НОВІ ВИДАННЯ

Публікації державних архівних установ України

Архівознавство. Археографія. Джерелознав ство: Міжвідомчий науковий збірник / Редкол.: Р. Я. Пиріг (гол. ред.) та ін. - Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. - К., 2001. - 576 с.

Збірник наукових праць репрезентує досліджен ня, присвячені проблемам дисциплін джерелознав чого циклу, містить публікації документів, рецензій. Автори присвячують цей випуск ювілею відомого історика, джерелознавця, бібліотекознавця професора Л. А. Дубровіної.

Збірник визнано таким, що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. (Див. Бюлетень вищої атестаційної комісії України № 3 за 2001 р.)


Архівознавство. Археографія. Джерелознав ство: Міжвідомчий збірник наукових праць / Редкол.: Р. Я. Пиріг (гол. ред.) та ін. - Вип. 4: Студії на пошану Руслана Пирога. - К., 2001. - 588 с.

Збірник наукових праць містить дослідження з теоретичних і практичних проблем політичної історії України, архівознавства та інших спеціальних галузей історичної науки, бібліографістики, грушевськознавства, публікації документів, огляди фондів та рецензії. Автори присвячують свої студії ювілею відомого історика, джерелознавця, архі-віста - професора Р. Я. Пирога.Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Нeritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Reseаrch Institute; State Committee on Archives of Udraine; State service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. - Cambridge, MA, 2001. - (Harvard Papers of Ukrаinian Studies). - 798 p.

Нове фундаментальне видання відомої американської дослідниці Патриції Кеннеді Грімстед під назвою "Трофеї війни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова війна та міжнародна політика реституції" побачило світ під егідою Українського наукового інституту Гарвардського університету (США) за участю Державного комітету архівів України та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Передмову до книги написав Генеральний секретар у відставці Міжнародної ради архівів Шарль Кечкеметі.

Серед інших питань автор розглядає дефініції і типологію зарубіжної архівної спадщини, зокрема стосовно Росії; міжнародні прецеденти постімперської передачі культурних цінностей і повоєнної реституції; свідоме винищення радянськими властями архівів у 1941 р.; український компонент у складі військових трофеїв у російських бібліотеках та музеях; широку дискусію довкола сумнозвісного Закону Російської Федерації (1998) щодо націоналізації трофейних культурних цінностей; реституційні проблеми у польсько-українських відносинах; загальний контекст реституційних процесів у міжнародних відносинах в Європі останнього десятиліття; позицію України у міжнародній політиці реституції культурних цінностей часів незалежності.

Дослідження ґрунтується на нових архівних документах.

Книга містить важливі свідчення про архіви, що вважалися втраченими після Другої світової війни.

Видання буде цікаве всім, хто досліджує новітню історію України та інших країн Східної Європи, спеціалізується на проблемах винищення і переміщення культурних цінностей за нацистського і комуністичного режимів.З архівів ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ. - 2001. - № 1 (16). Спецвипуск. Науковий і документальний журнал. Видається з серпня 1994 р. Виходить щоквартально / Ред. кол.: Ю. Данилюк (гол. ред), С. Кокін (відп. секр.), О. Бажан, В. Войналович, С. Глузман, П. Кулаковський, С. Кульчицький, П. Панченко, Р. Пиріг, В. Пристайко, В. Репринцев, О. Рубльов, Г. Савченко, В. Савчук, Є. Склярен ко, П. Тронько, Л. Яковлєва; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; Інститут історії України НАН України; Служба безпеки України; Державний комітет архівів України; Всеукраїнська спілка краєзнавців. - К., 2001. - 526 с.

Спецвипуск журналу присвячено Чорнобильській трагедії. У ньому на основі раніше не оприлюднених документів Державного архіву Служби безпеки України висвітлено основні напрями діяльності органів державної безпеки з попередження та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Документальну картину доповнюють спогади колишніх співробітників КГБ Української РСР - безпосередніх учасників подій.Матяш І. Б. Особа в українській архівістиці: Біографічні нариси / Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослі дний інститут архівної справи та документоз навства; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. - К., 2001. - 228 с.

На підставі архівної інформації висвітлено життєвий і творчий шлях представників української історичної науки, котрі зробили вагомий внесок у розвиток архівної справи та архівознавства 1920-1930-х років. Більшість із них зазнала фізичних або моральних репресій, а їхні наукові здобутки за радянських часів замовчувалися.Пам'ятки: археографічний щорічник / Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.), І. Б. Матяш (заст. гол. ред.), Л. М. Федорова (відпов. секр.) та ін.; Упоряд. М. В. Довбищенко; Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Вищий інститут релігійних наук імені святого Фоми Аквінського. - К., 2001. - Т. 3. - Вип. 1. - 462 с.

Третій випуск археографічного часопису УДНДІАСД "Пам'ятки" - тематичний. Науковий збірник є результатом опрацювання Українським державним науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства фондів архівів церковних установ, фондів, що містять документи з історії релігійних рухів, християнських церков усіх конфесій в Україні.

У збірнику опубліковано документи та дослідження, присвячені історії унійних рухів на Волині та Київщині кінця XVI - першої половини XVIІ ст. у різноаспектності їх виявив. Регіональні документи з історії церкви дозволяють простежити спільні риси та відмінності релігійних рухів на прикладі конкретних історичних регіонів України, що уможливлює узагальнення подальшого дослідження проблеми.

До складу збірника включено нові документи, зокрема, митрополитів та єпископів, дарчі акти на церкви й монастирі тощо.

Збірник містить додатки, що включають перелік архівних документів, пов'язаних з історією церкви, котрі зберігаються в архівних установах України, списки священиків за даними подимного перепису 1631 року Волинського воєводства, списки уніатських церков, монастирів та духовенства Волині й Київщини, уніатський нобілітет Волині 1655 року з короткими біографічними довідками, термінологічний словник, іменний покажчик та ін.Привілеї національних громад міста Львова (XV - XVIII ст.) / Упоряд. М. Капраль, наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст; Міське громадсько-куль турне об'єднання "Документальна скарбниця Львова", Львівський національний університет ім. Івана Франка; Львівське відділення інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН України; Центральний державний історичний архів України, м. Львів; Інститут сходознавства ім. А. Крим ського НАН України. - Львів. 2000. - 576 с.

Документи збірника висвітлюють найважливіші моменти історичного минулого трьох національних громад Львова (української, вірменської та єврейської) протягом XV-XVIIІ ст.

Львів з початку свого заснування - багатонаціональне місто. В ньому проживали поляки, німці, українці, вірмени, євреї, греки, татари, сарацини, караїми, шотландці, італійці, угорці, румуни та ін.

