Голодомор 1932-1933 років на Сумщині:
Документи про голодомор 1932-1933 років


1932


№ 1
ЛИСТ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ РАЙКОЛГОСПСПІЛКИ КРАВЧЕНКА
ДО КОЛГОСПІВ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ПРО ЗАБОРОНУ РОЗПОДІЛУ ХЛІБА
НА ТРУДОДНІ ДО ПОВНОГО ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

4 січня 1932 р.

ВДРУГЕ Д[УЖЕ]ТЕРМІНОВО

ВСІМ КОЛГОСПАМ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ

Під особисту відповідальність голів колгоспів ПРОПОНУЄМО не переводити ос-таточного розподілу зерно-хлібофуражу до повного виконання планів здачі державі (хлібозаготовки) по культурах. Після виконання планів здачі по культурах негайно переведіть розподіл по трудоднях та фондах і надішліть до РКС на ЗАТВЕРДЖЕННЯ. Без затвердження розподілу наслідків господарювання РКС остаточну видачу ЗАБОРОНЯЄМО.

Голова правління РКС
Кравченко

Агровідділ
Кірпікін

ф.Р-2480, оп.1, спр.6, арк.6. Копія.


№ 2
З СПЕЦДОНЕСЕННЯ ГЛУХІВСЬКОГО РАЙВІДДІЛЕННЯ ДПУ
ДО ГЛУХІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО НЕГАТИВНЕ СТАВЛЕННЯ СЕЛЯН
ДО КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ ТА ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

8 січня 1932 р.

... Реагирование населения:

а) Бедняки:

19) Житель с. Сварково Глуховского района Сапун Иван Моисеевич, бедняк, 4/1 на кутковом собрании по вопросу принятия встречного плана хлебозаготовки и выполне-ния пенькозаготовки высказался: "До каких пор советская власть будет доводить нам планы. В начале хлебозаготовительной кампании говорили, что хлебозаготовок в этом году не будет, а вышло наоборот, уже несколько планов доведено до села, а также заби-рают всю пеньку, а мануфактуры и обуви для крестьян не дают".

б) колхозники:

20) Жительница с. Эсмани Глуховского района Нестеренко Мария Дмитриевна, кол-хозница, среди женщин ведет разговоры о том, что нет нашему брату уважения и поче-та, теперь во власти засели паны и дерут с нашего брата, все отдай, а для колхозников ничего не дают.

21) Житель того же села Бобок Игнат, колхозник, бывший председатель колхоза, в группе колхозников говорил: "Подумать, что из себя представляет колхоз, если тут одна мысль и желание к работе, все это потому, что колхозы организуются не на доброволь-ных началах, а отсюда и все в колхозах гниет, потому что каждый знает, что работает не на себя".

Бобок проходит по нашим материалам, как занимающийся разложением колхоза и поддерживает связь с кулаками.

22) Житель г. Глухова Невеселый Иван Семенович, член колхоза "Гигант Глуховщины", комсомолец, на колхозном собрании по вопросу обобществления имущества вы-сказался: "Я бесплатно в колхоз рогатый скот не отдам, потому что через ваш колхоз голодать не буду, дайте мне за корову 30 пудов хлеба, а за дом заплатите деньги, тогда я только обобществлю".

Невеселый даже подал официальное заявление правлению колхоза против обобществления.

в) середняки:

23) Жители с. Тулиголово Глуховского района Блаженко Яков, Быковец Тимофей, Неменьший Федор Николаевич, Грищенко Петр Михайлович, Глоба Митрофан Ива-нович на общем собрании высказались, что на будущий год сеять не будем, потому что весь хлеб забрали, да и кругом обман, в начале хлебозаготовок первый план говорили, что принимаем добровольно, после того, еще несколько планов и все добровольно, до-шло до того, что уже есть нечего, к тому же забирают пеньку, производят обыски, все крестьянам не доверяют, вот поэтому лучше бросить и уйти на производство…

ф.П-21, оп.1, спр.26, арк.6. Оригінал.


№ 3
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО МИРОПІЛЬСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ТА ПОКАРАННЯ ЗА ЗРИВ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
ГОЛІВ СІЛЬРАД МИРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

16 січня 1932 р.

Слухали: Про стан хлібозаготівель в районі (Фракція РВК, доп. т.Фраткін).

Інформації уповноважених РПК по сільрадах: Миропілля - т. Голуб, Студенок - т. Чепурко, Пенянка - т. Сиров, Тимофіївка - т. Крамаренко, Осоївка - т. Пісковой, Велика Рибиця - т. Апанасенко.

Висловились: тт. Краснов, Шурпо, Фельдман, Сиров, Сохань.

Ухвалили: Вислухав доповідь фракції РВК за стан хлібозаготівель в районі та пові-домлення з міст з найбільш відсталих сільрад в районі, що фактично вивершують хлі-бозаготівлі в районі, бюро РПК констатує: що, не зважаючи на всі можливості вико-нати хлібозаготівлі в районі в термін, визначений ЦК та РПК, хлібозаготівлі в районі продовжують бути абсолютно незадовільні. Темпи хлібозаготівлі ганебні, знизилися в січні місяці проти темпів грудня. За 15 день січня місяця заготовлено всього 0, 9% район-ного плану, тоді коли грудень місяць дав зросту 4,5 %, і це за умов, коли січень місяць з'являється ударним місяцем до вивершення хлібозаготівель, такі темпи бюро вважає за фактичне припинення хлібозаготівлі в районі.

2. Бюро вважає, що такий стан хлібозаготівель є наслідком прямої недооцінки полі-тичної ваги взагалі хлібозаготівель і, зокрема, в нашому районі рядом партійних осе-редків та уповноважених, а також внаслідок того, що в ряді сел району, що являються вирішальними в закінченні хлібозаготівель, було припущено ряд політичних помилок, що межувалися з прямим перекручуванням класової лінії та суперечили основним пос-тановам ЦК партії та РПК в питанні організації хлібозаготівель. Все це довело до того, що масова політична робота серед колгоспних та бідняцько-середняцьких мас була частково підмінена методом голого адміністрування (масові обшуки, окремі випадки барахольства), що в організації хлібозаготівель з початку кампанії не було широко за-стосовано методу соціалістичного змагання організації буксирів.

3. План хлібозаготівель по району на 15 [січня 1932 р.] виконано за даними Союзхлі-бу на 91 %, зокрема, виконано по пшениці ____ %, по житу ____%.*

4) Констатувати: особливо ганебно відстають у хлібозаготівлях, як і раніш сільради: Миропільська, виконано 75,5 %, січневе завдання - 11,5 %, Студеноцька - 71,6 %, січневе завдання - 9%, Пенянська - 74,1%, січневе завдання - 4 %, Тимофіївська - 82,4 %, січневе завдання - 1,5%, Осоївська - 93 %, січневе завдання - 6 %, Великорибицька - 91,9 %, січ-неве завдання - 19,8 %, Пожнянська - 60,6 %, січневе завдання - 6 %. Також відзначити, що сільради Журавська, Басівська, Біловодська та Петрушівська, не зважаючи на те, що кількість хліба, яка залишилась до закінчення плану, порівняно незначна, хлібозаготів-ля в останніх фактично припинена.

5) Виходячи з такого стану хлібозаготівель, бюро РПК постановляє:

а) Пропонувати уповноваженим РПК, партосередкам, фракціям РВК та РКС будь-що зліквідувати прорив у хлібозаготівлях, що стався в районі та що є нічим невиправда-ною плямою всієї парторганізації.

б) На підставі раніш даних настановлень ЦК та РПК розгорнути справжню боротьбу за хліб на засадах розгортання дійсно глибокої масової роботи серед колгоспників та бідняцько-середняцьких мас, контрактантів, рішуче застосувати методу організації соціалістичних буксирів, соцвикликів та соцзмагання, рішуче борючись раз назавжди проти засуджених партією будь-яких проявів правого опортунізму та "лівих" закрутів з тим, аби за 15 день, що залишились, виконати хлібозаготівлі в районі.

в) Підтвердити постанову бюро РПК від 3/1-32 року щодо закріплення всього районного активу на хлібозаготівлях в селах до закінчення плану. Зважаючи на те, що в районі недостає кількісно райактиву для охвату оперативно організаційної роботи по хлібоза-готівлі, прохати уповноваженого ЦК т. Кузьменка надіслати в район не менше 15 комуністів для посилення хлібозаготівлі.

г) Констатувати, що бригада ЦК КП(б)У, що працювала в с.Тимофіївка, за час своєї роботи не добилася будь-яких зрушень в хлібозаготівлі, тому відкликати бригаду ЦК КП(б)У з Тимофіївки та використати її в других селах району.

д) Констатуючи факт відсутності в районі завозу промкраму для стимулювання хлі-бозаготівель в районі (одержано всього на 4756 крб. виключно готового одягу), терміно-во поставити питання перед відповідними установами про збільшення завозу краму, що дало б повний політичний ефект в хлібозаготівлях, та довести негайно до відому ЦК партії та уповноваженого ЦК т. Кузьменка.

є) Попередити уповноважених РПК, що прикріплені до сел і, особливо, уповнова-жених найбільш відсталих сільрад: Миропілля, Пенянка, Студенок, Тимофіївка, Осоїв-ка та Локня, що в разі відсутності різкого зламу в хлібозаготівлях, по цим сільрадам на протязі останньої п'ятиденки, до них буде вжито суворих заходів партійного впливу.

ж) За опортуністичне ставлення до організації хлібозаготівель, фактичне відволікання, що створило труднощі по Пенянській сільраді, голову сільради т. Слепченка з лав партії виключити та усунути з займаємої посади. Оргвідділу РПК та фракції РПК протягом 24 годин забезпечити керівництво в Пенянській сільраді.

з) За фактичне припинення хлібозаготівель, за ігнорування директив ЦК та РПК щодо січневих завдань головам сільрад: Журавка - Голубченку, Басівка - Щербаку, Водолаги - Омельченку оголосити сувору догану з останнім попередженням, т. Ковален-ку, секретарю Біловодського партосередку, останній раз зауважити й попередити, що в разі невиконання січневого завдання питання буде поставлено про перебування його в лавах партії.

і) За бездіяльність та опортуністичне ставлення до хлібозаготівель з початку кам-панії по Осоївській сільраді секретаря партосередку т.Герасіменка з роботи зняти, як не виправдавшого довір'я партії в справі хлібозаготівель, оргвідділові на протязі 3-х днів забезпечити парткерівництво в Осоївці.

к) За слабе керівництво по виробничим об'єднанням та незабезпечення відповід-ним контролем організації хлібозаготівель по окремим виробничим об'єднанням (Лок-ня - арт. "Змичка", Юнаківка - арт. "Користь", Володимирівка - арт. "Червоний сіяч", Басівка - арт. ім. Шевченка), за відсутність чіткого і своєчасного реагування на прояви опортунізму та "лівих" закрутів в справах хлібозаготівель, бюро Юнаківського куща парткому оголосити догану.

л) Бюро відзначає, що газета "Колгосп" допустила грубу політичну помилку, дру-куючи непровірені дані про виконання плану хлібозаготівель по окремим сільрадам. Цим самим демобілізувала громадськість у боротьбі за виконання та закінчення хлібо-заготівель по цих сільрадах. Пропонувати т.Сирову в наступному номері цю припуще-ну помилку виправити та питанню хлібозаготівель надати першочергового значення, поєднавши висвітлення політичної ваги хлібозаготівель з боротьбою партії за хліб, з фактами боротьби кулака проти хлібозаготівель, викриваючи її форми та мобілізуючи широкі колгоспні та бідняцько-середняцькі маси контрактантів проти куркуля.

ф.П-14, оп.1, спр.11, арк.40-42. Оригінал.


* Так в документі


№ 4
ЛИСТ ГОЛОВИ РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ БІЛОГО ДО ВЕЛИКОБУДКІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ
РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПРО ПОКАРАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ
ПРИ ВИЛУЧЕННІ МАЙНА КУРКУЛІВ

20 січня 1932 р.

За останній час на селі помічається ціла низка зловживань (барахольського поряд-ку). По деяким сільрадам бригади, голови сільрад і, навіть, уповноважені РВК під час вилучення майна частину вилученого майна привласнюють для своїх потреб. Привласнення згаданими особами ще робиться й таким порядком: вилучаючи майно, сами ж роблять надзвичайно низьку оцінку, передають майно до споживчої кооперації й там же його сами купують.

Вилучення майна робиться без участі понятих, не складається опису й акта про ви-лучення майна, копія опису майна не вручається особам, у яких вилучається майно.

Вилучене майно передається до споживчої системи або до колгоспного сектору, не складаючи акта про передачу такого. Бувають випадки, коли сільради без всякого офор-млення і без присутності представника сільради посилають колгосп в те чи інше госпо-дарство для вилучення переданого колгоспу майна, не зазначають, яке майно необхідно вилучити, й колгосп, з'явившись в господарство, вилучає майно, яке йому подобається, хоча воно й не описане. В багатьох сільрадах зовсім безпідставно вилучається майно, або ж, зустрічаючи на вулиці куркульську особу, знімають чоботи й одяг, не перевіривши, чи за цією особою лічиться борг, і знов це майно низько оцінюють з тією метою, аби, передавши його до споживчої системи, за безцінок купити для власних потреб.

Отже, РВК попереджає, що при виявлені таких випадків - винні особи притягатимуться, як до судової так і майнової відповідальності в розмірі невірно вилученого або привласненого майна.

Одночасно пропонується при вилученні майна складати на місці опис майна та акт про вилучення, все це робити при понятих. Копію опису під розписку на оригіналі вру-чати тій особі, у якої описується або ж вилучається майно.

Оцінку вилученого майна робити теж при понятих.

Передаючи майно до споживкооперації чи-то до колгоспу, необхідно складати акт про передачу такого.

При недодержанні цих вказівок - винні притягатимуться до суворої кримінальної відповідальності.

Голова РВК Білий

Секретар Скляренко

ф.Р-5940, оп.1, спр.32, арк.4. Копія.


№ 5
СПЕЦДОНЕСЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ШЛЯХОВОГО ТРАНСПОРТНОГО ВІДДІЛУ
ОБ'ЄДНАНОГО ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТ. КОНОТОП
З ПИТАНЬ ПОГІРШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

5 лютого 1932 р.
Совершенно секретно

Отделение дорожного транспортного отдела объединенного государственного политического управления
ст. Конотоп Западных ж.д.

Спецсводка
(по вопросам снабжения)

по состоянию на І/ІІ-32 г.

І. Общая характеристика политнастроения на почве снабжения.

Вопрос со снабжением трудящихся продовольствием и промтоварами в январе ме-сяце по сравнению с декабрем 1931 г., нужно констатировать, ухудшился.

Помимо перебойного снабжения по вине снабженческих организаций по сущест-вующим нормам и сами нормы по отдельным видам продуктов на І квартал по срав-нению с IV снижены. Так, например, рабочим и их иждивенцам, снабжающимся по списку № 1, на І квартал установлены нормы: самим рабочим - рыбы 1400 г вместо 2000, масло животное вовсе отменено, тогда как в четвертом квартале существовала норма 200 г на рабочего. Их иждивенцам: мяса - вместо 1000 г - 400, рыбы вместо 1000 - вовсе отменено, масло растительное также вовсе отменено, в IV выдавалось по норме 200 г.

По списку № 2 рабочим: мяса вместо 1000 г - 400, крупы вместо 1500 г - 1000, а иж-дивенцам вместо 850 г - 500 г крупы, рыба же вовсе отменена, как самим рабочим, так и иждивенцам.

По списку же № 3 и без того кроме муки и крупы ничего не выдавалось, а теперь и крупы норма снижена в два раза (вместо 1000 г до 500).

Иждивенцы лиц, работающих на транспорте, но связанные с селом, вовсе сняты со снабжения сельхозпродуктами.

Кроме того, мобилизация средств путем взимания авансов с пайщиков при отпуске почти положительно всех промтоваров, так же создает почву для "разговорчиков" в духе недовольства.

Приведенные выше обстоятельства вызывают массовое недовольство трудящихся, но не носящее организованную форму, а лишь сводящееся к высказываниям своих воз-мущений в беседах отдельных трудящихся, когда дело касается снабжения, как прод- и промтоварами, так и топливом.

Среди рабочих.

По вопросу взимания авансов среди рабочих КПВРЗ зарегистрировано такое суждение: "Мало того, что все время увеличивают паи, но и без конца берут авансы за отпуск всякой тряпки".

Среди рабочих, связанных с селом, члены семейств которых сняты со снабжения ТПО сельхозпродуктами, особенно отмечается резкое недовольство и со стороны от-дельных лиц зарегистрировано такое реагирование. "Наверно перед погибелью семь-ям рабочих прекращают выдавать несчастный паек. И в колхозе работали, работали, а плата за всю работу - преподносят повестку на вывозку хлеба еще с каждого дома по 14 пудов. Через колхозы, коммуны, кооперации есть путь к "могиле", т.е. к социализму", - говорит иронически среди машинистов депо Ворожба машинист Ворона Сергей.

"Рабочие Москвы не знают ни колхозов, ни совхозов, а зарабатывают большие де-ньги и живут лучше нашего. Над нами же они посмеиваются и при встречах ироничес-ки спрашивают: "Ну, как дела, коллективизаторы? " (машинист депо Ворожба).

Такое указание о снятии со снабжения ТПО сельхозпродуктами членов семей ра-бочих некоторой частью последних рассматривается, как "вредительство" с той целью, чтобы возмутить рабочих, тем самым, достигнув их отказа от работы на железной дороге.

Среди служащих.

Аналогичные "разговорчики" имеют место и среди служащих, в виде того, что "в пайке отказывают, дров не дают, какой же дурак будет служить на транспорте".

Организацию закрытого распределителя для админтехнического персонала неко-торая часть служащих объясняет тем, что администрация, выделенная в обособистую касту, должна будет больше жать своих подчиненных и что этим самым вплотную по-дошли к буржуазным порядкам (Телеграфисты ст. Коренево).

Среди админтехнического персонала.

Организацию закрытых распределителей для инженерно-технических работников и приравнение педагогов учебных заведений на транспорте к рабочим списка № 1, а также взятие на снабжение ТПО работников лечебных учреждений этим контингентом работников встречено с большим одобрением.

Не принятие же на снабжение по постановлению секции ИТР КПВРЗ в закрытый распределитель монтеров всех цехов завода среди последних вызывает большое недовольство.

Среди учащихся учебного комбината.

До начала первого квартала 1932 г. студенты Конотопского учебного комбината снабжались частью ЦРК, а большей частью ТПО. Часть студентов, пришедших в учебный комбинат производства, снабжалась, как и рабочие того предприятия, в котором учащийся ранее работал. Теперь всех учащихся отнесли к списку № 3, на почве чего среди последних отмечается большое недовольство, особенно среди производственников, снабжавшихся до этого, как уже сказано выше по категории рабочих. Таких учащихся в учебном комбинате насчитывается до 150 чел., преимущественно все семейные. Среди этой части учащихся даже отмечается тенденция к оставлению учебы и уходу на про-изводство только лишь потому, чтобы была возможность лучше обеспечивать семью в смысле питания…

Уполномоченный ПСТ Щербинин

Утверждаю: начальник ОДТООГПУ
ст. Конотоп Западной ж.д.
Раков

5.ІІ.1932 года

№ 877/3 ф.П-42, оп.1, спр.175, арк.47-49. Копія.


№ 6
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЗАВІДУЮЧОГО РОМЕНСЬКИМ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ
ДО РОМЕНСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО КАТАСТРОФІЧНИЙ СТАН В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ
ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

7 лютого 1932 р.

До Роменського райвід[ділу] наросвіти

Довожу до відому, що доручена мені дитяча установа на сьогоднішній день майже в катастрофічному стані відносно забезпечення харчовими продуктами. Ті занарядження, що мусили надійти ще в IV кварталі м[инулого] р[оку], не дивлячись на нагадування ЦРК, через якого дитустанова мала одержувати всі харчпродукти до Вукопхарчу, до цього часу не одержані.

Не краща справа із забезпеченням хлібом. На лютий місяць ЦРК відмовляє забезпе-чувати хлібним пайком, мотивуючи відмовлення відсутністю занарядження відповідни-ми органами, як до цього часу, борошна.

Продовження такого стану по постачанню примусить мене забезпечувати дитуста-нову харчовими продуктами виключно через базар на ті 11 крб., що відпускаються з бюджету, а вихованців може довести до повної дезорганізації та крадіжок.

В зв'язку з вище зазначеним прохаю негайно вжити відповідні заходи.

[Зав. дитячим будинком]*

ф.Р-6012, оп.1, спр.6, арк.9-9 зв. Оригінал. Рукопис.


* Підпис під документом нерозбірливий


№ 7
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
ЗАСУЛЬСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО ВІДДАЧУ ДО СУДУ СЕЛЯН ЗА НЕВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

10 лютого 1932 р.

Слухали: Про перегляд списку кулаків і накреслення господарств для доведення твердого завдання (Доп. т. Пипа).

Ухвалили: За злісне невиконання завдань по хлібозаготівлі віддати до суду господарства такі:

1. Сапсай Свирид Наумович
2. Самійлик Савка Михайлович
3. Купиця Андрій Семенович
4. Рибалка Андрій Миколайович
5. Саган Прохор Данилович
6. Строкань Петро Миколайович
7. Строкань Федір Трохимович
8. Филоненко
9. Хоменко Іван Савич
10. Цуп Трохим
11. Щербак Лука
12. Лігно Федір Харитонович
13. Васюта Захарко Дмитрович
14. Галенко Павло Петрович
15. Гарасько Антон Васильович
16. Губенко Одарка Михайлівна
17. Дворніченко Каленик Олексійович
18. Джезкуля Іван Дмитрович
19. Дзюба Сергій Лукич
20. Зозуля Трохим Кирилович
21. Книш Іван Сидорович
22. Книш Прохор Панасович
23. Колісник Трохим Гнатович
24. Литвяк Митрофан Михайлович
25. Потапенко Степан Іванович
26. Урда Кирило
27. Маслій Пилип Кирилович

В тверді завдання ввести:

1. Вівденко Василь
2. Литвяк Панас
3. Литвяк Хресант
4. Матвєєв Віктор Іванович
5. Корж Онисько
6. Дзюба Яків Панасович
[7.] Павло Вакулович Голенко*

9. Дворніченко Трохим
10. Замура Митрофан Васильович
11. Куниця Іван Семенович
12. Галенко Семен Вакулович
13. Карась Тимофій Максимович
14. Корж Дементій Іванович
15. Бондаренко Андрій Йосипович
16. Цуп Андрій Федорович
17. Чалою
18. Корж Іван Микитович

Карася Івана Микитовича: за злісне невиконання завдань по хлібозаготівлі підняти клопотання перед пленумом сільради про відвід останнього із складу членів сільради.

Голова сільради Пипа

Секретар Цись

ф.Р-5945, оп.1, спр.84, арк.6-8. Оригінал. Рукопис.


