Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Публікації на порталі

Нові видання | Документальні видання | Дослідження | Матеріали конференцій, збірники наукових праць | Періодичні та продовжувані видання | Архівні зібрання України | Довідкові видання | Бібліографічні посібники | Підручники, словники | Тематичні публікації | Документи меморіального характеру | Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд | Електронні видання


Бібліографічний покажчик методичних рекомендацій
та інших нормативно-методичних документів
державних архівних установ України*

Опрацював
Ростислав Романовський

2014
 • Видача документів у тимчасове користування : пам’ятка / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. Ястреб Л. А. – Харків, 2014. – 19 с.
 • Експертиза цінності науково-дослідної документації : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. Малишева А. К. – Харків, 2014. – 18 с.
 • Експертиза цінності проектної документації : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. Черняховська Ю. В. – Харків, 2014. – 13 с.
 • Організація проведення практики студентів вищих навчальних закладів на базі ЦДНТА України : інструкція / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. – Харків, 2014. – 18 с.
 • Організація робіт з надання платних послуг у ЦДНТА України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. О. М. Мащенко. – Харків, 2014. – 13 с.
 • Порядок підготовки НТД на ремонт, реставрацію, оправлення : інструкція / Держ. архів. служба України, ЦДНТА України ; уклад. Ястреб Л. А. – Харків, 2014. – 17 с.
 • Створення та ведення каталогів у державних архівах України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад. Н. М. Христова. – К., 2014. – 87 с.
2013
2012
 • Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: О. Я. Гаранін, Н. М. Христова, І. В. Срібняк – К., 2012. – 28 с.
 • Експертиза цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл., Від. формування Нац. архів. фонду ; упоряд. В. О. Хромова. – Одеса, 2012. – 12 с.
 • Застосування електронних носіїв інформації для зберігання фондів у Центральному державному електронному архіві України : аналіт. огляд. / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Пашкевич О. А. – К., 2012. – 6 с.
 • Застосування нормативно-правових актів з метою забезпечення збереженості електронних документів : аналіт. огляд / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Міщенко О. А. – К., 2012. – 9 с.
 • Інструкція з діловодства в Державному архіві Чернігівської області / Держархів Чернігів. обл. – Чернігів, 2012. – 73 с.
 • Інструкція з обліку документів у Державному архіві Чернігівської області / Держархів Чернігівської обл. ; уклад. О. І. Мельник. – Чернігів, 2012. – 64 с.
 • Інструкція з організації обліку документів НАФ у ЦДНТА України / ЦДНТА України ; упоряд. К. О. Підрепна. – Харків, 2012. – 156 с.
 • Інструкція з підготовки описових статей до путівника по фондах Державного архіву Івано-Франківської області / Держархів Івано-Франків. обл. – Івано-Франківськ, 2012. – 4 с.
 • Інструкція з фондування документів НАФ органів державної влади та місцевого самоврядування / Держархів Чернів. обл. ; уклад. Г. С. Ринжук. – Чернівці, 2012. – 28 с.
 • Інструкція про порядок здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів та уточнення облікових документів у Державному архіві Запорізької області / Держархів Запорізької обл. ; уклад О. Ю. Зінчик. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.
 • Комплект документів (методичні рекомендації та листи, статистичні та облікові форми, система додатків до планів та звітів, паспорту архівної установи тощо) з питань звітності про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад за 2012 рік та планування їх діяльності на 2013 рік / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2012. – 16 с.
 • Методичні рекомендації з виконання запитів про розкуркулення та репресії / Держархів Миколаїв. обл. ; уклад. О. В. Серединський. – Миколаїв, 2012. – 9 с.
 • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ трудового архіву / Держархів Житомир. обл. – Житомир, [2012]. – 11 с.
 • Методичні рекомендації з науково-технічного опрацювання документів фонду № 4, Харківське губернське правління / Держархів Харків. обл. ; уклад.: Т. В. Іванська, Н. Б. Мирошниченко, Л. Є. Пантелєєва. – Х., 2012. – 31 с.
 • Методичні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька. – К., 2012. – 31 с.
 • Методичні рекомендації щодо виконання запитів генеалогічного характеру в архівних установах / Полтав. облдержадміністрація, Держархів Полтав. обл. ; уклад. В. В. Коротенко. – Полтава, 2012. – 13 с.
 • Методичні рекомендації щодо описування документів особового походження та довідковий апарат до них (на допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад) / Держархів Закарпат. обл. – Ужгород, 2012. – 103 с.
 • Методичні рекомендації щодо організації роботи з науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ і організацій різних форм власності / Архів. від. Антрацитівської райдержадміністрації Луган. обл. ; уклад. М. В. Чихун. – Антрацит, 2012. – 24 с.
 • Методичні роз’яснення щодо порядку передавання виборчої та іншої документації з виборів народних депутатів України до архівних установ області / Полтавська обласна державна адміністрація, Держархів Полтавської обл. – Полтава, 2012. – 14 с.
 • Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Державному архіві Одеської області (на допомогу користувачу) : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл. ; уклад. Л. Г. Білоусова. – Одеса, 2012. – 13 с., 19 с. дод.
 • Науково-технічне упорядкування документів театрів : метод. рекомендації / ЦДАМЛМ України ; упоряд. М. В. Самохатко. – К., 2012. – 38 с.
 • О порядке исполнения генеалогических запросов : памятка / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост. Н. В. Егорова. – Симферополь, 2012. – 11 с.
 • О порядке передачи документов на государственное хранение в Государственный архив в Автономной Республике Крым : памятка / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост.: З. В. Кушнир, Т. А. Шарова. – Симферополь, 2012. – 7 с.
 • Облік електронних документів Національного архівного фонду : інструкція / Держ. архів. служба України, ЦДАВО України, ЦДЕА України ; уклад.: Стеценко А.О., Обжелян А.В. – К., 2012. – 65 с.
 • Облік та описування архівних копій веб-сайтів у Центральному державному електронному архіві України : інструкція / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Паламарчук Л. В., Стеценко А. О. – К., 2012. – 43 с.
 • Организация работы экспертно-проверочной комиссии Государственного архива в Автономной Республике Крым (ЭПК Госархива в АРК) : памятка / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост.: Т. А. Шарова, М. Е. Исаева, О. И. Васильева. – Симферополь, 2012. – 23 с.
 • Організація експертизи цінності документів в установі та оформлення її результатів : пам’ятка / Держархів Кіровоград. обл. ; уклад. В. І. Кусмінська. – Кіровоград, 2012. – 17 с.
 • Організація надання архівної інформації особам з обмеженими фізичними можливостями в ЦДНТА України : інструкція / ЦДНТА України ; уклад.: М. А. Балишев, Л. А. Ястреб. – Х., 2012. – 17 с.
 • Організація роботи з виконання запитів соціально-правового характеру в ЦДАГО України : метод. рекомендації / ЦДАГО України ; уклад.: М. М. Легкоступ, Н. В. Сувора. – К., 2012. – 47 с.
 • Організація роботи з підготовки та передавання для постійного зберігання документів режимно-секретних органів, інших структурних підрозділів, що містять документи із службовою інформацією з грифом обмеження доступу “Для службового користування”. Забезпечення збереженості документів із службовою інформацією в державних архівних установах : метод. посібник / Рівненська облдержадміністрація, Держархів Рівненської обл. ; уклад. Г. І. Плахотнюк (керівник), Л. В. Козак, А. С. Березяк та ін. – Рівне, 2012. – 40 с.
 • Організація роботи з проведення ініціативного документування (створення архівних колекцій веб-сайтів) у Центральному державному електронному архіві України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Кириченко В. М. – К., 2012. – 50 с.
 • Організація роботи із зверненнями громадян : інструкція / ЦДНТА України ; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. – Х., 2012. – 16 с.
 • Організація роботи із зверненнями громадян та порядок розгляду звернень : метод. рекомендації / Держархів Чернів. обл. ; уклад. Н. Б. Масіян. – Чернівці, 2012. – 37 с.
 • Організація роботи користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл. ; уклад. Л. Г. Білоусова. – Одеса, 2012. – 24 с.
 • Організація роботи щодо запровадження системи управління якістю в архівних установах Сумської області : метод. рекомендації / Держархів Сум. обл. ; уклад. В. А. Марченко. – Суми, 2012. – 40 с. Основні вимоги щодо подання документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмельницької області : інформаційно-методичний лист / Держархів Хмельницької обл. – Хмельницький, 2012. – 3 с.
 • Основні завдання експертної комісії юридичних осіб : метод. рекомендації / Держархів Чернів. обл. ; уклад. А. М. Житарюк. – Чернівці, 2012. – 17 с.
 • Особенности подшивки и переплета документов : памятка / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост.: З. В. Кушнир, Н. И. Череватенко, В. Ф. Михайловская. – Симферополь, 2012. – 8 с.
 • Пам’ятка з каталогізації документів в архівних відділах райдержадміністрації та міських рад / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. І. М. Личуха. – Чернігів, 2012. – 10 с.
 • Пам’ятка щодо особливості проведення науково-технічного опрацювання документів навчальних закладів / Держархів Полтавської обл. ; О. І. Голяк. – Полтава, 2012. –3 с.
 • Перевіряння та нумерація аркушів у справах : інструкція / ЦДАГО України ; розроб. А. В. Іщук. – К., 2012. – 28 с.
 • Передавання виборчої та іншої документації з виборів народних депутатів України на зберігання до архівних установ : метод. рекомендації / Держархів Запоріз. обл., Від. організації і координації архів. справи та з питань кадрової роботи ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2012. – 8 с. : дод.
 • Перелік документів постійного строку зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 81 с.
 • Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / [Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; С. В. Сельченкова, Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький]. – К. : Інкунабула, 2012. – 287 с.
 • Підготовка до видання довідника “Архівні установи Сумської області” : метод. рекомендації / Держархів Сумської обл. ; уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 2012. – 7 с.
 • Підготовка та розміщення он-лайнових документальних виставок : метод. рекомендації / ЦДНТА України ; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. – Х., 2012. – 20 с.
 • Підготовлення архівних матеріалів, друкованих видань, музейних предметів для проведення лекцій, практичних занять, зустрічей з громадськістю : метод. рекомендації / ЦДАМЛМ України ; упоряд. Д. В. Нестерчук. – К., 2012. – 30 с.
 • Порядок ведення справ фондів у ЦДНТА України : інструкція / ЦДНТА України ; упоряд.: К. О. Підрепна, Н. С. Маєвська. – Х., 2012. – 19 с.
 • Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі архіву : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл. ; уклад. С. В. Виногловська. – Одеса, 2012. – 12 с.
 • Порядок доступу державних архівів до електронних документів, що знаходяться на зберіганні у Центральному державному електронному архіві України / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Берковська О. Б., Загородній О. В. – К., 2012. – 17 с.
 • Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу установи, організації, підприємства : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ, Від. формування НАФ ; уклад. М. І. Кузнєцова. – К., 2012. – 15 с.
 • Порядок оцифрування кінодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. І. О. Казімірова. – К., 2012. – 10 с.
 • Порядок оцифрування фонодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Т. П. Камінщук. – К., 2012. – 10 с.
 • Порядок перевіряння наявності та стану справ в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій – джерел формування НАФ : метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл. ; уклад. Т. В. Фурсенко. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.
 • Порядок приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання : метод. рекомендації / Держархів Одеської обл., Відділ зберігання, обліку документів і страхового фонду ; уклад. С. В. Виногловська. – Одеса, 2012. – 12 с.
 • Порядок приймання-передавання документів особового походження в електронній формі до Центрального державного електронного архіву України / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Ковтанюк Ю. С. – К., 2012. – 40 с.
 • Порядок приймання-передавання документів особового походження на державне зберігання до ЦДНТА України / ЦДНТА України ; уклад. В. В. Металліченко. – Харків, 2012. – 12 с.
 • Порядок проведення робіт з перевірки наявності та стану документів : робоча інструкція / Держархів Херсонської обл., Херсонська облдержадміністрація ; уклад. О. В. Крутевич. – Херсон, 2012. – 25 с.
 • Порядок розгляду звернень громадян, депутатських запитів та звернень в архівних установах : метод. рекомендації / Держархів Волин. обл., Від. інформації та використання документів НАФ. – Луцьк, 2012. – 28 с.
 • Порядок створення уніфікованого інформаційного об’єкта / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України; уклад. Чекатков А. О. – К., 2012. – 19 с.
 • Правила роботи в Інформаційно-комунікаційній системі Центрального державного електронного архіву України / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Купрунець Т. Я. – К., 2012. – 19 с.
 • Примірна інструкція з діловодства в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад / Держархів Запоріз. обл. ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2012. – 46 с. : дод.
 • Примірна номенклатура справ архівного відділу районної державної адміністрації (міської ради) / Держархів Черкас. обл. ; уклад. В. О. Мельник. – Черкаси, 2012. – 26 с.
 • Примірна номенклатура справ відділів культури і туризму районних державних адміністрацій, міських рад у діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду / Держархів Закарпат. обл. ; уклад. О. В. Марканич. – Ужгород, 2012. – 22 с.
 • Примірна номенклатура справ для селищних, сільських рад Хмельницької області / Держархів Хмельниц. обл. ; уклад. В. С. Рага. – Хмельницький, 2012. – 40 с.
 • Примірна номенклатура справ сільської ради та її виконавчого комітету / Держархів Черкас. обл. ; уклад. В. О. Мельник. – Черкаси, 2012. – 30 с.
 • Примірна номенклатура справ територіальних управлінь юстиції у Сумській області / Держархів Сум. обл. – Суми, 2012. – 4 с.
 • Примірна номенклатура справ трудового архіву району (міста) / Держархів Волин. обл., Трудовий архів м. Луцька, Трудовий архів Горохів. р-ну. – Луцьк, 2012. – 8 с.
 • Про порядок ведення контрольно-наглядових справ установ – джерел формування НАФ : пам’ятка / Держархів Донец. обл. ; уклад. А. В. Ситая. – Донецьк, 2012. – 8 с.
 • Проведение комплексных, тематических, контрольных проверок архивных отделов райгосадминистраций и городских советов : метод. рекомендации / Госархив в Автономной Республике Крым ; сост. Т. А. Шарова. – Симферополь, 2012. – 9 с.
 • Проведення перевірянь діловодних служб, експертних комісій, архівних підрозділів установ-джерел формування Національного архівного фонду : метод. рекомендації / Держархів Дніпропетр. обл. ; уклад. В. М. Боронило. – Дніпропетровськ, 2012. – 31 с.
 • Програма інформатизації Центрального державного електронного архіву України на 2012 рік / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Купрунець Т. Я. – К., 2012. – 21 с.
 • Рекомендації щодо описування документів в місцевих загальних судах Волинської області / Держархів Волин. обл., Від. формування НАФ та діловодства, Територіальне управління держ. судової адміністрації України в Волин. обл. – Луцьк, 2012. – 6 с.
 • Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями : метод. рекомендації / УНДІАСД ; уклад.: О. П. Володіна, М. В. Горбатюк, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 44 с.
 • Робоча інструкція з переведення архівних документів на електронні носії інформації / Держархів Харків. обл. ; уклад. Н. В. Король. – Х., 2012. – 8 с.
 • Робоча інструкція з розшуку відсутніх справ / Держархів Київ. обл. ; розроб. Г. В. Бойко. – К., 2012. – 16 с.
 • Робоча інструкція перевіряння наявності та фізичного стану документів / Держархів Дніпропетровської обл. ; уклад. Л. М. Новікова. – Дніпропетровськ, 2012. – 35 с.
 • Розсекречені документи періоду радянської доби : схема огляду / уклад. Л. А. Покидченко // Збірник методичних розробок / Держархів Сумської обл. – Суми, 2012. – Вип. 11. – С. 17–21.
 • Складання паспорта архівного підрозділу та звіту про стан і обсяг документів Національного архівного фонду України, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій : метод. рекомендації / Держархів Сумської обл. ; упоряд. І. Ю. Котляр. – Суми, 2012 – 19 с.
 • Складання планово-звітної документації в архівних відділах райдержадміністрацій, міськрад (форми 101, 110, 112, 201) : метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл., Херсон. облдержадміністрація ; уклад.: Г. Б. Проценко, Д. Л. Ганченко. – Херсон, 2012. – 95 с.
 • Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – К., 2012. – 34 с.
 • Створення фонду використання особових архівних фондів у електронній формі у Центральному державному електронному архіві України : метод. рекомендації / Держ. архівна служба України, ЦДЕА України ; уклад. Радченко С. В. – К., 2012. – 14 с.
