Війна очима дітей: Зб.архів. документів

Війна очима дітей: Зб.архів. документів / Держархів Харківської обл. - X.: ФОП Тарасенко, 2013. - 220 с.

УДК 94 (477.54)"1941/1943"
ББК 63.3(4 УКР-4ХАР)622

© Державний архів Харківської області, 2013

У збірнику вперше публікуються архівні документи, що зберігаються в Державному архіві Харківської області у фонді "Колекція документів про німецько-фашистський окупаційний режим на території Харківської області 1941-1943 pp., м. Харків". Це письмові роботи (твори-спогади) учнів IV-X класів сільських шкіл різних районів Харківської області та м. Харкова на тему: "Що я пережив (пережила) під час німецької окупації", написані у 1943-1945 pp.

Представлені у збірнику спогади дітей, насичені особистими спостереженнями та почуттями, є одним із джерел для вивчення нацистської окупації України, особливо в регіональному контексті, а також загалом війни як світового явища.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією, історією та філософією війни.

На початок
На початок