* Так в документі


№ 8
ЛИСТ ГОЛОВИ ВЕЛИКОБУБНІВСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ АНДРІЄНКА
ТА НАРОДНОГО СУДДІ ВЕЛИКОБУБНІВСЬКОГО РАЙОНУ БІЛОЦЕРКОВЦЯ
ДО ГОЛІВ СІЛЬРАД ТА УПОВНОВАЖЕНИХ РАЙВИКОНКОМУ ВЕЛИКОБУБНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАДАННЯ СІЛЬРАДАМ ПРАВА НА КОНФІСКАЦІЮ МАЙНА У КУРКУЛІВ

21 лютого 1932 р.

В зв'язку з тим, що план заготівлі хліба виконується слабо, судова репресія не дає належного факту лише тому, що судовий виконавець не в змозі вчасно привести до виконання вироків нарсуду, райвиконком та нарсуд пропонує головам сільрад та уповноваженим РВК під особисту відповідальність проробити слідуюче:

По вироках, в яких зазначено конфіскацію всього майна та штрафи на користь держа-ви, майно негайно описати та передати на охорону відповідним установам та організа-ціям села. Куркулів виселити з господарств і майно передати на схорон відповідальним особам, які б забезпечили конфіскацію та справлення штрафів на користь держави.

Головам сільрад та уповноваженим РВК установити щільний зв'язок через телефон з судовим виконавцем, якому організаційно допомогти ліквідувати через продаж майно куркулів, повідомити широкі кола селян, радгоспи, колгоспи, установи та організації села про день продажу з торгів майна за вироками нарсуду, що буде проводити судовий виконавець.

Голова РВК Андрієнко

Нарсуддя Білоцерковець

Згідно: зав. техбюро

ф.Р-6040, оп.1, спр.100, арк.220. Завірена копія


№ 9
АКТ ПРО ЗАТРИМАННЯ НА ПОЛІ З КАРТОПЛЕЮ КОЛГОСПНИКА М.О. ШАПОШНИКА,
СКЛАДЕНИЙ ОБ'ЇЖДЧИКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО
С. БУДИЛКА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ М.А. НИКОНЕНКОМ

12 березня 1932 р.

Акт

1932 року, 12-го березня, мною, об'їзчиком Будильської артілі ім. Петровського Мак-симом Андрієвичем Никоненком, при об'їзді бурту картоплі 12.ІІІ.1932 р. було обнару-жено по слідах слідуюче: в урочищі під Будилкою була пробита одна бурта, з причілка північного боку, громадянином, колгоспником Будильської сільради Мусієм Олександровичем Шапошником. При обиску у його оказалось картоплі кілограм 45-ть, при чому від цього він не відмовляється, зазначає, що пішов годин в 11-ть вечора і, що цей посту-пок зробив тому, що своєї картоплі вже давно немає і що по своїх трудоднях недобрав ще з осени тієї кількості, що йому належить. Сім'я складається з 9-ти душ і остається голодна, бо купувати ні за що.

Де ізложений настоящий акт -

Об'їзчик Никоненко М.

Згідно: діловод*

ф.Р-2708, оп.2, спр.16, арк.126. Оригінал. Рукопис.


* Підпис нерозбірливий


№ 10
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ВИПАДКИ ГОЛОДУВАННЯ ДІТЕЙ
ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЯБЛУЧНЕНСЬКІЙ СІЛЬРАДІ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 березня 1932 р.

Характерні моменти

Яблучненська сільрада.

13.ІІІ одноосібником Ткаченко Аф. забито для споживання коня. Ткаченко заарештовано.

На зборах учителів та учнів 7-ї групи учень Дорошенко в виступі зазначив, що багато учнів не відвідують школи по причині відсутності в них взуття і їжі, крім того сільрада не дбає про опалення школи.

Вчителька в виступі зазначила, що вона відвідувала батьків учнів 7 групи і із 7-ми відвіданих хат в 5-ти хатах лежать хворі голодні діти.

14.ІІІ сільрадою організовані для учнів гарячі сніданки.

Ст.[аро]рябинівська сільрада.

При перевезенні посівматеріалу соцдопомоги був випадок крадіжки зерна в кіль-кості 10 кг. Вкрав колгоспник, якого заарештовано.

Кириківська та Н.[ово]рябинівська сільради.

Учителі та учні 7 групи розкріплені по бригадах для проробки промови т.Сталіна та відозв Всесоюзного та обласного зльотів колгоспників.

Передав - Кравченко

Прийняв - Козача

ф.П-26, оп.1, спр.22, арк.23. Копія.


№ 11
ЛИСТ ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ГУЖВІЯ
ТА ЗАВІДУЮЧОГО РАЙФІНВІДДІЛОМ ФЕДОРЕНКА ДО СІЛЬРАД ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО СТЯГНЕННЯ НЕДОПЛАТ З УСІХ ВИДІВ ПОДАТКУ З ОСІБ,
ЩО ВИЇХАЛИ ЗА МЕЖІ СЕЛА, З ЗАРОБІТКУ ПО МІСЦЮ ЇХ РОБОТИ

29 березня 1932 р.

ТЕРМІНОВО ДО ВСІХ
СІЛЬРАД ТА УПОВНОВАЖЕН[ИХ] РВК

1. З одержанням цього чітко виявити недоплатників по всіх податках, після чого за-раз же приступити до примусового стягнення недоплат. Злісних неплатників з куркульсько-заможніх елементів, що приховують майно від продажу або уперто ухиляються від виплати недоплат, притягти до суду.

Для чого на таких осіб в 48 годин з моменту одержання цього винесіть постанову сільради про притягнення до суду, передавши справу для дізнання міліції. Виявити тих неплатників, що виїхали з села на заробітки і передати матеріали тим РВК, на території котрих розташовано підприємство, що на ньому має заробіток неплатник, для стягнен-ня недоплат з зарплатні.

2. Якщо у вас маються недоплатники, з яких не можна стягти недоплати за відсутніс-тю відповідного майна і інших средств, грошей, і цей платник є дійсно неспроможний виплатити борг, то на всіх таких неплатників складіть список за формою, що до цього додається, для скасування недоплат. До списку на скасування недоплат неспроможних платників слід заносити не механічно, а дійсно тих, які не можуть сплатити залишив-шихся недоплат і з них не можна їх стягти, та після певного обслідування цих господарств бригадами. Застерігається, що до цього треба підходити обережно, ні в якому разі не припускати перекручувань, бо якщо до списку на складання недоплат буде зане-сено осіб, з яких мається змога стягти недоплату, винні відповідатимуть за це в судовому порядкові. Складання недоплат провадиться через президію сільради й КНС. Списки з прикладеними до них виписками з протоколу президії сільради та КНС не пізніше 10.ІV.32 р. надіслати до РВК на затвердження в 2-х примірниках.

Звіт про ліквідацію недоплат надіслати РВК не пізніше 10.ІV.32 р.

Голова РВК Гужвій

Зав.райфінвідділом Федоренко

ф.Р-2691, оп.1, спр.59, арк.58. Оригінал.


№ 12
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО МИРОПІЛЬСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ЗАГИБЕЛЬ КОНЕЙ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ КОРМІВ В СЕЛАХ БАСІВКА, ВОЛОДИМИРІВКА,
ЖУРАВКА, БІЛОВОДИ, ЛОКНЯ, МОГРИЦЯ МИРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРИ УСУСПІЛЬНЕННІ ХУДОБИ В С. КРИНИЧНЕ
МИРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 квітня 1932 р.

... Слухали: § 6. Про стан тяглової сили в районі (доп. т. Цимбал).

Ухвалили: 1. Бюро констатує, що стан тяглової сили в районі катастрофічний - заги-бель коней продовжується особливо в сс. Басівка, Володимирівка, Журавка, Біловоди, Локня, Могриця.

2. Партосередки, фракція РСС та керівництво колгоспів не зуміли вжити рекомен-дованих партією заходів, не забезпечили в практиці роботу по оздоровленню коня, допустили розтринькування фуражних фондів ще з осені, не зліквідували знеосібки, чим самим поставили тяглову силу в такий стан.

3. На підставі директив райпарткому та останньої ради секретарів та уповноважених райпарткому бюро пропонує вжити всіх заходів до охорони тяглової сили, виконати точно всі рекомендовані заходи партії, РПК та РВК, уповноваженим під особисту від-повідальність перевірити виконання цієї директиви.

4. Фракції РПК та РКС вжити заходів до форсування переброски фуражу в найбільш загрозливі місця, а також дати вичерпну директиву щодо використання коня до початку весняних робіт.

5. Бюро відмічає, що з боку адміністративно-слідчих органів та органів контролю КК РСІ зовсім мало було приділено уваги щодо реалізації постанов партії в боротьбі за тяглову силу та її готовності до сівби, в наслідок чого була зовсім відсутня боротьба в районі з свідомим знищенням коня - не було контролю над виконанням обов'язкової постанови РВК.

Слухали: § 7. Інформацію т. Іванченка про стан в с. Криничному. Ухвалили: 1. Констатувати, що дійсно усуспільнення корів у Криничанському колго-спі проходило без будь-якої попередньої масової роботи. Керівництво в особі секретаря партосередку тов. Лишенка, він же і голова колгоспу, допустило в роботі усуспільнення голе адміністрування та "ліві закрути". Корів приводили силоміць, забирали прямо з вулиці чи водопою і т. ін.

2. За допущені методи адміністрування, за проявлення цілком свідомо "лівих" заскоків, на які т. Лишенко давно хворів та за які уже ніс неодноразово партстягнення, що привело до викривлення лінії партії в питанні усуспільнення худоби колгоспників та утворення нездорового стану серед самих колгоспників (почали розбирати самовільно усуспільнених корів), т. Лишенка з лав партії виключити та пропонувати фракції РКС зняти з роботи в колгоспі, підібравши відповідну кандидатуру.

3. Тов. Іванченку виїхати терміново в с. Криничне для виконання цієї постанови та налагодження стану в колгоспах. Цю постанову оголосити в пресі.

Голова засідання Сохань

ф.П-14, оп.1, спр.11, арк.71. Оригінал.


№ 13
З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА СУМСЬКОГО МІСЬКОГО ПРОКУРОРА ВОРОБЙОВА
ДО ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПРОКУРОРА ПРО ЗАСУДЖЕННЯ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ
ПО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ С. ГОЛОВАШІВКА СУМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ЗА ЗНУЩАННЯ НАД СЕЛЯНАМИ

5 квітня 1932 р.

Хлібозаготівля: Згідно постанови обласного парткомітету хлібозаготівлю по Сумському району було припинено з 7 березня ц.р. і тому в цій галузі прокуратура теж при-пинила свою діяльність, але ж до нас надійшли матеріали про грубі перекручування лінії партії під час переведення хлібозаготівлі в с. Головашівці. З цього приводу нами було зворушено кримінальну справу, за матеріалами якої встановлюється таке: бригада з м. Сум, що працювала в с. Головашівці по переведенню хлібозаготівлі, застосувала явно незаконних методів примушення контрактантів, членів колгоспу та осіб з куркуль-сько-заможньої частини села виконати завдання по хлібозаготівлі. Нездатчики хліба та контрактанти, як і твердовики підпадали арештам, побоям та іншим видам знущання. Чіткого диференційного підходу до нездатчиків хліба в залежності від їх соцстану не було, бо одним й тим же заходам репресії з боку бригади підпадали і куркульсько-за-можницька частина села, і середняки, і родини червоноармійців, і колгоспники. При-чому, по кількості пошкоджених від чинностей цієї бригади куркульсько-заможницька частина займає менше місце. Так, з пошкоджених по соціальному стану: куркулів - 2, заможних - 6, середняків - 7, членів колгоспу середняків і бідняків - 5, це по хут.Лі-карському Головашівської сільради, а в самому с. Головашівка - куркулів - 3, заможних - 1, колгоспників - 3 та середняків - 2.

Майже зовсім не було проведено в цьому селі масової роботи, що до хлібозаготівлі і, очевидячки, бригада сподівалась виконати своє завдання виключно лише незаконними методами. До цих перекручувань було втягнуто і актив села. Таким чином, по с. Голова-шівці набралось 45 осіб, що були винні в перекручуваннях.

Міськпрокуратура вважала недоцільним судити всіх 45 осіб, а зупинилась лише на тих, які особливо надужили надані їм права і повноваження під час переведення хлібо-заготівлі в цьому селі.

До справи було притягнуто як звинувачуваних громадян Станкевича Д.В., Коробчен-ка В.Е., Денисенка С.А., Лугового В.В., Філіпова І.М. та Мільченка І.К. - всі члени партії.

Звинувачення було пред'явлено в тому, що вони вживали фізичних методів впливу: побоїв, масових арештів, тримання в льохові, коморі з забороною приносити їсти, примушування стояти протягом довгого часу, тримати в руках різні речі, тримати довгий час, не даючи заснути, тримання по декілька годин на морозі, сидіння на снігу та інші заходи, що їх в повній мірі можна характеризувати як заходи катування.

Справу цю було закінчено попереднім слідством 20 березня ц.р., 24-25 березня спра-ву було заслухано нарсудом об'єднаної камери м. Сум в самому місті, за участю місь-кпрокурора. Не дивлячись на те, що справа слухалась в місті, а не на селі, що по своєму характеру вона відноситься до злочинів сільськогосподарчого сектору, під час слухання її зала судових засідань була переповнена людьми як мешканцями самого міста, так і селянами. В процесі судового слідства всі звинувачення, що були пред'явлені притяг-нутим по цієї справі, підтвердилися, і винних було засуджено так: Коробченка до 5-ти років позбавлення волі з поразкою прав на 2 роки, Лугового - до 4-х років позбавлення волі з поразкою прав на 2 роки, Денисенка до 3-х років позбавлення волі з поразкою прав на 2 роки, Філіпова до 3-х років позбавлення волі з поразкою прав на 2 роки, Міль-ченка до 2-х років позбавлення волі з поразкою прав на такий же термін, Станкевича, маючи на увазі його інвалідність (немає ноги) - до 3-х років позбавлення волі умовно.

Копію обвинувального висновку та копію обвинувального вироку було своєчасно надіслано до обласної прокуратури.

Міський прокурор Воробйов

Зав. техбюро Гольфман

ф.Р-802, оп.1, спр.28, арк.5-6. Засвідчена копія.


№ 14
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ЗАХОДИ ПО ЕКОНОМІЇ ХЛІБА В ТРОСТЯНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ЗНЯТТЯ З ПОСТАЧАННЯ ХЛІБОМ ВСІХ ЇДАЛЕНЬ ТА РОДИН, ЩО МАЮТЬ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

20 квітня 1932 р.

Питання про постачання хлібом (доклад. Літвінов, співдокл. Партала, Бугай, Гвоздьов).

В обговоренні брали участь тт. Бичковський, Крамарьов, Придатченко, Кулак, Д'яченко, Герасименко, Шаталов, Олексієнко, Ігнатюк.

Ухвалення:

1. Бюро відмічає, що ціла низка вказівок, які були надані і по відомчій лінії, і з боку районних організацій в галузі економії хліба, не виконані з боку кооперації.

2. Бюро пропонує:

а) Зняти негайно з постачання хлібом всі їдальні в районі;

б) Зняти з постачання хлібом родини всіх робітників і службовців, що мають сільське господарство та зв'язані з ним;

в) Зняти з постачання на підприємствах і радгоспах всіх осіб, що не зв'язані з вироб-ництвом, крім сімей червоноармійців, вчителів;

г) Негайно ще раз перевірити роздачу книжок і їдоків з тим, аби повністю відсіяти всі мертві душі. По лінії РВК видати обов'язкову постанову, що всі особи, які звільня-ються з підприємства, або виїздять в довготерміновий відпуск, повинні здавати хлібні картки. Заборонити директорам підприємств розраховуватись зі звільняємими особа-ми або приймати на роботу без довідок про здачу хлібних книжок;

д) Перевірити припік і вжити заходів проти крадіжки і утайки припіку;

є) Споживчій кооперації вжити негайних заходів проти черг, ввівши продаж хлібу в більшій кількості крамниць;

ж) Всі заходи на підприємствах провести на підставі політично-масової роботи і роз'яснення робітникам.

3. Фракції РКС і МТС негайно зайнятись справою організації колгоспної торгівлі з тим, аби до 5 травня були відкриті крамниці, згідно наданого плану.

4. Скласти комісію в складі: Придатченка, Мащенка і Скринника, якій доручити пе-ревірити всю справу з постачання хліба і доповісти на наступному засіданні бюро.

5. Бюро відмічає абсолютно незадовільний стан постачання мед- і педперсоналу і пропонує фракції РВК разом з МТС добитись регулярного постачання хлібом вчителів і медперсоналу...

Секретар Тростянецького РПК
Ігнатюк

ф.П-38, оп.1, спр.36, арк.27 а-28. Оригінал.


№ 15
ЗАЯВА СЕКРЕТАРЯ ОСЕРЕДКУ ЛКСМУ С. КАШПУРИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРИХОДЬКА ТА СЕКРЕТАРЯ СІЛЬРАДИ ПРОКОПЕНКА ДО ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ
ТА ПЕРЕКРУЧУВАННЯ ПІД ЧАС ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ПО КАШПУРІВСЬКІЙ СІЛЬРАДІ

10 травня 1932 р.

До Політбюро ЦК КП(б)У від секретаря Кашпурівського осередку ЛКСМУ та секре-таря Кашпурівської сільради Роменського району Харківської області.

Ми цим повідомляємо Політбюро ЦК КП(б)У, що на терені Кашпурівської сільради з 1931 р. по цей час творяться такі справи, а саме:

І. Під час виконання хлібозаготівлі 1931 р. тим селянам, що виконали цілком свої хлібні зобов'язання, було доведено іще по одному, а були випадки й по 3 хлібні плани, хоч перед цим доведенням в їх безпідставно забирали хліб (мов у тебе є і достанеш, як заберемо). Наприклад: у мешканців хут. Кашпурового й Різникового: Реви Василя Андр[ійовича], Реви Кіндрата, Реви Петра Андр[ійовича] й Трохима, Халамендика Ан-дрія, Різника Спиридона та багато інших контрактантів, у яких забирали і посівний матеріал.

Робили арешти селян - садовили їх у нетоплене приміщення й держали по 3-5 су-ток, хоч вони свої хлібні плани й виконали. Під час хлібозаготівлі забирали й печений хліб, сухарі. Наприклад, член президії сільради Журенко Семен забрав печений хліб у Педенка Мефодія з хут. Різникового. В час хлібозаготівлі хліб брали без розбору (чи виконав, чи ні), просто заходили до дядька, обшуковували в його господарство й, коли в його було 10 або й менш пудів хліба, то забирали весь, хоч вони й виконали свої хліб-ні зобов'язання й не мали грошових держборгів. Наприклад, Рева Василь Андрійович, Халамендик Андрій Григорович та багато інших, а були випадки, що виганяли з хат й забирали все майно. Наприклад: Назаренко Грицько Каленикович, Штанько Гриць-ко Тр., Штанько Іван Васильович, Карнаух Грицько, Майстренко Наум, Векленко Іван Дмитрович, Юрченко Яків Матв[ійович], Сніжко Федір, Матвієвські і цілий ряд інших господарств, в яких позабирали все майно, хоч і боргів у них не було, й реалізували.

Невідомо, де дів голова сільради Путівець Степан гроші. Наприклад, у Майстренка Наума забрано солому, свині, коноплі, мички, стіл за борги, але його невідомо де дів голова сільради. Так, забрала і перемолотила сільрада урожай із 8 га землі, що належав куркулю Черненкові Йосипові, а в хлібозаготівлю відвезене всього до 12 пуд. із 350 пуд. (приблизно), а решту невідомо де дів голова сільради.

ІІ. Під час 3-ї більшовицької сівби теж не обійшлось без перекручувань. Наприклад, сам замісник голови РВК Юрченко приказав (до посівкампанії) забрати в колгоспників хліб, що вони одержали із колгоспу, й колгоспники зараз голодні. Те зроблено і з тими, що вступили в артіль і привезли посівматеріали, та за наказом т. Юрченка цей хліб був вилучений із колгоспної комори й направлений у хлібозаготівлю. Сам Юрченко прика-зував забирати навіть муку, хто не везе посівматеріалу до загальної комори. Наприклад, голова сільради та Юрченко забрали у Зернюка з хут. Штурківщина останні 6 чи 7 пудів муки, що були на 10 душ сім'ї за те, що той не мав змоги разом привезти посівматеріа-ли. Накладали штрафи по 150-200 й більше карбованців (наприклад, на Карнауха Гри-цька, Потапенка Івана) тоді, коли сільрада не мала права так штрафувати, й актів не затверджували в РВК, а коли й затверджували, то давали брехливі відомості до РВК. Це робив голова сільради Путівець. Штраф стягали за 24 години, примусово забираючи все майно і навіть вигонили з хат.

Так, вигнав з хати голова сільради вночі й забрав усе майно у Зозулі Параски, Зозулі Мар'яни й інших. Забрали все майно, тяглову силу, майно розбазарили. Так, забрали все майно у Карнауха, згідно актів взято на 170 крб. (а штраф накладено 150 крб. і ці невірно).

Багато штрафів накладав сам голова сільради без президії й стягував та привлас-нював собі. Так само багато розпродано майна куркулів за борги, але гроші, вилучені від продажу майна, привласнювались головою сільради, а борги так за куркулями і лічаться й на цей час. Наприклад, Василенко Панас та багато інших уже ліквідованих куркульських господарств іще в 1930 році, а майно їхнє голова сільради, реалізувавши, привласнив собі, бо майно продано без актів, їх голова сільради не оприбутковував. Так він намотав собі велику кількість грошей.

ІІІ. Не краща справа із позикою 3-ї індустрії. Замість того, щоб роз'яснити селянам про значення позики, голова сільради Путівець вчив селян,[тих], що не брали облігацій, садовив у "холодну". Наприклад, Штанька Максима і інших відсилав під арештом у сусідню сільраду, де їх примушували брати [облігації]. Посилали селян у Зарудянську та Погожекриницьку сільради, так іздівались над селянами.

Зараз маються такі селяни, що до цього часу не одержали облігацій із 1928 й до 1931 р., а мають тільки розписки про те, що від їх одержано гроші на позику, а позики не видав голова сільради. Наприклад, Біленко Яків, Біленко Іван Григорович, Штанько Максим, Штанько Федір Григорович, Біленко Федір Григорович, які мають розписки та закріплюючи талони вже по 2 й більше років та гроші вже давно виплатили. Й дехто (як Біленко Федір, Біленко Іван Гр. навіть виграли, але мають тільки закріплюючі талони), а облігацій голова сільради не видав, а привласнив собі, але вони бояться йому нагадува-ти за облігації, щоб не виселив із хати, або просто, щоб не повигонив.

Примітка: 1. Під час хлібозаготівлі хліб у селян забиравсь й без обліку направлявсь до сільради. Обліку злоумишленно не заводив голова сільради та прийомщик Журенко Семен, які хліб розбазарювали й брали собі на харчі. Так, тоді багато хліба розкрадали, бо хліб лежав.

Були хиби в час нараховування сільгоспподатку, де селяни подавали заяви про не-вірне на їх нарахування, то голова сільради ці заяви маринував у себе в сільраді, не над-силаючи до РВК, а коли пройшов термін, то заяви використовували для писання різних справок на чистому боці й за кожну заяву брали по 50 копійок.

Є ще багато грубіших виявів перекручування лінії партії, але це виявить комісія, яку ви в скорому часі надішлете (ми ждемо!). Селяни все знають, але мовчать, бо бояться, щоб голова сільради не "розкуркулив, або твердого завдання не довів".