 • Типове технічне завдання на створення автоматизованого робочого місця архівіста для здійснення приймання-передавання електронних документів на державне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Чекатков А. О. – К., 2012. – 26 с.
 • Укладання положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею та бібліотеки, положення про архівний підрозділ об’єднання громадян, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності : рекомендації / Держ. архів. служба України, Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, Від. формування Національного архівного фонду ; упоряд. Кузнєцова М. І. – К., 2012. – 16 с.
 • Укладання Списків фондоутворювачів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад : метод. рекомендації / Держархів Одес. обл. ; уклад.О. І. Ксендзик. – Одеса, 2012. – 23 с.
 • Універсальний формат для збереження баз даних : аналіт. огляд. / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Хоменко А. Ю. – К., 2012. – 14 с.
 • XML-схема метаданих оперативного та архівного зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Чекатков А. О. – К., 2012. – 29 с.
2011
 • Ведення облікових документів у трудових архівах : робоча інструкція / Держархів Черкаської обл. ; уклад. В. О. Мельник. – Черкаси, 2011. – 40 с.
 • Ведення облікової документації експертно-перевірної комісії ЦДНТА України : метод. вказівки / ЦДНТА України ; упоряд. А. К. Малишева. – Харків, 2011. – 17 с.
 • Ведення обліку документів у трудових архівах : метод. рекомендації / Держархів Київської обл. – К., 2011. – 10 с.
 • Виконання соціально-правових запитів : метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл., Херсон. облдержадміністрація ; уклад.: І. В. Лопушинська, С. М. Чечет. – Херсон, 2011. – 31 с.
 • Виконання тематичних запитів в архівних установах області : метод. лист / Держархів Хмельниц. обл. ; уклад. Н. А. Кузьміна. – Хмельницький, 2011. – 8 с.
 • Дотримання кваліфікаційних вимог при складанні посадових інструкцій працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад : метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл., Херсон. облдержадміністрація ; уклад.: Г. Б. Проценко, М. В. Куниця. – Херсон, 2011. – 22 с.
 • Збірник методичних розробок. Вип. 10 / Держархів Сум. обл. ; упоряд. Л. А, Покидченко. – Суми, 2011. – 60 с.
 • Інструкція з обліку документів у Державному архіві м. Севастополя / Держархів м. Севастополя. – Севастополь, 2011. – 30 с.+53 додатки.
 • Інструкція з обліку документів, які зберігаються в трудових архівах райдержадміністрацій, районних та міських рад, та про порядок оформлення облікових документів / Держархів Запорізької обл. ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2011. – 15 с.
 • Інструкція про порядок приймання на зберігання документів Національного архівного фонду архівними відділами районних державних адміністрацій та міськрад та передавання їх на постійне зберігання до Державного архіву Запорізької області / Держархів Запоріз. обл., уклад. Т. А. Кравчина. – Запоріжжя, 2011. – 13 с.
 • Інформаційний пошук за предметно-тематичними каталогами та картотеками Державного архіву Харківської області, що знаходяться в приміщенні архіву за адресою пр. Московський, 7 : метод. рекомендації (частина ІІ) / Держархів Харків. обл. ; уклад. А. М. Кондратьєв. – Х., 2011. – 18 с.
 • Комплект документів (методичні рекомендації та листи, статистичні та облікові форми, система додатків до планів та звітів, паспорту архівної установи тощо) з питань звітності про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад за 2011 рік та планування їх діяльності на 2012 рік / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2011. – 14 с.
 • Концепція планування життєвого циклу електронних документів / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України; уклад.: Ковтанюк Ю.С., Забенько Ю. І. – К., 2011. – 64 с.
 • Концепція створення довідкового апарату ЦДЕА України / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Загородній О. В. – К., 2011. – 13 с.
 • Методичний лист про роботу з фотодокументами в електронному вигляді / Держархів Донец. обл. ; уклад. І. В. Шишолік. – Донецьк, 2011. – 3 с.
 • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ апарату міської ради і її виконавчого комітету / Держархів Рівнен. обл. ; уклад.: Г. Плахотнюк, К. Полєжаєва. – Рівне, 2011. – 25 с.
 • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ районної ради / Держархів Житомир. обл. ; уклад. Т. С. Гаращук. – Житомир, [2011]. – 34 с.
 • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ сільської ради / Держархів Житомир. обл. – Житомир, [2011]. – 19 с.
 • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації / Держархів Житомир. обл. ; уклад. Т. О. Павлюк. – Житомир, [2011]. – 19 с.
 • Методичні рекомендації з описування інформаційних відомостей під час каталогізації документів Національного архівного фонду / Держархів Київ. обл. ; розроб. Г. В. Бойко. – К., 2011. – 15 с.
 • Методичні рекомендації з проведення каталогізації фондів районних, міських та селищних рад, райдержадміністрацій / Держархів Волин. обл., Від. обліку та довідкового аппарату. – Луцьк, 2011. – 20 с.
 • Методичні рекомендації з удосконалення описів у Державному архіві Тернопільської області / Держархів Терноп. обл., Від. зберігання, обліку та довідкового апарату. – Тернопіль, 2011. – 18 с.
 • Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов. – К., 2011. – 37 с.
 • Методичні рекомендації по складанню анотованого реєстру описів фондів архівними установами області / Держархів Донец. обл. ; уклад.: О. М. Шевченко, С. Є. Гончарик. – Донецьк, 2011. – 8 с.
 • Методичні рекомендації щодо наведення та оформлення довідок про трудовий стаж та заробітну плату за запитами громадян України / Держархів Харків. обл. ; уклад. М. І. Ельксніт. – Харків, 2011. – 10 с.
 • Методичні рекомендації щодо оформлення документів за результатами цільової експертизи цінності, які подаються на розгляд Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України / Держархів Рівнен. обл. ; упоряд. Г. І. Плахотнюк. – Рівне, 2011. – 8 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення відповідей на запити громадян соціально-правового характеру / Держархів Луган. обл. ; уклад. Т. В. Проха. – Луганськ, 2011. – 33 с.
 • Методичні рекомендації щодо порядку подання на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Закарпатської області документів (на допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад) / Держархів Закарпат. обл. – Ужгород, 2011. – 19 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення перевірки наявності архівних документів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Сумської обл. ; уклад. І. О. Назаренко. – Суми, 2011 – 14 с.
 • Методичні роз’яснення щодо визначення категорійності фондів в архівних установах області / Полтав. облдержадміністрація, Держархів Полтав. обл. ; уклад. Л. І. Чередник. – Полтава, 2011. – 10 с.
 • Надання платних послуг архівними установами : метод. рекомендації / Держархів Сум. обл. ; уклад. Т. М. Левадна. – Суми, 2011 – 15 с.
 • Наукове описування фондів особового походження діячів музичного мистецтва (композиторів, артистів-виконавців, музикознавців, педагогів) / ЦДАМЛМ України ; упоряд. Ю. В. Бентя. – К., 2011. – 35 с.
 • Науково-технічне упорядкування документів особового походження, які надійшли на постійне зберігання до Державного архіву Харківської області : робоча інструкція / Держархів Харків. обл. ; уклад. Л. О. Михасенко. – Харків, 2011. – 19 с.
 • Облік та перевіряння наявності аудіовізуальних документів в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад : робоча інструкція / Держархів Херсонської обл., Херсонська облдержадміністрація ; уклад.: Т. Ю. Іващенко, О. В. Крутевич. – Херсон, 2011. – 23 с.
 • Організація платних послуг та їх впровадження в роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад : пам’ятка / Держархів Чернігів. обл. ; уклад.: В. М. Кухар, Н. П. Бізюк. – Чернігів, 2011. – 39 с.
 • Організація роботи експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації, міської ради : метод. рекомендації / Держархів Чернігів. обл. ; уклад.: Н. П. Бізюк, Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2011. – 18 с.
 • Організація роботи ЕПК ЦДЕА : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Муравйова В. В. – К., 2011. – 18 с.
 • Організація роботи з документами особового походження : метод. рекомендації / Держархів Київ. обл. ; уклад. Л. В. Ботнар. – К., 2011. – 52 с.
 • Основні вимоги до підготовки методпосібників : метод. рекомендації / ЦДНТА України ; уклад. О. М. Мащенко. – Х., 2011. – 20 с.
 • Основні вимоги щодо подання на розгляд ЕПК Держархіву Херсонської області документів архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, підприємств, установ та організацій : метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл., Херсон. облдержадміністрація ; уклад. К. А. Гуляєва. – Херсон, 2011. – 28 с.
 • Пам’ятка з обліку документів в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій / Архівний відділ Жданівської міської ради, архівний відділ Кіровської міської ради ; О. І. Карабут, А. С. Шевцова. – Донецьк, 2011. – 17 с.
 • Пам’ятка по укладанню анотованого реєстру описів фондів архівними установами області / Держархів Донец. обл. ; уклад. О. М. Шевченко. – Донецьк, 2011. – 16 с.
 • Пам’ятка про надання інформації архівам при створенні підприємства незалежно від форми власності / Держархів Донец. обл. ; уклад. І. О. Костенко. – Донецьк, 2011. – 1 с.
 • Пам’ятка про проведення перевіряння наявності та фізичного стану справ в архіві / Держархів Донецької обл. ; уклад. О. М. Шевченко. – Донецьк, 2011. – 30 с.
 • Пам’ятка щодо організації роботи по виконанню запитів соціально-правового характеру з підтвердження членства у колгоспі, трудового стажу та заробітної плати колгоспників / Держархів Кіровоград. обл. ; уклад. О. А. Трибуцька. – Кіровоград, 2011. – 23 с.
 • Пам’ятка щодо підготовки до передачі документів при ліквідації підприємства, установи, організації в трудовий архів, архівний відділ міської ради (райдержадміністрації) / Архів. від. Жданів. міської ради, Архів. від. Кіров. міської ради ; уклад.: О. М. Шевченко, О. І. Карабут, А. С. Шевцова. – Донецьк, 2011. – 31 с.
 • Пам’ятка щодо складання пояснювальної записки до паспорту архіву архівними підрозділами (архівами) установ, підприємств, організацій, документи яких віднесено до Національного архівного фонду / Архівний відділ Сніжнянської міської ради ; уклад. Н. В. Голуб. – Донецьк, 2011. – 16 с.
 • Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с.
 • Підготовка архівних оглядів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 9 с.
 • Підготовка архівних покажчиків : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 14 с.
 • Підготовка інформаційних листів як вид ініціативного інформування : метод. лист / Держархів Хмельниц. обл. ; уклад. Н. А. Кузьміна. – Хмельницький, 2011. – 15 с.
 • Підготовка путівника по фондах архіву : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 56 с.
 • Підготовка та організація виставок архівних документів : інструкція / Держархів Київ. обл. ; уклад.: О. М. Бєлая. – К., 2011. – 14 с.
 • Порядок видавання справ з архівосховищ : пам’ятка / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. О. В. Носенко. – Чернігів, 2011. – 22 с.
 • Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с.
 • Порядок оцифровування фотодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Л. А. Голенко. – К., 2011. – 8 с.
 • Порядок перевіряння нумерації аркушів у справі : пам’ятка / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. О. В. Носенко. – Чернігів, 2011. – 14 с.
 • Порядок приймання-передавання електронних документів до державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя від архівних відділів районних державних адміністрацій / Держ. архівна служба України, ЦДЕА України ; уклад. Ковтанюк Ю. С. – К., 2011. – 27 с.
 • Порядок приймання-передавання електронних документів до держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: Л. А. Дубровіна, Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко. – К., 2011. – 31 с.
 • Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ю. С. Ковтанюк (кер. розробки), Ю. І. Забенько, П. М. Марченко. – К., 2011. – 96 с.
 • Порядок складання оглядів картографічних документів ЦДНТА України : робоча інструкція / ЦДНТА України ; уклад.: М. А. Балишев, О. Є. Дождьова. – Харків, 2011. – 20 с.
 • Примірна номенклатура справ архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2011. – 17 с.
 • Примірна номенклатура справ архівного відділу райдержадміністрації : методичні рекомендації / Держархів Рівнен. обл. ; уклад.: О. М. Гамалай, О. Д. Бабіч. – Рівне, 2011. – 25 с.
 • Примірна номенклатура справ для районних лісгоспів / Держархів Житомир. обл. – Житомир, [2011]. – 21 с.
 • Примірна номенклатура справ для управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах та районах м. Суми / Держархів Сум. обл. – Суми, 2011. – 57 с.
 • Примірна номенклатура справ загальноосвітніх навчальних закладів, у діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду / Держархів Закарпат. обл. ; уклад. Н. В. Теслович. – Ужгород, 2011. – 36 с.
 • Примірна номенклатура справ трудових архівів / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2011. – 13 с.
 • Примірна номенклатура справ Центральної районної лікарні / уклад. В. А. Марченко // Збірник методичних розробок / Держархів Сумської обл. – Суми, 2011. – Вип. 10. – С. 14–27.
 • Примірна номенклатура справ, що утворюються в діяльності центральних районних лікарень / Держархів Житомир. обл. – Житомир, [2011]. – 48 с.
 • Про порядок дій чергового вахтера по охороні приміщень РСС : інструкція / уклад. І. Г. Нужденко // Збірник методичних розробок / Держархів Сумської обл. – Суми, 2011. – Вип. 10. – С. 46–47.
 • Проблеми збереження та організація роботи з документами, пошкодженими мікроскопічними грибами (з досвіду ЦДІАК України) / ЦДІАК України ; уклад. О. М. Кугай. – К., 2011. – 24 с.
 • Проведення генеалогічних досліджень за документами Державного архіву Київської області : метод. рекомендації / Держархів Київ. обл. ; уклад. О. М. Бєлая. – К., 2011. – 20 с.
 • Проведення навчальних екскурсій, тематичних лекцій та уроків у Державному архіві Полтавської області : метод. рекомендації / Полтавська облдержадміністрація, Держархів Полтав. обл. ; уклад. В. В. Кольба. – Полтава, 2011. – 9 с.
 • Проведення перевірянь роботи архівних установ (архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів) Київської області : метод. рекомендації / Держархів Київ. обл. ; уклад. С. А. Каменєва. – К., 2011. – 24 с.
 • Регламент технічної перевірки архівних електронних документів у Центральному державному електронному архіві України : [метод. рекомендації] / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад.: Сковронський В. В., Забенько Ю. І., Ковтанюк Ю. С. – К., 2011. – 10 с.
 • Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями : метод. рекомендації / Держархів Київ. обл. – К., 2011. – 34 с.
 • Розгляд експертами експертно-перевірної комісії описів справ підприємств, установ, організацій : пам’ятка / Держархів Черкас. обл. ; уклад. Н. І. Усик. – Черкаси, 2011. – 30 с.
 • Розгляд експертами ЕПК держархіву області та експертних комісій архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, установ актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ : пам’ятка / Держархів Черкас. обл. ; уклад. М. З. Бєлік. – Черкаси, 2011. – 28 с.
 • Складання Інструкції з обліку документів Національного архівного фонду в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад : метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл. ; авт.-уклад. С. Р. Михайлова. – Хмельницький, 2011. – 7 с.
 • Складання топографічних покажчиків : інструкція / ЦДНТА України ; уклад. Л. А. Ястреб. – Харків, 2011. – 22 с.
 • Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця архівіста для здійснення приймання-передавання електронних документів на державне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Чекатков А. О. – К., 2011. – 40 с.
 • XML-схема метаданих архівного електронного документа : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДЕА України ; уклад. Чекатков А. О. – К., 2011. – 18 с.
2010
 • Виконання запитів соціально-правового характеру в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад : метод. рекомендаціі / Держархів Чернігів. обл. ; упоряд. І. П. Письменна. – Чернігів, 2010. – 30 с.
 • Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Р. В. Романовський, Л. П. Одинока, С. Л. Зворський. – К., 2010. – 28 с.
 • Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад.: К. Т. Селіверстова, А. М. Шелест, О. Г. Саприкіна та ін. ; редкол.: Н. О. Топішко, Т. О. Ємельянова, Г. І. Божук. – К., 2010. – 64 с.
 • Діяльність трудових архівів Хмельниччини : збірник організаційно-методичних матеріалів / Держархів Хмельниц. обл., Від. організації та координації архівної справи, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ; авт.: С. Р. Михайлова, С. А. Данілкович. – Хмельницький, 2010. – 35 с.
 • Інструкція № 01 про порядок доступу до приміщень і на територію Державного архіву Київської області / Київ. облдержадміністрація, Держархів Київ. обл. – К., 2010. – 8 с.
