2000. - 176 с.: ил. (Серия "Некрополи Украины". - Вып. 5).

Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки Другої світової війни: Анотований перелік документів і матеріалів / Упоряд. Д. Мєшков; Державний комітет архівів України; Держархів Дніпропетровської області; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 2000. - Вип. 3. - 76 с.

Довганич О. Д., Хланта О. В. Повернення до правди: Бібліографічний покажчик / Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека; Держархів Закарпатської області; Науково-редакційний відділ обласної книги "Реабілітовані історією". - Ужгород, 2000. - 52 с.

Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) / Упоряд. М. Г. Дубик; Державний комітет архівів України; Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення". - К., 2000. - 304 с.

Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России 1799-1876 / Под ред. О. В. Коноваловой; Госархив Одесской области; Институт германских и восточноевропейских исследований, Г?ттинген. - Одесса, 2000. - Т. 2: Аннотированная опись дел 1819-1826 гг. - 242 с.; Т. 3: Аннотированная опись дел 1827-1833 гг. - 304 с.

Фонди з історії Української повстанської армії у державних архівосхо вищахУкраїни (1941-1957рр.) / Упоряд. Г. В. Папакін; Державний комітет архівів України; Інститут історії України НАН України. - К., 2000. - Вип. 2: Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА. - 48 с.

Фонды Государственного архива Одесской области: Указатель.- Одесса, 2000. - Ч. 1: Досоветский период. - 232 с. - (Труды Государственного архива Одесской области. - Т. 3).

Документальні видання

Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775 / Упоряд. Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик та ін.; ЦДІА України, м. Київ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 2000. - Т. 2. - 751 с.

Возз'єднання: Збірник архівних документів і матеріалів. Травень 1944 - січень 1946 / Упоряд. О. Д. Довганич, А. М. Шекета, М. В. Делеган; Держархів Закарпатської області.- Ужгород, 2000. - Вид. 2-е, доп. - 344 с.: іл.

Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти / Упоряд. М. Дмитрієнко, В. Литвин та ін.: Вст. ст. В. Смолія; Інститут історії України НАН України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. - К., 2000. - 488 с.: іл.

Митниці Слобожанщини: Збірник документів і матеріалів. 1660-1870; 1992-2000 / Ред. рада П.В. Пашко, В.В. Резнікова, Л.Є. Поліщук та ін.: Упоряд. Л.П. Добреля, Л.М. Момон, В. В. Пекіна та ін.; Державна митна служба України; Східна регіональна митниця; Державний архів Харківської області. - Харків, 2000. - 496 с.: іл. - (Серія "Митна справа на Слобожанщинi").

Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність: Документи і матеріали. 1889-1944. Т. 2: Церква і суспільне питання. Кн. 2: Листування / Упоряд. О. Гайова, А. Кравчук. Постуляція митрополита Андрея Шептицького, Львів; ЦДІА України, м. Львів; Львівська богословська академія. - Львів, 1999. - 571 с.

Німецько-фашистський окупаційний режим на Чернігівщині / Упоряд. Н. М. Полетун, Л. Ф. Сурабко; Держархів Чернігівської області. - Чернігів, 2000. - 88 с.

Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спецслужб. Т. 2: Переселення поляків та українців. 1944-1946 / Упоряд. З. Гайовнічек, С. Кокін, П. Кулаковський та ін.; Архів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, Державний архів Служби безпеки України. - варшава; К., 2000. - 1008 с.: іл.

Періодичні видання та видання, що продовжуються

Архіви України. Науково-практичний журнал / Редкол.: Р. Я. Пиріг (гол. ред.), Г. В. Боряк (заст. гол. ред.), Л. М. Васько (заст. гол. ред.) та ін. - К., 2000. - № 1-3. - 104 с.; № 4-6. -104.

Архівіст: Вісник САУ / Редкол.: Г. Боряк, Л. Дубровіна, Б. Іваненко та ін.; Спілка архівістів України. - К., 2000. - Вип. 2 (5). - 76 с.

Архівіст. Інформаційний вісник Держархіву Сумської області / Упоряд. Є. Б. Антушева, Г. Ф. Кузьміна, В. І. Цибка; Держархів Сумської області. - Суми, 2000. - Вип. 3. - 8 с.

Архівіст. Інформаційний вісник Держархіву Сумської області / Редкол.: Л. Я. Заїка (гол. ред.), Є. Б. Антушева (заст.гал. ред.)та ін.; Держархів Сумської області. - Суми, 2000. - Вип. 4. - 12 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий наук. зб. / Редкол.: Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін.; Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Інститут історії України НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, Інститут біографістики НАН України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Київський національний університет культури і мистецтв. - К., 2000. - Вип. 2: Архівознавчі читання. - 280 с.

Вісник Державного комітету архівів України / Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова), Г. В. Боряк ( заст. голови), Л. М. Васько та ін. - K., 2000. - Вип. 1: Січень-березень. - 76 с.; Вип. 2: Квітень-червень. - 142 с.; Вип. 3: Липень-вересень. - 190 с.; Вип. 4: Жовтень-грудень. - 120 с.

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Редкол.: Ю. Данилюк (гол. ред.), О. Пшенніков (перший заст. гол. ред.), Ю. Шаповал (заст. гол. ред.) та ін.; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабіліто вані історією"; Інститут історії України НАН України; Служба безпеки України; Державний комітет архівів України; Всеукраїнська спілка краєзнавців. - К., 2000. - № 1 (12). - 264 с. № 2/4 (13/15). - 526 с.