Бо тут усю роботу масового характеру замінено голим бюрократичним підходом до селян і, навіть, шкідницьким хистом (бо голова сільради бувший дрібний торговець, а брати - жандарі).

На нашу думку слід виділити комісію від:

1. ЦК КП(б)У, обл.[асної] КК РСІ й, виїхавши в с.Кашпури, провести збори селян на хуторах й перевірити всі факти, що ми тут подаємо:

У мішках, на дворі й його ніхто не стеріг, а крім того багато хліба сам Журенко про-давав куркулям таким, як Біленко Федір Григорович та інші. Наприклад, в час, коли проводилась децентралізована заготівля, Журенко продав куркулеві Біленкові Федору Григоровичу 1 пуд 10 фунтів жита, яке в його було залишилось од хлібозаготівлі. Так, поторгувавши селянським хлібом на ринку, Журенко справив собі велосипед за 650 крб. Так само покупили й куркулі собі велосипеди за хліб трудящих селян.

Дякуючи перекручуванню в хлібозаготівлі та підготовці до сівби, ми маємо те, що в нашій сільраді стався ганебний прорив у сівбі, тому, що в селян, що чесно виконували [плани], забрали і посівматеріали (наприклад, Карнаух, Халамендик Андрій Григоро-вич і інші), а тим часом допустили куркулів розбазарить свій хліб. Сам голова сільради говорив: "Хіба ви сіяти думаєте весною!", коли ті говорили, що це посівматеріали забираєте.

Тільки сказати селянам, щоб вони не боялися викривати перекручувань, то вони вам дадуть іще більше фактів і серйозніших перекручувань, що ті робив голова сільради Путівець й по часті члени президії сільради й такі уповноважені РВК, як Гольфельд, Юрченко, Старостенко, Сотніков і інші. Слабо робе й наша райКК РСІ та прокуратура, бо скільки селян не жаліється до їх, то ні РСІ, ні прокуратура не перевірили на місті фак-тів, а вірять, що напише голова сільради, який сам робив перекручування. Прохаємо розслідувати негайно й оздоровити Кашпурівську сільраду.

Секретар осередку ЛКСМУ Приходько Ф.

Секретар сільради Прокопенко

Наша адреса:
Кашпурівська сільрада Роменського району Харківської області.

10.V.32 року.

ф.Р-5934, оп.1, спр.117, арк.1-5. Оригінал. Рукопис.


№ 16
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО АГРОТЕХНІКУМУ

15 травня 1932 р.

Питання:

Доповідь комісії, що обслідувала агротехнікум в справі невиходу учнів на заняття (Допов. т. Бугай).

В обговоренні брали участь тт. Шевченко, Літвінов, Бичковський, Воюцький.

Ухвалення:

1. Директору технікуму т. Шевченку за неналагодження справи з харчуванням учнів винести догану, маючи на увазі, що той був на селі. Доручити КК РСІ накласти стягнен-ня на його замісника Пономаренка (позапартійний).

2. Голову сільпо т. Герасименка за бюрократичне і бездушне відношення до справи харчування учнів зняти з роботи і заборонити на І рік займати відповідальні посади. Зав. їдальні т. Майорській оголосити догану.

3. Попередити фракцію райсоюзу, коли на протязі 3-х днів не буде налагоджена справа харчування учнів, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

4. Відмітить недостатнє керівництво з боку РК КСМ і партосередку с.Тростянця комсомольським осередком агротехнікуму. Пропонувати посилити керівництво, а особли-во політиковиховну роботу серед комсомольців.

5. Пропонувати фракції РВК на протязі 5-ти днів розв'язати питання з матеріально-побутовим забезпеченням учнів агротехнікуму. Попередити керівників місцевої сіль-ради, що за всякі спроби переселення учнів, винні будуть притягнуті до карної відповідальності.

Запропонувати дирекції технікуму організувати свою їдальню з 1 серпня.

Секретар Тростянецького РПК
Ігнатюк

ф.П-38, оп.1, спр.36, арк.38. Оригінал.


№ 17
ПОВІДОМЛЕННЯ ІНСПЕКТОРА ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ДО КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ
НАРОДНОЇ ОСВІТИ, ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ ТА КОНОТОПТОРГУ ПРО НЕПОСТАЧАННЯ ХЛІБА В ТРАВНІ МІСЯЦІ
ДИТЯЧИМ ЗАКЛАДАМ КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ

11 червня 1932 р.

Д[УЖЕ]ТЕРМІНОВО

До облНО,
копія Облпостачу та Конотопторгу

Повідомляємо, що на травень-червень місяць через Конотопторг не одержали нія-ких занаряджень продуктів харчування для дит[ячих] установ та д[итячих] садків. Має-мо наряд за № 2-51 від 14.V.32 р. облвно, не одержано НІЧОГО. Не вважаючи на ряд повідомлень, і до цього часу не одержали по наряду хліба за травень місяць і надалі нема чим годувати дітей, бо грошей, які асигнував НКО, занадто мало, що приведе до великих розтрат, коли продукти харчування купувати на часному ринкові. Ніжинсь-кий ВНО прохає ОблНО та райснаб вплинути через КК РСІ на Конотопторг на негай-не відвантаження занарядження продуктів, щоб покращити умови д[итячих] установ в харчуванні.

Інспектор дош[кільного] вих[овання]
Секретар*

ф.Р-537, оп.1, спр.71, арк.15. Оригінал. Рукопис.


* Підписи під документом нерозбірливі.


№ 18
З ПРОТОКОЛУ ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ БЮРО БУРИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО МАСОВИЙ ВИХІД КОЛГОСПНИКІВ З КОЛГОСПІВ В БУРИНСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ХЛІБА

13 червня 1932 р.

Слушали: Информации с мест о масcовых выходах из колхозов.

Слесарев: П[олковничья] Слобода: В колхозе им. І Мая подано 17 заявлений о выходе. Основные мотивы - нет хлеба. В числе подавших заявления 3 плановика. Большинство имеет много трудодней, не менее 130 на двор. Ссылка на хлеб безосновательна - при проверке большинство хлебом обеспечены. Причины кроются не в хлебе, а в неработос-пособности руководства колхозом. Бедняк затирается от руководства. Правление своей бесхозяйственностью допустило гибель половы. В начале уборочной кампании тут рас-пределение прошло по едоцкому принципу. Лодыри получили хлеб, остались должны колхозу, и это теперь отражается на состоянии колхоза. Выход из колхоза сопровож-дался приостановлением полевых работ, даже не кормился скот. После проведенной с колхозниками массовой работы труд восстановился, но бригады распались. Выходы из колхоза усилились сопровождающейся кулацкой агитацией о том, что "Ворошилов убил Сталина. Земли колхозов 15. VI передаются совхозам - об этом написано даже в газете от 3 числа. Ленина спрятали, и сейчас он убежал".

В колхозе "Украинец" подано заявлений 13. В основном беднота, но не работавшая в прошлом году. Здесь много недовольств на правление, всё время пьянствующее. В остальных артелях села положение благополучное.

Кудин: с. Ч[ернечая] Слобода. По трем колхозам подано 30 заявлений. Все заявле-ния требуют хлеба или исключения. Подавшие о выходе в большинстве действительно нуждаются в хлебе, но к ним примазались лодыри. Выход на работы не приостановлен и даже усилился.

Лисовец: в Чалищевской артели подано 7 заявлений с требованием исключения по причинам отсутствия хлеба. 2 колхозника забрали своих лошадей. Усиленно муссиру-ются слухи о войне, об отборе земли у колхозов и т.д.

Куртов: в с. Бурынь - колхоз "Пар[ижская] коммуна" - подано 25 заявлений. Все не имеют ни одного трудодня. В Шиловском колхозе объявили забастовку мужчины и вернули с работ женщин.

Неизжалий: с. Успенка - в колхозе им. Ленина подано 12 заявлений, все вступившие в колхоз весной этого года. Мотивы выхода - нет хлеба.

Нехороших: с. Олександровка - в колхозе "Красный Октябрь" подано 20 заявлений об исключении или выдаче хлеба. Среди подавших заявления большинство, не имев-ших трудодней и вступивших в этом году.

Гольдман: в с. Михайловка подано 18 заявлений. Часть заявлений основано на отсутствии хлеба, часть - причин не указывает. Среди подавших 2 плановика. Характер-но, что большинство подавших заявления живет как раз в том участке, где проживал бывший председатель артели. Усиленно распространяется агитация, что до 15. VI все должны забрать земли, а то их передадут колхозам.*

В с. Николаевка подано только 3 заявления - 2 основано на хлебе, а один причин не указывает. В остальных колхозах настроение здоровое.**

ф.П-75, оп.1, спр.153, арк.23. Копія.


* Слід читати "совхозам".

** Далі текст обірваний.


№ 19
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ СЕЛЯНИНА Н.І. КОВАЛЯ
ДІЛЬНИЧИМ МІЛІЦІОНЕРОМ РОМЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ МІЛІЦІЇ У СПРАВІ ЗЛОВЖИВАННЯ
ПІД ЧАС ХЛІБОЗАГОТІВЛІ В КАШПУРІВСЬКІЙ СІЛЬРАДІ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2 липня 1932 р.

Народний комісаріат юстиції УСРР
Слідчий окрпрокуратури

Протокол

Допиту свідка, що провадив уч[астковий] м[іліціонер] Роменської райміліції Шульц 2 липня 1932 р.

161 та 165 арт. КПК виконано.

1. Прізвище: Коваль
2. Ім'я та по-батькові: Назар Іванович
3. Вік: 35 р.
4. Осідок: хут. Ковалівщина Кашпурівської сільради
5. Посада, праця, фах, або заняття: хлібороб
6. Соцстан: середняк-твердовик
7. Належність до партії: п[оза] п[артійний]
8. Майновий стан: землі 10 дес, 1 хата, 1 хлів, 1 клуня, 1 кінь
9. Належність до профспілки: ні
10. Освіта: письменний
11. Взаємини з особами, що беруть участь у справі: байдужі
12. Судженість та перебування під слідством: із слів судили в 1931 р. за 58 п. 2 КК, присуд 6 місяців і штрафу 200 крб.

По суті справи пояснив: що 7-го березня 1932 р. мене за невиконання агромінімуму, не доставку насіння було затримано уповноваженим РВК Юрченком і посаджено в хо-лодне помешкання, де я пробув одні сутки, потім 19 березня мене знов затримав той же Юрченко і я просидів у холодному помешканні троє суток, і третій раз числа 26.ІІІ-32 р. мене затримав уповноважений РВК Сотніков і продержал мене 5 суток, а потім мене оштрафували в 100 крб., але я штрафу не платив. Зі мною ще сиділи Коваль Микита і Карнаух Грицько.

Подать не маю більш нічого, протокол мені зачитано і записано з моїх слів вірно, в чім і розписуюсь. Коваль

Допитав уч[астковий] м[іліціонер]
[Шульц]

ф.Р-5934, оп.1, спр.117, арк.104-104 зв. Оригінал. Рукопис.


№ 20
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ПОМІЧНИКА ПРОКУРОРА ПО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ СЕКТОРУ КАЗБАНА
ДО СУМСЬКОГО МІСЬКОГО ПРОКУРОРА ПРО ПЕРЕВІРКУ РОБОТИ СТЕПАНІВСЬКОЇ, ПІДЛІСНІВСЬКОЇ,
НОВОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАД СУМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ФАКТИ
ГОЛОДУВАННЯ РОДИНИ БІДНЯКА БОНДАРЕНКА В ХУТ. КРИНИЧНОМУ НОВОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ

8 липня 1932 р.

Виконуючи Ваше розпорядження від 5.VII ц.р., я відправився до Степанівської, Підліснівської та Новомихайлівської сільрад для переведення роз'яснювальної роботи про революційну законність, поруч з цим - перевірка підготовки до збиральної кампанії та прийому населення зі скаргами та інші питання.

Підліснівський колгосп ім. Будьоного почав переводити роботу по збиральній кампанії, як-то уборка сіна. Останніми числами червня місяця уборка сіна проходить незадовільними темпами, а поруч з уборкою сіна колгосп почав готуватися до збирання врожаю, як-то: переводиться ремонтування потрібних сільсько-господарчих машин, готування приміщень, безтарної перевозки зерна та мішкотари, якими забезпечено колгосп неповністю. Заяв про вихід з колгоспу, а також про повернення коней не надходить. Свавільного розбору теж немає. Затримка в несвоєчасній уборці сіна, безумовно, відіб'ється на зборі врожаю, а це можна пояснити відсутністю достатньої кількості продуктів харчування для колгоспників, а звідціль, як наслідок, частина колгоспників переключилася на роботи в радгоспи, а частина зовсім відмовилась ходити працювати в колгосп. Останніми днями є пожвавлення виходу на роботу, тому що колгосп скосив 10 га жита і, в першу чергу, як про те заявив голова колгоспу, будуть забезпечувати колгоспників, які працюють. Серед деяких колгоспників є настрій, що косити будуть індивідуально, але цей настрій поки що розсасується силами активу. Керівники колгоспу, на мій погляд, відповідають своєму призначенню, як голова колгоспу, а також і секретар ячейки. По бригадам ведеться повсякденно роз'яснювальна робота. Голова сільради в роботі слабий і це пояснити можна тим, що він всього лише 1 місяць, як призначений на цю посаду і мало орієнтується в роботі, але витриманий, як член партії. Є випадок, що на терені Підліснівської сільради в хут. Добровільному сім'я засудженого твердовика Коржова Грицька, опісля того, як господарство продано за вироком судовим виконавцем, сім'я, яка складається із 6 душ дітей та жінки, свавільно зайняли раніш належне їм помешкання. Жінка цього засудженого Коржова почала

5.VII косити жито, але головою сільради була затримана. Голова, а також і участковий інспектор міліції звернулись за порадою, що з нею робити. Мною дано відповідь, що коли господарство Коржова позбавлено землі, землекористування за постановою президії сільради та затверджено президією міськради з визначенням і на озимий посів, то її слід притягнути до відповідальності за арт.154 КК, як за самоправство, а коли цього нема, то складеного сільрадою акта на Коржову належить прилучити до наряду з відповідною поміткою. Поруч з цим перевірена справа сільради в галузі штрафної політики, де виявлено, що прислані адмінвідділом постанови: за № 66 від 16 січня 1932 р. на гр. Чернякова Олександра Сільвестровича за забій худоби, якого підвергнуто на 3 крб. штрафу, за соцстаном - бідняк, лежить без руху, а також за № 81 від 27 січня 1932 р. на гр. Кравченка Степана Яковлевича за самогоноваріння, підвергнуто штрафу на 20 крб., який за соцстаном - середняк. Реченці, які передбачені адмін. кодексом арт. 60, давно пройшли. З приводу цього проінструктовано голову сільради, а також ознайомлено з поділом 3-м розділу І-го адмін.кодексу, починаючи з арт.44 до 72. Ось на початку інструктажу голова сільради заявив, що він зовсім не знав, що це за постанова та навіть не чув, як вони й ким виконуються. Там на місці дана порада, що цю галузь роботи повинна виконувати адмінсекція сільради, виділивши з числа членів адмінсекції відповідну за цю роботу особу. Касова книга при сільраді, як заявив секретар, хоча і перевіряється бухгалтером міськради Філіповим кожен місяць, але в ній дуже багато всяких помарок та багато місць поперекреслювано з надписами, і це свідчить за те, що цей бухгалтер міськради лише формально проводить свою роботу, не даючи ніяких належних вказівок для виправлення тих недоліків, які є в грошовій книзі, а цим самим не привчає сільський апарат до порядку переведення відчитності, а тому у Підліснівці [розповсюджують] вигадки, що грошові документи знайдені в дворі (заведена справа на них).

[Інформацію] по невиконаним постановам, а також і по керівництву бухгалтером міськради потрібно довести до відому начальника Сумміськміліції для відміни постанов, а також голові міськради для прийняття відповідних заходів щодо пожвавлення роботи та інструктажу секретарів сільрад в частині переведення звітності.

Село Новомихайлівка: Колгоспу, як самостійного на терені сільради немає. Хутора, які по територіальності припадають до Новомихайлівської сільради, а колгоспно підпорядковані до колгоспу "Радянське село" та до колгоспу ім. Будьоного. Та й сама територія сільради є занадто незначна. [Її], на мою думку, потрібно розформувати та приєднати частково до Підліснівської, а частково до Чернецько-Вільмівської сільради, і це дасть позитивні наслідки стосовно керівництва, яке буде скупчено як по колгоспній, так і по адміністративній системі керування.[Коли я] прибув до с.Новомихайлівка о 5 годині вечора, 6 липня, мені було доложено нотаріусом т. Бреславцем, який там перебував по переведенню роботи, дорученої Вами, а також головою сільради т. Веревкою, що на терені Новомихайлівської сільради, на хут. Криничному, сім'я бідняка-активіста Бондаренка зовсім перебуває в занадто тяжкому стані, зовсім голодує та пухне, а також і те, що Бондаренко, коли його сімейство обслідував голова сільради т. Бреславець, заявив, з плачем, що коли б він мав хліб, то поправився б і з великим бажанням працював би в колгоспі. Поруч з цим заявили, що секретар комсомольської ячейки, замість того, щоб мобілізувати масу на роботу за своєчасне переведення господарчо-політичних кампаній, їздив по хліб і не був на селі декілька днів та що в цього секретаря комсомольського осередку є дома біля 4 пудів муки. Не надання відповідних вказівок по заявленому та неприйняття заходів - це не роля представника прокуратури, а тому я примушений був до швидкого реагування визвати секретаря комсомольської ячейки, з яким добалакався в напрямку тому, що він із наявної в себе муки негайно дає голові сільради ? пуда, які голова сільради [передав] на допомогу сімейству Бондаренка, а також голова сільради взяв на себе обов'язок цю муку через декілька днів повернути секретарю комсомольсь-кого осередку. Одночасно запропоновано голові сільради вишукати на місці кошти для придбання молока, тому що в цьому сімействі є мала дитина, що кормиться матір'ю. Поруч з цим головою сільради сповіщено, що крім Бондаренка є ще декілька сімейств, які теж потребують на допомогу, але на це питання пораджено поставити терміново доповідь перед головою міськради з проханням надання термінової допомоги.

За час з 1 січня 1932 р. по Новомихайлівській сільраді штрафів сільрадою, а також і адмінвідділом не накладалося.

Село Степанівка. Підготовка до збиральної кампанії, а також до вборки сіна і бо-ротьба зі шкідниками проходить кепсько. Навколо цих робіт не мобілізована маса, при початку уборки сіна колгоспники відмовлялися іти косити, вимагаючи, щоб їм нада-ли право вбирати сіно з половини. На 6 липня ця галузь роботи пожвавлена, але не-достатня. Машини, які потрібні для збиральної кампанії, не цілком відремонтовано. За планом будівництва по колгоспу на 1932 р. майже нічого не робиться, помешкання для засипки врожаю не підготовлені. Птахоферма, яка повинна будуватися за планом 1932 р., не будується. Спостерігається неуважне ставлення керівників до покладених на них обов'язків по с. Степанівці, що відмічалося декілька раз і раніше. Але слід за-значати, що 6.VII до с. Степанівка для допомоги по обробці буряку повинно рівно о 2-й годині дня прибути допризовників 500 чоловік, про що, як голові сільради, так і голові колгоспу відомо стало ще з 5 липня. Замість того, щоб організувати придбання сапок на 500 чоловік і перевірити їх готовність, заготовлено лише 350 штук. 6 липня о 10-й годині ранку голова колгоспу, а також голова сільради уже зібралися в м.Суми на нараду, яку міськпартком викликав рівно на 6 годину вечора. Не турбуючись про розміщення допризовників по квартирам або по відповідним помешканням, голова сільради зробив лише розпорядження секретарю сільради про те, що коли приїдуть допризовники, то треба їх розмістити в клубі та школі і, в свою чергу, голова колгоспу повинен був потурбуватися про харчування, але він заспокоївся на тім, що в нього є 18 пуд. хліба, якого вистачить рівно на 2 дні. Ось з приводу цього, як мною, а також і директором МТС Ковалем, який перебував в той час в с. Степанівці, поставлено на вид про їх безвідповідальне ставлення не лише до зустрічі та забезпечення допризовників, а й взагалі до переведення господарчої кампанії. Директором МТС було також зроблене запрет виїздити до Сум до вечора.

За весь час з моменту видання постанови ЦК ВКП(б) про наявність випадків приму-сового усуспільнення рогатої худоби по колгоспу "Гігант" розібрано корів колгоспника-ми - 5 штук, яких по лінії колгоспу було забрано для виконання плану по м'ясозаготівлі. Серед колгоспників, що розбирали корів, є член міськради Афанасенко Іван Павлович. Корови в цих колгоспників відібрані та поставлені на стайні. Також взяті [корови] од-ноосібним сектором 9-ма господарствами. Ці корови знаходяться в індивідуальному користуванні. В числі одноосібників, що забрали корів, є дві сім'ї, члени яких перебува-ють в лавах Червоної Армії, а саме: Шевченка Петра Семеновича та Євтушенка Євмена. Таким чином, на сьогоднішній день одноосібним сектором по с. Степанівці розібрано 9 корів, і справи міліцією за самоправство заведені не були, а також і сільрада не вжи-вала ніяких заходів щодо повернення їх на стайню колгоспу, оскільки взамін їх колго-сп відправив в план м'ясозаготівлі своїх корів. Мною були через сільраду визвані од-ноосібники, що розібрали корів, і запропоновано корів поставити, а потім порушити клопотання через відповідні організації про повернення корів, а в разі неповернення одноосібниками корів, зроблено розпорядження уч. інспектору міліції завести справи для притягнення їх до відповідальності. По Степанівській сільраді на хут. Червоному є випадок, де сім'я Жуленка Тимофія, засудженого за невиконання плану хлібозаготівлі, живе в своєму будинку, хоча той будинок й продано з торгів судовим виконавцем. Сам Жуленко від відбуття міри соцзахисту зник.

По всім колгоспам на лани гній не вивозився, а з цього, як наслідок, боротьба за підвищення врожаю не ведеться. Живого інструктажу з боку райколгоспспілки не ве-деться і один лише раз надсилаються формули та різного роду листування. Завіз товару на село недостатній і не відповідає вимогам споживачів за своїм асортиментом. Міс-тки, дороги, а також і пожежні обози перебувають в занадто загрозливому стані. По цьому питанню слід поставити до відому міськради та райколгоспспілки для вжиття належних заходів. Одночасно слід відмітити, що в Степанівському колгоспі є коні, які зимою в часи недостатнього корму мали ліпший вигляд, чим тепер. Цих коней забрано на роз'їздну конюшню до колгоспу, де коні похудали.

Я вважаю, що керівників в с. Степанівці надалі залишати не можна, бо їхнє ставлення до виконання покладених на них обов'язків є надзвичайно злочинне, про що ще раз свідчить той факт, що 7 липня рівно о 8-й годині 30 хвилин утра голова колгоспу ще в своїй квартирі та агроном в цей час спокійно собі сидить біля правління колгоспу та курить, а голова сільради ще теж не з'явився до сільради. Таке ставлення з боку цих керівників місцевої влади припускається в той час, коли потрібно напружити всі зусилля для своєчасного переведення великого значення господарчих кампаній.