 • Інструкція з обліку бібліотечного фонду Державного архіву Одеської області / Держархів Одеської обл., Відділ зберігання, обліку документів і страхового фонду ; уклад. О. А. Корецька. – Одеса, 2010. – 6 с.
 • Інструкція з обліку документів трудового архіву / Держархів Чернівецької обл. ; уклад. Г. С. Ринжук. – Чернівці, 2010. – 13 с.+додатки.
 • Інструкція з обліку електронних документів в ЦДЕА України / Держкомархів України, ЦДЕА України ; уклад. Стеценко А. О. – К., 2010. – 19 с.
 • Інструкція з організації виставок аудіовізуальних документів Національного архівного фонду Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного / Держкомархів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. І. М. Славинська. – К., 2010. – 7 с.
 • Інструкція з організації державного обліку кіновідеофотофонодокументів, унікальних документів та страхових копій до них у Держархіві Миколаївської області / Держархів Миколаївської обл. ; уклад.: С. П. Чернова. – Миколаїв, 2010. – 40 с.
 • Інструкція з підготовки до публікації у періодичних виданнях фотодокументів із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Т. О. Ємельянова. – К., 2010. – 6 с.
 • Інструкція про порядок зберігання, видавання та повернення справ кінодокументів користувачам у читальний зал і співробітникам структурних підрозділів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного / Держкомархів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Н. П. Невмержицька. – К., 2010. – 6 с.
 • Інформаційний пошук за предметно-тематичними каталогами Державного архіву Харківської області, що знаходяться в приміщенні архіву по вул. Мироносицька, 41 : метод. рекомендаціі / Держархів Харків. обл. ; уклад. А. М. Кондратьєв. – Х., 2010. – 17 с.
 • Інформаційний пошук за предметно-тематичними каталогами та картотеками Державного архіву Харківської області, що знаходяться в приміщенні архіву за адресою вул. Мироносицька, 41 : метод. рекомендації (частина І) / Держархів Харків. обл. ; уклад. А. М. Кондратьєв. – Х., 2010. – 25 с.
 • Комплект документів (методичні рекомендації та листи, статистичні та облікові форми, система додатків до планів та звітів, паспорту архівної установи тощо) з питань звітності про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад за 2010 рік та планування їх діяльності на 2011 рік / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2010. – 14 с.
 • Конвертування електронних документів для постійного зберігання в архіві : методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк, Р. В. Романовський. – К., 2010. – 13 с.
 • Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення облікових документів у державних архівах України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Н. М. Христова, М. В. Ковтун. – К., 2010. – 26 с.
 • Методические рекомендации о порядке предоставления научно-справочного аппарата на рассмотрение ЭК архивного отдела / Архив. отдел Краснолучского городского совета. – Красный Луч, 2010. – 45 с.
 • Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ сільської ради і її виконавчого комітету / Держархів Рівнен. обл. – Рівне, 2010. – 19 с.
 • Методичні рекомендації з питань підготовки документів Національного архівного фонду, що знаходяться на зберіганні в архівних відділах райдержадміністрацій і міських (міст обласного значення) рад, для передавання на державне зберігання / Держархів Миколаїв. обл. ; уклад. Нечитайло В. В. – Миколаїв, 2010. – 14 c.
 • Методичні рекомендації по описуванню фотодокументів та фотоальбомів / Держархів Донец. обл. ; уклад. І. В. Шишолік. – Донецьк, 2010. – 18 с.
 • Методичні рекомендації щодо ведення обліку документів Національного архівного фонду в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Сумської обл. ; уклад. І. О. Назаренко. – Суми, 2010 – 7 с.
 • Методичні рекомендації щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в установах-джерелах комплектування архівного відділу Сосницької райдержадміністрації, які передають і не передають документи на постійне зберігання / Сосницька районна державна адміністрація, Архівний відділ. – Смт Сосниця Чернігів. обл., 2010. – 31 с.
 • Методичні рекомендації щодо організації, проведення перевіряння наявності і стану документів та розшуку невиявлених справ / Держархів Чернігів. обл. ; упоряд. О. В. Носенко. – Чернігів, 2010. – 35 с.
 • Методичні рекомендації щодо порядку подавання документів особового архіву на експертизу цінності з метою віднесення документів до Національного архівного фонду України / ЦДНТА України ; уклад. А. К. Малишева. – Харків, 2010. – 16 с.
 • Методичні роз’яснення щодо порядку передавання виборчої та іншої документації з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів / Полтавська обласна державна адміністрація, Держархів Полтавської обл. ; уклад. В. В. Гудим. – Полтава, 2010. – 10 с.
 • Найменування файлів архівних електронних документів : метод. рекомендації / Держкомархів України, ЦДЕА України ; уклад.: Стеценко А. О., Радченко С. В., Забенько Ю. І. – К., 2010. – 9 с.
 • Наукове описання фондів особового походження діячів театрального мистецва (акторів і режисерів-постановників) / ЦДАМЛМ України ; уклад. Т. С. Хардаєва. – К., 2010. – 14 с.
 • Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко, Л. А. Дубровіна. – К., 2010. – 30 с.
 • Організація здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду : метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл. ; авт.-уклад. С. Р. Михайлова. – Хмельницький, 2010 – 36 с.
 • Організація обліку документів у трудових архівах районних та міських рад : метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл., Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ; уклад. С. Р. Михайлова, І. В. Бортник. – Хмельницький, 2010. – 27 с.
 • Організація робіт з виготовлення страхового фонду, його облік, зберігання у ЦДНТА України (І частина) : метод. рекомендації / ЦДНТА України ; розроб.: О. М. Мащенко, Л. А. Ястреб. – Харків, 2010. – 16 с.
 • Організація робіт з проведення перевірянь наявності та стану документів у архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад : пам’ятка / Держархів Кіровоградської обл. ; уклад. О. А. Покотило. – Кіровоград, 2010. – 21 с.
 • Організація роботи веб-сайту Державного архіву Сумської області : метод. рекомендації / Держархів Сум. обл. ; уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 2010. – 11 с.
 • Організація роботи із зверненнями громадян та виконання запитів соціально-правового характеру : метод. рекомендації / Держархів Чернігів. обл. ; упоряд. Н. М. Полетун. – Чернігів, 2010. – 38 с.
 • Організація роботи користувачів в читальних залах Державного архіву Київської області : пам’ятка / Київ. облдержадміністрація, Держархів Київ. обл. ; уклад. Р. О. Кугно. – К., 2010. – 20 с.
 • Організація роботи та ведення облікової документації експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації (міської ради) : метод. рекомендації / Держархів Волинської обл. – Луцьк, 2010. – 15 с.
 • Організація роботи та ведення облікової документації експертно-перевірної комісії державного архіву : метод. рекомендації / Держкомархів України, Упр. діловодства, формування та зберігання НАФ, Від. формування НАФ ; упоряд. М. І. Кузнєцова. – К., 2010. – 16 с.
 • Організація роботи щодо науково-технічного опрацювання, приймання та фондування виборчої документації з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року : пам’ятка / Держархів Київ. обл. ; уклад. С. А. Каменєва. – К., 2010. – 10 с.
 • Організація та порядок проведення перевіряння наявності та стану документів (справ) в Державному архіві Київської області : метод. рекомендації / Держархів Київської обл. ; уклад. Л. Л. Сліпчук. – К., 2010. – 28 с.
 • Отбор документов на реставрацию : метод. рекомендации / Госархив Одес. обл., Отдел сохранности, учета документов и страхового фонда ; сост. В. К. Сичкаренко. – Одеса, 2010. – 4 с.
 • Пам’ятка з комп’ютерного набору описових статей анотованих каталогів кінодокументів / Держкомархів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Н. М. Климович. – К., 2010. – 4 с.
 • Пам’ятка з організації та проведення семінарів-нарад в установах – джерелах формування НАФ / Держархів Донец. обл. ; уклад. І. О. Костенко. – Донецьк, 2010. – 3 с.
 • Пам’ятка з реставраційних робіт / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. В. В. Бобир. – Чернігів, 2010. – 22 с.
 • Пам’ятка щодо порядку складання паспорту архівного підрозділу установи, організації та підприємства, що є джерелом комплектування державного архіву / Держархів Миколаїв. обл. ; уклад. Г. І. Хозяшева. – Миколаїв, 2010. – 12 с.
 • Пам’ятка щодо профілактичного перемотування оригіналів магнітних фонограм кінодокументів / Держкомархів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад. Н. В. Корбутяк. – К., 2010. – 5 с.
 • Памятка по приему, учету, хранению и выдаче невостребованных трудовых книжек / Госархив Донец. обл. ; Старобешевский районный трудовой архив. – Старобешево, 2010. – 18 с.
 • Перевіряння наявності та фізичного стану справ у Державному архіві Харківської області : метод. рекомендації / Держархів Харківської обл. – Харків, 2010. – 13 с.
 • Перелік документів, що cтворюються в діяльності Державного комітету архівів України, державних та інших архівних установ України, із зазначенням строків зберігання / Держкомархів України. – К., 2010. – 38 с.
 • Підготовка до видання довідника про фонди особового походження в архівних установах Сумської області : метод. рекомендації / Держархів Сум. обл. ; уклад. Л. А. Покидченко. – Суми, 2010. – 9 с.
 • Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві : практичні рекомендації / Держархів Київ. обл. – К., 2010. – 21 с.
 • Планування та звітність архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області : метод. рекомендації / Держархів Харків. обл. ; уклад. О. С. Гнезділо. – Х., 2010. – 4 с. : дод.
 • Порядок відбору та передавання секретних документів на архівне зберігання : інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад. В. П. Ворожко. – К., 2010. – 19 с.
 • Порядок доступу до архівосховищ Державного архіву Черкаської області : інструкція / Держархів Черкас. обл. ; уклад. О. М. Пурис. – Черкаси, 2010. – 5 с.
 • Порядок зберігання електронних документів у ЦДЕА України : метод. рекомендації / Держкомархів України, ЦДЕА України ; уклад. Жук Л. В. – К., 2010. – 10 с.
 • Порядок користування електронними документами та електронними інформаційними ресурсами в ЦДЕА України / Держкомархів України, ЦДЕА України ; уклад. Загородній О. В. – К., 2010. – 12 с.
 • Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Чернігівської області / Держархів Чернігівської обл. – Чернігів, 2010. – 4 с.
 • Порядок передавання виборчої та іншої документації з виборів депутатів районних, сільських, селищних, міських міст обласного та районного значення рад та сільських, селищних, міських голів на архівне зберігання : метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл., Відділ організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2010. – 18 с.
 • Порядок розшуку справ, невиявлених у ході перевіряння наявності та стану документів в Державному архіві Черкаської області : робоча інструкція / Держархів Черкас. обл. ; уклад. О. М. Пурис. – Черкаси, 2010. – 6 с.
 • Примірна номенклатура справ професійно-технічного навчального закладу / Держархів Волин. обл., Упр. освіти і науки облдержадміністрації, Архів. від. Луцької міськради, Архів. від. Горохів. райдержадміністрації. – Луцьк, 2010. – 22 с.
 • Примірна номенклатура справ районної державної насіннєвої інспекції / [Держархів Рівнен. обл.]. – Рівне, 2010.
 • Примірна номенклатура справ трудового архіву / [Білопіл. район. трудовий архів, Архів. від. Білопіл. райдержадміністрації, Держархів Сум. обл.]. – Суми, 2010. – 4 с.
 • Примірна номенклатури справ районного центру зайнятості : метод. рекомендації / Держархів Рівнен. обл. ; уклад. Л. Козак. – Рівне, 2010. – 14 с.
 • Примірний зразок оформлення довідки за результатами комплексного перевіряння стану діловодства та роботи архівного підрозділу сільської ради / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2010. – 10 с.
 • Проведення перевірянь архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів : метод. рекомендації / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. Н. М. Лобанова. – Чернігів, 2010. – 18 с.
 • Проведення перевірянь стану ведення діловодства, роботи експертних комісій та забезпечення збереження архівних документів юридичних осіб : метод. рекомендації / Держархів Чернів. обл. ; уклад. А. М. Житарюк. – Чернівці, 2010. – 30 с.
 • Робоча інструкція щодо укладання анотованих реєстрів описів фондів 1917–1991 рр. / Держархів Чернігів. обл. ; уклад. О. В. Носенко. – Чернігів, 2010. – 15 с.
 • Розробка та демонстрація електронних презентаційних виставкових версій архівних документів : метод. рекомендації / ЦДНТА України ; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. – Х., 2010. – 20 с.
 • Упорядкування виборчих та інших документів окружних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України та комісій із всеукраїнського референдуму : метод. рекомендації / Держархів Запоріз. обл. ; уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.
2008
 • Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. П. Одинока (відп. виконавець), С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – К., 2008. – 51 с.
 • Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 "Правила описування архівних документів" / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд. Н. М. Христова. – К., 2008. – 52 с.
 • Організація обліку документів в архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, трудових архівів: робоча інструкція / Держархів Херсон. обл.; уклад. О. В. Крутевич. – Херсон, 2008. – 5 с., [7] с. дод.
 • Особливості обліку при роботі з документами особового походження: метод. рекомендації / ЦДАМЛМ України; уклад. О. В. Ловчинська. – К., 2008.
 • Проведення огляду стану діловодства, упорядкування та збереженості документів НАФ у структурних підрозділах обласної і районних державних адміністрацій: пам’ятка / Держархів Херсон. обл.; Г. М. Гордійчук. – Херсон, 2008. – 11 с.
 • Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах : [нормат. зб.] / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Кузнєцова, П. М. Марченко, О. М. Коваль. – К., 2008. – 148 с.
2007
 • Захист архівних документів від пошкоджень комахами: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад. О. П. Володіна. - К., 2007. - 30 с.
 • Організація виставкової діяльності в архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад: метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл.; уклад. О. І. Стукалова. – Херсон, 2007. – 8 с.
 • Пам'ятка щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917-1991 рр. / Держкомархів України. УНДІАСД; Упорядник: Мага І. М. - К., 2007. - 23 с. Файл в форматі PDF (203 KB)
 • Перелік науково-технічних документів постійного строку зберігання: Затверджено Наказом Держкомархіву України від 19.01.2007 № 8 / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДНТА України. - К., 2007. - 48 с. Файл в форматі PDF (247 KB)
 • Підготовка до публікації Довідника щодо відомостей про місця зберігання документів з особового складу: робоча інструкція // Держархів Херсон. обл.; уклад. Л. В. Виноградова. – Херсон, 2007. – 11 с.
 • Підготовка описів справ районних державних податкових інспекцій: постійного, тривалого зберігання та з особового складу: метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл. – Херсон, 2007. – 24 с.
 • Порядок приймання на постійне зберігання документів Національного архівного фонду від архівних підприємств, установ, підрозділів та організацій до Держархіву Харківської області: Метод. рекомендації / Уклад. Л. О. Михасенко. – Х., 2007. – 6 с.
 • Примірна номенклатура архівного відділу міської( районної ) державної адміністрації на 2007 рік (Протокол ЕПК від 09.02.2007р. № 3) / Держархів Тернопільської області. – Тернопіль, 2007. – 9 с.
 • Примірна номенклатура справ міського (районного) управління (відділу) статистики (Погоджено науково-методичною радою Держархіву Донецької області від 24.04.2007, пр. № 2). – Донецьк, 2007. – 22 с.
 • Проведення комплексних перевірок роботи архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад: метод. рекомендації / Держархів Херсон. обл.; уклад. Д. Л. Ганченко, В. М. Крючковська. – Херсон, 2007. – 15 с.
 • Складання довідково-пошукового апарату до метричних книг та книг записів актів цивільного стану: робоча інструкція / Держархів Черкас. обл. – Черкаси, 2007. – 5 с.
2006
 • Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Держкомархів України. УНДІАСД; Розробники: Н. М. Христова (керівник розробки), Л. В. Андрієвська (відп. виконавець), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова, С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська. - К., 2006. - 137 с.
 • Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: С. Г. Кулешов (керівник), О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2006. - 73 с.
 • Концепція створення вітчизняної системи переліків документів зі строками зберігання / Держкомархів України; Упоряд. С.В. Сельченкова. - К., 2006. - 11 с.
 • Методика підготовки та проведення виставок документів в архіві: памятка / Держ. архів Дніпропетровськ. обл.; уклад. О. В. Касьянов. – Дніпропетровськ, 2006. – 8 с.