З усіх національних громад тільки три, окрім німецько-польської, а саме українська, вірменська та єврейська, змогли уконституюватися, самоорганізуватися та здобути правове визнання вищої державної влади в особі короля. Тільки ці три громади отримували королівські привілеї, які торкалися різних аспектів юридичного, економічного та релігійного життя громад. Про це і розповідають документи збірника.Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Укладачі: С. Г. Кулешов (керівник), Л. В. Кузнєцова, А. Л. Маньковський, О. М. Загорецька; Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2001. - 66 с.

Примірні норми виробітку підготовлені відділом документознавства Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, схвалені Методичною комісією Держкомархіву України 26 грудня 2000 р. та затверджені Наказом Держкомархіву України № 40 від 16 травня 2001 р.

Вони розраховані на робочий день тривалістю 8 годин при 40-годинному робочому тижні. Враховуються підготовчо-заключні, допоміжні процеси технологічних циклів та облаштування робочого місця. При розрахунку норм враховувався час на особисті потреби тривалістю 30 хвилин протягом робочого дня.

Примірні норми встановлені з урахуванням оснащення робочих місць необхідним обладнанням та устаткуванням для проведення виробничих процесів, що відповідають вимогам "Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій".

Розраховані на види робіт з управлінською, творчою, науково-техніч ною (текстовою) документацією та документами особового походження (приймання і зберігання), що виконуються в архівах організацій.

У даних Примірних нормах не враховане можливе їхнє коригування з огляду на використання комп'ютерної техніки.Проблеми архівознавства і джерелознавства: 3б. наук. праць до 90-річчя від дня народження проф. В. І. Стрельського. - К., 2001. - 415 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела, вип. 4.)

У збірнику висвітлено життєвий шлях і науковий доробок доктора історичних наук, професора Київського університету імені Тараса Шевченка В'ячеслава Ілліча Стрельського (1910-1983). Вміщено спогади його учнів, колег, друзів; дослідження з джерелознавства, архівознавства, історіографії.

Збірник містить бібліографічний та історіографічний покажчики про життя і творчу спадщину вченого, документи.Руслан Пиріг. Бібліографічний покажчик. До 60-річчя від дня народження / Укладачі: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш; Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2001. - 44 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки. - Вип. 4.)

У бібліографічному покажчику подано інформацію про життєвий і творчий шлях відомого вченого - історика, архівіста Р. Я. Пирога.

Для істориків, працівників державних архівних установ, широкого загалу.Симон Петлюра. Невідомі листи з Парижа / Редкол.: В. І. Сергійчук (гол. ред.), А. В. Кентій, В. С. Лозицький, І. А. Павелко, М. В. Плав'юк, В. М. Піскун, Д. В. Степовик; Київський національ ний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К., 2001. - 92 с.

Уперше публікуються невідомі листи Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри, написані ним у 1925-1926 рр. у Парижі. Вони є своєрідним заповітом борцям за волю України, бо ім'я Симона Петлюри стало синонімом волі.Уряди України у ХХ ст.: Науково-докумен тальне видання / Редакційна рада: А. К. Кінах (голова), В. М. Литвин, Б. Є. Патон, В. А. Смолій (заст. голови), І. Ф. Курас; відп. редактор В. М. Литвин. - К., 2001. - 608 с.

Унікальне документальне видання підготовле но колективом провідних науковців НАН Украї- ни під керівництвом д-ра іст. наук професора С. В. Кульчицького та архівістів (В. С. Лозицько го, Р. Я. Пирога, Н. М. Солончак, Л. В. Яковлевої) до 10-ї річниці незалежності України. В ньому вперше з широким використанням архівних документів висвітлені склад та основні моменти діяльності урядів від 1917 до 2001 рр. - Центральної Ради, Криму, Карпатської України, УСРР - УРСР, незалежної України У кожному тематичному блоці подані нариси урядової діяльності, біографії голів урядів, комплекс архівних документів, у тому числі фотографій, зі сховищ центральних державних архівів.Черкащина в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Збірник документів та матеріалів / Укладачі: П. М. Жук, П. П. Жук, С. І. Кононен ко, С. І. Кривенко. - Черкаси, 2000. - 208 с.

До збірника увійшли документи і матеріали, що відображають героїчну боротьбу проти німецько-фашистських загарбників на черкащині, а також участь черкащан у боротьбі з фашизмом на фронтах Другої світової війни.

Більшість документів публікуються вперше, зокрема ті, що стосуються партизанського та підпільного руху, репресій населення Черкащини як з боку гітлерівських, так і з боку радянських репресивних органів. Вперше розповідається правда про Букринський плацдарм, під час захисту якого загинула не одна тисяча черкащан - 17-20 річних необмундированих юнаків з однією гвинтівкою на 5-10 чоловік, яких брали з сіл і одразу ж кидали в бій. Вони так і загинули разом в одному бою в один і той же день.

Збірник присвячено 55-річчю великої перемоги над фашистською Німеччиною.Чорнобиль - незаживаюча рана. Бібліографічний список / Укладачі: О. Я. Сулима, О. І. Вітвицький; Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 2001. - 8 с.

Список містить перелік публіцистичних статей та поезій українською та іноземними мовами, які висвітлюють події, пов'язані з Чорнобилем, і видрукуваних поза кордонами України. Усі зазначені джерела знаходяться на зберіганні у фондах науково-довідкової бібліотеки Держархіву. Окрім цього в архіві зібрана філателістична колекція "Чорнобиль у філателії". Видання присвячено жертвам Чорнобильської катастрофи.Шандра В. С. Малоросійське генерал-губерна торство. 1802-1856: функції, структура, архів / Державний комітет архівів україни; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 2001 - 356 с.: іл.

У монографії досліджується Малоросійське генерал-губернаторство на тлі становлення і розвитку генерал-губернаторської форми управління в Російській державі першої половини ХІХ ст.

Подана політична і персональна характеристика генерал-губернаторів, впливових російських сановників - О. Б. Куракіна, Я. І. Лобанова-Ростовсь кого, М. Г. Рєпніна, В. В. Левашова, О. Г. Строганова, М. А. Долгорукова, С. О. Кокошкіна, які формували механізм взаємодії місцевих і центральних органів та визначали умови перебування регіону в імперії. З'ясовано особливості в управлінні Малоросією, що впливали на політичний курс інтеграції та асиміляції.

Розглянуто структуру Канцелярії генерал-губернаторів, посадові функції чиновників, здійснено спробу реконструювати неповністю збережений архівний фонд установи.