Матеріали по обстеженню штрафної політики по Степанівській сільраді будуть надіслані додатково.

Пом. прокурора по сільгоспсектору
Казбан

ф.Р-802, оп.1, спр.28, арк.42-45. Оригінал.


№ 21
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ШОСТКИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

14 липня 1932 р.

Слухали:

§ І. Про ціни на громадське харчування (допов. Пружанський, Савицький).

Ухвалили:

1. Беручи до уваги, що з початку червня місяця 1932 р. завіз продуктів по централі-зованому фонду для Громхарчу дорівнює лише 33 %, а решту продуктів необхідно заку-пати на базарі, існуюча вартість денного харчування з 4-х блюд, а саме:
по особовому списку, по 1 списку, 2 списку, 3 списку - 1 крб., студентам - 96 коп., ІТР - 2 крб. 60 коп. та дієтхарчування - 2 крб. 80 коп. дала Громхарчу на червень місяць збитку орієнтовно 30 000 крб. по кухні та взагалі по Громхарчу до 15 000 крб. (підсобні ком. підприємства покривають частково збиток кухні), - бюро РПК вважає за необхідне з [липня] 1932 р. ввести такі ціни:

По особовому списку - 1 крб. 25 коп.
По І списку - 1 крб. 35 коп.
По ІІ списку - 1 крб. 65 коп.
По ІІІ списку - 1 крб. 80 коп.
Студенти інституту та технікуму - 1 крб. 15 коп.
Дієтхарчування - 3 крб. 25 коп.
ІТР - 3 крб.25 коп.

При чому зазначені ціни ввести лише на липень місяць, запропонувавши Громхарчу до кінця липня остаточно зкалькулювати собівартість обідів. Одноразово з підвищенням цін вжити всіх заходів щодо покращання якості продукції.

2. Запропонувати партійним та профорганізаціям провести масову роз'яснюючу роботу серед робітників підприємств, а господарникам ввести дотацію на особо відстаючі групи робітників по зарплатні.

3. Громхарчу негайно організувати відділ постачання та широко розгорнути роботу по дец[ентралізованим] заготівлям, охопивши не лише район Шостки, а й прикріплені райони, як-то: Новгород-Сіверський, Середина-Буда та Понорниця.

4. Повністю забезпечити виконання накреслених планів по розведенню кролів, від-годівлі свиней тощо. Запропонувати господарникам заводу № 9, фабрики № 6 та Індо-буду забезпечити будівництво кролятників та свинарників протягом липня місяця, а дирекції Громхарчу придбати розплідматеріал.

6. За формально злочинне ставлення щодо переведення в життя націнок на громхар-чування тт. Павленку, Коваленку, Кузьміну та Капельсону оголосити догану.

7. Відмітити формальне ставлення з боку т. Савицького в переведенні в життя дирек-тив центру.

8. Доручити т. Савицькому перевірити невидачу обідів робітникам Індобуду та вин-них притягнути до відповідальності…

Секретар РПК Ананченко

ф.П-25, оп.1, спр.24, арк.19-20. Оригінал.


№ 22
З ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ТА КАНДИДАТІВ КП(б)У ОСЕРЕДКУ ХУТ. ЧЕРНЕЦЬ-ВІЛЬМІВСЬКИЙ
СУМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НЕРЕАЛЬНІСТЬ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ 1932 Р.
ТА УЧАСТЬ КОМУНІСТІВ В ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

27 липня 1932 р.

... 2. Слухали: Обговорення та прийом плану хлібозаготовки для Чернецько-Віль-мівської сільради на 1932 р. (Доп. Перепелів).

Ухвалили:

2. План хлібозаготівлі прийнять на 1932 р. в кількості 5937 ц. Але одночасно збори відмічають, що план проти минулого року з'являється збільшеним на _______ ц*, також не взято до уваги при доведенні плану до сільради та колгоспу акта на пошкодження градом посівів жита, ячменя, гречки, проса, пшениці озимої і ін., що на велику кількість повинно знизити плана хлібозаготівлі. Зважаючи на те, що зроблений пробний умолот свідчить про те, що фактичний валовий збір хліба має велике розходження з виявленим комісією, це все веде до поменшення плану хлібозаготівлі 1932 р. Бо й в минулому році хлібозаготівля виконувалася напружено, з приводу чого довелось вивезти всі посівні, страхові, харчові та фуражні фонди. А тому збори поручають голові сільради Глущенку, голові артілі Мазному та секретарю партосередку Дроздову прохати МПК, міськраду та МТС зробити зниження плану згідно підставам, які маються.

Доручити комуністам через організацію КНС, правління колгоспу, сільраду добити-ся обговорення та прийомки плану. За переведення зборів покласти[відповідальність]: по комсомолу на т. Ольшанського, по КНС та бідняцькій групі - т.Дроздова, засіданню президії та пленуму сільради - т. Глущенко, засіданню артілі - т. Мазного.

Всім комуністам згідно [рішення] попередніх зборів повести культурно-масо-ву роботу в напрямку проробки постанов ЦК партії та РНК про хлібозаготівлю та м'ясозаготівлю, розгортання колгоспної торгівлі, уборочну кампанію. Поруч цього ор-ганізувати масу на виконання постанови МПК та партосередку про переведення планів хлібозаготівлі на 1932 р. Доручити секретарю та сільраді підібрати кандидатури до ко-місії по хлібозаготівлі, які рекомендувати на пленумі сільради.

Комуністи повинні допомагати в скликанні зборів КНС, пленуму сільради, зборів ЛКСМ та іншим, мобілізуючи на це найбільш активних колгоспників та колгоспниць.

Голова зборів Мазний

Секретар Глущенка

ф.Р-1376, оп.1, спр.2, арк.213-214. Оригінал. Рукопис.


* Так в документі.


№ 23
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СУВОРОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИДАЧЕЮ
ХЛІБНИХ АВАНСІВ ТІЛЬКИ ПРАЦЮЮЧИМ КОЛГОСПНИКАМ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НЕ БІЛЬШЕ 300 Г НА ТРУДОДЕНЬ

29 липня 1932 р.

... 375. Питання:

План по хлібозаготівлі (Кулак).

В обговоренні брали участь тт. Шаталов, Крамаренко, Сібель, Сліпуха, Придатченко, Вовченко, Тарасенко, Цезарьов. Ухвалили:

1. Розверстати план хлібозаготівлі по району 14067 т, з них: пшениці 1710 т, жита 4400 т затвердити, по колгоспному сектору 10268 т, з них: пшениці 3873 т, жита - 2524 т, по одноосібному сектору - 3799 т, з них: пшениці - 837 т, жита - 1876 т.

2. Пропонувати фракції РКС та дирекції МТС негайно дати на місця відповідну директиву про видачу натуральних авансів хлібом, встановити не більше 300 г на трудодень в середньому по району, зробити диференційований підхід до кожної артілі окремо.

3. Пропонувати сільпартосередкам та уповноваженим РПК прослідкувати на місцях за видачею авансів та ні в якому разі не припускати видачі авансів на їдоків. В першу чергу, хлібний аванс повинен видаватись працюючим колгоспникам на польових робо-тах, зокрема, на обробці цукрового буряку.

4. Категорично заборонити видачу хліба більш 15 % від обмолоту, пропонувати бюро сільпартосередків та уповноваженим РПК встановити повсякденне контролюван-ня за цим.

5. Враховуючи важливість в прискоренні видачі хлібних авансів, пропонувати фрак-ціям РВК, МТС та РКС мобілізувати з апаратів відповідну кількість рахівничого апарату та негайно надіслати до колгоспів для допомоги нарахування хлібних авансів.

6. Пропонувати під особисту відповідальність т. Кучковського провести нарахування здачі хліба по контрактації по одноосібному сектору не пізніше 5.VІІІ.

7. Для виконання твердих завдань по хлібозаготівлі встановити такі сроки: озимі та ранні ярі культури до 10.VIII, пізні - до 25. VIII-32 р.

8. Пропонувати партосередкам та уповноваженим РПК розгорнути поруч з видачею хлібних авансів здавання хліба державі, нещадну боротьбу з проявами куркульських споживацьких настроїв (з початку - собі, а потім - державі).

9. Пропонувати редакції "Соціалістична праця" систематично висвітлювати хід хлібозаготівлі в районній газеті, організувати соцзмагання на дострокове виконання наданих планів.

10. Доручити агітмасвідділу додатково мобілізувати партактив в кількості 30 чоловік та негайно надіслати на села для переведення масово-політичної роботи по прийняттю планів хлібозаготівлі.

11. Пропонувати т. Кучковському під його особисту відповідальність налагодити роботи по прийомці хліба...

Секретар Тростянецького РПК
Ігнатюк

ф.П-38, оп.1, спр.36, арк.59. Оригінал.


№ 24
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ МАЛОБУБНІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ
ВЕЛИКОБУБНІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НЕРЕАЛЬНІСТЬ ПЛАНУ
ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА 1932 Р.

31 липня 1932 р.

Слухали:

1. Інф [ормацію] про прийняття плану хлібозаготівлі, що наданий від РВК (доповідь т. Страшінського).

Висловились:

1. Кисленко Гр. В. В частині виконання посівкампанії 1932 р., я, голова сільради, участував в комісії по огляду урожайності з агрономами, з головами колгоспів, з голо-вою РЗВ т. Шавіпа. Але в нарахуванні хлібозаготівлі на колгосп від РВК[план] наданий невірно, а тому прохаємо підняти клопотання перед РВК, аби на колгосп план змен-шить, а загального плану сільраді не зменшувати ні в якому разі.

2. Олексієнко Й.Х., голова колгоспу ім. Братоша. План, наданий на артіль, нереальний.

Постановили: Заслухавши доповідь вище згаданих громадян, президія сільради констатує в слідуючому: до плану виконання хлібозаготівель приступить і виконувати, але поряд з тим піднімати клопотання перед РВК та перед РЗВ про те, аби план хлібо-заготівлі був зменшений. Для фактичного виявлення врожайності по Малобубнівській сільраді вислати комісію. Хліб твердоздавців з 1.VIII.1932 р. взяти на облік для того, аби запобігти розбазарюванню хліба та довести тверде завдання твердоздавцям.

Голова засідання Кисленко

Присутні Олексієнко
Юрченко

ф.Р-6040, оп.1, спр.83, арк.31 зв.-32. Оригінал. Рукопис.


№ 25
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА УПОВНОВАЖЕНОГО ПО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ М. ОЛІЙНИКА
БУРИНСЬКОМУ РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ЗАХОДИ ПО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ТА ПРОТИДІЮ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
ЧЕРЕЗ ЗАГРОЗУ ГОЛОДУ СЕЛЯН С. НОВА ОЛЕКСАНДРІВКА БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 липня 1932 р.

Про хлібозаготівлю по Новоолександрівській сільраді
за 28-29 та 30 липня

28.VII Проведено партійні та комсомольські збори:

а) обговорили план хлібозаготівлі,
б) [мобілізували] партійні та комсомольські сили та намітили план дій.

29. VII Проведено пленум сільради:

а) обговорили план хлібозаготівлі,
б) виділили комісію сприяння,
в) виділили твердоздатчиків.

30. VII Проведено засідання правління колгоспу:

а) обговорено план хлібозаготівлі,
б) прийнято термін виконання до 20 вересня,
в) про організацію червоної валки, де рішили 31.VII вислати червону валку в 20 підвід,
г) виділення відповідального члена правління за хлібозаготівлю,
д) розбивка сил для проведення зборів по бригадах.

Проведення зборів по бригадах:

а) із 3-х бригад відбулися лише в одній бригаді.

Збори контрактантів:

а) не відбулися через неявку на збори ні одного.

На 31. VII призначено:

1) відрядження червоної валки в 20 підвід,
2) на 12 год. дня збори одноосібників,
3 год. збори контрактантів,
7 год. вечора - жіночі збори всього села.

Активність села і настрій "активу":

1) крім голови сільради т. Скорого ні жоден із комуністів і комсомольців та членів сільрад і членів правління не виступив за здійснення плану - обмежилися мовчанкою, або огранічувалися подачею запитань. Малися виступи і куркульського змісту з боку члена правління Пурдаса Петра (машиніста коло молотарки), що викрикував за нереальність плану й, виступаючи 3 рази, наводив на те, що "треба колоски збирати, а не робить і то буде вірно, бо все рівно колгосп мусить розпастися".

2) "Ми, передовики, не можемо вести масу далі" (цей вираз підхопили, дехто [говорив]: "Правильно").

3) "Хай уряд не смотре на нас, як на врагів, ми віддали весною останні 100 пудів овса, а тепер коні дохнуть і пристають - коні негодні, чим годувати!? Нас чекає голод: хай РВК негайно клопоче перед урядом про зниження плану на 50 %, а не Ви думаєте збирати іще й жіночі збори!! Та ставить такий жахливий вопрос і т.д."

Ця агітація Пурдаса дала свої наслідки, коли я провадив збори в бригаді біля молотарки (там уже Пурдас не виступав). Але зате виступали жінки-колгоспниці з криком: "Дайте вперідь на год хліба нам, а потім беріть", "Ми самі добровільно розберемо увесь хліб, а недопустимо себе голодати - годі вам вірить" і т.д.

Характерно те, що коло молотарки багато зерна і вівса пополам з половою з-під мундштука залишається несортированим і його возять прямо на конюшню. Але, коли я звернув увагу на це члена правління, то жінки знов "завопили": "А коням дохнуть!".

Висновок: с. Нову Олександрівку треба посилить комуністами, особливо, провід в правлінні колгоспу, а перевод т. Скорого (голови сільради) в с. Попову Слободу ще дужче послабить боротьбу з проявами куркульських дій в колгоспі.

Уповноважений РПК
М. Олійник

P.S.: Правлінням колгоспу роздано уже 150 ц авансом жита колгоспникам у розра-хунку 0,6 кг на трудодень.

ф.Р-2303, оп.1, спр.26, арк.1-1зв. Оригінал. Рукопис.


№ 26
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "ЧЕРВОНА АРМІЯ"
С. ГАРБАРІ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НЕРЕАЛЬНІСТЬ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА 1932 Р.

3 серпня 1932 р.

…Присутні: Крючко З.Г., Ярошенко Г.С., Дремлюга М.С.,Клисенко Т.Ф., Солимаш-ка М.С., Труфаненко І.В., Солимашка І.С.,Ольховик О.Н., представник від міськради т. Продан,
ревкомісія Солимашка А.М., Моргун І.П., Крамаренко Г.В., Клисенко П.Ф.

Слухали:

1) Доповідь представника міськради т. Продана про прийняття плану хлібозаготівлі.

Виступали в обговоренності:

Дремлюга М.С. зазначив,[що]урожай хліба плохий, плана прийнять цілком не можна, як план прийнять, так його надо і виконать, тоді народ зостанеться голодний, за що прийдеться відповідать перед масою.

Ярошенко Г.С. - план хлібозаготівлі дуже великий і прийняти не можна.

Ольховик Олек. Ник. зазначив: план хлібозаготівлі непосильний і його нужно обговорить не на засіданні правління, а на загальних зборах. Додав - індивідуальний сектор везе до млина два-три мішки, а колгоспник два-три пуди, індивідуальний сектор живе значно лучше.

Солимашка А.М. - бажається, щоб були норми хліба на трудодень.

На запитання т. Ольховика: "Чи будуть задоволені члени колгоспу хлібом, як при-йнять та виконать намічений план хлібозаготівлі ?" Крючко З.Г. відповів: "Ні, не будуть".

Ухвалили:

Зафіксувати резолюцію, предложену уповноваженим т. Проданом:

"План хлібозаготівлі 1932 р. в кількості 680 ц визначити за реальний і ствердить. План виконання вивозу хліба державі закінчити разом з закінченням молотьби і ні в якому разі не пізніше 1-го жовтня. Для успішного виконання плану утворити постійну бригаду та відповідальних за бригаду Труфаненка І.В. та Ярошенка Г.С., яким доручити оптимальність, чітку і якісну роботу в своєчасній здачі державі хліба.

Доручити т. Труфаненку під його відповідальність провести затвердження плана на бригаді. Виконання плану хлібозаготівлі по індивідуальному сектору покласти на бригадирів.

Вести рішучу боротьбу з потерями, ні жодного зерна поза колективною коморою, одночасно вести рішучу боротьбу з куркульською агітацією по зриву плану. Викликати Ворожбянську сільраду на соцзмагання, підтримати по всіх пунктах соцугоду.

6 серпня - 12-річчя Червоної Армії - визначити червоним вивозом сіна, для чого доручити голові правління організувати червону валку в 10 підвід.

Одночасно з молотьбою провадити отбір лучшого зерна для засипки на насіння".

Усі перечислені в заголовці комісії за виключенням голови колгоспу т.Крючка з предложенням Продана про прийняття плана хлібозаготівлі в кількості 680 ц не зго-дились та ухвалили: план хлібозаготівлі в кількості 680 ц рахувати непосильним через те, що по орієнтовному розрахунку валовий збір всіх зернокультур передбачено бути 982,83 ц тільки, а тому прохати Лебединський РВК про перегляд та зменшення наданого плану хлібозаготівлі.

Голова Крючко

Секретар Клисенко

ф.Р-2711, оп.1, спр.23, арк.77-78. Оригінал. Рукопис.


№ 27
ОБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА БУРИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"ПРО ПОРЯДОК РЕГУЛЮВАННЯ ПОМЕЛУ ЗЕРНА НА МЛИНАХ"

7 серпня 1932 р.

З метою регулювання помолу зерна на сільськогосподарських млинах, керуючись розпорядженням уповноваженого комітету заготівель при Раді праці й оборони по Харківській області від 3. VIIІ-32 р. за № 001/363, Буринський райвиконком постановляє встановити такий порядок помолу зерна на млинах, а саме:

1. Помол зерна провадити виключно за довідками (дозволами) від сільських рад в кожному окремому випадкові.

2. Заборонити власникам та орендарям млинів приймати на помол зерно без дозволу сільради в кожному окремому випадкові.

3. Сільради видають довідки (дозвіл) безкоштовно лише колгоспникам в розмірі не більше 20 кг продкультур (пшениця і жито) та одноосібникам, що акуратно виконують свої зобов'язання по хлібозаготівлі, в розмірі не більш 16 кг продкультур на їдця в місяць.

Примітка: Указані в пункті 3 цієї постанови норми перемолу на їдця в місяць зали-шається аж до повного виконання державного плану хлібозаготівель.

4. Суворо забороняється передача довідок (дозволів), виданих сільрадами на помол зерна одна другій особі.

5. За порушення цієї постанови винні приватні громадяни притягуються в адмінпорядкові до штрафу в розмірі до 100 крб., а керівники установ та організацій, а також службові особи притягуються до кримінальної відповідальності за відповідними артикулами Кар[ного] Код[ексу] УСРР.

6. Догляд за виконанням цього покладається на органи міліції, сільради та райзаготвідділи РВК.

7. Ця постанова затверджена на президії РВК 7.VIII. 32 р. по протоколу №32/23 і набуває своєї чинності зі дня її оголошення. Ця постанова дійсна аж до її відміни.

Голова РВК Неїзжалий

Секретар Рябенко

ф.Р-2303, оп.1, спр.12, арк.244. Оригінал.


№ 28
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ПОСТАЧАННЯ ХАРЧОВИМИ РЕСУРСАМИ КЕРІВНОГО СКЛАДУ
СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 серпня 1932 р.

Закрита частина

... Слухали: 17. Про постачання робітників та службовців району (т.Чикирис).

Висловились: тт. Каменецький, Мессарош, Ординський.

Ухвалили:

Відмічаючи незадовільний стан постачання кер[івного] складу, вчительства, міліції, медперсоналу та фахівців, що сталося в наслідок невмілого використовування місцевих харчових ресурсів з боку постачальників (Райпостач, РСС та МТС), та нерегулярне постачання груп, які знаходяться на централізованому постачанні бюро, РПК ухвалює:

1. Ствердити остаточно список керуючого складу (20 основних робітників та 30 утриманців), заборонивши без дозволу бюро припускати які б то не було зміни.

2. Райпостачвідділу та РСС протягом п'яти днів остаточно з'ясувати контингент осіб, які повинні постачатись за рахунок місцевих ресурсів.

Секретар РПК Каменецький

ф.П-33, оп.1, спр.211, арк.37. Оригінал.


№ 29
ЛИСТ КОНОТОПСЬКОГО ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ТОРГІВЛІ КИЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНЕ ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ ДИТЯЧИХ УСТАНОВ ТА ІНВАЛІДНИХ БУДИНКІВ
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 серпня 1932 р.

Облснабу г. Києва
Копия: Обл.РКИ г. Киев
ОблКНО г. Киев
Облсоцзабез г. Киев
Укрторг г. Харьков
РКИ г. Конотоп

Несмотря на постановление Наркомснаба СССР от 8.VII.32 г. за №550/60 о своевре-менном и бесперебойном снабжении закрытых учреждений, вышестоящие организа-ции задерживают высылку нарядов и отгрузку продуктов, как это имело место в июле месяце 1932 г. Наряды были получены с большим опозданием, т.е. 30. VII. Несмотря на наши неоднократные напоминания органам, ведающим распределением продуктов за-крытых учреждений, получена только мука для домов инвалидов 3150 кг 5.VIIІ и крупа с Киевской крупорушки для детских учреждений в количестве 1120 кг с недопогрузкой 314 кг (норма 1434).

Детучреждения наряды на муку до сих пор не получили, мясо частично получено Конотопским детинтернатом. Остальные детучреждения мяса за июль не получили. Укрмясо поставило н[ас] в известность, что не может выполнить нарядов за отсутствием мяса. Нас буквально засыпают запросами с мест о причинах несвоевременной отгрузки и сигнализируют об угрожающем положении в некоторых снабжаемых нами учреждениях.

Домами инвалидов не получено за июль ни одного наряда за исключением наряда на муку, который уже реализован.

Просим все вышеуказанные организации принять соответствующие меры к скорей-шей и своевременной отгрузке продуктов поставщиками и высылке муки, дабы дать нам возможность удовлетворить требование снабжаемых закрытых учреждений.

Конотопторг Манойленко
Вижинский

ф.Р-4538, оп.1, спр.71, арк.14. Оригінал.


№ 30
ЛИСТ ІНСПЕКТОРА РОМЕНСЬКОЇ КОМІСІЇ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА БОЙКА
ДО КИЇВСЬКОГО ОБЛЗДОРОВВІДДІЛУ ПРО НЕДОСТАТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ
НА УТРИМАННЯ РОМЕНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПІДКИДЬКІВ

10 серпня 1932 р.

До облздороввідділу (групі ОХМАДІТу)

Звертаюсь до Вас в такій справі:

Роменський дитячий будинок розрахован на 40 дітей, з них 20 на патронаті й 20 в будинку, але з березня місяця є великий наплив підкидишів, й на цей час в будинку крім патронажних дітей маємо 42 дітей. По бюджету асигновано лише на утримання в будинку 20 дітей та на патронат по 10 крб. на дитину, на 20 дітей - 2000 крб. Отже зараз знаходимося в дуже кепському стані.

1. Повертають дітей з патронату, не бажаючи за 10 крб. виховувати.

2. Перебування в будинку 48 дітей, а по кошторису передбачено лише коштів на 20 дітей.