 • Методичні рекомендації "Порядок передавання справ при ліквідації (реорганізації) підприємств, установ, організацій" (Погоджено науково-методичною радою Держархіву Донецької області від 29.03.2006 пр. № 3). – Донецьк, 2006. – 21 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення комплексних, тематичних та контрольних перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій і архівних підрозділів установ, підприємств та організацій – джерел формування НАФ: Протокол наук.-метод. ради 29.03.2006 № 3 / Держархів Донецької обл. Відділ формування НАФ та діловодства. – Донецьк, 2006. – 5 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення комплексних, тематичних, контрольних перевірок роботи архівних підрозділів, експертних комісій та служб діловодства підприємств, установ, організацій (Погоджено науково-методичною радою Держархіву Донецької області від 29.03.2006 протокол № 3)). – Донецьк, 2006. – 10 с.
 • Методичні рекомендації. Упорядкування документів міських і районних судів: метод. рекомендації / уклад. С. Т. Білець. – Запоріжжя, 2006. – 24 с.
 • Методичні рекомендації щодо організації діловодства в органах місцевого самоврядування / Держархів. Полтав. обл.; Укл. В.В. Гудим. - Полтава, 2006. - 51 с.
 • Науково-методичні рекомендації по проведенню комплексних (фронтальних), тематичних та контрольних перевірок роботи архівів низової ланки. Методика аналізу їх роботи / Держархів. Полтав. обл.; Укл. Г.Г. Журавель, З.П. Яненко. - Полтава, 2006. - 15 с.
 • Норми чисельності основного персоналу архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, об'єднань громадян, релігійних організацій / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: Т. П. Прись, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К., 2006. - 26 с.
 • Організація роботи щодо приймання, фондування та обліку виборчої документації в архівних установах Вінницької області: Метод. рекомендації / Держархів Вінницької обл. - Вінниця, 2006. - 37 с.
 • Основні вимоги до складання номенклатур справ / Держархів Чернівецької. обл.; Укл. А.М. Житарюк. - Чернівці, 2006. - 11 с.
 • Примірна номенклатура справ загальноосвітньої школи, документи якої не передаються до держархіву / Держархів Житомир. обл.; Укл. Н.М. Савченко. - Житомир, 2006. - 15 с.
 • Примірна номенклатура справ обласних об'єднань політичних партій та громадських організацій / Держархів Херсон. обл. - Херсон, 2006. - 5 с.
 • Примірна номенклатура справ приватного підприємства та пояснення щодо застосування: Метод. посібник / Держархів Закарпат. обл. - Ужгород, 2006. - 7 с.
 • Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради та методичні вказівки щодо застосування / Держархів Закарпат. обл. - Ужгород, 2006. - 16 с.
 • Робоча інструкція по виявленню і обліку особливо цінних документів у фондах архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Херсон. обл.; Укл. Ю.О. Коник. - Херсон, 2006. - 10 с.
 • Робоча інструкція: Порядок обліку документів у Державному архіві Полтавської області / Держархів Полтав. обл. - Полтава, 2006. - 74 с.
 • Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 4447:2005. - Чин. від 01.10.2006 / Розробники: О. Володіна (керівник розробки), Л. Пількевич, Н. Щербакова. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 20 с.
2005
 • Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. - К.: Держкомархів України, 2005. - 20 с.
 • Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. - Чин. від 01.07.2005 / Розробники: О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 32 с.
 • Дослідження впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу"; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Л. М. Канарьова та ін. - К., 2005. - 33 с.
 • Збірник методичних розробок. Вип. 4 / Держархів Сумської обл. - Суми, 2005. - 83 с.
 • Каталогізація документів особового походження: Пам'ятка / Держархів Черкаської обл.; Укл. І.В. Ільясова. - Черкаси, 2005. - 15 с.
 • Комп'ютеризація роботи архівних підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування з установами - джерелами формування НАФ у зоні їх комплектування: Метод рекомендації / Держархів Херсонської обл.; Укл. Н.М. Кузовова. - Херсон, 2005. - 26 с.
 • Методичні рекомендації щодо організації роботи з науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ і організацій різних форм власності / Держархів. Чернігів. обл.; Укл. В.Т. Саржан, М.В. Сіробаба. - Чернігів, 2005. - 30 с.
 • Методичні рекомендації щодо створення та організації роботи експертних комісій на підприємствах, установах та організаціях / Держархів Луганської обл.; Укл. Г.Ю. Кудінова. - Луганськ, 2005. - 15 с.
 • Описування відеодокументів в описах зйомок: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України. - К., 2005. - 19 с.
 • Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004. - Чин. від 01.07.2005 / Розробники: Н. Христова (керівник розробки), Л. Драгомірова, С. Лозова. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 15 с.
 • Примірна номенклатура справ загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 2005. - 12 с.
 • Примірна номенклатура справ міськради, виконкому міськради / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2005. - 23 с.
 • Примірна номенклатура справ сільгосппідприємства / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2005. - 13 с.
 • Примірна номенклатура справ фінансового управління / Держархів Сумської обл. - Суми, 2005. - 20 с.
 • Рабочая инструкция "О проведении целевой комплексной экспертизы ценности документов по фондам статистики (Областное управление, городские и районные отделы)" / Госархив Донецкой обл. - Донецьк, 2005. - 24 с.
 • Створення трудових архівів в Херсонській області (Метод. рекомендації) / Держархів Херсонської обл., Архів. відділ Нововоронцовської райдержадміністрації; Укл. Т.Ю. Іващенко, Н.В. Гусинська. - Херсон, 2005. - 37 с.
 • Типова номенклатура справ міського, міськрайонних управлінь юстиції на 2005 рік / Держархів Сумської обл. - Суми, 2005. - 19+3 с.
 • Упорядкування документів юридичних осіб - джерел комплектування документами НАФ державного архіву Херсонської області: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл.; Укл. Г.М. Гордійчук. - Херсон, 2005. - 28 с.
 • Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами: Метод. рекомендації [Для працівників архівів] / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 48 с.
2004
 • Генеалогічний пошук по фондах Державного архіву Одеської області / Держархів Одеської обл.; Уклад. В. В. Харковенко. - Одеса, 2004. - 10 с.
 • Генеалогічні запити (з досвіду роботи за матеріалами Державного архіву Хмельницької області, м. Кам'янець-Подільський) / Держархів Хмельницької обл. / Укл. Климишина - Кам'янець-Подільський, Б.р. - 6 арк.
 • Інструкція з пожежної безпеки у Державному архіві м. Києва / Держархів м. Києва; Уклад. С. Є. Сидорова. - К., 2004. - 14 с.
 • Інструкція перевіряння наявності та стану документів / Держархів м. Києва; Уклад. Т. М. Рокитенець. - К., 2004. - 9 с.
 • Каталогізація архівних фондів виконавчих комітетів районних і міських рад: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 2004. - 13 с.
 • Комплект документів по описанню та складанню науково-довідкового апарату до архівних фондів відділів освіти райдержадміністрацій / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: О. О. Дорожинська, Н. Ю. Мотрук. - Вінниця, 2004. - 16 с.
 • Критерії підходу до експертизи цінності документів установ і організацій профілю комплектування ЦДАМЛМ України / ЦДАМЛМ України; Уклад. Т. М. Малярчук. - К., 2004. - 24 с.
 • Методика підготовки путівників за особовими фондами діячів літератури і культури України / ЦДАМЛМ України; Уклад. С. Г. Кущ. - К., 2004. - 21 с.
 • Методика пошуку правових документів на землевласність по фондах Державного архіву Одеської області: Метод. рекомендації для користувачів читального залу / Держархів Одеської обл.; Уклад.: В. В. Харковенко та ін. - Одеса, 2004. - 7 с.
 • Методичні вказівки з питань організації та здійснення довідкової роботи в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Т. І. Мазур. - Вінниця, 2004. - 23 с.
 • Методичні рекомендації по визначенню повної ціни на роботи (послуги) по науково-технічному опрацюванню документів та використанню архівних документів, що виконуються архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. - Полтава, 2004. - 3 с.
 • Методичні рекомендації по виконанню запитів генеалогічного характеру в Державному архіві Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 2004. - 13 с., [9] с. дод.
 • Методичні рекомендації по організації виставкової роботи архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад Кіровоградської області / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. Л. В. Маренець. - Кіровоград, 2004. - 10 с.
 • Методичні рекомендації по організації і проведенню перевіряння наявності та фізичного стану документів / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 2004. - 13 с.
 • Методичні рекомендації по організації пожежної безпеки в державних архівних установах Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 2004. - 5 с.
 • Методичні рекомендації щодо використання примірної номенклатури справ відділу (управління) статистики / Держ. архів Полтавської; Уклад.: В.В. Гудим . - Полтава, 2004. - 13 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки Путівника по фондах Державного архіву Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. О. Бєлая. - К., 2004. - 42 с.
 • Методичні рекомендації щодо створення місцевої архівної установи для централізованого тимчасового зберігання документів з особового складу суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності (Трудовий архів) / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. Т. М. Косенко. - Кіровоград, 2004. - 13 с.
 • Організація проведення перевірок стану діловодства і роботи архівних підрозділів в установах - джерелах комплектування НАФ України: Метод. вказівки / Держархів Дніпропетровської обл. - Дніпропетровськ, 2004. - 10 с.
 • Пам'ятка до Основних правил роботи державних архівів України "Робота архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад щодо управління архівною справою і діловодством у зоні комплектування" / Держархів Луганської обл. Відділ організації та координації архівної справи; Уклад. О. О. Золотарьов. - Луганськ, 2004. - 15 с.
 • Пам'ятка про організацію ініціативного інформування та підготовку інформаційних документів / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Усенко. - К., 2004. - 11 с.
 • Пам'ятка щодо порядку проведення робіт по відбору, підготовці та передачі справ для проведення ремонтно-реставраційних робіт / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. О. К. Жук. - Кіровоград, 2004. - 12 c.
 • Пам'ятка щодо рецензування проектів описів, що надходять на розгляд ЕПК Держархіву Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. - К., 2004. - 10 с.
 • Перелік питань для комплексного перевіряння діловодства та архівної справи в установах, організаціях та підприємствах / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. - К., 2004. - 9 с.
 • Положення про порядок передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання / ЦДКФФА України. - К., 2004. - 5 с.
 • Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальним громадам і зберігаються у Державному архіві Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. О. Бєлая. - К., 2004. - 6 с.
 • Примірна номенклатура справ районного відділу статистики / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 2004. - 12 с.
 • Примірна номенклатура справ сільської ради / Держархів Житомирської обл.; Укл. Н.М. Савченко. - Житомир, 2004. - 15 с.
 • Примірна номенклатура справ управління (відділу) статистики в районі (місті) / Держархів Київської обл.; Уклад. Н. Ткаченко. - К., 2004. - 8 с.
 • Про створення бази даних фонду Канцелярії старшого нотаріусу Харківського окружного суду: Пам'ятка / Держархів Харківської обл. - Х., 2004. - 2 с.
 • Проведення перероблення описів фондів районних комітетів ЛКСМУ: Робоча інструкція / Держархів Миколаївської обл.; Уклад. Л. С. Климова. - Миколаїв, 2004. - 9 с., [3] с. дод.
 • Робота з друкованими виданнями, що надходять до ЦДАМЛМ України у складі фондів особового походження / ЦДАМЛМ України; Уклад. О. С. Алексєєнко. - К., 2004. - 24 с.
 • Робота з фотодокументами: критерії відбору на державне зберігання, облік, описування, форми використання: Метод. рекомендації для архівних установ низової ланки / Держархів Одеської обл.; Уклад.: Т. В. Ратушна, О. М. Барановська, К. К. Коршунов. - Одеса, 2004. - 6 с.
 • Робоча інструкція по проведенню цільової комплексної експертизи цінності документів охорони здоров'я області / Держархів Полтавської обл.; Виконавець В.В. Гудим. - Полтава, 2004. - 7 c.
 • Робоча інструкція про порядок організації та проведення тематичних розробок документів фондів районних (міських) рад та районних державних адміністрацій / Держархів Полтавської обл.; Виконавець В.В. Гудим. - Полтава, 2004. - 6 c.
2003
 • "Звіт про науково-дослідну роботу" як об'єкт документування та архівного опрацювання (історичний, археографічний, методичний аспекти): Наук.-метод. робота / ЦДНТА України. - Х., 2003. - 17 с.
 • Виконання запитів за документами органів РАГС. Пам'ятка / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 2003. - 16 с.
 • Виконання запитів про підтвердження стажу роботи та заробітної плати працівників організацій, установ та підприємств в державних архівних установах області: Робоча інструкція / Держархів Запорізької обл.; Уклад. В. А. Бондар. - Запоріжжя, 2003. - 14 с.
 • Впровадження сучасних методів реставрації документів на паперовій основі в Державному архіві області: Метод. рекомендації / Держархів Одеської обл.; Уклад. О. В. Скальська. - Одеса, 2003. - 15 с.
 • Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163 - 2003 - Чин від 01 09 2003 / Розробники: С. Кулешов (керівник розробки), Л. Кузнєцова, Н. Гончарова, А. Маньковський, С. Лозова, О. Загорецька, Т. Ситник - К : Держспоживстандарт України 2003 - 22 с
 • Доповнення до Пам'ятки з укладання анотованого реєстру описів за фондами ДАКО / Держархів Київської обл.; Уклад. Л. Максюта. - К., 2003. - 6 с.
 • Дослідження генеалогії родини за документами держархіву Запорізької області: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад.: О. Г. Величко, І. В. Козлова. - Запоріжжя, 2003. - 12 с.
 • Інструкція з діловодства в ЦДАГО України / ЦДАГО України. - К., 2003.
 • Інструкція щодо ведення опису фонодокументів грамофонного запису / ЦДКФФА України; Л. Б. Пількевич, А. М. Шелест. - К., 2003. - 11 с., [2] арк. дод.
 • Каталогізація документів громадських організацій: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл. - Чернігів, 2003. - 16 с.
 • Кінодокументи Правила зберігання Національного архівного фонду Технічні вимоги: ГСТУ 55 003-2003 - Чин від 01 09 2003 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), Л. Пількевич, Н. Щербакова - К 2003 - 37 с
 • Методика генеалогічного пошуку в Державному архіві Дніпропетровської області: Пам'ятка досліднику / Держархів Дніпропетровської обл. - Д., 2003. - [8] с.
 • Методические рекомендации по организации работы трудового архива (учет документов, оформление планово-отчетной документации) / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2003. - 33 с.
 • Методичні вказівки з підготовки до видання анотованих каталогів кінодокументів / ЦДКФФА України. - К., 2003. - 20 с.
 • Методичні рекомендації по виконанню запитів соціально-правового характеру і наведенню архівних довідок в Державному архіві Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 2003. - 11 с., [11] с. дод.
 • Методичні рекомендації по організації методичних кабінетів, оформленню методичних стендів в місцевих державних архівних установах / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2003. - 15 с.
 • Методичні рекомендації по проведенню експертизи цінності документів, що перебувають на державному зберіганні, установ, які виключено з джерел комплектування / Держархів Житомирської обл.; Уклад. Н. М. Савченко. - Житомир, 2003. - 5 с.
 • Методичні рекомендації по проведенню паспортизації та оформленню її результатів в архівних підрозділах установ, організацій і підприємств, документи яких віднесені до Національного архівного фонду / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2003. - 3 с., [1] арк. дод.
 • Методичні рекомендації про порядок оформлення документів та підготовку справ до зберігання та використання / Держархів м. Києва; Уклад. О. В. Коленко. - К., 2003. - 45 с.
 • Методичні рекомендації про порядок подання на розгляд, затвердження та погодження ЕПК держархіву області описів справ та актів / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. - Полтава, 2003. - 13 с.
 • Методичні рекомендації щодо передачі архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад документів НАФ на державне зберігання до Держархіву області / Держархів Луганської обл. Відділ організації і координації арх. справи; Уклад. О. В. Ковалевська. - Луганськ, 2003. - 11 с.
 • Методичні рекомендації щодо порядку подання на розгляд ЕПК Державного архіву Рівненської області описів документів постійного, тимчасового зберігання та з особового складу (на допомогу начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад) / Держархів Рівненської обл. Відділ організації і координації архів. справи. - Рівне, 2003. - 21 с.
 • Методичні рекомендації щодо складання та ведення списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування НАФ, та юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ, в зоні комплектування архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. Ю. Мотрук. - Вінниця, 2003. - 45 с.
 • Музейна робота в ЦДАМЛМ України / ЦДАМЛМ України; Уклад.: М. Д. Ходоровський, О. Ф. Павлова, В. М. Шепелюк. - К., 2003. - 24 с.
