Описи Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII століття /
Упор. В. Атаманенко; Редактор Л. Винар; Українське Історичне Товариство; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. - Острог, 2004. - 384 с.
(Серія "Історичні джерела", Т.1)

ББК 63.3(4 УКР)1
УДК 94(477.81)

ISBN 966-02-3387-6

© Українське Історичне Товариство, 2004
© В. Б. Атаманенко, передмова, упорядкування, 2004
© А. В. Атаманенко, дизайн, макет, 2004

До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII ст. (1542-1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем.
Для істориків, мовознавців, істориків права, а також всіх, хто цікавиться минулим України.

На початок
На початок