Отже, щоб урегуліровати це питання уважно, прошу надати дотацію в розмірі 7000 крб., бо без цієї дотації дальнійше існування дитячого будинку та утримання патронату неможливо. Чекаю В[ашої] відповіді.

Інспектор Охмадіту
Бойко

ф.Р-5695, оп.1, спр.21, арк.71. Оригінал.


№ 31
ІНФОРМАЦІЯ НАЧАЛЬНИКА КОНОТОПСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛЕННЯ ДПУ ТРУФАНОВА
СЕКРЕТАРЮ КОНОТОПСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У, ГОЛОВІ КОНОТОПСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ, ГОЛОВІ РАЙОННОЇ КК РСІ
ПРО РІШЕННЯ МЕШКАНЦІВ СІЛ ШАПОВАЛІВКА, БОНДАРІ, БОЧЕЧКИ, ХУТ. КАПІТАНІВКА ЖОВТНЕВОЇ СІЛЬРАДИ
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НЕ ПРИЙМАТИ ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

10 серпня 1932 р.

СОВ. СЕКРЕТНО
Секретарю райпарткома
Председателю райисполкома
Председателю РКК РКИ

С момента рассылки на места плана хлебозаготовки 3 августа 1932 г. и по 8-е включи-тельно райотделением ГПУ были зафиксированы отрицательные факты к моменту при-нятия плана хлебозаготовок на местах, а именно: 4.VIII с.г. в с. Шаповаловке состоялся пленум сельсовета, на котором присутствовало до 20 человек. Председатель сельсовета названного села вынес предложение о том, чтобы план принять, но добиться снижения последнего перед РИК. Присутствовавшая на данном пленуме учительница Курган Наталия выступила против и категорически предлагала плана не принимать, а ходатайс-твовать перед РИК о снижении его, после чего ставить лишь вопрос принятия.

Аналогичное выступление было также и со стороны зам. председателя артели "Вол-на революции" Гребенец Федора Николаевича. По окончании прений вопрос о принятии плана был поставлен на голосование и за принятие последнего голосовало всего лишь 3 человека, остальные были против.

Таким образом, план принят не был.

Помимо изложенного, в названном селе отмечены факты отрицательного реагиро-вания по вопросу хлебозаготовок со стороны колхозников и другой части населения, а именно:

5. VIII-1932 г. на базе колхоза сидело несколько колхозников и вели между собой разговоры, что: "нет никакой охоты работать, так как все равно придется сидеть голо-дными".

Колхозник Величко Василий Антонович в беседе с колхозником Кузько Тимофеем Ивановичем высказывался: "Наше правление нас довело до того, что мы сошлись и те-перь сидим голодные и будем сидеть, пока не заберут весь хлеб, и все это по вине председателя артели, которого следовало бы убить его же наганом".

Сеникоп Иван Прокофьевич, семья которого состоит в колхозе в с. Шаповаловке, в беседе с колхозниками Величко Михаилом Сергеевичем и Кнышом Григорием Петро-вичем говорит: "Видите, до чего мы дожили, что и хлеба не наедаемся. Раньше служили у панов, и хлеба было вдоволь, а теперь сидим голодные".

Факт непринятия плана хлебозаготовок зафиксирован также в хут. Капитановке Октябрьского сельсовета по той причине, что председатель колхоза названного хутора Николаенко Герасим Павлович настроен предвзято и на собрании колхоза в момент обсуждения плана заявил: "Я голосую против плана, так как план не реальный, а вы как хотите".

Присутствовавший при этом кладовщик колхоза Шпилька Митрофан в прениях вы-сказывался: "Цифры плана взяты с потолка без учета возможностей колхоза, и приемка плана ведет к "гробовщине". Хлеба государству сдавать не можем до тех пор, пока не удовлетворят членов колхоза, не оставят посевной фонд, страховой фонд и проч., и пос-ле того лишь можно будет сдать государству хлеб. Пшеницы же мы сдавать не можем, ибо ее у нас мало, нужно дать колхозникам, а то они работают целое лето, а ест кто-то, и нам, товарищи, обидно смотреть, как крестьяне ходили с торбами, а рабочие нет".

Выступления Николаенко и Шпильки и привели к непринятию плана.

Характерно отметить то обстоятельство, что Николаенко вовсе не изъявил согласия явиться на районное совещание по хлебозаготовке, а также отказался присутствовать на пленуме сельсовета, где обсуждался план хлебозаготовки, и, кроме того, на заседании правления колхоза в момент обсуждения плана и выступлений Николаенко и Шпильки присутствовали, как никогда, почти все колхозники хут. Капитановки.

Председатель сельсовета хут. Бондари т. Чмир на заседании бюро партячейки заявил, что план не реальный и выполнять его он отказывается.

Аналогичное заявление сделал также секретарь партячейки названного хутора Свердлов на партсобрании, где присутствовали 12 человек, причем добавил, что будет выполнять план тогда, когда разрешат выметать под метелку весь хлеб.

5. VIII с.г. в с. Бочечки, в артели им. Шевченко на общем собрании названной артели план также принят не был по мотивам нереальности его.

За указанный период времени при проведении уборки урожая были также отме-чены некоторые ненормальности, а именно: в с. Октябрьском колхоз "Вольный труд" закончил уборку ранее всех, но оставил ячмень не повязанным в копнах, оставив много колосьев на поле, а также стали разбазаривать хлеб по методу прошлого года, раздавая членам, не придерживаясь трудодней.

Скирдование хлеба почти по всем колхозам с. Октябрьского не проводится, и обмо-лот предполагают провести, не скирдуя, а прямо с поля подвозить к молотилке, что ста-вит под угрозу массового воровства хлеба, а также гибели последнего при наступлении дождей. Кроме того, в хут. Капитановка председатель колхоза Николаенко мыслит про-извести обмолот хлеба без машин, по-своему, чтобы не показать всего хлеба. Указанное обстоятельство отмечается также и среди единоличников, которые спешат смолотить хлеб цепями, а не машиной, чтобы избегнуть учета хлеба.

Вышеизложенное сообщается для сведения и принятия соответствующих мер.

Для обеспечения регулярного освещения выполнения плана хлебозаготовок райотделом ГПУ высланы в села 4 оперативных работника, и по поступлении материалов [от них] будем немедленно информировать.

Нач. райотделения ГПУ Труфанов

Уполномоченный ГПУ Прохоренко

ф.П-42, оп.1, спр.175, арк.183-184. Оригінал.


№ 32
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ БУРИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДО СЕКРЕТАРІВ ПАРТОСЕРЕДКІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ РАЙКОМІВ, ФРАКЦІЇ РАЙВИКОНКОМУ
ПРО РОЗБАЗАРЕННЯ ХЛІБА ЧЕРЕЗ ВИДАЧУ НА ТРУДОДНІ В КОЛГОСПІ "ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН"
С. МИКОЛАЇВКА БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 серпня 1932 р.

Не дивлячись на чіткі директиви і вказівки про видачу авансів в колгоспах, ще й до цього часу продовжує залишатись явно кулацька й "хижацька" практика. Порушую-чи постанову партії й уряду, керівники колгоспів прямо і відверто хижацьки розбаза-рюють хліб і це проводять через загальні збори колгоспників, виносять постанови, що цілком порушують постанови партії і уряду. Так, в с. Миколаївка [колгосп] "Червоний партизан" ухвалив видать по 2 кг на трудодень. На цих зборах були присутні і голови сільради, і наші уповноважені, які навіть не вказали на незаконні ухвали і дії і не пові-домили РПК. Таким чином, і представники влади, і уповноважені своєю присутністю на зборах преступно санкціонують проведення цієї кулацької хижацької практики, що класовий ворог направив на розвал колгоспу, на зрив хлібозаготівель. РПК вимагає не-гайно виправить перекручення і цей злочин в практиці авансування, і надалі під саму сувору відповідальність цей злочин припинить і винних притягать до карної відповідальності.

Попереджаємо, що за припущення надалі подібних кулацьких дій, винних і уповно-важених будемо притягати до самої жорстокої партійної кари.

Секретар РПК Човновий

ф.П-75, оп.1, спр.153, арк.94. Копія.


№ 33
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА УПОВНОВАЖЕНИХ РАЙКОМУ КП(б)У В. ГОРБАЧОВА, Ф. КОБЗАРЯ
ТА СЕКРЕТАРЯ ПАРТІЙНОГО ОСЕРЕДКУ С. ШАПОВАЛІВКА КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ КУЗНЕЦОВА ДО КОНОТОПСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО НЕГАТИВНЕ ВІДНОШЕННЯ СЕЛЯН ДО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

Не раніше 20 серпня 1932 р.*

От уполномоченных РПК и секретаря
п[артийной] группы с. Шаповаловки
Горбачева В.М. Кобзаря Ф., Кузнецова

Докладная записка.

Положение дела по селу сложилось на сегодня такое, что заставляет обращаться к вам за соответствующей помощью и установкой. Положение с хлебом по селу на сегод-ня скверное, общий план по селу выполнен на 1,6 %, перелома хотя бы приблизительно нет. Мало того, еще и на сегодня по колхозу "Хвиля Революции" план хлебозаготовки не принят. 2 раза собираемые сборы колхоза, не дали никаких результатов. Последнее собрание 17. VIII: все как один голосовали против, в том числе и весь актив села, в луч-шем случае, воздержались, в том числе вся кандидатская группа 7 человек. Настроение этого колхоза под влиянием кулацкой агитации скверное. Последнее собрание носило характер массовых выгуков, которые сводились, в общем, к следую[щему]:

"Приехали забрать весь хлеб, оставить нас голодными. Рабочий задавил крестьяни-на. Советская власть дурит и обманывает. Партия - это есть бывшая буржуазия, которая ведет к гибели".

Особенно отличились женщины следующие:

1. Лебедь Приська Семеновна. Человек ее сослан за СВУ[24].
2. Онищенко Над[ежда] Кирилловна. Человек, муж ее был осужден за СВУ.
3. Онищенкова Катерина, сын которой спалил клуню колхоза с хлебом.
4. Самусь Горпина.
5. Кузьменкова Мотря.
6. Величко Параска.
7. Бринь Ганна - муж в Допре.
8. Самусь Варка - человек - петлюровец и т.д.

Актив колхоза вместе с головой колхоза фактически стоят против плана. Настроение членов прав[ления] колхоза рваческое, антисоветское. Правление во главе с т. Кнышом, пред[седателем] колхоза, спилось. Организатор массовых пьянок за колгоспные деньги это быв[ший] твердовик-кулак, уцелевший каким-то чудом, Гребенец Федор, заступник пред[седателя] колхоза, который имеет привычки специально ездить в другие районы и покупать водку. Кныш, пред[седатель] колхоза, упорно скрыто подрывает всякий вывоз хлеба.

18. VIII в день организации красной валки вместе с своим заступником выехал в Конотоп и лишь благодаря усилиям уполномоченных валку удалось отправить. Под-водчики два раза разбегали[сь], не желая везти хлеб. Здесь, как нигде, развита теория и среди партгруппы, и актива вплоть до пред[седателя] сельсовета т. Андрющенко о нереальности плана. Однажды ими в общей беседе было заявлено, что план можно вы-полнить только на 7%. Пред[седатель] сельсовета Андрющенко фактически руководить хлебозаготовками отказался и неоднократно заявлял, что хлеба мало и без постановле-ния общего собрания вообще вести не надо.

Такое настроение, конечно, целиком и полностью переда[ется] в массы.

19. VIII целый день в колхозе работа не проводилась, несмотря на то, что около 300 га хлеба лежит на поле не заскирдовано и прорастает. Но руководителям села не до этого - они праздновали в этот день Спаса, пьянствуя в хате головы колхоза Кныша, где был голова сельского совета Андрющенко, член партии, заступник головы колхоза Гребенец, бывший твердоздатчик Корень Николай, бывший кладовщик, растративший около 100 пуд. колгоспного хлеба, но покрытый высокой рукой головы сельсовета, го-ловы колхоза. Остальных участников выявить не удалось. Ихняя пьянка, кроме того, что сорвала работу 19. VIII, сорвала молотьбу и 20. VIII, ибо 19.VIII механик МТС, исправ-лявший трактор, никого из правления не нашел, а 20. VIII 50 челов[ек] народу около молотарки сделали 4 часа простою. В составе правления есть такие люди, как Синекоп, который однажды заявил, что "угробил коммуну, сплету лапти и колхозу". Между чле-нами правления и головой колхоза и сельсовета существует на почве пьянки круговая порука. Колхоз "Хвиля Революции" сам по себе засорен кулацким антисоветским эле-ментом. Это бывшие кулаки, которые случайно пролезли в колхоз.

Эти лица следующие:

1. Онищенко Захар
2. Лукашов Григорий
3. Онищенко Нечипор
4. Онищенко Ст[епан] Иосиф[ович]
5. Самусь Левко Игнатов[ич]
6. Медведь Левко Федотов[ич]

Все эти лица натравливают массу колхозников.

Выводы отсюда нужно сделать следующие:

1. Председателя сельсовета Андрющенко, председателя колхоза Кныша с работы снять, убрать из села.
2. Перешерстить правление колхоза.
3. Убрать из колхоза кулаков.
4. Отдать под суд лиц, замешанных в растрате колгоспного хлеба.

Уполн[омоченные] РПК В. Горбачев
Ф. Кобзарь

ф.П-42, оп.1, спр.167, арк.97-103. Оригінал. Рукопис.


* Датується за змістом документу.


№ 34
З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА СЕКРЕТАРЯ СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
КАМЕНЕЦЬКОГО ДО КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У ПРО ПРОТИДІЮ ПРИЙНЯТТЮ ПЛАНІВ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
В СЕЛАХ СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 серпня 1932 р.

... Характерні виступи на зібранні колгоспників по прийняттю планів хлібозаготівель:

Колгоспники: "Нас обирати не дамо, працюй, а все віддай, до чого дожились? Райорганізацією села приймались плани, на Полтавщині та Київщині ограбили й до нас добираються. ЦК - контрреволюціонери й вредителі, а наш брат дождеться свого" (сс. Гаврилова Слобода, Жихове, Зноб-Новгородське).

Індивідуальн[і]*: "Что хотите делайте, хлеба не повезем. Нужно переключиться с индустриального вида на стройку допров, а то некуда будет садить за хлебозаготовку.

Теперь и мы, как Украина, - пойдем с сумками. Обирают, чтобы мы подохли с голоду, брехали, что льготы [будут] за конопли. Делайте, что хотите, хлеба не повезем, на черта план Ваш социализма" (сс.Гаврилова Слобода, Зноб-Новгородское).

Секретар РПК Каменецький

ф.П-33, оп.1, спр.222, арк.92. Копія.


* Наступна частина документу викладена російською мовою


№ 35
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ БУРИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ
ПРО ПРИПУЩЕНІ ПОМИЛКИ В МЕТОДАХ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
ПО С. НЕЧАЇВКА БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 вересня 1932 р.

Слухали: § 1.

Про припущені помилки в методах хлібозаготівлі по с. Нечаївка уповноваженим РВК тов. Резніченком.

Ухвалили: Відмітити, що уповноваженим РВК т. Резніченком припущено грубі помилки в методах хлібозаготівлі по одноосібному секторові с. Нечаївки. Допустивши проведення масового безспірного стягнення хліба, що по суті є рецидивом грубого порушення революційної законності та голого адміністрування, чому президія РВК ухвалює: уповноваженому РВК т. Резніченку за припущені грубі помилки в хлібозаготівлях оголосити сувору догану. Попередити всіх голів сільрад, уповноважених РВК про не-припустимість випадків голого адміністрування справою хлібозаготівель та масового безспірного стягнення, що в разі припущення таких дій винних осіб буде притягнено до судової суворої відповідальності. Навколо хлібозаготівель розгорнути систематичну широку масову політичну роботу серед колгоспників та бідняків і середняків- одноосібників.

Голова РВК Неїзжалий

Секретар Рябенко

ф.Р-2303, оп.1, спр.12, арк.275. Оригінал.


№ 36
ОБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА ВЕЛИКОБУБНІВСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО НОРМИ ПОМЕЛУ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НА ЇДЦЯ

17 вересня 1932 р.

Обов'язкова постанова ч. 21
Великобубнівського районного виконавчого комітету

Про зміну п.2 обов'язкової постанови РВК ч.18 "Про порядок переробки селянсько-го збіжжя на млинах, просорушках, олійницях та відбір мірчуку" від 7 вересня 1932 р.

На зміну п.2 обов'язкової постанови РВК ч.18 Великобубнівський районний виконавчий комітет постановив:

1. Зобов'язати сільські ради довідки на помол, переробку олійних та круп'яних культур видавати лише тим одноосібним бідняцько-середняцьким господарствам, які сумлінно виконують контрактацію хлібозаготівлі та олійних у встановлені терміни. Розмір переробки для цих господарств встановлюється такий: зернових культур (у т.ч. й круп'яних) 8 кг на місяць на одного їдця, олійних 7 кг на 1 їдця до 1 січня 1933 р., або не більше 2,5 кг на місяць.

Довідки на помел, переробку олійних та круп'яних колгоспникам видаються рада-ми артілі під час видачі колгоспникам 15% натуравансів лише на ту кількість збіжжя, яку колгоспник фактично одержав в рахунок 15% натуравансів.

Розмір переробки олійних для колгоспників не повинен перевищувати 8 кг всіх олійних на одного їдця на термін до 1 січня 1933 р.

2. В основній частині обов'язкову постанову ч. 18 залишити в силі.

3. Ця обов'язкова постанова набирає чинності з дня її оголошення і має силу до її скасування.

Голова РВК Кумпанієць

Секретар РВК Білоцерковець

Затверджено постановою президії РВК від 17-ІХ-32 р. Протокол ч.14.

ф.Р-6040, оп.1, спр.94, арк.69. Друкований примірник.


№ 37
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАНЯ БЮРО КОНОТОПСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ПО СЕЛАХ КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОКАРАННЯ ГОЛІВ ЛЮБИТІВСЬКОЇ ТА ХИЖКІВСЬКОЇ СІЛЬРАД
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ЗРИВ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

29 вересня 1932 р.

... 346. Про стан виконання хлібозаготівлі за 3-ю п'ятиденку вересня по району.

Відмітити, що темпи надходження заготівлі хліба за 3-ю п'ятиденку вересня значно упали й особливо по одноосібному сектору та по твердим завданням.

Абсолютно незадовільні надходження хліба від одноосібного сектора пояснюються тим, що майже всі сільради, уповноважені РПК та секретарі партосередків не приділи-ли цій кампанії достатньої уваги, не переведена широка масова робота навколо хлібоза-готівель одноосібним сектором.

Неприпустимо малий відсоток виконання твердих завдань підтверджує, що на селах немає належного натиску на куркульсько-заможню верхівку села.

Особливо ганебно виконують плани хлібозаготівель такі села як: Шпотівка - 29 %, Фесівка - 29 %, Соснівка - 27 %, Бондарі - 24 %, Кузьки - 24,6 %, Новомутин - 24 %, Шев-ченкове - 22,7 %, Любитове - 27,6 %, Мельня - 22 %, Озаричи - 20,4 %, Бочки - 20 %, Хиж-ки - 17 %, а по одноосібному сектору недозволено відстають такі села: Бочечки - 6,6 %, Козацьке - 8,8 %, Малий Самбір - 11,7 %, Підлипне - 11,9 %, Попівка - 10,2 %, Соснівка - 9 %, Фесівка - 12 %, Хижки - 10,4 %, Шаповалівка - 4 %, Юрівка - 1,9 %.Виходячи з цього, бюро РПК ухвалює:

1. За зрив хлібозаготівель по с. Любитове голову сільради т. Синькова з роботи зняти й оголосити йому сувору догану. Голові сільради с. Хижки т.Арендаренку оголосити сувору догану, уповноваженого РПК т. Поляченка відкликати як несправившогося з обов'язками уповноваженого.

Доручити АМВ надіслати в ці села уповноважених РПК для підсилення хлібозаготівель.

Попередити уповноважених РПК, голів сільрад та секретарів партосередків сс. Бочечки, Мельня, Шевченкове, Бондарі, Кузьки, Малий Самбір, Новомутин, Озаричи, Соснівка, Фесівка, Шпотівка, Козацьке, Підлипне, Попівка, Юрівка та Шаповалівка, що коли не буде перелому за 4-у п'ятиденку, до них будуть вжиті відповідні заходи.

На слідуюче бюро викликати з доповіддю про хід виконання планів хлібозаготівель голів сільрад та уповноважених РПК цих сел.

2. Категорично запропонувати уповноваженим та головам сільрад негайно в термін 1-ї п'ятиденки закінчити стягнення хліба за твердими завданнями з куркульсько-заможних господарств, застосовуючи репресивні заходи до тих господарств, що не виконують наданих їм твердих завдань.

3. Відповідно до останніх директив бюро запропонувати розгорнути масову роботу серед бідняків, середняків-одноосібників та колгоспників за дотермінове виконання плану хлібозаготівель з тим, аби річний план хлібозаготівель по колгоспному сектору був повністю виконаний до І.Х, а по одноосібному сектору ні в якому разі не пізніше 15.Х. Потрібно розтушувати* сили в такий спосіб, аби надходження хліба в зв'язку з копкою та возкою буряка не відбилось на виконанні річного плану хлібозаготівель.

Секретар РПК Золотухін

ф.П-42, оп.1, спр.167, арк.135-136. Оригінал.


* Слід читати "розташувати"


№ 38
ЛИСТ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДО КОНОТОПСЬКОЇ КК РСІ ПРО ФАКТИ ГОЛОДУВАННЯ ТА ЖЕБРАКУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ГЛУХІВСЬКОГО,
ГОРОДНЯНСЬКОГО, КОЗЕЛЕЦЬКОГО, НІЖИНСЬКОГО ІНВАЛІДНИХ БУДИНКІВ

13 жовтня 1932 р.

До Конотопської КК-РСІ

Київський обласний відділ за останній час одержує цілу низку листів від інвалідних будинків: Глухівського, Городнянського, Козелецького та Ніжинського про те, що Коно-топторг не надсилає їм занаряджені харчопродукти, в зв'язку з тим інваліди голодують, розходяться з будинків та жебрачать, розповсюджуючи різні нісенитниці.

Просимо терміново перевірити стан постачання інвалідних будинків Конотопторгом та винних в зриві постачання притягти до відповідальності.

Відповідь чекаємо до 20.Х-32 р.

Зав. облсоцзабезу
Буханов

Інспектор меддопомоги та установ соцзабезу
Човгун

ф.Р-4537, оп.1, спр.71, арк.12. Оригінал.


№ 39
ПОСТАНОВА ОБ'ЄДНАНОГО ПЛЕНУМУ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ТА РАЙОННОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ "ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
ПО НЕДРИГАЙЛІВСЬКОМУ РАЙОНУ"

7-8 жовтня 1932 р.

Заслухавши доповідь голови РВК т. Богатиря про хід виконання плану хлібозаготівель, об'єднаний пленум відзначає:

Що на 5.Х-32 р. річний план хлібозаготівель по району виконано лише на 27,2 %* , при чому по колгоспах 28,9 %, по контрактантах 21,6 %, по кулацько-заможних госпо-дарствах 43,3 %.