 • Науково-методичний огляд використаних фондів архіву в наукових дослідженнях / Держархів Харківської обл. - Х., 2003. - 36 с.
 • Нормативи чисельності основного персоналу державних архівів / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: С. Ф. Лозова, О. М. Рудий, М. І. Хімінчук, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К.; Краматорськ, 2003. - 50 с.
 • Описання особових фондів у Державному архіві Одеської області: Метод. рекомендації / Держархів Одеської обл.; Уклад.: О. М. Набока, О. О. Солончак. - Одеса, 2003. - 10 с.
 • Організація роботи з джерелами комплектування у Державному архіві Тернопільської області / Держархів Тернопільської обл.; Уклад. Т. В. Малиміна-Базиляк. - Тернопіль, 2003. - 7 с.
 • Особливості формування, зберігання, обліку та користування документами особового складу ліквідованих підприємств, установ і організацій: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл.; Упоряд.: Т. А. Кузьменко, Л. М. Митницька, О. І. Стукалова. - Херсон, 2003. - 35 с.
 • Пам'ятка по написанню довідки з історії міських та районних архівів (для збірника на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії) / Держархів Полтавської обл.; Уклад. З. П. Яненко. - Полтава, 2003. - 3 с.
 • Пам'ятка по організації роботи над анотованим алфавітним покажчиком позасудових кримінальних справ фонду ФР-7641 УСБУ по Сумській області / Держархів Сумської обл; Уклад. О. С. Коваленко. - Суми, 2003. - 5 с.
 • Пам'ятка по складанню описових статей на фонди установ і організацій радянського періоду, фонди особового походження та колекції для путівника по держархіву області / Держархів Вінницької обл.; Уклад. О. М. Галамай. - Вінниця, 2003. - 16 с.
 • Пам'ятка щодо виконання тематичних запитів / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Усенко. - К., 2003. - 21 с.
 • Підготовка довідника документів з особового складу, які зберігаються в архівних установах області, підприємствах, установах і організаціях: Робоча інструкція / Держархів Сумської обл.; Уклад. Ю. О. Олійник. - Суми, 2003. - 5 с.
 • Порядок заповнення форм планової та звітної документації архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад: Методичні рекомендації / Держархів Дніпропетровської обл. - Дніпропетровськ, 2003. - 4 с., [4] арк. дод.
 • Порядок користування документами НАФ, що зберігаються в ЦДАГО України / ЦДАГО України. - К., 2003.
 • Порядок первоочередной реставрации, ремонта, создания страхового фонда уникальных документов / Госархив в Автономной Республике Крым. - Симферополь, 2003. - 2 с.
 • Порядок прийому-передавання справ на державне зберігання до держархіву області: Робоча інструкція / Держархів Запорізької обл.; Уклад. Т. А. Кравчина. - Запоріжжя, 2003. - 12 с.
 • Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України: НАПБ Б. 01.006-2003 / Держкомархів України. УДНДІАСД; Розробники: І. М. Лебедєва, А. В. Місюра, Н. М. Христова, О. Я. Диннік. - К., 2003. - 50 с.
 • Прейскурант про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Сумської області на договірних засадах / Держархів Сумської обл. - Суми, 2003. - [12] с.
 • Примірна номенклатура справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2003. - 43 с.
 • Примірна номенклатура справ відділів культури райдержадміністрацій та міськрад / Держархів Херсонської обл.; Уклад.: Т. А. Кузьменко (кер.) та ін. - Херсон, 2003. - 5 с.
 • Примірна номенклатура справ районних (міських) відділів (управлінь) земельних ресурсів / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. - Полтава, 2003. - 17 с.
 • Примірна номенклатура справ районної лікарні / Держархів Сумської обл.; Склала В. А. Марченко. - Суми, 2003. - [12] с.
 • Примірна номенклатура справ редакції газети / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 2003. - [6] с.
 • Примірна номенклатура справ сільських рад. / Держархів Закарпатської обл. - Ужгород, 2003.
 • Примірна номенклатура справ управління економіки райдержадміністрації та міської ради / Держархів Херсонської обл.; Уклад.: Т. А. Кузьменко (кер.) та ін. - Херсон, 2003. - [6] с.
 • Примірна номенклатура справ управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації / Держархів Сумської обл.; Уклад. В. А. Марченко. - Суми, 2003. - 14 с.
 • Примірний зразок районної програми збереження архівних фондів на 2003-2008 рр. / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: Ф. А. Винокурова, Н. Ю. Мотрук. - Вінниця, 2003. - 8 с.
 • Проведення експертизи цінності документів первинних парторганізацій і створення об'єднаних фондів: Робоча інструкція / Держархів Закарпатської обл. - Ужгород, 2003.
 • Програма та навчально-тематичний план науково-практичного семінару начальників архівних відділів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування "Теоретично-практичні основи архівної справи" (2003-2004 р.р.) / Держархів Луганської обл. Відділ організації і координації арх. справи. - Луганськ, 2003. - [5] с.
 • Рекомендації щодо складання номенклатур справ у районних (міських) відділах (управліннях) земельних ресурсів / Держархів Полтавської обл. - Полтава, 2003. - 15 с.
 • Робота дослідників у читальному залі Державного архіву Одеської області / Держархів Одеської обл.; Уклад. В. В. Харковенко. - Одеса, 2003. - 10 с.
 • Робоча інструкція по підготовці довідника документів з особового складу, які зберігаються в архівних установах області, підприємствах, установах і організаціях / Держархів Сумської обл. - Суми, 2003. - [5] c.
 • Робоча інструкція по проведенню перевіряння наявності і стану справ в Державному архіві Кіровоградської області / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. О. К. Жук. - Кіровоград, 2003. - 20 с.
 • Система організаційно-розпорядчої документації. Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих документів: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 2003. - 16 с.
 • Складання і оформлення річних розділів зведених описів справ постійного зберігання та з особового складу: Пам'ятка / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. - К., 2003. - 10 с.
 • Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 2003. - 17 с.
 • Схема збірника документів "Голодомор 1932-1933 років на Сумщині" / Держархів Сумської обл.; Уклад. Л. А. Покидченко. - Суми, 2003. - 4 с.
 • Удосконалення описів фонду "Архівний відділ Закарпатського облвиконкому": Робоча інструкція / Держархів Закарпатської обл. - Ужгород, 2003.
2002
 • Анализ экспертизы ценности фондов финотделов, хранящихся в Государственном архиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 6 с.
 • Ведення основних облікових форм щодо кількісного складу документів фондів і основних пошукових даних по архівних фондах / Держархів Київської обл.; Уклад. Л. Максюта. - К., 2002. - 8 с.
 • Виконання запитів про підтвердження стажу роботи та заробітної плати працівників партійних та комсомольських організацій, установ та підприємств в державних архівних установах області: Робоча інструкція / Держархів Запорізької обл.; Уклад. О. Г. Величко. - Запоріжжя, 2002. - 8 с.
 • Експозиційний план виставки до 180-річчя з дня народження І. Г. Харитоненка (1822-1891 роки) / Держархів Сумської обл. - Суми, 2002. - 4 с.
 • Інструкція про режим допуску у приміщення Державного архіву м. Києва / Держархів м. Києва; Уклад. С. Є. Сидорова. - К., 2002. - 5 с.
 • Методичні рекомендації "Порядок передавання документів для подальшого зберігання при ліквідації установи. Проведення упорядкування документів, не віднесених до складу НАФ, при ліквідації установи і передача їх до архіву ліквідованих установ" / Держархів Запорізької обл. - Запоріжжя, 2002. - 8 с., [9] арк. дод.
 • Методичні рекомендації "Фондування та облік документів архіву ліквідованих установ (трудового архіву)" / Держархів Запорізької обл. - Запоріжжя, 2002. - 6 с., [12] арк. дод.
 • Методичні рекомендації "Фондування та облік документів районних та міських державних архівних установ" / Держархів Запорізької обл. - Запоріжжя, 2002. - 14 с. [15] арк. дод.
 • Методичні рекомендації для проведення експертизи цінності документів особового походження / ЦДАМЛМ України; Уклад. С. А. Слюсар. - К., 2002. - 24 с.
 • Методичні рекомендації з науково-технічного оброблення фотоальбомів / ЦДКФФА України. - К., 2002. - 5 с.
 • Методичні рекомендації з науково-технічного оброблення фотопозитивів / ЦДКФФА України. - К., 2002. - 5 с.
 • Методичні рекомендації з організації діловодства, підготовці та оформленню матеріалів до сесій сільських та селищних рад і засідань їх виконавчих комітетів / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2002. - 67 с.
 • Методичні рекомендації по відбору та науково-технічному впорядкуванню документів територіальних безбалансових відділень дирекції акціонерного агропромислового банку "Україна" / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: О. М. Золотарьова, Н. П. Сабадіна. - Вінниця, 2002. - 10 с.
 • Методичні рекомендації щодо організації громадського огляду стану умов зберігання документів НАФ в обласних установах / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. - К., 2002. - 26 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки справ до передачі на державне зберігання в установах, організаціях та підприємствах і порядок передачі їх до державного архіву / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. - К., 2002. - 10 с.
 • Методичні рекомендації щодо порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів і передачі їх документації на зберігання до державної архівної установи / Держархів Рівненської обл. - Рівне, 2002. - 6 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення вивірки обліково-довідкового апарату та уточнення обсягів фондів / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. - К., 2002. - 24 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення перевіряння наявності та фізичного стану справ / Держархів Київської обл.; Уклад. О. Лужинська. - К., 2002. - 15 с.
 • Методичні рекомендації щодо створення іменного каталогу на кіно-, відео-, фото-, фонодокументи / ЦДКФФА України; Уклад.: Н. М. Слончак (кер.), Л. Б. Пількевич. - К., 2002. - [4] с.
 • Методичні рекомендації щодо удосконалення та перероблення описів партійних фондів після проведення експертизи цінності документів / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. - К., 2002. - 19 с.
 • Номенклатура справ апарату районної державної адміністрації на 2003 рік. Перелік індексів керівників та підрозділів апарату Васильківської районної державної адміністрації на 2003 рік. / Васильківська районна державна адміністрація. - Васильків, 2002. - 18 с.
 • Організація роботи по виконанню тематичних запитів: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 2002. - 8 с.
 • Основні критерії визначення установ, підприємств і організацій - джерел комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад / Держархів Чернігівської обл; Укладач М. В. Сіробаба. - Чернігів, 2002. - 13 с.
 • Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для друкованих видань архівних установ, публікацій на Веб-сайті (Пам'ятка) / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2002. - 9 с.
 • Пам'ятка по організації ініціативного інформування державними архівними установами області / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. Л. В. Маренець. - Кіровоград, 2002. - 10 с.
 • Пам'ятка по проведенню опитування місцевого населення на тему: "Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині" / Держархів Сумської обл. - Суми, 2002. - 4 с.
 • Пам'ятка про порядок видачі справ з архівосховищ Держархіву області / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. О. К. Жук. - Кіровоград, 2002. - 14 с.
 • Пам'ятка щодо відбору на державне зберігання та проведення науково-технічної обробки документів особового походження / Держархів Київської обл.; Уклад. Н. Ткаченко. - К., 2002. - 17 с.
 • Пам'ятка щодо методики та організації проведення комплексної перевірки стану діловодства та архівної справи в установах / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. - К., 2002. - 12 с.
 • Пам'ятка щодо проведення встановлення категорійності партійних фондів / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. - К., 2002. - 8 с.
 • Пам'ятка щодо проведення експертизи цінності та порядку прийому на державне зберігання фотодокументів / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Торкунова. - К., 2002. - 11 с.
 • Пам'ятка щодо укладання анотованого реєстру описів / Держархів Київської обл.; Уклад. Л. Максюта. - К., 2002. - 7 с.
 • Порядок передавання документів для подальшого зберігання при ліквідації установи. Проведення упорядкування документів, не віднесених до складу НАФ, при ліквідації установи і передача їх до архіву ліквідованих установ: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 2002. - 8 с., [9] арк. дод.
 • Порядок та основні вимоги щодо складання акта про виділення до знищення документів, не віднесених до НАФ та акта про вилучення документів з НАФ: Пам'ятка для архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад / Держархів Дніпропетровської обл. - Дніпропетровськ, 2002. - 4 с.
 • Правила користування документами НАФ України в читальному залі державного архіву Запорізької області / Держархів Запорізької обл.; Уклад. О. Г. Величко. - Запоріжжя, 2002. - 8 с.
 • Примерная номенклатура дел городских (районных) отделов архитектуры / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 6 с.
 • Примерная номенклатура дел городской государственной налоговой инспекции / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 32 с.
 • Примерная номенклатура дел отдела земельных ресурсов / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 8 с.
 • Примерная номенклатура дел промышленного предприятия (государственной и негосударственной форм собственности) / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2002. - 34 с.
 • Примерная номенклатура дел управления сельского хозяйства и продовольствия районной государственной администрации / Госархив Донецкой обл. Донецк, 2002. - 10 с.
 • Примірна номенклатура справ архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад / Держархів Чернігівської обл. - Чернігів, 2002. - 8 с.
 • Примірна номенклатура справ районних, районних у містах, міських управлінь юстиції / Держархів Донецької обл.; Донецьке обласне управління юстиції. - Донецьк, 2002. - 20 с.
 • Програма та навчальний тематичний план курсів підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та експертних служб підприємств, установ і організацій Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Усенко. - К., 2002. - 13 с.
 • Рекомендації до складання подокументних описів актових книг Правобережної України XVI-XVII ст. / ЦДІАК України; Уклад. В. В. Страшко. - К., 2002. - 102 с.
 • Робоча інструкція по складанню анотованого реєстру описів фондів Державного архіву Сумської області / Держархів Сумської обл.; Уклад. О. М. Росторгуєва. - Суми, 2002. - 4 с.
 • Складання та застосування номенклатур справ на підприємствах, в установах та організаціях: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. О. М. Земляна. - Запоріжжя, 2002. - 12 с.
 • Створення інформаційно-пошукової бази даних каталогів в комп'ютерній системі Держархіву Черкаської області: Пам'ятка / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 2002. - 3 с.
 • Тематико-експозиційний план фотодокументальної виставки "Ти наша совість, наша молитва, мамо!" (до 100-річчя з дня народження О. О. Деревської, яка усиновила і виховала 48 дітей-сиріт) / Держархів Сумської обл. - Суми, 2002. - 4 с.
 • Упорядкування документів на підприємствах, установах, організаціях: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. О. А. Сербінова. - Запоріжжя, 2002. - 19 с.
 • Фондування та облік документів архіву ліквідованих установ (трудового архіву): Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 2002. - 6 с., [12] арк. дод.
 • Фондування та облік документів районних та міських державних архівних установ: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 2002. - 14 с., [15] арк. дод.
 • Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002-2002. - Чин. від 01.09.2002 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), А. Шурубура, Н. Щербакова. - К., 2002. - 23 с.
2001
 • Виконання генеалогічних запитів: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. Відділ інформації та використання документів НАФ; Авт.-упоряд.: О. І. Стукалова, В. О. Баранюк, З. С. Орлова. - Херсон, 2001. - 31 с.
 • Виконання запитів генеалогічного характеру: Робоча інструкція / Держархів Сумської обл.; Уклад. Н. В. Лобко. - Суми, 2001. - 13 с.
 • Відновлення згасаючих текстів за допомогою сканера. Інструкція / Держархів Черкаської обл.; Розробл. О. М. Пурис. - Черкаси, 2001. - [8] c.
 • Забезпечення збереженості і державний облік документів НАФ України / ЦДАМЛМ України; Уклад. Л. В. Івченко. - К., 2001. - 100 с.
 • Застосування критеріїв визначення унікальних документальних пам'яток стосовно фондів ЦДАГО України: Метод. рекомендації / ЦДАГО України. - К., 2001.
 • Збірник методичних розробок Державного архіву Сумської області. Вип. 2 / Держархів Сумської обл.; За ред. Л. Я. Заїки. - Суми, 2001. - 43 с.
 • Здійснення обліку документів в міських державних архівах та архівних відділах райдержадміністрацій (основні вимоги до облікових документів): Рекомендації для завідувачів міських архівів та начальників архівних відділів райдержадміністрацій / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. М. В. Сіробаба. - Чернігів, 2001. - 26 с.
 • Інструкція з діловодства в Державному архіві Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад.: С. Каменєва, Н. Шаповал. - К., 2001. - 65 с.