Константи: Альманах соціальних досліджень / Державний архів Херсонської області. - Херсон, 1999. - № 4 (11). - 184 с. - Серія ("Революція і Херсонщина").

Студії з архівної справи та документознавства/ Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.), І. Б. Матяш (заст. гол. ред.), Л. М. Федорова (відп. секр.) та ін.; Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2000. - Т. 5. - 264 с. Т. 6. - 164 с.

Методичні розробки

Гирич І. Б., Ляхоцький В. П. Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ-ХХ ст.: Методичні рекомендації / Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 2000. - 48 с. - (Серія "Проблеми едиційної та камеральної археографії: Історія, теорія, методика". - Вип. 38).

Збірник методичних розробок Держархіву Сумської області / Авт.-укл. Є. Антушева, Г. Кузьміна, О. Росторгуєва та ін.; Держархів Сумської області. - Суми, 2000. - 146 с.

Монографічні дослідження. Збірки статей, матеріали конференцій

Апанович О. Федір Павлович Шевченко. Історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина: Спогади та історіографічний аналіз / Інститут історії України НАН України; інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Державний комітет архівів України. - К., 2000. - 179 с.

Винокурова Ф. Евреи Винничины в период Второй мировой войны. Малоизвестные документы и новые интерпретации / Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины; Государственный архив Винницкой области. - Винница, 2000. - Т. 3: Участники боевых действий на фронтах войны с нацизмом и труженики тыла. - 336 с.: ил.

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослід ний інститут архівної справи та документознавства; Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - 161 с.

Малинова Г. Л., Сапожников И. В. А. А. Рябинин-Скляревский: Материалы к биографии / Госархив Одесской области; Институт археологии НАН Украины; Институт рукописи НБУ им. В. И. Вернадского НАН Украины; Одесское региональное отделение Института казачества НАН Украины; Общество "Одесский мемориал". - Одесса, 2000. - 222 с.

Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Державного архіву Сумської області / Редкол.: Л. А. Покидченко (відп. ред.), Т. В. Кобелева, Г. Ф. Кузьміна, І. Г. Нужденко; Державний архів Сумської області. - Суми, 2000. - 88 с.

Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років / Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2000. - 592 с.

Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог / Редкол.: І. Л. Бутич, О. В. Гранкіна, С. З. Заремба та ін.; Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Спілка архівістів України. - К., 2000. - 210 с. - (Серія "Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела").

Слободянюк П. Українська церква: історія руїни і відродження / Подільське відділення ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України; Держархів Хмельницької області. - Хмельницький, 2000. - 266 с.

Науково-популярні та інформаційні видання

Державний архів Кіровоградської області - невичерпна документальна скарбниця з історії Кіровоградщини. Буклет /Упоряд. О. К. Жук, Т. В. Чвань. - 2000. - 6 с.: іл.

Державний архів Сумської області. Буклет /Упоряд. Л. А. Покидченко; відп. за випуск Л. Я. Заїка. - 2000. - 19 с.: іл.

Дорош Є. Степан Качала / Держархів Тернопільської області; Тернопільське обласне об'єднання всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка. Вид. 2-е, перероб. і доп. - Тернопіль, 2000. - 72 с. - (Серія "Корінь і крона". - Вип.22).

Співець селянської долі П. Думка (1854-1918): Бібліографічний покажчик / Уклад. М. Друневич, відп. за вип. В. Вітенко, Б. Хаварівський; Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації; Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека; Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 2000. - 11 с.

Орлова З., Шинкаренко О. З історії благодійництва на Херсонщині / Державний архів Херсонської області. - Херсон, 2000. - Вип. 1. - 24 с. - (Бібліотека архіву).

Роман Шухевич - політик, воїн, громадянин: Рекомендаційний бібліографічний список літератури / Держархів Тернопільської області. - Тернопіль, 2000. - 5 с.

Сумщина від давнини до сьогодення: Науковий довідник / Упоряд. Л. А. Покидченко; Сумська обласна державна адміністрація; Державний архів Сумської області. - Суми, 2000. - 384 с., іл., карти.


Базанова Олена Миколаївна: Некролог

27 січня 2001 р. на 76-му році життя пішла з життя Олена Миколаївна Базанова, ветеран архівної справи, колишній директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.

Випускниця першого випуску кафедри архівознавства Київського університету імені Т. Шевченка О. М. Базанова понад півстоліття віддано служила обраній професії. Досвідчений архівіст, умілий організатор, Олена Миколаївна зробила вагомий внесок у становлення й розбудову архіву спеціальних документів, у створення і забезпечення збереженості унікального кінофотофонолітопису України.

О. М. Базанова - відповідальний редактор і упорядник трьох видань анотованих каталогів кінодокументів, автор численних статей і повідомлень з найважливіших питань роботи з аудіовізуальними документами.

За значні заслуги в архівному будівництві України О. М. Базанова нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, ювілейними медалями, галузевими і міжгалузевими відзнаками.

Невтомна трудівниця, прекрасний наставник О. М. Базанова була вірним другом, відзначалася чуйністю, користувалася величезним авторитетом, повагою колег.

Пам'ять про Олену Миколаївну Базанову - світлу людину, фахівця своєї справи - назавжди залишиться в серцях її колег і друзів, усіх близьких їй людей.

На початок
На початок