Такий цілком незадовільний стан виконання, а також різке зменшення надходження хліба за останню декаду утворились в наслідок відсутності впертої організаційної та масово-виховної роботи серед колгоспників та одноосібників району більшостю парто-середків ті сільрад.

В наслідок не приділення достатньої уваги організації хлібозаготівель серед контрактантів та одержання хліба від твердоздатчиків у виконанні хлібоплану одноосібним сектором є ганебний прорив.

Поруч з селами, що мають значні досягнення в виконанні плану контрактантами: с. Бурики - 71,6 %, с. Чернеча Слобода - 69 %, с. Рубанка - 64,3 %, с. Маршали - 46,5 %, що зуміли сполучити організаційну і масово-виховну роботу з умілим адмінвпливом до злісних нездатчиків хліба, значна кількість сільрад району має виконання плану по контрактантам від 3,3 % до 21,6 %. Особливо погане виконання плану контрактантами є по таких селах, де справжньої боротьби за хліб і роботи серед одноосібників не було: с.Вільшана - 3,3 %, с. Курмани - 5,4 %, с. Недригайлів - 5,7 %, с. Сміле - 6,9 %, с. Беседівка - 9,3 %, с. Деркачівка - 9,5 %, с. Сакуниха - 10,4 %, с. Біжівка - 10,9 % та с. Хмелів - 11,9 %.

Аналогічно проходе виконання плану хлібозаготівель по цих селах по кулацькому сектору: с. Червона Слобода - має 98,4 %, с. Рубанка - 79,1 %, с. Маршали - 73,3 %, с. Бурики - 52,7 %. А по тим сільрадам, що мають низькі показники виконання плану контрактантами, є ганебне виконання плану кулаками: с. Беседівка - 23,5 %, с. Вільшана - 19,6 %, с. Козельне - 11,8 %, с. Костянтинів - 22,2 %, с. Недригайлів - 26,2 %, с. Сміле - 13,6 %, с. Хмелів - 30 %.Це свідчить за те, що там, де примусили кулака здати хліб державі і розгорнули ро-боту серед одноосібників, є певні наслідки в виконанні плану контрактантами.

Відсутність достатнього опору класово-ворожим діячам, скерованим на зрив хлібо-заготівель, та [відсутність намагання] перемогти їх через розгортання організаційної, масової та адміністративної роботи утворює такий стан, коли антихлібозаготівельні на-строї збільшуються і в колгоспах, носіями яких є підкуркульники та ледарі.

В деяких колгоспах (сс. Костянтинів, Кулішівка, Бурики) ці настрої виходять з ке-руючого складу колгоспів і конкретно виявились: в балачках про нереальність плану, допусканні одноразового розкрадання хліба на полі, на току, в коморах і при перевозі, в відволіканні обмолоту, в збільшенні відсотку видачі натуравансів та видачі таких виключно харчовими продуктами.

З боку партосередків, сільрад та уповноважених РПК достатньої роботи по знищен-ню цих, по суті класово-ворожих настроїв і дій, не було.

В наслідок цього, колгоспний сектор деяких сільрад надзвичайно має низький % виконання плану: с.Вільшана - 16,3 %, с. Володимирівка - 15,3 %, с. Бурики - 16,6 %,с. Гринівка - 15,4 %, с. Малі Будки - 16,3 %, с. Сміле - 13 %, с. Томашівка - 8,2 %, с. Хоружівка - 19,3 %, с. Хмелів - 20,5 %, с. Курмани - 20,5 % річного завдання.

Відсоток виконання хлібоплану по Вільшанській МТС становить 32,2%, по Смілянській МТС - 31,2 %, по колгоспам, які безпосередньо обслуговуються РКС, - 27,4 %. Яскравий показник незадовільної організаторської ролі останніх у виконанні плану хлібозаготівель колгоспами.

Настановлення бюро РПК про утворення постійних бригад по вивозці хліба, про організацію та керівництво роботою по видачі натуравансів, про організацію та перевірку обліку хліба й збереження його - майже не виконано.

Пленум відмічає, що деякі партосередки та уповноважені РПК не досить усвідомили того, що боротьба за хліб є класова боротьба, а тому припущення сподівань на самоп-лив, не розгорнення посиленої організаційної та масово-виховної роботи, послаблення натиску на кулака є найгірший прояв опортунізму.

Пленум РПК та РКК ухвалює:

1. На основі посиленої організаційної та масово-виховної роботи, втягнувши в бо-ротьбу за хліб колгоспні та бідняцько-середняцькі маси, виконати план хлібозаготівель по одноосібному сектору повністю в жовтні місяці. Жовтень місяць має бути вирішаль-ним у виконанні плану хлібозаготівель.

2. Покласти край демобілізаційним настроям в хлібозаготівлях, що мали місце ос-танні 2 декади.

3. Переключити на боротьбу за хліб всю партійну та КСМ організацію району.

4. Доручити бюро РПК перекинути в села, які мають вирішальне значення в хлібо-заготівлях, членів бюро РПК, фракції РВК та президії РКК до остаточного виконання плану цими селами.

5. Загострюючи особливу увагу на своєчасному виконанні плану одноосібниками, пленум пропонує секретарям партосередків увесь центр уваги перенести на участки, прикріпивши до них всіх комуністів та комсомольців і членів спілок.

6. Залучити до роботи по хлібозаготівлі червоних партизан, членів КНС, профспіл-ки та передових контрактантів, що виконали свої зобов'язання.

7. Фракції РВК та РСС негайно утворити фонди преміювання грішми та крамом для преміювання кращих колгоспників, контрактантів та окремих активістів, які проявили себе в боротьбі за хліб.

8. Відмічаючи, що в селах з низьким % виконання плану хлібозаготівель (сс. Коро-винці, Пушкарщина, Томашівка, Вільшана, Кулішівка), знову проявляються випадки перекручування політики партії в хлібозаготівлях: грубе поводження з населенням, аре-шти, спроби накладати штрафи на контрактантів і т. ін., пленум категорично й рішуче засуджує таку практику роботи, яка нічого спільного з політикою партії немає, а є по суті підміною масової роботи голим адмініструванням.
Пленум пропонує розгорнути справжню більшовицьку масову роботу, що безперечно забезпечить успішне виконання плану.

9. Доручити фракції РВК негайно дати селам щоденні календарні завдання вивозки хліба, дирекції МТС та РКС довести завдання до кожного колгоспу та забезпечити утворення постійних бригад по вивозці хліба. Партосередкам та сільрадам довести щоденні завдання до участків одноосібних господарств.

10. Повну відповідальність за виконання плану колгоспами пленум покладає на фракцію РКС та директорів МТС.

11. Пленум схвалює рішення бюро РПК про виключення з лав партії секретаря Гринівського партосередку Шияна та доручає бюро РПК й президії РКК поруч з розгортанням виховної роботи серед членів партії вести нещадну боротьбу з проявами опортунізму у виконанні плану хлібозаготівель.

Секретар РПК Філін

ф.П-37, оп.1, спр.29, арк.39-40. Оригінал.


* Так у тексті. За підрахунками автора план становить 31,3 %.


№ 40
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ БУРИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ
ТА ОРГАНІЗАЦІЮ "ЧЕРВОНИХ ВАЛОК" З ХЛІБОМ В БУРИНСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 жовтня 1932 р.

1. Не зважаючи на цілу низку постанов про форсування темпів хлібозаготівель, все-таки темпи хлібозаготівель занадто незадовільні. Сільради, уповноважені РВК, МТС і РКС попередніх постанов в справі розгортання справжньої боротьби за виконання плану хлібозаготівель, організації буксирних бригад, виділення колгоспного активу, доведення щодо них завдань по вивозці хліба, розгортання масової роботи на кутку не виконали.

2. В більшості сел і колхозів майже зовсім відсутня будь-яка робота, поклалися на самоплив, проявили бездушність в боротьбі з тюхтійством та куркульсько-опортуніс-тичними підрахунками, топтання на місті, що й привело до глибокого прориву. Жовт-невий план хлібозаготівель завдяки опортуністичної бездіяльності окремих сільрад та уповноважених преступно зірвано, чим самим річний план хлібозаготівель поставили під загрозу зриву.

3. Жовтневий план хлібозаготівель за станом на 27.Х виконано на 9,1 % або 519,5 ц, виконання річного плану становить на 27.Х в абсолютних цифрах 2781,4 ц, або 26,4 %, зокрема, по колгоспному сектору виконано на 44,3 %, по одноосібному - 11,5 % і по кулацькому - 12,8 %. Низка колгоспів і сільрад протягом жовтня зовсім припинили хлі-бозаготівлі, а деякі лише спромоглися за 27 день жовтня вивезти лише по 3-4 ц. Таке виконання хлібозаготівель цілком стверджує правоопортуністичні дії окремих колго-спів і сільрад, зсилання на об'єктивні причини та зовсім небажання виконувати плану хлібозаготівель. Своєю бездіяльністю [вони] припустили розбазарювання хліба, зокре-ма куркульською частиною села, переховування кулацького хліба серед активу колго-спників.

Виходячи з цього, президія РКК ухвалює:

1. Зобов'язати голів сільрад, уповноважених РВК, дирекцію МТС та управу РКС хлі-бозаготівлю поставити основним вузловим питанням своєї роботи, скупчити громад-ську думку всієї маси колгозспників, бідняків, середняків, одноосібників на боротьбу за виконання жовтневого плану хлібозаготівель до річниці Жовтневої революції.

2. Президія РВК категорично вимагає від голів сільрад та уповноважених РВК впер-тої роботи по хлібозаготівлі шляхом розгортання систематичної масової роботи безпо-середньо на кутку у 20-5 дворках, залучаючи до цієї роботи широкий актив колгоспників та всі організації села, добиватися ліквідації ганебного прориву жовтневого плану хлібозаготівель, зокрема, по одноосібному сектору.

3. Запропонувати головам сільрад та уповноваженим РВК широко розгорнути пе-ревірку виконання контрактаційних договорів, скупчуючи цю роботу на кутку та домагаючись участі широких кіл контрактантів, спрямовуючи їх активність на виконання жовтневого річного плану хлібозаготівель і організації червоних валок. Під час перевірки особливу увагу звернути на виявлення злісних нездатчиків хліба і за порушення контрактаційних умов притягати до права.

4. В зв'язку з наближенням 15-ти річчя Жовтневих свят, оголосити в районі ударну вивершальну декаду імені 15-ти річчя Жовтня, протягом якої організувати безперервні потоки червоних валок хліба, всі плани по переведенню свята побудувати під кутом зору до 15-ти річчя виконати план хлібозаготівель. РКС, МТС виділити спеціально своїх уповноважених по колгоспах для налагодження роботи щодо зустрічі свята червоними валками хліба.

5. Не дивлячись на попередні рішення президії РВК, що засудили помилку та по-ведінку куркульського та злочинного ставлення до виконання плану хлібозаготівель з боку окремих колхозів, все ж таки продовжується опір в виконані наданих планів з боку колгоспів "Серп і Молот" с. Успенка, "Червоний Донбас" - с. Попова Слобода, "Червоний Прапор" - с. Буринь, "12-ти річчя Жовтня" - с. Дяківка та ін., які виконали лише від 19 % до 27 % річного плану. Доручити головам сільрад та уповноваженим РВК вжити всіх заходів щодо виконання планів в хлібозаготівлі всіма колгоспами, викриваючи та даючи відсіч всяким намаганням затримати виконання плану хлібозаготівель. Голові РКС та директору МТС в останнє запропонувати притягти до судової відповідальності правління тих колгоспів, що злочинно зривають виконання планів хлібозаготівель.

6. Беручи до уваги заяву т. Чугая, що значна частина хліба плановицькими господарс-твами здана, як контрактанти, чим зменшується % виконання плану кулацькою части-ною, а тому доручити райфілії "Заготзерно", головам сільрад і уповноваженим РВК про-тягом 2-х діб перевірити виконання хлібозаготівель плановицькими г[осподарст]вами та про кількість зданого [хліба] і номери квитків надіслати "Заготзерну".

7. Ознайомившись з матеріалами Всесоюзного конкурсу, що оголошено

В/о Загот. СТО на 100 % виконання плану хлібозаготівель до дня 15 рок[овин] Жовтня,президія РВК ухвалює: включитися у Всесоюзний конкурс всім районам, про що негайно надіслати відповідного матеріалу на місця про включення в конкурс сіль-рад, колгоспів, радгоспів, МТС з метою посилення масової роботи повного проведення конкурсу та виконання плану хлібозаготівель до 15-ти років Жовтня, зобов'язати всіх голів сільрад та уповноважених проробити по всіх кутках і колгоспах відозву ЦК КП(б)У на ліквідацію ганебного відставання.

8. За цілком незадовільну роботу по хлібозаготівлі оголосити догану президіям сільрад: Успенської, Головинської та Червонослобідської з оголошенням в пресі і попере-дити, що в разі ці сільради протягом найближчих днів не зроблять рішучого зламу і не забезпечать виконання плану, президія РВК вживе рішучих заходів.

Голова РВК Лісовець

Секретар Рябенко

ф.Р-2303, оп.1, спр.12, арк.310-311. Оригінал.


№ 41
ПОСТАНОВА БЮРО ГЛУХІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, ЗМЕНШЕННЯ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ,
ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСІЙ ЗА НЕВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, ОРГАНІЗАЦІЮ "ЧЕРВОНИХ ВАЛКІВ"
ДО ЖОВТНЕВИХ СВЯТ ПО ГЛУХІВСЬКОМУ РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4 листопада 1932 р.

1. Відмітити, що план хлібозаготівель в одноосібному секторі по стану на 3.ХІ.32 р. не виконано, замість того, щоб виконати його до 1.ХІ як було ухвалено постановами бюро РПК, по твердим завданням виконано лише 63%. Все це з'ясовується зовсім незадовіль-ною роботою парт[ійних] та КСМ осередків і заготовчих організацій, зокрема, не було рішучого натиску на куркульсько-заможню верхівку села.

2. Цілком схвалити та прийняти до неухильного виконання постанови ЦК КП(б)У від 30.Х.32 р. в справі хлібозаготівель. Зменшений план хлібозаготівель в районі, наданий від Чернігівського Оргбюро в розмірі 63800 ц - прийняти, встановивши остаточний термін його виконання - 25.ХІ.32 р.

3. Надану знижку плану хлібозаготівель в одноосібному секторові в розмірі 2500 ц.(в т.ч. 1200 ц жита) негайно довести до кожної сільради, для чого 5.ХІ.32 р. скликати районну нараду секретарів партійних осередків та голів сільрад. Остаточний план по сільрадах та внесені корективи до плану на нараді затвердити і погодити на засіданні бюро РПК.

4. Запропонувати партосередкам та сільрадам запровадити знижку по хлібозаготів-лям в першу чергу родинам червоноармійців та партизанам.

5. З метою мобілізації уваги всієї парторганізації на виконання плану хлібозаготі-вель в установлений термін 6.ХІ.32 р. провести єдиний партдень в районі по питанню рішень ЦК КП(б)У про хлібозаготівлю.

6. Партосередкам, КСМ осередкам, сільрадам в купі з уповноваженим РПК у дні жовтневих свят (6, 7, 8 листопада 1932 р.) організувати червоні валки хліба зі всіх сел району.

7. Запропонувати партосередкам та уповноваженим РПК боротьбу за хліб скерува-ти на орг[анізаційно]-госп[одарське] зміцнення колгоспів та подальше втягнення бід-няків та середняків-одноосібників до колгоспу, мобілізовуючи колгоспний актив та відзначившихся повним виконанням хлібозаготівель бідняків та середняків на боротьбу за вчасне виконання хлібозаготівель в одноосібному секторові. Для цього провадити сис-тематично роботу по участках та кутках, рішуче натиснувши на куркуля, примусивши його протягом 3-х день виконати покладене на нього завдання по хлібу, надалі даючи відсіч опортуністичним елементам парторганізації, які не ведуть боротьби з куркулем та його впливом як в колгоспах, так і на одноосібників.

8. Фракції РВК, партосередкам щодо одноосібників, які злісно ухиляються від здачі хліба, що наданий їм постановою загальних зборів, вживати заходів громадського впли-ву, безспірного стягнення, одночасно зобов'язати суд та прокуратуру посилити судові репресії до тих, що злісно ухиляються від здачі хліба, заховують та розбазарюють його. Терміново розглянути всі справи стосовно до хлібозаготівель.

9. Зобов'язати фракцію РВК, директорів МТС та партосередки перевірити стан обмолоту зернових культур, остаточно закінчивши обмолот зернових культур до 15.ХІ.1932 р.

10. Запропонувати т. Карпуші протягом 5-ти день перевести суцільну перевірку ви-конання здачі мірчуку по всіх підприємствах району, наслідки докласти на слідуючому засіданні бюро.

11. Підтвердити попередню постанову бюро РПК щодо боротьби з торгівлею хлібом, доручивши нач[альнику] ДПУ т. Гайдаю повести рішучу боротьбу зі спекуляцією хлібом, зі спекулянтами та перекупниками хліба.

12. Зобов'язати фр[акцію] РВК та "Заготзерно" систематично перевірити виконання постанови бюро щодо регулювання помолу як колгоспами, так і одноосібниками по довідках сільрад.

13. Вважати за необхідне переглянути склад уповноважених на селі, членам бюро не пізніше 8.ХІ.32 р. виїхати на район для оперативного керівництва.

Секретар РПК Білов

ф.П-39, оп.1, спр.307, арк.178. Копія.


№ 42
ЛИСТ АНОНІМНОГО АВТОРА ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ "ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ"
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ РОБІТНИКІВ
КОНОТОПСЬКОГО ПЕНЬКОВОГО ЗАВОДУ

9 листопада 1932 р.

Почему наша "Легкая индустрия" так хромает в работе. Мало того, что многие заводы легкой индустрии, в том числе и Конотопский пенькозавод №19 до сего време-ни сильно хромают в своей работе за отсутствием специалиста, производительность пала невероятно. Служащие и рабочие бросают работу и переходят в другие места. Это вполне естественно, так как не получая скудного пайка как 1 ? фунта хлеба, работать никто не будет и не может.

Конотопский пенькозавод в недостроенном своем здании почти кустарным спосо-бом начал перерабатывать конопляную солому с 1.V.32 г. и кое-как добывал себе средс-тва для существования. І.ХІ.32 г. поставил более мощную машину, и пошло дело совсем хорошо. Ежедневно давал вагон волокна. До 15.Х.32 г. администрация завода под вся-кими видами и возможностями добывала недостающий по нарядам хлеб для рабочих, и работа шла, а с 15.Х все это кончено, так как наряда на хлеб нет и, наконец, 27.Х по-лучено извещение, что заводу занаряжено на 250 человек на октябрь 452 кг муки ровно на три дня. Что же должна делать администрация и чем кормить рабочих 27 дней, про иждивенцев и говорить не приходится, они никогда не получали и не получают установ-ленного правительством пайка. Это основная причина, которая вносит дезорганизацию в работу легкой индустрии. Эта причина приводит к неудовлетворительной работе и невыполнению плана. Администрация завода при максимальном напряжении сил и энергии не может побороть этой причины, абсолютно потеряв голову в поисках хлеба.

Собственные продовольственные базы заводов также далеко неудовлетворительные. Картофеля, как второго после хлеба продукта питания, почти на всех заводах нет, за-готовить его, как пишет центр, на местах нет возможности за отсутствием денежных средств, которых банк не выдает. В то время как картофель есть и его можно купить. Остальных продуктов, как капуста, огурцы и т.д., хотя и мало заготовлено, но питать-ся можно. Остро вопрос упирается в жиры, но наряды заводы не получают, а на рын-ке они очень дорого, о мясе и рыбе говорить не приходится. Все вместе взятое ставит под угрозу не только недовыполнение плана 4-го квартала, а полный срыв его. Пока не поздно, пока не разбежались все рабочие заводов, необходимо срочно принять меры к устранению всех вышесказанных причин. Помимо этого еще есть причины, благодаря которым работа заводов хромает. Почти все заводы выстроены на поле, а квартир и общежитий для рабочих и служащих нет, большинство из них живут вне завода, средства передвижения также очень плохи. Ходить пешком далеко. Эта причина тоже плохо отражается на работе и ее нужно изжить, так как отсутствие хозяйского глаза на 50 % отражается в сторону минуса на работу.

Конотопец

ф.Р-4537, оп.1, спр.47, арк.74-75. Оригінал.


№ 43
З ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ ОСЕРЕДКУ КП(б)У КОЛГОСПУ "ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН"
С. СТУДЕНОК ШАЛИГИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВИКОНАННЯ ЗНИЖЕНОГО ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

10 листопада 1932 р.

Слушали: Доклад т. Бывалина, который указал на выполнение [плана] хлебозаготовки и снижение [плана], а также содоклад т. Рындыча о предложении выполнения [плана] и снижения хлебозаготовки.

Постановили:

Общее открытое партсобрание считает верным [решение] о снижении плана хлебозаготовки. Считает [сниженнный] план реальным и выполнимым. Выполнить план хлебозаготовки до 10.ХІІ.32 г. по единоличному сектору и по колхозу до 1.І.33 г. Предложить партячейке сельсовета немедленно вменить [в обязанности] комиссии по хлебозаготовке … отметить в книжке снижки на протяжении 2-х дней. Комиссии по хлебозаготовке приступить живо работать, втянув [в работу лиц], выполнивших план хлебозаготовки.[План] выполнить на 100 % и перевыполнить.

Пред[седатель] собрания Рындыч

Секретарь Коняев

ф.П.-76, оп.1, спр.1, арк.11-11 зв. Оригінал. Рукопис.


№ 44
ПОСТАНОВА ВИЇЗНОЇ ПРЕЗИДІЇ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ КП(б)У
ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ З ПАРТІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ ДО СУДУ СПРАВИ ГОЛОВИ КОЛГОСПУ ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ПОДІЛКІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ
ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ П.Д. СЕПЕТИ ЗА ПРИХОВУВАННЯ ЗЕРНА ТА ПРОТИДІЮ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

14 листопада 1932 р.

Присутні: члени президії тт. Троцюк, Мельник, Голощапов, від РПК т. Слабко та партактиву осередку 9 чол. (Сепета присутній).

Слухали: Справу т. Сепети Павла Демидовича, к[андидата] партії з 1932 р., народ-ження 1894 р., селянина-колгоспника, освіта нижча. Під час виникнення справи працює головою колгоспу ім. Петровського.

Перебуваючи головою колгоспу ім. Петровського Поділківської сільради, став на шлях приховування та розтранжирювання хлібу. Не зважаючи на те, що виїзним засі-данням парттрійки КК попереднього голову колгоспу за видачу хліба в рахунок авансів 24 % до фактичного обмолоту з лав партії виключено, т. Сепета, вступивши в обов'язок голови колгоспу, роздав додатково 1200 пуд. хліба та довів видачу натуравансів до 32 %. Крім того, щоб довести нереальність плану, в купі з кандидатом партії, що працював комірником, не оприбуткували просо, 500 пуд. жита, 250 пуд. пшениці. План хлібоза-готівлі виконано на 14.ХІ.32 р. лише на 48 %.