У додатку вміщено документи з історії генерал-губернаторства.


Документальні, джерелознавчі та довідкові видання інших установ

Артем Ведель. 1767-1808. Божественна Літургія святого Іоанна Золотоустого та 12 духовних хорових концертів / Українське музичне товариство Альберти; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Національ на музична академія України ім. П. І. Чай ковського. - Київ - Едмонтон - Торонто, 2000. - 384 с. - (серія: Шедеври української класичної хорової музики).

Це перше повне видання збереженої авторської рукописної спадщини. Понад 200 років пролежав у музеях та бібліотеках скарб єдино збережено го рукопису А. Веделя - Божественної Літургії та 12 духовних концертів. В різні часи були видані окремі концерти цього циклу, які, на превеликий жаль, не дають правдивої уяви про велич, цінність і значення цієї спадщини нашої культури. Деякі з них навіть спотворюють їх, що свідчить про нерозуміння видавцями та редакторами самобутнього стилю композито ра. Дане видання зберігає автентичність авторського тексту, що сприятиме кращому розумінню та об'єктивній оцінці творчості А. Веделя і визначенню її належного місця в історії української та світової музики.Борщак І. Україна в літературі Західної Європи. Переклад з французької / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру шевського НАН України. - К., 2000. - 366 с.

В цьому виданні вперше зроблено ґрунтовний огляд і аналіз історіографічних видань та документальних джерел з історії України, починаючи з ХV ст. до 50-х років ХХ ст., які зберігаються в бібліотеках та архівах західноєвропейських країн.

Працю, видану в 1935 р., доповнено матеріалами, які Ілько Борщак продовжував виявляти й досліджувати до кінця свого життя в 1959 р. Додано також бібліографію праць Ілька Борщака - видатного історика, джерелознавця та бібліографа, великого патріота України, який протягом 40-річного (1919-1959 рр.) перебування у вимушеній еміграції, переважно в Парижі, здійснював невтомні пошуки в зарубіжних архівах та бібліотеках документальних писемних пам'яток про Україну, її багатовікові зв'язки з країнами Європи.Київ. 1941-1943. Фотоальбом / Упоряд. Д. В. Малаков. - К., 2000. - 268 с.

Альбом видруковано за матеріалами фотодокументальної виставки, що відбулася восени 1998 р. в Музеї історії міста Києва. Присвячуєть ся світлій пам'яті сотен тисяч киян, чиє життя забрала війна 1941-1945 рр., та тим, хто пережив і пам'ятає окупацію Києва від 19 вересня 1941 р. по 6 листопада 1943 р.

Вміщені унікальні фотографії, що послідовно відображають передвоєнний Київ, оборону Києва, вступ частин вермахту до Києва, пожежі та руйнування міста, трагедію Бабиного яру, "новий порядок", визволення та відбудову міста.

Значна частина фотодокументів друкується вперше.Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб-ник. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 460 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Документознавство" для вищих навчальних закладів. Це перший підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем розглянуто як єдине ціле. Висвітлено принципи класифікації документів, специфіку документів на традиційних і нових матеріальних носіях, особливості функціонування документно-комунікаційної системи. Підручник контрольні запитання і практичні завдання, необхідні системи, малюнки та таблиці.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів у галузі документної комунікації, керівників підприємств і організацій, широкого кола читачів.Реабілітовані історією. Масові репресії на Миколаївщині в 1920-50-ті роки: Збірник / Автори-укладачі: В. М. Вашкевич, В. А. Войналович, Ю. З. Данилюк, С. С. Макарчук, В. Г. Мірошничен ко, Є. Г. Мірошниченко, І. В. Молодих, О. О. Несту ля, М. І. Степаненко, Г. І. Трофанчук, П. Т. Фіров, М. М. Шитюк; Миколаївська обласна державна адміністрація; Редакційна колегія обласної книги науково-документальної серії видання "Реабілітовані історією". - К. - Миколаїв, 2000. - 302 с. - (Науково-документальна серія).

Збірник статей, нарисів та архівних документів, що виявлені в центральних та місцевих архівах, розкриває механізм масових політичних репресій на Миколаївщині в 20-ті - на початку 50-х років, висвітлює трагічні долі окремих яскравих постатей того періоду.

Вміщені в збірнику спогади безпосередніх учасників тих подій поряд з політико-правовим аналізом дозволяють більш рельєфно відтворити атмосферу тогочасного суспільного життя.Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - Вип. 5 / Редкол.: Л. А. Дуб ровіна (відпов. ред.), Г. В. Боряк (заст. відпов. ред.), П. В. Голобуцький та ін.; Упоряд. О. С. Боляк, С. Г. Даневич, М. Л. Скирта; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України. - К., 2000. - 174 с.

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до наукового обігу нові джерельні матеріали, досліджують архівні та книжкові фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Більшість публікацій присвячена вивченню змісту та історії фондів, зокрема, бібліографічним раритетам архівознавства (навчальна література з архівної справи 20-30-х років); виданням Біблії, що виходили впродовж п'яти століть у різних країнах і становлять своєрідну колекцію Святого Письма у НБІВ (100 видань); російсько-єврейським періодичним виданням другої половини ХІХ ст. як фундаменту створення єврейської історичної школи; дослідженням історії книжкової колекції графів Хрептовичів, що налічує близько 2000 томів, та зібрання Я. С. Яблоновського, склад якого був типовим для родових бібліотек польського магнатства Правобережної України кінця XVII ст. - поч. ХVІІІ ст. Значна увага приділяється долі книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР у період окупації Києва у 1941-1943 рр., а також поверненню культурних цінностей в Україну та ін.

Окремий розділ висвітлює історію бібліотечної та видавничої діяль н ості Національної Академії наук України.Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - Вип. 6 / Редкол.: Л. А. Дубровіна (відпов. ред.), Г. В. Боряк (заст. відпов. ред.), П. В. Голобуцький та ін.; Упоряд. О. С. Боляк, С. Г. Даневич, М. Л. Скирта; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України. - К., 2000. - 214 с.

До збірника увійшли статті, автори яких, залучаючи до обігу нові джерельні матеріали з фондів Інституту рукопису НБІВ, висвітлюють життєвий і творчий шлях видатних особистостей, діяльність яких припала на кінець ХІХ - початок ХХ ст. - відомого українського громадського діяча В. П. Науменка, педагога та музичного фольклориста П. Д. Демуцького, одного з фундаторів Академії наук України, філолога Є. К. Тимченка та ін.