 • Інструкція з діловодства держархіву Донецької області. - Донецьк, 2001. - 49 с.
 • Комплектування НАФ документами особового походження архівних відділів райдержадміністрацій та міськархівів: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Лобанова. - Чернігів, 2001. - 22 с.
 • Методические рекомендации о порядке государственного учета и организации проведения государственной регистрации документов Национального архивного фонда Украины в госархиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2001. - [15] c.
 • Методические рекомендации по проведению комплексных, тематических и контрольных проверок работы архивных подразделений (архивов), экспертных комиссий и организации документов в делопроизводстве в учреждениях - источниках формирования НАФ Украины / Госархив Республики Крым. - Симферополь, 2001. - 11 с.
 • Методические рекомендации. Создание базы данных по учету фондов госархива Донецкой области / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2001. - [9] c.
 • Методические указания по составлению исторических справок, предисловий к описям дел постоянного хранения и по личному составу / Госархив Республики Крым. - Симферополь, 2001. - 10 с.
 • Методичні рекомендації з виявлення унікальних документальних пам'яток науково-технічних документів (ЦДНТА України) та включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання / ЦДНТА України. - Х., 2001. - 12 с.
 • Методичні рекомендації з упорядкування документів обов'язкового державного пенсійного страхування в районних і міських відділах Пенсійного фонду України / Держархів Запорізької обл. - Запоріжжя, 2001. - [7] c.
 • Методичні рекомендації по організації та веденню архіву СПОВ в підвідділах впровадження персоніфікованого обліку відомостей міських та районних відділів Пенсійного фонду України / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 2001. - 14 с.
 • Методичні рекомендації про організацію роботи по створенню ОАФ ліквідованих установ в архівних відділах райдержадміністрацій і міських архівах / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 2001. - 7 с.
 • Методичні рекомендації про порядок оформлення і видачі державними архівними установами довідок про стаж роботи та заробітну плату робітників, службовців і членів колгоспів та нагородження орденами і медалями / Держархів Кіровоградської обл.; Уклад. Л. В. Маренець. - Кіровоград, 2001. - 28 с.
 • Методичні рекомендації щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку та зберігання унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2001. - [12] c.
 • Методичні рекомендації щодо каталогізації архівних фондів / Держархів Сумської обл. Відділ збереження, обліку та довідкового апарату. - Суми, 2001. - [7] c.
 • Методичні рекомендації щодо науково-технічного упорядкування документів особового походження в райдержархівах області / Держархів Херсонської обл. Відділ формування НАФ та діловодства. - Херсон, 2001. - 27 с.
 • Методичні рекомендації щодо організації комп'ютерного діловодства в установах (на прикладі Херсонської облдержадміністрації) / Херсонська облдержадміністрація; Держархів Херсонської обл. - Херсон, 2001. - 16 с., [3] с. дод.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки документів Держархіву Київської області для ремонту, реставрації та оправи / Держархів Київської обл.; Уклад. О. Лужинська. - К., 2001. - 8 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки короткого довідника про фонди Держархіву Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. - К., 2001. - 20 с.
 • Методичні рекомендації щодо складання зведених індивідуальних номенклатур справ для підприємств, установ і організацій Київської області / Держархів Київської обл.; Уклад.: С. Каменєва, Н. Шаповал. - К., 2001. - 20 с.
 • Методичні рекомендації щодо створення та організації страхового фонду унікальних і особливо цінних документів з паперовою основою / Держкомархів України. Відділ зберігання та обліку Національного архівного фонду. - К., 2001. - 16 с.
 • Описання несудових кримінальних справ Управління КДБ УРСР по Миколаївській області та створення до них науково-довідкового апарату: Робоча інструкція / Держархів Миколаївської обл.; Уклад. Л. С. Климова. - Миколаїв, 2001. - 5 с., [2] с. дод.
 • Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: І.Б. Матяш (кер.) та ін. - К., 2001. - 51 с.
 • Перероблення і вдосконалення описів: Метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл. - Хмельницький, 2001. - 7 с.
 • Положения про методичну комісію державного архіву Донецької області / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2001. - 2 с.
 • Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. - К., 2001.
 • Примерная номенклатура дел районной государственной налоговой инспекции / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2001. - 28 с.
 • Примірна номенклатура справ районного (міського) центру зайнятості / Держархів Житомирської обл.; Уклад. Н. М. Савченко. - Житомир, 2001. - 32 с.
 • Примірна номенклатура справ районного відділення управління Державного казначейства / Держархів Львівської обл. - Л., 2001. - 8 с.
 • Примірна номенклатура справ районного відділу освіти / Держархів Вінницької обл.; Уклад. О. О. Дорожинська. - Вінниця, 2001. - 8 с.
 • Примірна номенклатура справ районного управління юстиції / Держархів Львівської обл. - Л., 2001. - 7 с.
 • Примірна номенклатура справ селищної (сільської) ради / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 2001. - [7] c.
 • Примірна номенклатура справ середньої школи / Держархів Вінницької обл.; Уклад. О. О. Дорожинська. - Вінниця, 2001. - 4 с.
 • Примірна номенклатура справ сільськогосподарського виробничого кооперативу (сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарського приватного підприємства) ... району Волинської області / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 2001. - 8 с.
 • Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад.: С.Г. Кулешов (кер.), Л. В. Кузнецова, А. Л. Маньковський, О. М. Загорецька. - К., 2001. - 66 с.
 • Проведення ремонтно-реставраційних робіт з документами з паперовими носіями: Метод. рекомендації / Держархів Одеської обл. - Одеса, 2001. - 15 с.
 • Робоча інструкція по виконанню запитів генеалогічного характеру / Держархів Сумської обл. Відділ інформації та використання документів. - Суми, 2001. - 12 с.
 • Создание базы данных по учету фондов госархива Донецкой области: Метод. рекомендации / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2001. - 9 c.
 • Тематико-експозиційний план виставки фото і ксерокопій документів, присвяченої 400-річчю Кролевця, "Кролевець у документах" / Держархів Сумської обл. - Суми, 2001. - 9 с.
 • Упорядкування документів з особового складу в установах та підприємствах Чернігівської області: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Упоряд. Л. М. Свєчкова. - Чернігів, 2001. - 13 с.
2000
 • Археографічна пам'ятка по підготовці збірника документів "Євреї в Україні. 1917-1939 рр." / ЦДАВО України. - К., 2000. - 11 с.
 • Ведення опису фонодокументів магнітного запису: Робоча інструкція / ЦДКФФА України. - К., 2000. - 24 с.
 • Взірцева номенклатура справ райдержадміністрації та рекомендації щодо її складання / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. - Полтава, 2000. - 8 с.
 • Взірцева номенклатура справ районної Ради та рекомендації щодо її складання / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. - Полтава, 2000. - 6 с.
 • Виконання запитів генеалогічного характеру: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. А. В. Морозова. - Чернігів, 2000. - 126 с.
 • Виконання запитів про примусове вивезення до Німеччини у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: Пам'ятка / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Полетун. - Чернігів, 2000. - 10 с.
 • Виконання запитів про роботу у партійних і комсомольських органах: Пам'ятка / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Полетун. - Чернігів, 2000. - 4 с.
 • Виконання запитів про участь у партизансько-підпільній боротьбі у роки Великої Вітчизняної війни: Пам'ятка / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Полетун. - Чернігів, 2000. - 3 с.
 • Виконання запитів соціально-правового характеру: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Полетун. - Чернігів, 2000. - 16 с.
 • Гирич І.Б., Ляхоцький В.П. Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ - середини ХХ ст.; Метод. рекомендації / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К., 2000. - 46 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 38).
 • Збірник методичних розробок Державного архіву Сумської області. Вип. 1 / Держархів Сумської обл.; За ред. Л. Я. Заїки. - Суми, 2000. - 146 с.
 • Методика фондування документів районних, міських та сільських установ: Метод. рекомендації / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. Ю. Мотрук. - Вінниця, 2000. - 9 с.
 • Методические рекомендации о подготовке дополнения к путеводителю по фондам Госархива Херсонской области / Госархив Херсонской обл. Отдел организации и координации архивного дела. - Херсон, 2000. - 8 с.
 • Методичні рекомендації по вдосконаленню каталогів у ЦДІАК України / ЦДІАК України; Уклад. Д. М. Топчій. - К., 2000. - 11 с.
 • Методичні рекомендації по відбору на державне зберігання звернень громадян, які надходять до органів державної влади і місцевого самоврядування / Держархів Херсонської обл. Відділ формування НАФ та діловодства. - Херсон, 2000. - 4 с.
 • Методичні рекомендації по складанню номенклатур справ у міністерствах, відомствах, установах та організаціях України / ЦДАВО України. - К., 2000. - 14 с.
 • Наведення архівних довідок про підтвердження обрання депутатами місцевих Рад (депутатського статусу): Пам'ятка / Держархів Полтавської обл.; Уклад. З. П. Яненко. - Полтава, 2000. - 6 с.
 • Організація та ведення діловодства в архівних відділах райдержадміністрації, міськархівах, установах та підприємствах районного та міського підпорядкування: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. - Чернігів, 2000. - 29 с.
 • Пам'ятка для складання анотованого переліку печаток, виявлених на документах родових фондів ЦДІАК України (Правобережна Україна. 16 - поч. 20 ст.) / ЦДІАК України; Уклад. О. Г. Полегайлов. - К., 2000. - 25 с.
 • Пам'ятка для складання іменного покажчика до описів ф. 707, Канцелярія Київського учбового округу / ЦДІАК України; Уклад. О. М. Кугай. - К., 2000. - 10 с.
 • Пам'ятка з підготовки документів до мікрофільмування / Держархів Черкаської обл.; Розробл.: Т. М. Мудрак. - Черкаси, 2000. - 6 с.
 • Пам'ятка по проведенню комплексних перевірок роботи міських державних архівів і архівних відділів райдержадміністрацій Черкаської області / Держархів Черкаської обл.; Розробл. М. З. Беліком. - Черкаси, 2000. - 15 с.
 • Пам'ятка про складання анотацій до фотодокументів / Держархів Черкаської обл.; Розробл.: О. І. Герасименко, Н. В. Шипович. - Черкаси, 2000. - 7 с.
 • Планово-звітна документація державних архівних установ України: Зб. форм / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: В. В. Сендик, Н.М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М. Загорецька. - К., 2000. - 142 с.: табл.
 • Планування та звітність про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міськдержархівів / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Ф. А. Винокурова. - Вінниця, 2000. - 8 с.
 • Примерная номенклатура дел производственного объединения по добыче угля (государственной холдинговой компании) / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2000. - 43 с.
 • Примерная номенклатура дел угольной шахты / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 2000. - 20 с.
 • Примірна номенклатура справ районних лікарень / Держархів Хмельницької обл. - Хмельницький, 2000. - 12 с.
 • Примірна номенклатура справ сільської ради / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 2000. - 7 с.
 • Про затвердження інструкції про порядок передавання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передавання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду: Наказ м-ва юстиції України від 13.07.2000 № 29/5. - К., 2000. - 30 с.
 • Про затвердження переліку судових справ та документів діяльності суду із зазначенням строків їх зберігання: Наказ м-ва юстиції України від 07.07.2000 № 27/5. - К., 2000. - 26 с.
 • Про посилення пожежної безпеки державних архівних установ області: Метод. рекомендації / Держархів Сумської обл. - Суми, 2000.
 • Проведення експертизи цінності фондів первинних парторганізацій Компартії України: Метод. рекомендації / Держархів Львівської обл. - Л., 2000. - 10 с.
 • Проведення каталогізації документів по фондах архівних відділів райдержадміністрацій та міськдержархівів: Метод. рекомендації / Держархів Львівської обл. - Л., 2000. - 7 с.
 • Рабочая инструкция по подготовке обзоров фондов / ЦДНТА України. - Х., 2000. - 3 с.
 • Робоча інструкція по проведенню цільової комплексної експертизи цінності документів установ освіти області / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. - Полтава, 2000. - 6 c.
 • Складання робочих карток на фонодокументи магнітного запису: Пам'ятка / ЦДКФФА України. - К., 2000. - 6 с.
 • Технічне оформлення справ: Пам'ятка / Уклад. М. П. Явланова. - Миколаїв, 2000. - 6 с., [2] с. дод.
 • Удосконалення описів справ фінансових відділів райдержадмінстрацій: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 2000. - 6 с.
 • Упорядкування документів обов'язкового державного пенсійного страхування в міських та районних відділах Пенсійного фонду України: Метод. рекомендації / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 2000. - 4 с.
1999
 • Архівна обробка картографічних матеріалів губерніалього рівня (Методичні рекомендації) / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 1998. - 11 с., [3] с. дод. (3 екз.)
 • Інструкція з діловодства за зверненням громадян в державному архіві Черкаської області / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 1999. - 12 с.
 • Інструкція по організації роботи з відеодокументами / ЦДКФФА України. - К., 1999. - 10 с.
 • Методические рекомендации по подготовке и оформлению материалов к сессиям сельских, поселковых советов и исполкомов / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1999. - 14 с., [12] с. прил.
 • Методичні рекомендації з питань діловодства та забезпечення схоронності документів Національного архівного фонду (на допомогу відповідальним працівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) / Держархів Рівненської обл. - Рівне, 1999. - 15 с.
 • Методичні рекомендації по веденню облікових документів в архівних відділах райдержадміністрацій та держміськархівах / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. Ю. Мотрук. - Вінниця, 1999. - 19 с.
 • Методичні рекомендації по каталогізації документів райміськвиконкомів / Держархів Херсонської обл. Відділ організації та координації архівної справи. - Херсон, 1999. - 6 с., [1] с. дод.
 • Методичні рекомендації по складанню історичних довідок / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. Г. В. Волошина. - Хмельницький, 1999. - 36 с.
 • Методичні рекомендації проведення перевіряння наявності і стану справ та уточнення облікових документів у держархівах з перемінним складом документів / Держархів Полтавської обл.; Уклад. С. І. Канарчук. - Полтава, 1999. - 14 с.
 • Методичні рекомендації щодо виявлення, обліку, зберігання унікальних документів у ЦДАВО України та включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання України / ЦДАВО України. - К., 1999. - 26 с.
 • Методичні рекомендації щодо порядку подавання документів юридичних осіб і громадян на експертизу цінності та організації її проведення з метою віднесення документів до Національного архівного фонду України / Головархів України; відділ формування НАФ та діловодства. - К., 1999. - 15 с., [3] с. дод.
 • Методичні рекомендіції по організації перевірок роботи діловодних, архівних підрозділів та експертних комісій установ / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. П. Сабадіна. - Вінниця, 1999. - 6 с.
 • Норми часу і виробітку на основні види робіт з фонодокументами / ЦДКФФА України. - К., 1999. - 23 с.
 • Описування фонодокументів на каталожних картках: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України. - К., 1999. - 23 с.
 • Пам'ятка щодо приймання документів репресованих у 1939-1950 р.р. та реабілітованих у 1989-1994 р.р. громадян / Держархів Тернопільської обл.; Уклад. О. І. Бойчук. - Тернопіль, 1999. - 20 с.
 • Примерная номенклатура дел городского управления здравоохранения / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1999. - 21 с.
 • Примерная номенклатура дел службы по делам несовершеннолетних / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1999. - 4 с.
 • Примерная номенклатура дел Центральной районной больницы / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1999. - 22 с.
 • Примірна інструкція з діловодства в центральних архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. О. М. Загорецька. - К., 1999. - 62 с.
 • Примірна номенклатура справ професійно-технічного училища управління освіти облдержадміністрації / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1999. - 12 с.
 • Примірна номенклатура справ районного відділу статистики / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: О. О. Дорожинська, Н. П. Сабадіна. - Вінниця, 1999. - 13 с.
 • Примірна номенклатура справ районної державної адміністрації / Держархів Запорізької обл. - Запоріжжя, 1999. - 15 с.
 • Проведення експертизи наукової та практичної цінності документів, удосконалення описів районних та міських організацій КПУ: Пам'ятка / Держархів Київської обл.; Уклад. К. Зубченко. - К., 1999. - 10 с.
 • Рекомендації по впровадженню в життя Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (на допомогу державним архівним установам) / Держархів Рівненської обл. - Рівне, 1999. - 2 с.
 • Робота з фотодокументами в архівних відділах райдержадміністрацій та міськархівах: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Н. М. Лобанова. - Чернігів, 1999. - 16 с.
 • Складання історичної довідки установ, організацій, підприємств: Пам'ятка / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 1999. - 9 с.