Ухвалили: Пред'явлені звинувачення матеріалами обстеження цілком стверджу-ються. Сепету, що випадково потрапив до лав партії, як куркульського агента, ворога соціалістичного будівництва, злісного розтринькувача та організатора куркульського саботажу хлібозаготівель, з лав партії виключить та за припущений злочин справу пе-редати судово-слідчим органам для притягнення до відповідальності за законом про охорону громадської власності від 7-го вересня.

Голова КК КП(б)У Троцюк

Секретар Голощапов

ф.П-24, оп.1, спр.89, арк.9. Оригінал.


№ 45
ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ БЮРО СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
СУМІСНО З РАЙПАРТАКТИВОМ ПРО ЗАНЕСЕННЯ НА "ЧОРНУ ДОШКУ" С. ЧЕРНАЦЬКЕ, ВИВЕЗЕННЯ КРАМУ
ЗА САБОТУВАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, ПОЛІПШЕННЯ ПОСТАЧАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ РОБІТНИКІВ
СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 листопада 1932 р.

Цілком таємно

Слухали: Про стан виконання плану хлібозаготівель та підсумки наради секретарів РПК від 13.ХІ-32 р. (доп. т. Каменецький).

Висловились: тт. Руднєв, Панченко, Колесников, Бугло, Козлов, Свержевський, Окопський, Загребельний, Тищенко, Кролевецький, Мессарош, Курочкін.

Ухвалили: Відмітити, що ганебний стан виконання хлібозаготівлі (на 15.ХІ викона-но 56,6 %) стався в наслідок повної бездіяльності окремих уповноважених РПК, секре-тарів партосередків та голів сільрад, як то: Чернацької тт. Окопського, Сидоренка, які по-опортуністичному поставились до доведення понижених планів до кожного здавця, не популяризували знижки серед бідняцько-середняцької маси та не мобілізували кол-госпну та бідняцько-середняцьку масу села на виконання остаточного плану хлібозаготівель.

Знижені плани по окремим селам були доведені з запізненням на 4-5 днів, а по с. Чернацькому був доведений лише 12.ХІ, або через 7 днів після наради.

Для ліквідації цього ганебного прориву в хлібозаготівлі бюро РПК ухвалює:

1. Оголосити районну парторганізацію змобілізованою, перекинувши на села увесь районний партактив, заборонивши виїзд з села без дозволу РПК до повного виконання плану хлібозаготівель, попередивши, що виїзд без дозволу з села розглядатиметься, як дезертирство з фронту хлібозаготівель та не сумісним з перебуванням в лавах партії.

2. Листопад місяць вважати за вирішальний в справі хлібозаготівель, змобілізувавши маси на ліквідацію ганебного стану по хлібозаготівлі.

3. Зобов'язати секретарів п[артосередків], уповноважен[их] РПК, голів сільрад негайно ввести точний облік виконання плану хлібозаготівель по окремим господарствам.

4. За явний саботаж у виконанні плану хлібозаготівель (виконання плану на 11 % - с. Чернацьке) занести на чорну дошку, запропонувавши правлінню РСС вивезти весь крам з с. Чернацького й перекинувши його в с.Пигарівку, яке веде перед в хлібозаготів-лі. Широко популяризувати через районну газету цю постанову.

5. По селам Чернацьке, Пигарівка, Порохонь, Зноб-Трубчевське, Ромашкове про-вести загальні збори з питанням про ганебний стан виконання хлібозаготівель, дома-гаючись рішень загальних зборів про обов'язкове виконання планів хлібозаготівель та притягнення до суворої кари куркулів та окремих підкуркульників, що зривають плани хлібозаготівлі.

6. Надалі продовжувати роботу судебної бригади, направляючи до сел, що більше відстають в справі виконання хлібозаготівлі.

7. В останній раз попередити всіх секретарів партосередків, уповноважених РПК та голів сільрад, що будь-які розмови про нереальність плану будуть розглядатись, як ви-лазка класового ворога, спрямована на зрив плану хлібозаготівлі з відповідними організаційними висновками.

8. За опортуністичне ставлення до хлібозаготівель, за несвоєчасне доведення плану до кожного здавця, чим зірвано план хлібозаготівлі по с. Чернецькому, - голову сільра-ди т. Окопського зі складу пленуму РПК вивести, оголосити сувору догану з попередженням, з роботи в с. Чернацькому зняти, перекинувши його на низову сільську робо-ту; секретарю партосередку т. Сидоренку оголосити сувору догану з попередженням, попередивши його, що в разі не буде певного зламу в хлібозаготівлі на протязі декади, буде поставлено питання про перебування в лавах партії.

9. Чергове засідання бюро РПК відкласти, заборонивши всім райустановам та осередкам проводити будь-які засідання на протязі листопада місяця.

10. Зобов'язати уповноважених РПК надсилати щоденно інформаційні зводки про хід роботи та її наслідки.

11. Всю роботу по переведенню хлібозаготівель щільно пов'язати зі всіма госп[одарсько]-політ[ичними] кампаніями, особливо картоплезаготівлею, моб[ілізацією] коштів, зокрема, по добровільним платежам.

12. Райгазеті "Конопляр Середино-Будщини" переключитись на хлібозаготівлю, ор-ганізувавши в с. Чернацькому виїзну редакцію.

13. Уповноваженим РПК виїхати на село зараз же після засідання.

14. Пункти 1-2-3-4-8-9-11 цієї постанови оголосити в місцевій пресі, як постанови бюро РПК та президії РВК. Слухали: Постанову Політбюро ЦК КП(б)У про поліпшення постачання керівного складу робітників району.

Ухвалили: Виділити трійку в складі: голови РВК - т. Мессарош, зав. орг. відділу РПК, голови РСС, якій доручити реалізацію цієї постанови до 30.ХІ ц. р. Комісію призначити під головуванням т. Мессарош.

Секретар РПК Каменецький

ф.П-33, оп.1, спр.211, арк.106-107. Оригінал.


№ 46
ПОСТАНОВА БЮРО ШОСТКИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ПОКАРАННЯ ПАРТІЙНИХ
ТА РАДЯНСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОНУ, ЗАНЕСЕННЯ НА "ЧОРНУ ДОШКУ" СЕЛ ІВОТ,
ЧУЙКІВКА, ШАТРИЩЕ, ПРОКОПІВКА, КАЛІЇВКА, ОБРАЖІЇВКА ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

16 листопада 1932 р.

Бюро РПК відмічає злочинне нестерпиме ставлення до виконання рішень партії та постанови бюро РПК від 28 жовтня щодо переведення хлібозаготівлі в одноосібному секторі. В наслідок за останню п'ятиденку виконано план на 1,2 %, це свідчить про те, що партійні осередки, уповноважені РПК не зуміли по бойовому заходитися навколо здійснення рішень бюро, не скористались зниженням плану на мобілізацію широких кіл бідняцько-середняцьких мас на дострокове закінчення планів, не зробили натиску на куркульсько-заможню верхівку села.

Все це сталося в наслідок бездіяльності низки партійних осередків, уповноважених РПК, що загубили почуття партійності, по примиренському поставилися до виконання бойового завдання партії, і своїми "об'єктивними" діями стали фактично на ворожий куркульський шлях зриву хлібозаготівлі, зокрема, в селах: Шатрище, Прокопівка, Івот, Чуйківка, Клишки, Ображіївка, Орлівка.

Виходячи з такого стану бюро РПК ухвалює:

1. Підтвердити попередні постанови бюро, зобов'язати всі партійні осередки та уповноважених райпарткому забезпечити виконання плану хлібозаготівлі до 5 грудня ц. р., додержуючись виконання завдань за оперативним планом по п'ятиденкам. Для підсилення хлібозаготівлі мобілізувати додатково 60 чоловік відповідального районно-го та міського активу (список мобілізованих товаришів затвердити) та групу студентів, комуністів і комсомольців з ШХТІ.

2. За абсолютну бездіяльність в хлібозаготівлі, за злигання з куркульством голову Шатрищенської сільради Вороного виключити з лав партії, як куркульського елемента, та за потурання куркульству, за зрив хлібозаготівлі притягти до судової відповідальності.

В зв'язку з розкладом більшості членів партії Шатрищенського партосередку (пи-яцтво, бездіяльність, потурання куркулям) - вважати за потрібне провести чистку пар-тосередку та уповноважених РПК, що працювали в Шатрищах, і чистку радянського кооперативного апарату. Просити обком КП(б)У санкціонувати цю чистку.

Попередити Івотський та Прокопівський партосередки, що коли вони найближчих 5 днів не зламають опору та куркульського контрреволюційного саботажу хлібозаготівель, до них буде вжито найсуворіших заходів партійного впливу.

3. Оголосити догану з останнім попередженням секретарю Ображіївського партосередку т. Дехтяру та Орловського партосередку т. Демичу, попередити цих товаришів та всіх секретарів партосередків і уповноважених РПК відсталих сел, що коли наступної п'ятиденки не буде рішучого зламу в хлібозаготівлі та не буде забезпечено виконання річного плану в строк, бюро РПК вживе до них самих рішучих заходів.

4. За злочинно-ганебний стан хлібозаготівель занести на чорну дошку такі села: Івот, де одноосібний сектор виконав план на 12 %, Чуйківка - 11 %, Прокопівка - 21 %, Каліїв-ка - 28 %, Ображіївка - 30 %, Щатрище - 27 %.

Запропонувати голові райспоживспілки т. Федоренку припинити відпуск краму в ці села до виконання плану хлібозаготівлі, наявний крам в крамницях цих сел перекинути до сел, що виконали або наближаються до виконання річного плану хлібозаготівлі.

Заборонити в цих селах видавати довідки на перемол зерна одноосібним господарствам до повного виконання селами плану хлібозаготівель. Заборонити останнім сільрадам району видавати довідки на перемол зерна тим господарствам, що не виконали повністю плану хлібозаготівель.

5. Зобов'язати всі партосередки, уповноважених РПК, сільради протягом 3-х днів проробити інструкцію Раднаркому УСРР "Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі", окремо проробити інструкцію на колгоспних зборах та рішуче запрова-дити її в життя.

6. Зобов'язати партосередки, уповноважених РПК провести суцільну перевірку ви-конання завдань з хлібозаготівель комуністами, членами сільрад, правліннями КТ тощо, застосовуючи до тих, що не виконали планів, заходи, перелічені інструкцією РПК.

7. Зобов'язати ЗПК, партосередки заводу № 53, фабрики № 6 та ін. підприємства району провести роботу серед робітників, що зв'язані з сільським господарством, при-мусивши їх негайно виконати завдання з хлібоздачі, застосовуючи до окремих злісних нездатчиків заходи зняття з роботи, виключення з профспілок. Уповноваженим РПК на селах до окремих робітників, що злісно не дають хліб, вжити заходів, передбачених інструкцією РПК.

8. Зобов'язати тт. Наклонова та Конькова лінією ДПУ та прокуратури вживати негайно адміністративні і судові репресії, що вони передбачені інструкцією РНК, зокрема до господарств з твердими завданнями. Висилати в першу чергу сесії суду до сел, що занесено на чорну дошку.

9. Переводячи рішучий натиск на злісних нездатчиків хліба, знищуючи куркулів, [що чинять] опір, - бюро РПК застерігає партосередки, сільради, уповноважених РПК від масових обшуків, від порушення революційної законності, переводячи ці заходи диференційовано до кожного окремого господарства, враховуючи його соціальне обличчя.

10. Політично-масову роботу поставити головним засобом в роботі щодо виконання хлібозаготівлі, залучити колгоспників і одноосібників, що виконали завдання хлібоза-готівлі до безпосередньої роботи по виконанню хлібозаготівель у всьому одноосібному секторі.

11. Доручити уповноваженим РПК разом з керівниками місцевих організацій організувати перевірку якості переведеного обмолоту і вжити рішучих заходів для закінчення обмолоту та притягнення до відповідальності тих, що недоброякісно його провели.

12. Для підсилення репресій по відношенню куркульсько-заможних господарств та злісних нездавців хліба одноосібників додатково мобілізувати бувших робітників юсти-ції, список яких затвердити опитом бюро.
Доручити т. Тартаріну та т. Орлу разом з керівниками прокуратури й суду організу-вати додатково 5 виїзних сесій, якими охопити основні відстаючі села по хлібозаготівлі.

13. Доручити т. Левіну мобілізувати товаришів на хлібозаготівлі, в разі потреби не чекаючи затвердження бюро РПК.

14. Заборонити уповноваж[еним] РПК без дозволу РПК виїжджати з села.
За порушення цієї постанови бюро РПК вживе самих рішучих заходів партстягнен-ня та судової відповідальності.

15. Зобов'язати фр[акцію] РВК під персональну відповідальність т. Орла виділити не менше 2000 крб. на хлібозаготівлю для забезпечення уповноважених (студентів, робіт-ників з виробництва, комсомольців).

16. Зобов'язати персонально уповн[оважених] РПК забезпечити присилку сільрадами щоденних зводок хлібозаготівлі, прийнятих репресивних заходів та проведеної масової роботи серед колгоспників та передових одноосібників. Уповноважені мусять щоп'ятиденки надсилати до РПК інформлисти про проведену роботу та наслідки.

17. Бюро РПК закликає всю партійну організацію поставити хлібозаготівлю центральною, політичною роботою на селі, домогтися на основі більшовицької боротьби завершення хлібозаготівель в районі до 5 грудня ц. р., на що район має всі можливості, пов'язавши цю роботу з обов'язковим виконанням планів мобілізації коштів, заготівлі картоплі, м'яса, прядива, сіна тощо.

Цю постанову винести на затвердження об'єднаного пленуму РПК та РКК 17.ХІ-32 р. разом з уповноваженими РПК та секретарями партосередків.

Секретар РПК Тартарін

ф.П-25, оп.1, спр.24, арк.162-164. Оригінал.


№ 47
РЕЗОЛЮЦІЯ БЮРО КОНОТОПСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ЗАНЕСЕННЯ НА "ЧОРНУ ДОШКУ" СЕЛ БОЧЕЧКИ,
КОЗАЦЬКЕ, МАЛИЙ САМБІР, ХИЖКИ КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСИЛЕННЯ РОБОТИ
ПО ВИКОНАННЮ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

16 листопада 1932 р.

Вислухавши інформаційне повідомлення секретаря РПК про нараду секретарів РПК в області та обміркувавши хід виконання хлібозаготівель в районі, бюро РПК констатує абсолютно незадовільний стан виконання хлібозаготівель: заг[альний] пл[ан] - 69,6 %, одноос[ібники] - 47,1. Виходячи з цього, бюро РПК вважає, що план хлібозаготівель в загрозливому стані і напередодні провалу термінів попередніх рішень РПК та обкому.

Для забезпечення плану та виконання завдань по хлібозаготівлі в термін оголосити всю парторганізацію за мобілізовану і в надзвичайному положенні.

В першу чергу оголосити за мобілізований весь актив і послати на села: членів РПК, членів ревкомісії, членів КК РВК та додатково мобілізувати мінімум 75 чол., надіславши членів бюро РПК, членів РКК в рішучі села, що найвідсталіші в районі, запропонувавши виїхати не пізніше 10 години ранку 17.ХІ та заборонити виїзд [із сел] всім мобілізо-ваним до закінчення хлібозаготівель.

В свою чергу запропонувати всім партосередкам, фракціям громадських організацій надіслати в підшефні села бригади аж до закінчення хлібозаготівель.

Також запропонувати всім громадським організаціям по своїй лінії оголосити всіх мобілізованими і надіслати на села (членів РВК, райпрофради, ЛКСМУ і т.д.).

Виходячи з незадовільного стану хлібозаготівель, а саме: 69,6 % на 15.ХІ, а по одно-осібному сектору 47,1 %, заборонити переводити будь-які засідання, збори, наради, які пов'язані з відкликом мобілізованих з села, в першу чергу бюро РПК не скликати до 1.ХІІ, цебто до закінчення хлібозаготівель. Заборонити в районі відпустки керівним робітникам аж до закінчення хлібозаготівель.

За незадовільне виконання хлібозаготівель, особливо, по одноосібному сектору, повний провал виконання плану хлібозаготівель в селах: Бочечки, Козацьке, Малий Самбір, Хижки, оголосити ці села на чорній дошці і попередити ці села, що коли не буде досягнуто відповідного зламу, після 20.ХІ застосувати всі міроприємства до сел, що з'являються на чорній дошці.

В свою чергу попередити такі села: Великий Самбір, Соснівка, Сем'янівка, Юрівка, Шевченкове, коли вони не досягнуть відповідних темпів для забезпечення виконання плану до 1.ХІІ, також будуть занесені на чорну дошку з наслідками, що виникнуть з цього.

В села, що занесені на чорну дошку та попереджені села, щоб домогтися відповідних темпів в хлібозаготівлі надіслати членів бюро, членів президії з бригадою 4-5 чоловік, а саме: т. Іваніна - зав. орг. РПК в с.Козацьке, т. Роженка - зав. АМВ РПК в с. Бочечки, т. Нечая - секретаря РВК в с. Малий Самбір, т. Чемериса - члена РПК, зав. РЗВ в с. Вели-кий Самбір, т. Фесенка - голову райпрофради в с. Хижки, т. Авдієнка - в с. Соснівка, т. Савенкова - в с. Шевченкове, т. Тимошенка - в с. Юрівка, т. Малярова - в с. Сем'янівку, т. Сачика - в с. Савинку. Зав. кадрами РПК переглянути весь склад уповноважених з метою правильного розташування та якісного підбору і тих, що не виправдали себе, відкликати як невиправдавших довір'я партії і накласти партійну кару.

Звільнити від роботи на селі як уповноваженого т. Фединченка, редактора газети, поклавши на нього відповідальність за систематичне висвітлення матеріалів в справі хлібозаготівель та ненормальних явищ по окремим селам, які гальмують виконання плану хлібозаготівель.

Звільнити [від роботи на селі] прокурора т. Крицького, поклавши на нього відпові-дальність за організацію виїзних сесій і скорішого розгляду судових справ. По окремим справам самому виїжджати для того, щоб організувати судовий процес.

Тов. Письменного, зав. кущкамери суду, також звільнити від роботи на селі як упов-новаженого і покласти на нього відповідальність за своєчасний розгляд судових справ по хлібозаготівлям.

Крім того, звільнити [від роботи на селі] нач[альника] ДПУ т. Труфанова, секретаря РКК т. Носкова, доручивши їм по своїй лінії також скоріше реагувати на всі моменти, що пов'язані з хлібозаготівлею.

На т. Чепелу покласти відповідальність за заготівлю картоплі і скорішого відванта-ження для Донбасу та військових нарядів.

Бюро вважає за необхідне попередити всіх членів партії, що будуть ухилятись від мобілізації для поїздки на село, [про] засудження на відкритих партійних зборах в купі з робітниками та взагалі працюючими - як ворогів народу.

Зобов'язати всіх групових уповноважених, щоб через кожні 5 день надсилали інфор-маційні повідомлення про хід хлібозаготівлі.

Вважати за необхідне найближчими днями скликати міський поширений партак-тив, де поставити доповідь про хід хлібозаготівель та завдання парторганізації міста в виконанні плану хлібозаготівель. Доповідачем виділити секретаря РПК т. Золотухіна.

Дати директиву всім партосередкам міста та фракціям профспілок, щоб провели роз'яснюючу роботу серед робітників та працюючих по справі хлібозаготівлі і участь кожного працюючого в виконанні завдань, одноразово попередивши, що члени профспілок, які зв'язані з селом і злісно ухиляються від виконання завдань, що покладені на них по хлібозаготівлі, будуть зняті з постачання, як сами, так і їх родини.

Цю постанову оголосити в пресі.

ф.П-42, оп.1, спр.168, арк.83-84. Копія.


№ 48
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
"ПРО ЗАХОДИ ПО ПІДСИЛЕННЮ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ"

18 листопада 1932 р.

Зовсім таємно

І. О мобилизации рабочих коммунистов на хлебозаготовки.

1. Считая дело хлебозаготовок в данных условиях важнейшей задачей всей не только сельской, но и городской партийной организации Украины, ЦК КП(б)У постановляет мобилизовать в помощь сельским организациям на срок до І.І-1933 г. в помощь РПК решающих хлебозаготовительных районов - 600 коммунистов рабочих из промыш-ленных центров, имеющих опыт партийно-массовой работы и проявивших себя в вы-полнении ударно- политических кампаний как сознательные и стойкие большевики: в Харькове - 140 чел., Донбассе - 200 чел., Днепропетровске - 130 чел., Одессе - 70 чел., Киеве - 60 чел.

2. Предложить обкомам мобилизацию и отправку людей закончить в трехдневный срок. Мобилизованных направить бригадами в составе 3-4 человек каждая в 40-50 реша-ющих хлебозаготовительных районов по 2-4- бригады на район, для посылки в села, где кулацкий саботаж и неорганизованность партийной работы приняли наиболее острый характер.

3. Донецкому обкому из числа мобилизованных командировать в помощь Одесской области 80 человек.

4.Обязать ГПК и РПК под личную ответственность секретарей этих парткомитетов организовать на предприятиях тщательный отбор мобилизуемых и в особенности под-бор руководителей бригад.

Предложить обкомам тщательно проинструктировать мобилизуемых.

ІІ. О расстановке партсил и установлении отчетности и контроля по хлебозаготовительной работе.

В целях обеспечения правильной расстановки партийных сил, мобилизуемых для хлебозаготовок и обеспечения должного партийного и советского контроля за работой местных органов и мобилизованных товарищей, ЦК КП(б)У постановляет:

1. Обязать обкомы и райкомы систематически проверять расстановку партийных сил, мобилизованных для хлебозаготовок, дабы обеспечить на деле лучшими партийными силами важнейшие по хлебозаготовкам колхозы. В наиболее крупные колхозы, имеющие большой план хлебозаготовок, посылать бригады.

В тех селах, где имеется более или менее значительное количество единоличных хо-зяйств, не выполнивших заданий по хлебозаготовкам, выделяется специальный упол-номоченный по выполнению плана хлебозаготовок по индивидуальному сектору.

Все мобилизованные (уполномоченные) по хлебозаготовкам должны находиться в установленном для них месте работы, не имея права отлучаться без разрешения на то РПК, если мобилизованы РПК, и без разрешения обкома и ЦК КП(б)У, если они мобилизованы обкомом или ЦК партии.

2. Уполномоченные, не справляющиеся с возложенными на них задачами, должны быть немедленно заменены более способными, подготовленными и преданными делу работниками.

К тем из посланных на хлебозаготовки работникам, которые проявили не только неспособность, но и проявили явную расхлябанность и саботаж хлебозаготовок, приме-нять суровые партийные и государственные репрессии.

3. ЦК обязывает Обкомы раз в пятидневку кратко информировать ЦК о ходе хлебо-заготовок, особо выделяя при этом важнейшие районы и МТС. Райкомы должны да-вать такие же отчеты обкому по МТС и крупнейшим колхозам.

Обкомы и райкомы обязать наладить действительное повседневное оперативное руководство всей работой по хлебозаготовкам.

Работающие по хлебозаготовкам, командированные ЦК члены ЦК и другие ответс-твенные работники, каждую декаду обязаны аккуратно присылать в ЦК информационные письма о ходе хлебозаготовок и о тех мероприятиях, которые осуществлены в районе за истекшую пятидневку.

Кроме того, предложить Агитмассотделу и Оргинстру до 5-го декабря произвести проверку работы районных партийных и заготовительных организаций, а также всех посланных на хлебозаготовки по 20 районам.