Розвиток культурологічного процесу в Україні простежується у матеріалах про мистецтвознавчі розвідки довідково-біографічного характеру, зокрема Шевченкіану, академіка О. П. Новицького, про історію українських нотних видань 1917-1923 рр., про затвердження та розвиток графічного лубка, який за три століття існування пройшов шлях від деревориту до офсетного друку тощо.

Об'єктом досліджень стала також історія окремих бібліотечних зібрань та особових архівних фондів - фамільного архіву родини Скоропадських, який репрезентує документи з історії Речі Посполитої, козацтва та гетьманства України; матеріали про склад та зміст рукописної і книжкової спадщини баронів де Шодуар тощо, які містять не лише документальні свідчення про певну особу та історичний рід, а й великий комплекс унікальних історичних документів.

У нагоді дослідникам стануть й публікації документів, зокрема листи з архіву козацького полковника Іллі Новицького, які містять цінні джерела не лише до історії даного козацько-шляхетського роду, а всієї України останньої третини ХVІІ - початку ХVІІІ ст.

Започатковані рубрики "Наукові проблеми бібліографістики" та "Персоналії".Українська революція і державність . 1917-1920 рр. Науково-бібліографічне видання / Укладачі А. Л. Панова, В. Ф. Тоїнець, Л. В. Лісовські, О. А. Смиченко; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К., 2001. - 816 с.

Науково-бібліографічне видання "Українська революція і державність. 1917-1920 рр." є першою спробою зібрати й узагальнити друковані праці, бібліографічними засобами представити доробок з теми.

До видання ввійшли книги, брошури, автореферати дисертацій, статті з журналів, збірників, тези наукових конференцій, рецензії, депоновані рукописи за 1917-2000 рр. українською й російською мовами.

Мета покажчика - донести до дослідників, усіх, хто займається вивченням історії України, необхідну історіографічну й джерелознавчу інформацію.Шолохова Л. В. Фоноархів єврейської музичної спадщини: Колекція фонографічних записів єврейського фольклору із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько го: Анотований каталог фоноциліндрів та нотних і текстових розшифровок. - К., 2001. - 843 с. (рос. мовою)

Каталог унікальної колекції фонографічних валиків, яка зберігається у Національній бібліотеці України ім В. І. Вернадського, репрезентує музичний фольклор євреїв Східної Європи. Вперше вводиться в науковий обіг значний за обсягом матеріал, зібраний під час етнографічних експедицій під керівництвом видатних діячів єврейської культури С. Анського (1912-1914) та М. Береговського (1928-1947) на території України та Білорусі. До фоноархіву увійшли також фоноциліндри з приватних колекцій композитора Ю. Енгеля і фольклориста З. Кісельгофа, матеріали слухача Курсів сходознавства І. Лур'є з Палестини.

Анотований каталог зразків єврейської музичної спадщини з нотними й текстовими розшифровками є цінним джерелом інформації про всі жанри фольклору євреїв (релігійні пісноспіви, єврейські народні пісні, наспіви без слів, інструментальну музику, народні театралізовані вистави тощо). Каталог містить іменний, географічний та систематичний покажчики матеріалів.Хитерер Виктория. Документы по еврейской истории ХVІ-ХХ веков в киевских архивах / Институт иудаики. - К.; М., 2001. - 224 с.

В архівах м. Києва міститься одне з найбільших зібрань документів з історії євреїв у Польщі, Російській імперії, Радянському Союзі та Україні. Всього, за підрахунками авторки цієї книжки, в київських архівах знаходяться більше 60 тис. справ, що містять документи з європейської історії ХVІ-ХХ століть. Ця праця є першим комплексним дослідженням документів з єврейської історії, що зберігаються в київських архівах.

У книзі дається загальна характеристика джерел з єврейської історії, що знаходяться в 11 архівосховищах м. Києва: ЦДАВО України, ЦДІАК України, ЦДАГО України, ЦДФФА України, ЦДАМЛМ України, Держархіві Київської області, Держархіві м. Києва, в Архіві президії НАН України, в Інституті рукопису НБ ім. В. І. Вернадського НАН України, в Архіві СБУ, в Архіві Інституту археології НАН України.

Представлені документи віддзеркалюють найрізноманітніші аспекти історії єврейства в Польщі (ХVІІ-ХVІІІ ст.), Російській імперії (кінець ХVІІІ ст. - жовтень 1917 р.), в Україні та Радянському Союзі (до середини 1980-х рр.).


Зарубіжні архівні видання

Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries // Materials of the International Conference, M№dralin, October 15-16, 1999 : Colloquia Jerzy Skowronek dedicata / Ed. W. Stкpniak. - Wаrszawa, 2000. - 230 s.

Черговий збірник матеріалів щорічних "Сковронківських читань" (1999 р.), цього разу присвячений проблемам доступу до архівних документів у світлі норм законів та практики архівів держав Центрального та Східноєвропейського регіону. Це двомовне видання (всі матеріали подано англійською та російською) висвітлює досвід Австрії, Болгарії, Білорусі, Латвії, Литви, Німеччини, Російської Федерації, Польщі, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чорногорії, Швеції та Югославії. Україна представлена трьома доповідями: Б. Іваненка та О. Бажан щодо доступу до колишніх партійних архівів, В. Гики про відповіді на запити громадян у Держархіві Волинської області та Г. Папакіна з оглядом практики українських архівів щодо доступу до архівних документів у наукових та генеалогічних цілях. Крім того, на сторінках збірника подана інформація про міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних організацій стосовно принципів доступу до архівних документів, а також висвітлена конроверсійна проблема захисту інформації й доступу до неї у сучасному інформаційно му суспільстві. У додатку наведена інформація про Міжнародний проект "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної та Східної Європи".Военные трофеи: Международный бюллетень. - Август 2000. - № 7. - 60 с.

Чергове число міжнародного часопису містить матеріали з правових проблем реституції культурних цінностей, втрачених або переміщених під час Другої світової війни; про втрати російських музеїв і бібліотек; дослідження з історії переміщеного архіву Академії співу в Берліні; традиційний річний огляд російської преси; новини з різних країн (Естонія, Угорщина, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія, США); бібліографію. Надано інформацію про передачу мікрофотокопій з київської частини архіву Розенберга з ЦДАВО України до Центру "Війна і суспільство" (Брюссель).

Покажчик змісту попередніх чисел часопису див.: Архіви України. - 2001. - № 3. - С. 101-110.Dalecki Maciej. Przemy[l w latach 1918-1939. PrzestrzeD, ludno[., gospodarka /Archiwum Paсstwowe w Przemy[lu - Przemy[l, 1999. - 242 s.