 • Схема довідника з адміністративно-територіального поділу Сумської області "Сумщина від давнини до сьогодення" / Держархів Сумської обл.; Уклад. Л. А. Покидченко. - Суми, 1999. - 6 с.
 • Удосконалення описів в архівних відділах райдержадміністрацій та міськархівах: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. - Чернігів, 1999. - 9 с.
 • Условия обеспечения сохранности документов в ведомственных архивах: Методические рекомендации / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1999. - 6 с., [6] с. прил.
1998
 • Архівна обробка картографічних матеріалів губерніалього рівня: Метод. рекомендації / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 1998. - 11 с., [3] с. дод.
 • Ведение учетных документов в райгорархивах: Памятка / Госархив Николаевской обл.; Сост. М. П. Явланова. - Николаев, 1998. - 3 с., [3] с. прил.
 • Визначення кислотності паперу: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: А. К. Шурубура, І. М. Міщенко. - К., 1998. - 18 с.
 • Комплект документів по описанню та складанню науково-довідкового апарату до архівних фондів районних медичних територіальних об'єднань / Держархів Вінницької обл.; Уклад. Н. Ю. Мотрук. - Вінниця, 1998. - 11 с.
 • Комплектование горархивов и архивных отделов райгосадминистраций документами личного происхождения: Метод. пособие / Госархив Запорожской обл.; Сост. Л. Г. Рыженкова. - Запорожье, 1998. - 16 с.
 • Методичні вказівки по виконанню запитів соціально-правового характеру в архівних відділах РДА та міськдержархівах / Держархів Житомирської обл.; Уклад. В. А. Поплавська. - Житомир, 1998. - 14 с.
 • Методичні вказівки по створенню міжфондового географічного покажчика метричних книг православних парафій / Держархів Житомирської обл.; Уклад. Р. Ю. Кондратюк. - Житомир, 1998. - 2 с.
 • Норми часу і виробітку на основні види робіт з кінодокументами / ЦДКФФА України. - К., 1998. - 32 с.
 • Норми часу і виробітку на основні види робіт з фотодокументами / ЦДКФФА України. - К., 1998. - 21 с.
 • Описання особливостей документів та їх облік: Пам'ятка / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 1998. - 12 с.
 • Описування фонодокументів магнітного запису / ЦДКФФА України. - К., 1998. - 25 с.
 • Організація комп'ютерного діловодства в установах. Програмно-апаратне забезпечення: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1998. - 24 с.
 • Основні вимоги до описів, які подаються на розгляд експертно-перевірної комісії держархіву Чернігівської області: Пам'ятка / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. - Чернігів, 1998. - 7 с.
 • Пам'ятка з комплексної перевірки архівних відділів райдержадміністрацій та міських архівів / Держархів Івано-Франківської обл.; Уклад. Т. М. Тимків. - Івано-Франківськ, 1998. - 3 с.
 • Пам'ятка з питань методики поповнення Національного архівного фонду документами особового походження / Держархів Житомирської обл.; Уклад. Н. Д. Горєлова. - Житомир, 1998. - 17 с.
 • Пам'ятка про складання списків установ - джерел комплектування держархіву науково-технічною документацією, організацією її обробки та описування / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 1998. - 19 с.
 • Памятка по составлению исторической справки и предисловия к архивному фонду / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1998. - 3 с., [1] с. прил.
 • Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Донецької області / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 1998. - 3 с.
 • Примерная номенклатура дел областной санитарно-эпидемиологической станции / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1998. - 47 с.
 • Примерная номенклатура дел техникума (колледжа) / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1998. - 10 с.
 • Примірна номенклатура справ державної нотаріальної контори / Держархів Донецької обл. - Донецьк, 1998. - 6 с.
 • Рекомендації по визначенню джерел комплектування архівних відділів райдержадміністрацій / Держархів Херсонської обл. Відділ формування НАФ та діловодства. - Херсон, 1998. - 23 с.
 • Робоча інструкція по підготовці путівника по фондах Державного архіву Сумської області / Держархів Сумської обл.; Уклад. Л. А. Покидченко. - Суми, 1998. - 12 с., [9] с. дод.
 • Робоча інструкція по складанню історичної довідки органів місцевої влади і самоуправління / Держархів Запорізької обл.; Уклад. С. Т. Білець. - Запоріжжя, 1998. - 5 с.
 • Тематична розробка фондів районних та міських відділів статистики: Метод. посібник / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. - Чернігів, 1998. - 12 с.
1997
 • Анализ проведения условной комплексной экспертизы ценности документов народного образования, хранящихся в Госархиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1997. - 9 с.
 • Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. ЦДАГО України; Упоряд.: О. В. Гранкіна, Д. В. Омельчук, Н. П. Московченко. - К., 1997. - 34 с.
 • Инструкция по делопроизводству в Донецкой областной государственной администрации / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1997. - 36 с.
 • Комплект методичних документів по організації курсів завідуючих архівними відділами райдержадміністрацій та міськдержархівами / Держархів Вінницької обл.; Уклад.: Ф. А. Винокурова, Н. Ю. Мотрук. - Вінниця, 1997, 1999, 2000. - 24 с.
 • Методические рекомендации по отбору документов личного происхождения / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1997. - 4 с.
 • Методичні рекомендації до складання описів справ / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1997. - 6 с.
 • Методичні рекомендації з науково-технічного упорядкування документів Національного Академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка (Національної опери України) / ЦДАМЛМ України; Уклад.: С. О. Белєвич (кер.), О. З. Рачковська. - К., 1997. - 31 с., [18] с. дод.
 • Методичні рекомендації по вдосконаленнню і перевірці опису фонду Проскурівського окружного комітету КП (б)У в Держархіві Хмельницької області / Держархів Хмельницької обл. - Хмельницький, 1997. - 5 с., [2] с. дод.
 • Методичні рекомендації по проведенню перевірок організації діловодства та роботи архівних підрозділів установ, організацій і підприємств / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 1997. -7 с.
 • Методичні рекомендації про облік документів та роботу з відомчими архівами міністерств, установ та організацій / ЦДАВО України. - К., 1997.
 • Методичні рекомендації про порядок прийому та подальшого зберігання і використання документів з особового складу ліквідованих підприємств, заснованих на колективній та приватній формах власності без правонаступників / Держархів Київської обл.; Уклад. В. Усенко. - К., 1997. - 10 с.
 • Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. - К., 1997. - 17 с., [1] с. дод.
 • Науково-довідковий апарат до фондів і документів архіву (перелік довідників) / ЦДІАК України. - К., 1997. - 17 с.
 • Пам'ятка для складання географічного покажчика до описів ф. 128, Києво-Печерська лавра / ЦДІАК України; Склад. С. Р. Кагамлик. - К., 1997. - 8 с.
 • Пам'ятка для складання іменного покажчика до описів ф. 128, Києво-Печерська лавра / ЦДІАК України; Склад. С. Р. Кагамлик. - К., 1997. - 7 с.
 • Памятка о реорганизации местных органов государственной власти и фондировании документов, образующихся в их деятельности / Госархив Днепропетровской обл. - Днепропетровск, 1997. - 5 с., [3] с. прилож.
 • Примерная номенклатура дел городского совета и исполкома городского совета / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1997. - 6 с.
 • Примерная номенклатура дел общеобразовательной средней школы / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1997. - 5 с.
 • Примерная номенклатура дел районного (городского) отдела образования / Госархив Донецкой обл.; разработчик Т. Л. Коновалова. - Донецк, 1997. - 8 с.
 • Примерная номенклатура дел районного совета народных депутатов / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1997. - 3 с.
 • Примерная номенклатура дел районной государственной администрации / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1997. - 13 с.
 • Рабочая инструкция по заполнению формы описи видеофонограмм (ВФ) постоянного хранения и составлению описательной документации / Госархив в АР Крым; Сост. Е. Крат. - Симферополь, 1997. - 2 с., [5] с. прил.
 • Робота з документами особового походження: Метод. рекомендації / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. Л. М. Свєчкова. - Чернігів, 1997. - 29 с.
 • Розробка укрупнених (комплексних) норм часу, виробітку та відпускних цін на роботи, що виконуються державними архівами на договірних засадах: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упоряд. В. Г. Мещерін. - К., 1997. - 40 с.
 • Систематизація документної інформації в систематичних каталогах державних архівів з перемінним складом документів: Взірцева схема / Держархів Чернігівської обл.; Уклад. В. Т. Саржан. - Чернігів, 1997. - 16 с.
 • Складання оглядів архівних фондів: Пам'ятка / Держархів Івано-Франківської обл.; Уклад. Л. В. Заводчікова. - Івано-Франківськ, 1997. - 19 с.
 • Типові норми часу і виробітку на основні види робіт з управлінською документацією та документами особового походження на паперових носіях, що виконуються державними архівними установами / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Уклад.: Г. В. Портнов (кер.), В. П. Ляхоцький, Г. П. Рижкова, А. Є. Філіпович. - К., 1997. - 108 с.
 • Указатель к методическим рекомендациям, составленным Госархивом Крыма за 1980-1992 годы: № 17 / Госархив АРК. - 1997. - 27 с.
1996
 • Автоматизована інформаційно-пошукова система Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України до документів особового походження / ЦДАМЛМ України; Уклад.: Н. С. Возна, Я. С. Лозниця. - К., 1996. - 20 с.
 • Виявлення, археографічне опрацювання та використання документів Архіву-музею при підготовці публікації (на прикладі архівних фондів О. Довженка та С. Параджанова): Пам'ятка / ЦДАМЛМ України. - К., 1996. - 7 с.
 • Забезпечення фізичного збереження документів особового походження / ЦДАМЛМ України; Уклад. М. А. Савчук. - К., 1996. - 8 с.
 • Инструкция по заполнению форм статистической отчетности по архивному делу / Держархів Дніпропетровської обл. - Днепропетровск, 1996. - 11 с.
 • Методичні рекомендації для проведення перевірки наявності бібліотечного фонду архіву / Держархів Волинської обл.; Упоряд. А. П. Кравчук. - Луцьк, 1996. - 8 с.
 • Методичні рекомендації з науково-технічного упорядкування документів Спілки кінематографістів і її організація / ЦДАМЛМ України; Уклад. С. О. Белєвич. - К., 1996. - 41 с., [8] арк. дод.
 • Методичні рекомендації щодо виявлення та збирання документів про визвольні змагання ОУН-УПА / Держархів Тернопільської обл.; Уклад. З. Є. Яцишин. - Тернопіль, 1996. - 15 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення перевірок стану діловодства та забезпечення схоронності документів в установах, організаціях та на підприємствах списку № 1. - 2 с.
 • Описання фотодокументів в описах і на каталожних картках: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України. - К., 1996. - 49 с.
 • Організація роботи читального залу / ЦДАМЛМ України; Уклад. Л. К. Забарило. - К., 1996. - 11 с., [11] с дод.
 • Пам'ятка про критерії визначення цінності фотодокументів / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 1996. - 9 с.
 • Примерная номенклатура дел городских и районных отделов архитектуры / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1996. - 3 с.
 • Примерная номенклатура дел представительства фонда государственного имущества Украины в районе (городе) / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1996. - 4 с.
 • Примірна номенклатура справ управління (відділу) соціально-економічного розвитку міськвиконкому, райдержадміністрації / Держархів Запорізької обл. - Запоріжжя, 1996. - 18 с.
 • Про порядок державної реєстрації архівними установами системи Головархіву України відкритих НДДКР та подання звітних інформаційних матеріалів в Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ): Методичні рекомендації / Головархів України; Орг.-аналіт. відділ. - 9 с., [6] с. дод.
 • Програма курсу "Архівна справа" міжшкільного навчально-виробничого комбінату / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1996. - 17 с.
1995
 • Автоматизована інформаційно-пошукова система Центрального державного Архіву-музею літератури і мистецтва України: Міжмашинний обмін інформацією баз даних АІПС ЦДАМЛМ України: Технологічна інструкція / ЦДАМЛМ України. - К., 1995. - 12 с., [6] с. дод.
 • Анализ состава документов трестов различных направлений деятельности в угольной промышленности, шахтостроительных управлений и шахт, находящихся на хранении в государственном архиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1995. - 8 с.
 • Вдосконалення описів справ міськомів і райкомів партії: Пам'ятка / Держархів Івано-Франківської обл.; Уклад.: В. Д. Гнатів, Є. К. Цепенда. - Івано-Франківськ, 1995. - 4 с.
 • Деякі методичні рекомендації щодо передачі тексту архівних джерел з новітньої історії України при підготовці науково-популярних видань / ЦДАГО України; Уклад. А. А. Соловйова. - К., 1995. - 4 с.
 • Інструкція з питань комплектування держархіву області, архівних відділів райвиконкомів, міських архівів документами особового походження учасників Великої Вітчизняної війни / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. Л. В. Бадєєва. - Хмельницький, 1995. - 4 с.
 • Історична довідка до фонду Р-__ - ______ районна адміністрація за 1992-1994 роки / Авт. Є. Б. Антушева. - 4 с.
 • Комплектування, облік, забезпечення збереженості та використання бібліотечних фондів / ЦДАМЛМ України. - К., 1995. - 24 с., [17] с. дод.
 • Методика описання кінодокументів в монтажних листах і на каталожних картках: Метод. рекомендації (другий перероблений і доповнений варіант) / ЦДКФФА України. - К., 1995. - 60 с.
 • Методические рекомендации по ведению учетных документов в городских и районных архивах / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 1995. - 16 с.
 • Методические рекомендации по результатам научно-исследовательской работы "Методика подготовки отраслевых тематических обзоров по докуметам ЦГНТА Укрины" / ЦГНТА Украины; Е. В. Балышева (рук. работы), В. Д. Пирякина (отв. исп.). - Х., 1995. - 51 с.
 • Методичні вказівки з науково-технічної обробки документів фонду № 521 - "Документи діячів театру і кіно (колекція)" / ЦДАМЛМ України; Уклад. З. О. Сендик. - К., 1995. - 33 с.
 • Методичні рекомендації з науково-технічної обробки документів особового походження для державних міських архівів і районних архівних відділів / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 1995. - 30 с.
 • Методичні рекомендації по каталогізації фондів райміськвиконкомів / Держархів Волинської обл.; авт. Т. М. Ревуха. - Луцьк, 1995. - 2 с.
 • Методичні рекомендації по каталогізації фондів райміськвиконкомів / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. М. А. Тарасюк. - Хмельницький, 1995. - 2 с.
 • Методичні рекомендації по науково-технічній обробці документів фондів особистого походження / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 1995. - 38 с.
 • Пам'ятка про облік та розшук справ, які не виявлені при перевірці наявності та стану документів в держархівах області / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: Г. В. Волошина, Н. О. Дудакова. - Хмельницький, 1995. - 7 с.
 • Порядок надходження і розгляду описів науково-методичною експертною радою (НМЕР) державного архіву Івано-Франківської області / Держархів Івано-Франківської обл.; Уклад. В. Д. Гнатів. - Івано-Франківськ, 1995. - 8 с.
 • Примірна номенклатура справ представництва фонду державного майна у районі (місті): Методичні вказівки по застосуванню / Держархів Запорізької обл. - 1995. - 8 с.
 • Створення інформаційно-пошукової програми за архівно-слідчими справами репресованих / Головархів України; ЦДАГО України; Уклад.: Г. Є. Волосюк, О. В. Гранкіна. - К., 1995. - 9 с.
1994
 • Деякі особливості підготовки путівника за фондами громадських об'єднань / ЦДАГО України; Уклад. Н. В. Маковська. - К., 1994. - 10 с.
 • Деякі проблеми вдосконалення науково-довідкового апарату документальних видань / ЦДАГО України; Уклад. А. А. Соловйова. - К., 1994. - 10 с.
 • Методические рекомендации по проведению горайархивами постоянно действующих семинаров по организации делопроизводства и ведомственного хранения документов / Центральный госархив Крыма; Состав.: Л. Г. Кравцова. - Симф., 1994. - 5 с., [2] с. прил.
 • Методичні вказівки з питань роботи архівних установ Хмельницької області / Хмельницька облдержадміністрація; Держархів Хмельницької обл.; Відп. за підготовку: О. Гудзь, О. Якобчук, М. Рикун, М. Тарасюк. - Хмельницький, 1994. - 67 с.
 • Методичні рекомендації для проведення перевірки наявності і стану документів / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1994. - 4 с.
 • Методичні рекомендації для удосконалення описів фамільних і особових фондів / ЦДІАК України; Уклад.: І. О. Циборовська. - К., 1994. - 29 с.
 • Методичні рекомендації з питань організації прийому фотодокументів в архівні відділи райвиконкомів та міські архіви / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: Л. В. Бадєєва, Г. М. Железко. - Хмельницький, 1994. - 4 с.
 • Методичні рекомендації по систематизації карток фондів ОУН-УПА в каталогах ЦДАВО України / ЦДАВО України. - К., 1994. - 17 с.
 • Методичні рекомендації по складанню та оформленню описів справ установ, організацій та підприємств / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 1994. - 10 с.
 • Пам'ятка про облік та збереження літератури науково-довідкової бібліотеки Держархіву Хмельницької області / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. Т. Г. Калинюк. - Хмельницький, 1994. - 6 с.
 • Памятка по оформлению титульных листов описей / Госархив Одесской обл.; Сост. К. К. Коршунов. - Одесса, 1994. - 6 с., [4] с. прил.
 • Примерная номенклатура дел Главного управления экономики и прогнозирования облисполкома / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1994. - 14 с.
 • Примерная номенклатура дел Городского (районного) отдела культуры / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1994. - 3 с.
 • Примерная номенклатура дел металлургических заводов / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1994. - 19 с.
 • Примірна номенклатура справ об'єднань громадян України: Метод. вказівки по застосуванню / Держархів Хмельницької обл. - Хмельницький, 1994. - 7 с.
 • Про проведення цільової комплексної експертизи цінності документів з інформацією, що повторюється, по системі народної освіти у держархівах Хмельницької області: Метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. О. О. Ільїн. - Хмельницький, 1994. - 7 с., [11] с. дод.
 • Створення інформаційно-довідкової програми за справами колишніх репресованих ЦДАГО України / ЦДАГО України; Уклад.: Г. Є. Волосюк, О. В. Гранкіна. - К., 1994. - 9 с.
1993
 • З досвіду роботи архівного відділу Ярмолинецької райдержадміністрації Хмельницької області: Докладна довідка / Держархів Хмельницької обл. - Хмельницький, 1993. - 7 с.
 • Методические рекомендации по комплектованию госархивов документами личного происхождения / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1993. - 4 с., [6] с. прилож.
 • Методические рекомендации по научно-технической обработке документов личного происхождения для государственных городских и районных архивов / Центральный госархив Республики Крым; Сост. Т. Федорова. - Симферополь, 1993. - 22 с., [8] с. прил.
 • Методические рекомендации по организации комплектования и фондирования документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны / Госархив Запорожской обл. - Запорожье, 1993. - 10 с., [6] с. прил.
 • Методические рекомендации по работе государственных архивов с фотодокументами / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1993. - 7 с.
 • Методические рекомендации по составлению и оформлению описей на фотодокументы для государственных городских и районных архивов / Госархив в АР Крым; Сост. В. В. Юдина. - Симферополь, 1993. - 8 с., [9] с. прил.
 • Методические рекомендации по учету, описанию, хранению и использованию документальных памятников в школьных музеях / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1993. - 8 с., [8] с. прил.
 • Методичні поради для підготовки збірника документів "Політика царського уряду стосовно української мови і культури в 2-й половині XІХ - на початку ХХ ст."/ ЦДІАК України; Уклад. О. В. Музичук. - К., 1993. - 20 с.
 • Методичні рекомендації "Про роботу з документами особового походження" / Держархів Хмельницької обл.; складачі: Н. О. Дубина, М. А. Тарасюк. - Хмельницький, 1993. - 10 с.
 • Методичні рекомендації з питань роботи архівних установ Хмельницької області / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: М. Рикун, М. Тарасюк. - Хмельницький, 1993. - 36 с.
 • Методичні рекомендації по комплектуванню державних архівів документами особистого походження / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 1993. - 12 с.
 • Методичні рекомендації по підготовці документів, що зберігаються в районних міських архівних відділах, на державне зберігання в облархів / Держархів Хмельницької обл.; Уклад. Г. В. Волошина. - Хмельницький, 1993. - 52 с.
 • Номенклатура справ Львівської обласної організації Української республіканської партії / Держархів Львівської обл. - Львів, 1993. - 6 с.
 • Особенности исполнения социально-правовых запросов о жертвах политических репрессий в Крыму (20-30-е гг.) и депортированных граждан (1941 г., 1944 г.) / Центральный госархив Республики Крым; Сост. Л. Кравцова. - Симферополь, 1993. - 13 с., [17] с. прил.
 • Пам'ятка по відбору на державне зберігання і проведення науково-технічної обробки документів особового походження / Держархів Київської обл.; Уклад. М. Кузнєцова. - К., 1993.
 • Пам'ятка про порядок видачі справ з архівосховищ держархіву / Держархів Хмельницької обл.; складач: Г. В. Волошина. - Хмельницький, 1993. - 8 с.
 • Памятка по научно-технической обработке документов, фондов горкомов и райкомов партии / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1993. - 4 с.
 • Примірна номенклатура справ об'єднань громадян України / ЦДАГО України. - К., 1993. - 6 с.
 • Про роботу з документами особового походження: Метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: Н. О. Дубина, М. А. Тарасюк. - Хмельницький, 1993. - 10 с.
 • Программа практики студентов дневного отделения исторического факультета в госархиве Донецкой области / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1993. - 4 с.
 • Рабочая инструкция по реставрационной и консервационно-профилактической обработке документов на пленочных носителях / Центральный госархив Республики Крым; Сост. И. П. Волкова. - Симферополь, 1993. - 4 с., [4] с. прил.
 • Рекомендації про роботу з документами підприємств, установ і організацій, які підлягають ліквідації, приватизації, комерціалізації / Держархів Рівненської обл. - Рівне, 1993. - 5 с.
 • Робоча інструкція про проведення експертизи цінності документів в галузі соцзабезпечення, фізкультури та спорту / Держархів Київської обл.; Уклад. С. Каменєва. - К., 1993.
 • Список скорочень, що застосовуються в практичній роботі Архіву-музею / ЦДАМЛМ України; Уклад. Г. І. Духновська. - К., 1993. - 8 с.
1992
 • Инструкция по исполнению запросов, связанных с пребыванием граждан на принудительных работах в фашистской Германии / Госархив Черкасской обл.; Сост.: С. И. Кривенко. - Черкассы, 1992. - 2 с., [2] с. прил.
 • Инструкция по исполнению запросов, связанных с фактами раскулачивания, изъятия имущества, административных и судебных репрессий в 1920-1940 годы / Госархив Черкасской обл.; Сост.: С. И. Кривенко. - Черкассы, 1992. - 2 с., [6] с. прилож.
 • Інструкція по обліку та зберіганню фотодокументів в редакціях газет Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 1992. - 3 с.
 • Інструкція по обліку та зберіганню фотодокументів в редакціях газет Чернівецької області / Держархів Чернівецької обл. - Чернівці, 1992. - 3 с.
 • Методические рекомендации по комплектованию госархивов документами личного происхождения / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1992. - 4 с.
 • Методические рекомендации по комплектованию государственных архивов документами общественных организаций и формирований граждан / Госархив Днепропетровской обл. - Днепропетровск, 1992. - 15 с.
 • Методические рекомендации по проведению целевой комплексной экспертизы ценности документов колхозов, совхозов / Госархив Запорожской обл. - Запорожье, 1992. - 6 с., [5] с. прил.
 • Методические рекомендации по работе с документами общественно-политических организаций и движений / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1992. - 6 с.
 • Методические рекомендации по упорядочиванию и отбору на госхранение документов по выборам народных депутатов СССР, народных депутатов УССР и местных Советов народных депутатов и документов референдума СССР и опроса населения Украинской ССР 17 марта 1991 г. / Госархив Черновицкой обл.: Составитель Т. А. Ильина. - Черновцы, 1992. - 1 с., [5] с. прилож.
 • Методическое пособие по организации и проведению сплошной проверки наличия и состояния дел в госархивах с переменным составом документов и в ведомственных архивах / Госархив Черновицкой обл.: Состав.: Т. А. Ильина. - Черновцы, 1992. - 10 с.
 • Методичні рекомендації "Основні вимоги до складання номенклатур справ організацій" / Держархів Хмельницької обл.; складачі: М. А. Тарасюк, Н. О. Дубина. - Хмельницький, 1992. - 8 с., [12] с. дод.
 • Методичні рекомендації по комплектуванню державних архівів документами особистого походження / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 1992. - 12 с.
 • Методичні рекомендації по комплектуванню райміськдержархівів області фотодокументами / Держархів Херсонської обл. - Херсон, 1992. - 8 с.
 • Методичні рекомендації по підготовці до видання "Архіву Коша Нової Запорозької Січі" / ЦДІАК України; Уклад. Л. З. Гісцова. - К., 1992. - 42 с.
 • Методичні рекомендації по складанню науково-довідкового апарату до опису / Держархів Полтавської обл.; Уклад. С. І. Канарчук. - Полтава, 1993. - 4 с.
 • Основні вимоги до складання номенклатур справ організацій: Метод. рекомендації / Держархів Хмельницької обл.; Уклад.: М. А. Тарасюк, Н. О. Дубина. - Хмельницький, 1992. - 8 с., [12] с. дод.
 • Пам'ятка по веденню облікових форм / Держархів Черкаської обл.; Склад.: Н. А. Фесенко. - Черкаси, 1992. - 5 с., [3] с. дод.
 • Пам'ятка про підготовку справ до страхового копіювання та ремонтно-реставраційних робіт / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 1992. - 6 с., [9] с. дод.
 • Пам'ятка-схема по перевірці роботи відомчого архіву / Держархів Волинської обл.; Уклад. Л. В. Хайба. - Луцьк, 1992. - 2 с.
 • Пам'ятка-схема по перевірці роботи районних архівних відділів та міських державних архівів / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1992. - 11 с.
 • Памятка по наведению запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах / Держархів Дніпропетровської обл. - Днепропетровск, 1992. - 8 с.
 • Памятка по наведению запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах / Госархив Днепропетровской обл. - Д., 1992. - 5 с., [3] с. прилож.
 • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів міжколгоспбудів Волинської області за 1959-1965 роки / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1992. - 1 с., [2] с. дод.
 • Подготовка к страховому копированию особо ценных документов фонда Р-992 Исполком Николаевского областного Совета народных депутатов: Метод. пособие / Госархив Николаевской обл.; Сост. М. П. Явланова. - Николаев, 1993. - 7 с., [3] с. прил.
 • Правила передачі тексту кириличних документів XVI-XVIII ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів / ЦДІАК України; Уклад. В. В. Страшко. - К., 1992. - 24 с.
 • Робоча інструкція по проведенню цільової комплексної експертизи цінності документів установ і організацій Державного комітету України по пресі / ЦДАМЛМ України. - К., 1992. - 10 с., [10] с. дод.
1991
 • Инструкция по организиции личного приема граждан и исполнения запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах Донецкой области / Госархив Донецкой обл.; Сост. Н. Н. Заставская. - Донецк, 1991. - 8 с., [11] с. прилож.
 • Інструкція по документаційному забезпеченню управління в Державному архіві Київської області / Держархів Київської обл.; Складач: М. І. Кузнецова. - К., 1991. - 14 с., [3] с. дод.
 • Комплектование государственных архивов документами личного происхождения участников Великой Отечественной войны: Памятка / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1991. - 4 с.
 • Методические рекомендации по вопросам комплектования госархивов документами личного происхождения / Госархив Кировоградской обл.; Сост. И. В. Фоменко. - Кировоград 1991. - 12 с.
 • Методические рекомендации по расшифровке и составлению аннотаций на фотодокументы / Госархив Одесской обл.; Сост. Т. В. Ратушная. - Одесса, 1991. - 8 с.
 • Методический уголок в районном городском государственном архиве: Памятка / Госархив Донецкой обл. - Донецк, 1991. - 3 с.
 • Методичнi рекомендацiї по застосування зразкових перелiкiв документiв по виборах депутатiв СРСР, Верховної Ради УРСР i мiсцевих Рад народних депутатiв / Держархів Дніпропетровської обл. - Дніпропетровськ, 1991. - 4 с.
 • Методичні рекомендації з організації експертизи цінності документів фонду Української ради народного господарства / ЦДАЖР України; Складач: О. Г. Маршуба. - К., 1991. - 4 с.
 • Методичні рекомендації по проведенню експертизи цінності документів особового походення учасників збройного захисту Радянської держави та визначення їх категорійності / ГАУ при РМ УРСР; Віддід комплектування, відомчих архівів і діловодства. - К., 1991. - 6 с.
 • Номенклатура справ Львівської обласної ради товариства української мови "Просвіта" / Держархів Львівської обл. - Л., 1991. - 9 с.
 • Пам'ятка по комплектуванню державних архівів документами особового походження учасників Великої Вітчизняної війни / Держархів Полтавської обл.; Уклад. В. В. Гудим. - Полтава, 1991. - 7 с.
 • Памятка в помощь заведующим райгорархивами "Основные требования к отбору на госхранение и описание фотодокументов" / Госархив Запорожской обл.; Сост. О. Е. Борисенко. - Запорожье, 1991. - 8 с.
 • Памятка по наведению запросов социально-правового характера в государственных городских и районных архивах / Держархів Дніпропетровської обл. - Днепропетровск, 1991. - 5 с.
 • Памятка по отбору, экспертизе ценности и приему на госхранение фотодокументов от редакций районных газет / Госархив Николаевской обл. - Николаев, 1991. - 4 с., [5] с. прил.
 • Памятка по проведению єкспертизы ценности и отбору фотодокументов на госхранение / Госархив Киевской обл.; Сост. М. И. Кузнецова. - К., 1991. - 4 с., [3] с. прилож.
 • Памятка по составлению предисловий к описям дел. / Госархив Черкасской обл. - Черкассы, 1991. - 11 с.
 • Памятка по усовершенствованию фондирования документов малообъемных фондов ЦГАОР Украины (первичных профсоюзных и других общественных организаций) / Центральный госархив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления; Сост.: Н. А. Ермакова. - К., 1991. - 6 с.
 • Перелік дублетних документів і документів тимчасового терміну зберігання, що виділяються до знищення із фондів районних планових комісій Волинської області за 1944-1987 роки / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1991. - 2 с.
 • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів райміськінспектур статистики, з 1 грудня 1973 року - районних, міських інформаційно-обчислювальних станцій держстатистики, з 1 листопада 1974 року - районних і міських інформаційно-обчислювальних центрів держстатистики Волинської області за 1944-1988 роки / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1991. - 2 с.
 • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів райміськфінвідділів Волинської області за 1944-1986 роки / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1991. - 3 с.
 • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів районних відділень і об'єднань "Сільгосптехніка" Волинської області за 1961-1985 роки / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1991. - 2 с.
 • Перелік дублетних документів і документів, що втратили науково-практичне значення, які підлягають виділенню в утиль із фондів райспоживспілок Волинської області за 1944-1985 роки / Держархів Волинської обл. - Луцьк, 1991. - 2 с.
 • Перечень документов к фотодокументальной выставке "Документы свидетельствуют", посвященной 50-летию начала Великой Отечественной войны / Госархив Сумской обл. - Сумы, 1991. - 2 с., [5] с. прил.
 • Про ведення обліку ліквідованих установ / Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 1991. - 3 с., [6] с. дод.
 • Работа с каталогами в Государственном архиве Сумской области: Рабочая инструкция / Госархив Сумской обл.; Сост. Н. В. Кныш. - Сумы, 1991. - 11 с.
 • Рекомендации по вопросу внешних факторов на состояние документов ЦГИА Украины в г. Киеве / ЦГИАК Украины; сост.: Л. М. Куприянова. - К., 1991. - 21 с., [12] с. прилож.
 • Рекомендации по организации работы райгорархивов по комплектованию документами личного происхождения о голоде на Украине, репрессиях 30-х - начала 50-х годов, пребывании советских граждан в концлагерях, об участии контингента Советской Армии в боевых действиях в Афганистане / Госархив Черкасской обл. - Черкассы, 1991. - 12 с.
 • Схема організації обліку та порядку оформлення облікових документів в ЦДАЖР України / Центральний держархів Жовтневої революції, вищих органів державної влади і органів державного управління України; Складач: Т. П. Папакіна. - К., 1991. - 39 с.

* Переліки методичних розробок державних архівних установ України до 1991 р. подано
у виданні "Архівні установи України. Довідник. Т. 1" (К., 2005). Відомості про нормативно-методичні розробки державних архівних установ України за 2007–2009 рр. подано у Бюлетені Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (2010, № 11): Нормативно-методичні розробки державних архівних установ України за 2007–2009 рр. : (тематично-хронологічний бібліогр. покажчик).
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/pointers.php#N11

На початок
На початок