Дослідження території, населення, економіки м. Перемишля у період між двома світовими війнами побачило світ за редакцією директора Державного архіву у Перемишлі Богуслава Бобусі і виконано на базі документів українських та польських архівів (ЦДІАЛ, Держархіву Львівської області, Державного архіву у Перемишлі, Архіву діоцезії Пшемисльської, Архіву актів нових у Варшаві тощо). Внаслідок опрацювання усієї сукупності ар х івних та духовних джерел автор доходить висновку про досить активну діяльність місцевої влади щодо забудови міста, пожвавлення економічної діяльності. Місто було важливим вузлом комунікацій, регіональним адміністративним центром Львівського воєводства, осередком середніх шкіл та культурного життя багатонаціонального регіону (три найбільші національні громади складали поляки, євреї та українці).

Видання ілюстровано фотодокументами з фондів Архіву механічної документації у Варшаві, Музею Землі Перемишльської та Державного архіву у Перемишлі. Наприкінці подано анотації англійською, німецькою та українською мовами.Informator o stratach bibliotek i ksi.gozbiorуw domowych na terytoriach polskich okupovanych w latach 1939-1945 (Bez ziem wschodnich) / OpracowaBi: U. Paszkiewicz, Janush Szymanski; redaktor naukowy Barbara BieDkowska. Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Biuro peіnomocnika rz.du do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granic.. - PoznaD, 2000. - 464 s. - (Seria A: Straty kultury polskiej).

PieDkowski R. Straty wojenne numizmatyki poniesione w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 r.: Raport wst.pny / Ministerstwo kultury i dziеdzictwa narodowego. Biuro peіnomocnika rz.du do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granic.. - PoznaD, 2000. - 120 s. - (Seria A: Straty kultury polskiej).

Чергові видання з серії "Втрати польської культури", що її видає Бюро урядового уповноваженого у справах польської культурної спадщини за кордоном Міністерства культури і національної спадщини Польщі з 1994 р., є результатом реалізації масштабної урядової програми реєстрації втрат писемної, книжкової і мистецької історико-культурної спадщини польського народу під час Другої світової війни.

Довідник про втрати польських бібліотек містить дані щодо 9639 інституційних і 28243 приватних книгозбірень, що постраждали під час війни. Вражають навіть попередні підрахунки збитків. За неповними даними, зібраними на підставі детальних анкет з 10 пунктів, що передбачають послідовне і максимально повне розкриття історії втрат книжкових зібрань, вони становлять: 95% втрат бібліотек початкових шкіл, 89% - середніх шкіл, 84% - публічних бібліотек, 45% - наукових бібліотек, 88% - професійних бібліотек, 100% - інших бібліотек, 95% - приватних книжкових зібрань.

Методичні засади проекту розроблені відомими спеціалістами Барбарою Беньковською, Войцехом Ковальським, Урсулою Пашкевич та ін. і викладені у виданні "Втрати бібліотек під час Другої світової війни у межах Польщі 1945 р.: Вступний звіт про стан проблеми" (Варшава, 1994), а також у двох публікаціях Барбари Беньковської під подібною назвою польською та англійською мовами (Варшава, 1994).Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918-1939. Opracowat Edw. Koіodziej / naczelna Dyrekcja Archiwуw PaDstwowych. Archiwum Akt Nowych. - Warszawa, 2000.

Фундаментальне наукове видання опису фонду Міністерства закордонних справ Польської Республіки, підготовлене відомим архівознавцем, головним редактором журналу "Teki archiwalny" Едвардом Колодзієм. У книзі окремими розділами подано організаційну структуру зовнішньополітичного відомства Польщі у 1918-1939 рр., історію створення цього документального фонду, особливості дипломатичного справочин ства, розкрито зміст документів фонду, схему їх систематизації. Найбільший розділ праці - це сам опис, що охоплює більш як 13,5 тис. справ (дос'є) переважно 1918-1939 рр., але певна частина їх стосується подій 1915-1917 рр., тобто ще до відновлення польської державності у ХХ ст. Видання має предметний, географічний, інші покажчики і є фактично двомовним: передмова написана польською та англійською.How Do You Know It's the Real ThingІ Authentic Documents in the Electronic Age / Proceedings of the International Symposium, Vancouver, February 19, 2000. Ministero per i beni e le attivita culturali, Ufficio centrale per i beni Archivistici. - 2001.

У томі, присвяченому різним аспектам проблеми автентичності електронних документів, вміщені матеріали міжнародного симпозіуму, який відбувся у канадському місті Ванкувері 19 лютого 2000 р., в Університеті Британської Колумбії. Організаторами симпозіуму виступали Проект Inter- PARES, Інститут італійської культури у Ванкувері та Інститут європейсь ких студій Університету Британської Колумбії. Авторами 12 вміщених статей є провідні вчені-архівознавці та юристи з американського та європейсь кого континентів, зокрема Лучіана Дуранті, президент Союзу американсь ких архівістів, професор архівістики Університету Британської Колумбії, Національний архівіст Канади Ян Вілсон, Петер Хорсман, координатор архівної програми у Нідерландському інституті архівної освіти та досліджень, Джіджіола Фіораванті, директор відділу архівної документації Міністерства культури Італії, Ясон Барон, колишній головний консультант міністерства юстиції США, та ін. В їх розвідках розкриваєть ся зміст проекту Inter PARES (Міжнародне дослідження автентичних документів в електронних системах) та досвід різних країн щодо визначення достовірності електронних документів.

Видання є двомовним: усі статті подано англійською та італійською мовами.Kancelaria i Archiwum ZakBadowe. Podr.cznik / Opracowanie zbiorowe pod redakcj. Zb. PustuBy. - Warszawa, 2000. - 146 s.

Товариство польських архівістів, яке активно займається видавничою діяльністю та підготовкою кадрів архівістів й діловодів, минулого року видало дуже цікавий і корисний підручник для працівників діловодних служб та архівних підрозділів установ, організацій й підприємств. У 8 його розділах подана потрібна для цих фахівців інформація про загальне архівне законодавство, основи роботи з документами, поняття "документ" та "документація", шляхи вдосконалення роботи канцелярії, класифікація документів у діловодстві, експертизи діловодних документів, а також методи обробки цих документів, їх подальшу долю в разі ліквідації чи реорганізації установи. У додатках наводяться тексти основних законодавчих актів Польщі, примірні описи, зразки документів тощо. Завершує підручник словничок найважливіших діловодних та архівних термінів. Передмову до підручника написав Голова Товариства польських архівістів доктор В. Стемпняк, упорядником та автором кількох розділів є генеральний секретар Товариства З. Пустула.Lietuvos partizans, Tauro Apygarda (1945-1952) Dokuments, rinkinys. / Lietuvos archyvu departamentas. - Vilnius, 2000. - 587 s.

Архівний департамент Литовської Республіки видав у рамках серії "Литовська хроніка" збірник документів "Литовська партизанська округа Таурас (1945-1952)", присвячений історії партизансь кої боротьби литовських патріотів проти радянського окупаційного режиму наприкінці і після Другої світової війни на території Сувалківського району. До збірника увійшли документи Литовського архіву громадських організацій, створені самими партизанами Сувалкії, а також документи з Литовського спеціального архіву, Музею депортації та Музею Таураських партизан у Маріалкелі - всього близько 300 архівних документів. У додатках наводяться алфавітний список партизанів (імена та псевдоніми), покажчик литовських антирадянських політичних організацій, а також географічний індекс. Особливо слід відзначити наявну у передмові коротку розвідку щодо долі та особливостей ведення архівів партизанського регіону Таурас.Miscellanea Historiko-Archiwistica / Naczelna Dyrekcja Archiwуw PaDstwowych, Archiwum GBуwne Akt Dawnych.- Tom XI. - Warszawa, 2000. - 352 s.

Том ХІ наукового збірника Архіву давніх актів присвячений професору Торесі Зеліньській - відомому історику та архівісту, багаторічному працівнику АГАДу, авторові численних публікацій з археографії, архівної евристики, генеалогії, дослідниці особових й фамільних архівних зібрань. Це вплинуло на тематику збірника: у п'яти його розділах (архіви та архівні матеріали; у родинному колі; міста; еліта, джерела) вміщено 26 розвідок про архіви та історію відомих родів Радзивіллів, Сангушків, Грабовських, Чарторижських, інших шляхетних родин, а також значенню архівних документів як джерел для спільних історичних досліджень. Увагу привертають стаття про архівну збірку бібліотеки Львівської архідіоцезії у фондах АГАД, інформація про радзивіллівські міста та містечки у картографії кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст. тощо.Paszkiewicz U. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1 / Ministerstwo kultury i dziеdzictwa narodowego. Biuro peіnomocnika rz.du do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granic.. - PoznaD, 2000. - 302 s. - (Seria B: Wspуlne dziedzictwo).

Серія "Спільна спадщина" видається Бюро урядового уповноваженого у справах польської культурної спадщини за кордоном Міністерства культури і національної спадщини Польщі з 1995 р.

Чергове видання Урсули Пашкевич продовжує реєстрацію інвентарів і каталогів бібліотек на теренах Речі Посполитої і є результатом опрацювання архівних зібрань Оссолінеума (Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України), ЦДІА України, м. Львів, польських, литовських, білоруських, російських архівних зібрань.

Довідник є додатком до двох попередніх випусків (1996, 1998), що фіксують наявні архівні описи бібліотечних зібрань за 1510-1939 рр. У ньому представлено відомості про 1001 реєстр книжок ХVII - першої половини ХХ ст., абсолютна більшість з яких походить з України (це - описи 419 інституційних зібрань, 196 бібліотек монастирів і 55 приватних книжкових зібрань).

У рамках серії двома роками раніше побачив також світ фундаменталь ний генеральний довідник "Бібліотеки на східних землях ІІ Речі Посполитої: Інформатор" (Познань, 1998. - 800 с.), у якому представлено дані стосовно понад 5000 бібліотек.Reconstitution of the Memory of Poland. Sources to the History of Poland and Poles (1772-1945) in the European countries'holdings. Warszawa, 2000 .-44 s.

Видання репрезентує Міжнародну програму "Відновлення пам'яті Польщі" - спільний проект Ради Європи та Генеральної дирекції польських архівів, спрямований на відновлення архівної інформації про Польщу та поляків, втрачену в ході трьох розділів Польщі наприкінці ХVІІІ ст., періоду її бездержавного існування та обох світових воєн ХХ ст. Воно містить "Звернення польських істориків" щодо реалізації згаданого проекту, адресоване Генеральному секретарю Ради Європи Д. Таршису, історичне обґрунтування програми, описання самого проекту, підготовлене його науковим консультантом Ш. Кечкеметі, колишнім Генеральним секретарем Міжнародної ради архівів, звіт про перший етап впровадження програми (1997-1999), а також описання структури бази даних, базованій на міжнародних стандартах архівного описування ISAD(G) та ISAAR(CPS). Завершується брошура зверненням до всіх бажаючих підтримати програму "Відновлення пам'яті Польщі" своїми фінансовими внесками.Sovereignty. Disputed Claims. Professional Culture. Essays on Archival Policies. By Charles Kechkemeti, Secretary General of the International council on Archives (1962-1998). - Brussels, 2000. - 365 p.

Ім'я Шарля Кечкеметі широко відоме світовому архівному загалу. Цей видатний діяч впродовж 1962-1998 років обіймав посаду Генерального секретаря Міжнародної ради архівів, зробивши значний внесок у розвиток архівістики. Цей період діяльності МРА позначений помітною інтернаціона лізацією (зокрема, вступом до організації архівістів СРСР та інших країн соціалістичного табору), істотним розширенням тематики, реформуванням внутрішньої структури МРА, створенням регіональних союзів, активізацією видавничої діяльності, апробацією новітніх технологій тощо. Особливу увагу в своїй роботі на відповідальній посаді Шарль Кечкеметі приділяв питанням професійної освіти, лібералізації доступу до архівних документів, перспективам розвитку архівістики в світі.

З ініціативи та за сприяння Бельгійського товариства архівів і бібліотек останнього року минулого століття МРА видала фундаментальний том праць Шарля Кечкеметі під назвою "Суверенітет. Обговорення теми. Професійна культура. Нариси з архівної політики", в якому розглядаються питання національної незалежності, архівної діяльності та професійної культури в архівній справі.

Збірник, підготовлений до XIV Міжнародного конгресу архівів (м. Севілья, Королівство Іспанія, 21-26 вересня 2000 р.), містить статті Шарля Кечкеметі французькою, англійською, іспанською мовами, опубліковані впродовж 1976-2000 рр. у різних виданнях: Le Corrier de J'UNESCO, Rassegna degli archivi di Stato, The American Archivist, Archivos y Archivistas, Journal of Society of Archivists, Der Archivar, Archivski Vjesnik та ін.


НАГОРОДИ

Відзнаки - архівістам

За вагомий внесок у дослідження історії Української церкви та підготовку видань, присвячених 2000-літтю Різдва Христового, нагороджена група українських архівістів:

Патріархом Київським і всієї Руси-України, Предстоятелем Української православної церкви - Київський патріархат, доктором богословських наук ФІЛАРЕТОМ

Орденом Христа Спасителя

Ляхоцький Володимир Павлович - директор Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Ювілейною медаллю "2000-ліття Різдва Христового"

Анохіна Людмила Степанівна - директор Державного архіву Чернівецької області

Борисевич Сергій Олександрович - директор Кам'янець-Подільського міського державного архіву

Гайова Оксана Василівна - завідувач сектора релігієзнавства Центрального державного історичного архіву України, м. Львів

Довбищенко Михайло Володимирович - доцент кафедри книгознавства і видавничої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв

Кулешов Сергій Георгійович - завідувач відділу документознавства Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Матяш Ірина Борисівна> - заступник директора з наукової роботи Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Московченко Наталія Павлівна - старший науковий співробітник відділу історії і теорії архівної справи Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Преловська Ірина Миколаївна - науковий співробітник відділу джерел новітньої історії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Хаварівський Богдан Васильович - директор Державного архіву Тернопільської області

Христова Наталія Миколаївна - завідувач відділу науково-довідкового апарату та обліку документів Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства


Головою Київської обласної державної адміністрації А. А. Засухою почесними грамотами Київської держадміністрації
(з врученням цінного подарунку - наручного годинника з автографом голови адміністрації)

Васько Людмила Михайлівна - головний спеціаліст відділу інформації, використання Національного архівного фонду та зовнішніх зв'язків Держкомархіву України

Лебедєва Ірина Миколаївна - вчений секретар Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Федорова Людмила Миколаївна - старший науковий співробітник науково-інформаційного відділу Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства


Начальником управління культури Київської обласної державної адміністрації В. Г. Романчишиним

Грамотою управління культури Київської облдержадміністрації

Майстренко Анжела - Андріївна завідувач секторa науково-технічної інформації Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Мутафян Сусана - Акопівна старший науковий співробітник Українського державного науково-дослід ного інституту архівної справи та документознавства

Пацеля Людмила - Валеріївна науковий співробітник сектора науково-технічної інформації Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Притикіна Майя - Аркадіївна науковий співробітник Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Сергеєв Георгій - Олександровичхудожник-оформлювач Держкомархіву України

Вказаними нагородами відзначено ряд працівників фундації ім. О. Ольжича, видавництва ім. О. Теліги, Фастівського державного поліграфічно го підприємства "Поліфаст".


ЮВІЛЕЇ

30 червня 2001 р. виповнилось 60 років
Голові Державного Комітету архівів України Пирогу Руслану Яковичу

Пиріг Р. Я. народився 30 червня 1941 р. в с. Супротивна Балка Новосанжарського району Полтавської області, закінчив Харківський державний університет, за спеціальністю - історик. З березня 1998 року очолює Головне архівне управління України, а з січня 2000 р. - Державний комітет архівів України.

Пиріг Р. Я. має значний досвід фахової архівної, управлінської роботи. У 1991-1997 рр. він очолював Центральний державний архів громадських об'єднань, завідував відділом в Українській академії державного управління при Президентові України.

Пиріг Р. Я. зробив значний внесок в становлення і розвиток державної архівної служби України. Він був одним з розробників Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", під його керівництвом підготовлена також нова редакція базового закону, внесеного на розгляд нинішньої сесії Верховної Ради України.

За його участю підготовлена низка нормативно-методичних документів, які регламентують діяльність державних архівних установ, архівних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Останнім часом Держкомархів приділяє значну увагу вдосконаленню роботи діловодних служб міністерств та відомств, установ і організацій незалежно від форми власності.

Державні архівні установи значно поліпшили роботу з виконання запитів соціально-правового характеру, зокрема жертв нацистського режиму, колишніх чорнобильців, репресованих, депортованих громадян.

Завдяки зусиллям Р. Я. Пирога розпочато системну інформатизацію архівної справи. Державні архівні установи включилися в розробку національних програм - розвитку мережі Інтернет та інформатизації України. Держкомархів підтримує власний сайт в Інтернеті, створюється локальна мережа центральних архівних установ, активізувалася робота з підготовки путівників-довідників по фондах провідних архівних установ.

За останні роки державні архівні установи активізували свою участь у міжнародному архівному житті. Ліквідована багаторічна заборгованість по членських внесках до Міжнародної ради архівів. Делегація архівістів України взяла участь у ХІV Міжнародному конгресі архівів (Іспанія, вересень 2000 р.), Україна представлена у провідних комітетах МРА. Українські архівісти беруть участь в основних європейських та регіональних проектах виявлення документальної спадщини.

Пиріг Р. Я. постійно піклується про науково-фахове забезпечення галузі. За науково-методичною участю Держкомархіву здійснюється підготовка істориків-архівістів, архівістів-документознавців у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, Київському національному університеті культури і мистецтв, інших вищих та середніх спеціальних закладах освіти.

За безпосередньої участі Пирога Р. Я. в Україні створена власна науково-дослідна база з архівознавства та документознавства.

Пиріг Р. Я. - доктор історичних наук, професор, відомий учений в галузі новітньої історії України, джерелознавства, археографії. Він став одним із фундаторів вітчизняного грушевськознавства. Під його керівництвом виконано ряд фундаментальних проектів з виявлення і отримання документальних матеріалів з історії українських голодоморів, чорнобильської тематики, політичних репресій тощо. За ініціативою Пирога Р. Я. почав виходити "Вісник Державного комітету архівів України", відновлено випуск журналу "Архіви України", налагоджено видання збірника наукових праць "Архівознавство. Джерелознавство. Археографія". Він також є членом редколегій багатьох всеукраїнських видань, членом спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій. Тривалий час був членом експертної ради ВАКу.

Пиріг Р. Я. всіляко сприяє піднесенню авторитету і значущості державної архівної служби. Указом Президента України встановлено професіональне свято - День працівників архівних установ.

Як знаний учений-архівіст, досвідчений управлінець Пиріг Р. Я. користується повагою і авторитетом серед архівних працівників, у колах наукової інтелігенції, серед вищого ешелону державних службовців.


Заступник Голови Державного комітету Г. В. Боряк29 червня 2001 р. виповнилось 60 років
старшому науковому співробітнику відділу документознавства
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Кузнєцовій Ларисі Василівні

29 червня 2001 року відзначила свій ювілей - 60-річчя від дня народження - Кузнєцова Лариса Василівна, старший науковий співробітник відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Народилася Л. В. Кузнєцова в сім'ї військовослужбовця і вчительки у с. Олексіївка Харківського р-ну Харківської обл. 1963 року закінчила Білоруський державний університет за спеціальністю "історик, вчитель історії та суспільствознавства" і деякий час викладала історію і географію в освітніх закладах Білорусії.

Лариса Василівна Кузнєцова - добре знаний фахівець в галузі архівної справи, діловодства і документознавства. В архівній системі України вона працює з 1969 р. Спочатку - у ЦДІАК УРСР на посаді молодшого наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату. А з вересня 1970 р. була переведена на посаду старшого наукового співробітника Центрального державного архіву Жовтневої революції УРСР (ЦДАЖР УРСР) (тепер - ЦДАВО України). У жовтні 1970 р. призначена завідувачем відділу науково-довідкового апарату ЦДАЖР УРСР. Упродовж 1976-1991 рр. обіймала посаду заступника директора з відомчих архівів ЦДАЖР УРСР; відповідала за організаційно-методичне керівництво відомчими архівами та веденням діловодства у міністерствах і відомствах України. Розробляла плани заходів ЦДАЖР УРСР щодо удосконалення ведення діловодства й архівної справи у державних установах України, покращання якості і скорочення строків упорядкування та описування документів ДАФ (тепер - НАФ), що тимчасово перебувають на зберіганні у відомчих архівах, посилення ролі в цій роботі експертних служб організацій, підвищення ефективності використання архівних фондів організацій тощо. Проблеми організаційно-методичного керівництва і контролю ЦДАЖР УРСР за роботою відомчих архівів й організацією роботи з документами у діловодстві державних установ України неодноразово висвітлювала на сторінках часопису "Архіви України", знайомила з досвідом роботи ЦДАЖР УРСР читачів всесоюзного галузевого видання "Советские архивы". З жовтня 1991 р. до листопада 1998 р. працювала на посаді провідного архівіста відділу відомчих архівів та діловодства ЦДАВО України.

У 1998 р. УДНДІАСД запросив її, як кваліфікованого архівіста-прак тика, працювати на посаді старшого наукового співробітника відділу документознавства над розробкою фундаментально-прикладних та науково-методичних робіт.

Л. В. Кузнєцова підготувала до впровадження збірник форм "Планово-звітна документація державних архівних установ України" та посібник "Норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій". Бере участь у розробці державних стандартів "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно -розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів", який буде враховувати сучасні вимоги до організаційно-розпорядчої документації в Україні, та "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення".

За заслуги в архівній галузі Л. В. Кузнєцова нагороджена Почесною грамотою Державного комітету архівів України.

Колектив УДНДІАСД щиро вітає Ларису Василівну з ювілеєм, зичить їй міцного здоров'я, життєвої енергії, творчої наснаги і довгих років життя.


Ювілеї у ЦДНТА України

Щиро вітали своїх червневих ювілярів 2001 року працівники ЦДНТА України: Карпенко Ріту Абрамівну, завідувачку сектора науково-технічної обробки документів з 60-річчям, Карлюку Ольгу Петрівну, головного охоронця фондів - з 50-річчям від дня народження.

Не один десяток років віддали вони сумлінній праці на архівній ниві, тому 1 та 28 червня тепло і квітчасто чествував їх колектив.


Директор ЦДНТА України О. М. Мащенко


Кузьменко Володимир Васильович - Некролог
1926-2001

25 липня 2001 р. на 75 році життя передчасно помер Володимир Васильович Кузьменко, ветеран архівної справи, колишній директор Центрального державного історичного архіву, м. Київ, директор Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР, заступник начальника Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР.

Учасник Великої Вітчизняної війни, випускник історико-філософського факультету Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка В. В. Кузьменко понад 32 роки віддано служив обраній професії.

Кваліфікований, ініціативний спеціаліст, Володимир Васильович з відповідальністю ставився до виконання почесної справи - збирання, збереження і всебічного використання цінного надбання - документів Національного архівного фонду України.

В. В. Кузьменко - автор багатьох статей і повідомлень, опублікованих в УРЕ, "Історії міст і сіл УРСР", в "Українському історичному журналі", "Архівах України", при його безпосередній участі підготовлено і видано ряд документальних збірників, що здобули високу оцінку наукової громадськості.

За значні заслуги в архівному будівництві України В. В. Кузьменку було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник культури УРСР", його праця відзначена багатьма почесними грамотами Головархіву УРСР, ЦК профспілки держустанов, а також орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня і вісьмома медалями.

Невтомний трудівник, чуйний наставник В. В. Кузьменко користувався великим авторитетом, повагою колег.

Пам'ять про Володимира Васильовича Кузьменка - віддану справі людину, фахівця - назавжди залишиться в серцях його колег і друзів, усіх близьких йому людей.

 

Варшавчик Марко Якимович - Некролог
1918-2001

Народився М. Я. Варшавчик 17 грудня 1918 р. в м. Сміла на Черкащині в робітничій родині. Професійну освіту здобув на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, до якого вступив у 1936 р. У червні 1941 р. іменний степендіат Марко Варшавчик отримав диплом з відзнакою про закінчення університету, але не мирна професія історика, а вогняні шляхи Другої світової війни чекали на нього. В складі частин 3-го Гвардійського кавалерійського корпусу він пройшов від України до Берліна, був нагороджений чотирма бойовими орденами, численними медалями. Тільки у лютому 1946 р. після демобілізації з армії почав працювати за фахом. Шість післявоєнних років життя М. Я. Варшавчика пов'язані з Центральним державним історичним архівом УРСР в м. Києві, де він очолював науково-видавни чий відділ, був вченим секретарем. Саме тут зроблено перші серйозні кроки в науці, окреслилося коло наукових інтересів вченого (пріоритетними серед яких були проблеми архівознавства, джерелознавства, археографії), в 1949 р. успішно захищено кандидатську дисертацію. Прагнення поділитися своїми знаннями, досвідом привело Марка Якимовича на університетську кафедру. В 1947 р. він почав читати курс лекцій з архівознавства студентам істфаку КДУ ім. Т. Г. Шевченка, які спеціалізувалися на кафедрі архівознавства і допоміжних історичних дисциплін.

Подальше життя М. Я. Варшавчика було пов'язане з педагогічною і науковою діяльністю у вищій школі. У 1972 р. М. Я. Варшавчик успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора історичних наук.

Важко переоцінити наукову спадщину М. Я. Варшавчика. Результати багатьох наукових досліджень М. Я. Варшавчика, його ідеї не тільки витримали випробування часом, а й сьогодні залишаються серед актуальніших проблем розвитку історичної і архівної науки. Він випередив свій час і залишається з нами.

На початок
На початок