4. Предложить ЦК ЛКСМУ разработать на основе данного постановления краткие предложения по повышению роли и участия комсомольских организаций в борьбе за усиление хлебозаготовок и внести в двухдневный срок на утверждение ЦК КП(б)У.

5. Взять под постоянный контроль ЦК работу 22 газет важнейших хлебозаготовительных районов.

ІІІ. О хлебозаготовках в колхозах. О колхозных фондах.

В соответствии с указанием ЦК ВКП(б), что "выполнение плана хлебозаготовок - первоочередная задача колхозов, совхозов, МТС и единоличников", - ЦК КП(б)У особо указывает всем парторганизациям Украины на то, что полное выполнение плана хлебозаготовок колхозами и МТС является их основной обязанностью перед партией и рабочим классом, первоочередной задачей, которой должно быть подчинено выполнение всех других задач в колхозах, и, в том числе, задач по созданию разного рода колхозных натуральных фондов: семенного, фуражного, продовольственного и других.

В соответствии с этим, ЦК КП(б)У указывает парторганизациям на следующее:

1. Задачей парторганизаций является полное окончание плана хлебозаготовок к 1-му января и образование семенных фондов к 15-му января.

2. Немедленно запретить какое-либо расходование всех натуральных фондов, со-зданных в колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, и орга-низовать строжайшую проверку всех этих фондов, действительных их размеров, место их хранения, лиц, ответственных за их сохранность, взяв это дело под непосредственное руководство РИК и РПК.

3. Предоставить право РИК перечислять в фонд хлебозаготовок все натурфонды, созданные в колхозах, совершенно неудовлетворительно выполняющих планы хлебо-заготовок.

4. В отношении семенных фондов допускать проведение в жизнь п. 3-го только с предварительной санкции облисполкомов в отношении каждого отдельного колхоза.

Проведению всех этих указаний о натурфондах ЦК КП(б)У придает исключительное значение и возлагает особую политическую ответственность за правильное проведение этих указаний в жизнь на областные партийные комитеты, в первую очередь, на первых секретарей и председателей исполкомов.

О натуравансах и борьбе со злоупотреблениями в колхозах.

1. Полностью прекратить с получением настоящей директивы выдачу каких-либо натуравансов во всех колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок.

2. В колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок и раздавших сверх установленных натуравансов хлеб в порядке общественного питания, до-полнительной выдачи различного рода озадков, последов, отходов и т.п. - немедленно организовать возвращение незаконно розданного хлеба и обратить его на выполнение плана хлебозаготовок.
Председателей правлений этих колхозов (как коммунистов, так и беспартийных) привлечь к строгой ответственности за растрату колхозного хлеба с изъятием непра-вильно выданного хлеба, в первую очередь, у членов правлений колхозов и администра-тивно-служебного персонала (счетоводов, кладовщиков, полеводов и т.д.).

3. Во всех районах немедленно организовать изъятие от отдельных колхозников и единоличников хлеба, разворованного у колхозов и совхозов при уборке, при молотьбе, при перевозке из амбаров и прочее, особо имея при этом ввиду различного рода рва-чей и лодырей, не имеющих трудодней, но имеющих запасы хлеба.
При проведении этого мероприятия необходимо опереться на колхозников-пере-довиков в работе на поле, на молотьбе и во всей колхозной работе, не допуская применения массовых обысков у колхозников и единоличников.

4. В колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, в отноше-нии колхозников, имеющих посевы зерна на приусадебных землях, полностью засчи-тать всё полученное ими с приусадебных земель зерно в счет натуральной выдачи по трудодням, с изъятием излишне выданного хлеба на выполнение плана хлебозаготовок.

5. В колхозах, допустивших разворовывание колхозного хлеба и злостно срывающих хлебозаготовки, применять натуральные штрафы в виде установления дополнительно-го задания по мясозаготовкам в размере 15-ти месячной нормы сдачи для данного кол-хоза мяса, как по обобществленному, так и индивидуальному скоту колхозника.

Применение этого штрафа проводится райисполкомом с предварительного разре-шения в каждом отдельном случае облисполкома. Причем, райисполкомы устанавли-вают сроки взыскания и размеры штрафа для каждого колхоза (в пределах 15-ти месяч-ной нормы мясосдачи) применительно к состоянию отдельных колхозов.

Наложение штрафа не освобождает колхоз от полного выполнения установленного плана хлебозаготовок. В случае, если колхоз принял действительные меры к полному выполнению плана хлебозаготовок в установленный срок, - штраф может быть отменен с предварительного разрешения облисполкома.

Организационные мероприятия по хлебозаготовительной работе.

1. Предложить обкомам произвести проверку проведения в жизнь решения ЦК КП(б)У о назначении специальных контролеров при молотилках и создании троек при МТС, сельсоветах и райисполкомах и о результатах сообщить в ЦК КП(б)У не позднее 25 ноября.
Кроме того, предложить обкомам обеспечить проведение переобмолота соломы, перевеивание половы и перечистку всяких отходов в тех колхозах, где имели место злоупотребления и бесхозяйственная постановка дела.

2. Предложить обкомам проверить проведение в жизнь постановления ЦК КП(б)У от 5-6.ХІ о назначении контролеров-уполномоченных "Заготзерно" при всех МТС, не выполнивших план хлебозаготовок, и о результатах доложить ЦК КП(б)У не позднее 25-го ноября.

3. Ввиду совершенно неудовлетворительного подбора счетоводов в колхозах, нередко являющихся явно антисоветскими элементами, злостно саботирующими хлебозаготовки, - обязать райпарткомы и райисполкомы произвести проверку кадра счетоводов в колхозах, неудовлетворительно выполняющих хлебозаготовки, и в необходимых случаях райисполкомы должны предложить колхозам сменить счетоводов и представить на утверждение РИК новых кандидатов.

Привлекать к суду на основе декрета от 7 августа, как расхитителей государственного и общественного имущества, - кладовщиков, бухгалтеров, счетоводов, завхозов и весов-щиков, скрывающих хлеб от учета и составляющих ложные учетные данные в целях облегчения воровства и хищения и, тем самым, в целях срыва плана хлебозаготовок и других государственных обязательств.

Обязать райпарткомы в двухдекадный срок представить в обкомы КП(б)У отчеты о принятых мерах во исполнение настоящего постановления.

4. В колхозах, выполнивших план хлебозаготовок, засыпавших семенные фонды, у которых есть возможность заготовлять хлеб, должна быть развернута массовая работа по перевыполнению плана с поощрением этих колхозов промтоварами (без дачи ка-ких-либо новых твердых заданий в виде встречных планов).

5. ЦК предупреждает парторганизации о необходимости самого внимательного подхода к семьям красноармейцев, как колхозников, так и единоличников, при прове-дении всех вышеуказанных мероприятий.

Репрессии к семьям красноармейцев, как колхозников, так и единоличников, применять в каждом отдельном случае лишь с особого постановления райисполкома.

О мерах борьбы с кулацким влиянием в колхозах и в сельских парторганизациях.

В целях преодоления кулацкого сопротивления в выполнении планов хлебозагото-вок, ЦК КП(б)У постановляет:

1. Установить занесение на черную доску колхозов, особо злостно саботирующих сдачу хлеба по государственному плану. В отношении колхозов, занесенных на черную доску, произвести следующие мероприятия:

а) немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из соответствующих кооперативных лавок всех наличных товаров;
б) полное запрещение колхозной торговли, как для колхозов, колхозников, так и для единоличников;
в) прекращение всякого рода кредитования и досрочное взыскание кредитов и дру-гих финансовых обязательств;
г) проверку и очистку колхозов с изъятием контрреволюционных элементов - организаторов срыва хлебозаготовок;
д) занесение отдельных колхозов на черную доску, а также предупреждение о зане-сении объявляется постановлением облисполкома.

Обязать обкомы немедленно сообщать в ЦК о занесении на черную доску колхозов.

2. Ввиду того, что в ряде сельпарторганизаций, особенно в период хлебозаготовок, вскрылось смыкание целых групп коммунистов и отдельных руководителей партячеек с кулачеством, петлюровщиной и т.п., что на деле превращает такого рода коммунис-тов и парторганизации в агентуру классового врага и является наглядным доказатель-ством полного отрыва этих ячеек и коммунистов от бедняцко-середняцких колхозных масс, - ЦК и ЦКК КП(б)У постановляет немедленно произвести чистку ряда сельских парторганизаций, явно саботирующих выполнение плана хлебозаготовок и подрываю-щих доверие партии в рядах трудящихся.

В целях укрепления сельских парторганизаций, поднятия боеспособности их рядов и мобилизации парторганизаций и широких трудящихся масс на выполнение стоящих перед партией задач (хозяйственное укрепление колхозов, выполнение плана хлебоза-готовок, сева и т.д.), признать необходимым произвести чистку сельских парторганиза-ций следующих районов: Снегуровский и Фрунзевский - Одесской области, Солонянс-кий, Васильковский, В.Лепетихский - Днепропетровской области.

Чистка должна освободить партию от людей чуждых делу коммунизма, проводя-щих кулацкую политику, разложившихся, неспособных проводить политику партии в деревне. Вычищенных выслать как политически опасных.

Чистка должна помочь выдвижению новых кадров из числа наиболее преданных партии колхозников - ударников и сплотить вокруг партии широкие колхозные массы на борьбу за укрепление колхозов против кулака.

3. Подтвердить, что в районы и отдельные села (и без занесения их на черную доску) особенно неудовлетворительно выполняющие хлебозаготовки, должен прекращаться завоз и продажа всех, без исключения, промтоваров.

Предложить обкомам систематически проверять результаты проведения этого мероприятия, чтобы на деле обеспечить этим путем усиление хлебозаготовок.

ІV. О хлебозаготовках у единоличников.

В дополнение к постановлению ЦК КП(б)У от 11.ХІ-32 г. и инструкции СНК.

1. В отношении единоличников, злостно срывающих хлебосдачу (по контрактации или самообязательствам) применять натуральные штрафы в виде установления допол-нительных заданий по мясозаготовкам в размере 15-ти месячной нормы сдачи мяса.

Применение этого штрафа проводится сельсоветом с предварительного разреше-ния в каждом отдельном случае райисполкома. При этом сельсоветы устанавливают сроки взыскания и размер штрафа для каждого хозяйства (в пределах 15-ти месячной нормы мясосдачи и, соответственно, годичной нормы сдачи картофеля), применитель-но к состоянию и условиям отдельных хозяйств.

Наложение штрафа не освобождает хозяйство от полного выполнения установлен-ного хлебозаготовительного задания. В случае, если единоличник в установленный срок полностью выполнит свое задание по хлебу, штраф может быть отменен с предварительного разрешения райисполкома.

В отдельных районах (по постановлению облисполкома) штраф может быть уста-новлен картофелем в размере годичного плана данного хозяйства по картофелю.

В исключительных случаях по специальному постановлению облисполкома размер штрафа может быть удвоен.

2. ЦК предупреждает все местные парторганизации и всех местных работников против подмены массовой работы в борьбе за хлеб голым администрированием и против придания штрафам массового характера. Задача натурального штрафа - обеспечить полное выполнение хлебозаготовительного плана.

3. Взыскать первоочередно в бесспорном порядке семенную и продовольственную ссуду, выданную единоличникам в отдельных районах, через колхозы: во всех случаях, когда выданная единоличнику ссуда была погашена колхозом (например, в Винницкой области), засчитать взысканную с единоличников ссуду в план сдачи хлеба по соответствующему колхозу.

4. Организовать бригады из колхозных активистов колхозов (данного села или близлежащих), выполнивших план хлебосдачи, а также приближающихся к окончанию его - для содействия полному выполнению хлебозаготовительного задания по единолич-ному сектору.

До 1-го декабря организовать на Украине не менее 1100 таких бригад колхозников, в том числе по областям:

Винница - 200, Киев - 300, Чернигов - 100, Харьков - 350, Одесса - 50, Днепропетровск - 50, Донбасс - 50.

5. Единоличников, добросовестно выполнивших свои обязательства по хлебосдаче, в особенности досрочно, отмечать в постановлениях сельсоветов, комиссий содействия и т.п., включать в состав бригад по хлебозаготовкам, комиссий содействия и т.д..

6. В отношении кулаков-твердосдатчиков, не выполняющих заданий по хлебу - при-менять репрессии, предусмотренные ст.58 Уголовного Кодекса в судебном или адми-нистративном порядке.

V. О хлебосдаче в совхозах.

1. В соответствии с установленным окончательным планом хлебосдачи по Зернотресту Украины в 9 800 тыс. пуд. утвердить представленную т. Бурковым разбивку планов по отдельным зерносовхозам и сроки их выполнения.

ЦК КП(б)У напоминает решение ЦК ВКП(б) о персональной партийной и государственной ответственности директоров совхозов за выполнение плана хлебозаготовок: "Предупредить, что настоящий план хлебосдачи является окончательным, не подлежа-щим каким бы то ни было изменениям, а невыполнение его, хотя бы в незначительной степени, будет рассматриваться как нарушение советского закона, влекущего кару, как по партийной, так и по государственной линии".

2. Исходя из установленного ЦК КП(б)У окончательного срока выполнения плана хлебосдачи по Укрсемтресту и свеклотрестам Украины - 15.ХІІ, предложить Киевскому, Харьковскому, Винницкому обкомам и директорам Киевского, Харьковского и Винниц-кого свеклотрестов, а также Укрсемтресту и соответствующим обкомам в 3-х дневный срок определить крайние сроки выполнения установленного плана хлебосдачи для каждого совхоза в отдельности и сообщить об этом ЦК КП(б)У и СНК УССР.

3. ЦК КП(б)У обязывает т. Буркова по зерносовхозам и директоров свеклотрестов представить не позже 25-го ноября уточненные, проверенные расчеты на потребные се-мена для ярового посева по каждому совхозу.

Вместе с тем ЦК обязывает директоров совхозов под их личную ответственность обеспечить выделение и полную сохранность семенных фондов, в количествах, обеспе-чивающих посевные планы, утвержденные союзным правительством и предупреждает, что в случае какой-либо недостачи выделенных семенных фондов за это несут строжайшую ответственность перед судом не только лица, непосредственно отвечающие за со-стояние складов и сохранность семян (кладовщики, завскладами, управляющие отделе-ниями, зам. директора про производственной части), но и лично директора совхозов.

В случае непринятия со стороны директоров совхозтрестов действительных мер к выделению и сохранности семенных фондов, директоров совхозтрестов привлекать к строжайшей партийной ответственности, вплоть до исключения из партии.

Обязать т. Одинцова представить в ЦК КП(б)У и Совнарком не позже 1.ХІІ план обеспечения яровой посевной кампании по семеноводческому тресту.

4. Поручить Секретариату ЦК КП(б)У командировать для укрепления Укрзернотреста 2-х крепких партийных работников в качестве заместителей директора. Секретариату ЦК выделить в помощь директорам совхозов 10 ответственных товарищей на период до окончания хлебосдачи.

5. Обязать обкомы и директоров трестов каждые 5 дней специально информировать ЦК о ходе выполнения задания каждым совхозом.

6. Обязать обкомы обеспечить выполнение планов хлебосдачи по остальным совхозным системам не позднее 15-го декабря, а также проверку наличия всяких фондов в этих совхозах с целью возможного получения дополнительных количеств хлеба сверх установленных планом. Данные о выявленных дополнительных ресурсах в этих совхозах сообщить в ЦК не позже 1-го декабря.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ф.П-25, оп.1, спр.22, арк.20-30. Копія.


№ 49
ПОСТАНОВА РАДНАРКОМУ УСРР
"ПРО ЗАХОДИ ДО ПОСИЛЕННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ"

20 листопада 1932 р.

Щоб безумовно виконати зменшений план хлібозаготівель, зобов'язати облвикон-коми та райвиконкоми в своїй роботі керуватися такими настановами:

1. Цілковите виконання плану хлібозаготівель закінчити до 1 січня 1933 р., а утворення насінних фондів - до 15 січня 1933 р.

2. Заборонити будь-яке витрачання всіх натуральних фондів, утворених у колгоспах, які незадовільно виконують плани хлібозаготівель.

3. Зобов'язати РВК негайно організувати найсуворішу перевірку наявних фондів у колгоспах, які незадовільно виконують хлібозаготівлі, фактичних розмірів цих фондів і місць зберігання, а також настановити у всіх колгоспах відповідальних осіб за належне зберігання цих фондів.

Відповідальність за виконання цього покласти на голів РВК.

4. Надати РВК права перерахувати до фонду хлібозаготівель усі натурфонди, утво-рені в колгоспах, які незадовільно виконують плани хлібозаготівель.

Застосувати цей пункт у частині насінних фондів дозволяється з попередньої санкції облвиконкому для кожного колгоспу.

5. З оголошенням цієї постанови припинити видачу будь-яких натуральних авансів по всіх колгоспах, що незадовільно виконують плани хлібозаготівель.

6. Колгоспи, які незадовільно виконують плани хлібозаготівель та які видали нату-раванси хліба за трудоднями порядком громадського харчування, а також у формі всіляких "озадків", "послідів", "відходів", тощо понад встановлені норми (15 % від фактичного обмолоту), повинні негайно організувати повернення незаконно розданого хліба, з тим, щоб спрямувати його на виконання плану хлібозаготівель.

Зобов'язати облвиконкоми та райвиконкоми притягати голів управ таких колгоспів до суворої відповідальності за розтрату колгоспного хліба.

Вилучення незаконно розданого та одержаного хліба треба в першу чергу провести у членів управ колгоспу, адміністративно службового персоналу, рахівників, полеводів, комірників тощо.

7. Зобов'язати РВК негайно організувати вилучення в окремих колгоспників та одноосібників хліба, розкраденого в колгоспах та радгоспах під час збирання, молотьби, перевозу хліба до комор, на зсиппункти тощо.

Причому вилучати хліб треба в першу чергу у всіляких ледарів, рвачів, що не мають трудоднів, але мають запаси хліба. Здійснюючи ці заходи, РВК повинні спиратись на колгоспників-ударників та передовиків, що в усіх с[ільськогосподарських] кампаніях - на полі, в молотьбі та ін. колгоспних роботах, виявили себе, як борці за соціалістичну перебудову села та організаційно-господарське зміцнення колгоспів.

8. Притягати до суду на підставі постанови ЦВК та РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації та про зміцнен-ня громадської (соціалістичної) власності", як розкрадачів державного та громадського майна, бухгалтерів, рахівників, комірників, завгоспів, вагарів, що затаюють хліб від облі-ку, складають брехливі облікові відомості, щоб полегшити розтринькування та крадіж-ки, щоб зірвати виконання плану хлібозаготівель та інші державні зобов'язання.

9. До колгоспів, що припустили розкрадання колгоспного хліба і злісно зривають план хлібозаготівель, застосувати натуральні штрафи порядком додаткового завдання з м'ясозаготівель розміром 15-місячної норми здавання даним колгоспом м'яса, як усуспільненої худоби, так і худоби колгоспників. Райвиконкоми застосовують ці штрафи з попереднього дозволу кожного окремого випадку облвиконкому.

Розмір штрафів (в межах 15-ти місячної норми м'ясоздавання) і строки сплати цих штрафів РВК встановлює відповідно до господарського стану кожного окремого колгоспу.

Накладання штрафів не звільняє колгосп від виконання цілком визначеного плану хлібозаготівель. Дозволити РВК у випадках, коли колгоспи вживають справжніх заходів на забезпечення виконання плану хлібозаготівель передстроково, ці штрафи скасовувати. Скасувати ці штрафи можна з попереднього дозволу облвиконкому.

10. РНК УСРР застерігає РВК, сільради та місцевих працівників при застосуванні цієї постанови, особливо в частині накладання натуральних штрафів та інших репресій, проти підмінювання масової роботи в боротьбі за хліб голим адмініструванням.

Застосування цих заходів треба щільно пов'язати з широким розгортанням масової політично-виховної роботи серед колгоспників і спрямувати на організаційно-госпо-дарське зміцнення колгоспів.

Завдання натуральних штрафів та інших репресивних заходів - є забезпечити виконання повнотою хлібозаготівельних планів.

Голова Ради народних комісарів УСРР
В. Чубар

Керівничий справ Ради народних комісарів УСРР
В. Легкий

ф.Р-6040, оп.1, спр.100, арк.231. Друкований примірник.


№ 50
ПОСТАНОВА РАДНАРКОМУ УСРР "ПРО ДОПОВНЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ
"ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В ОДНООСІБНОМУ СЕКТОРІ"

20 листопада 1932 р.

Доповнюючи свою постанову з 11 листопада 1932 р. "Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі", Рада народних комісарів УСРР ухвалює:

Затвердити нижченаведені додатки до інструкції про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі.

Харків, 20 листопада 1932 р.

Голова Ради народних комісарів УСРР В. Чубар

Керівничий Справ Ради народних комісарів УСРР В. Легкий

Оголошенню в пресі не підлягає

Додатки до інструкції
"Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі"

1. На додаток до п. 2 інструкції "Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі" встановити:

З одноосібників, зазначених в цьому пункті, стягати першочергово безспірним по-рядком насінні та харчові позики, що їх видано одноосібникам в окремих районах через колгоспи.

У всіх випадках, коли видану одноосібникові позику було згашено колгоспом, стяг-нену з одноосібників позику зараховувати до плану хлібоздачі відповідного колгоспу.

2. На додаток до п. 3 згаданої інструкції встановити:

а) До одноосібників, які злісно зривають хлібоздачу як за контрактацією, так і самозобов'язаннями, застосовувати, крім передбачених у цьому пункті заходів, нату-ральні штрафи порядком додаткових завдань з м'ясозаготівель розміром до 15-ти мі-сячної норми здавання м'яса.

Ці штрафи застосовують сільські ради з попереднього дозволу в кожному окремому випадку районного виконавчого комітету.

б) Надати право обласним виконавчим комітетам, за їх постановами, в окремих районах встановлювати натуральні штрафи картоплею розміром річного плану здачі картоплі відповідним господарством.

У виняткових випадках, за окремою постановою, облвиконкоми мають право подвоювати розміри цих штрафів.

в) Сільради, встановлюючи розміри натуральних штрафів (у межах 15-ти місячної норми здачі м'яса або відповідно до річної норми здачі картоплі) та терміни стягання, повинні виходити з господарського стану та умов кожного окремого господарства.

г) Накладання цих штрафів не звільняє одноосібні господарства від повного виконання встановлених хлібозаготівних завдань цих одноосібних господарств.

д) Надати право районним виконавчим комітетам у випадках, коли одноосібники виконують плани здачі хліба за контрактацією та самозобов'язаннями у встановлені терміни та відповідними розмірами, скасовувати натуральні та грошові штрафи за окремою постановою райвиконкому.

3. Зобов'язати райвиконкоми дати вказівки сільським радам відзначати в постановах сільрад і комісій сприяння хлібозаготівлям тих одноосібників, що ретельно, а особливо тих, що дотерміново виконують свої зобов'язання щодо хлібоздачі, залучаючи зазначе-них одноосібників до складу бригад з хлібозаготівель, комісій сприяння хлібозаготівлям тощо.

4. На додаток до п.11 інструкції "Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі" встановити: до куркулів-твердоздатників, що не виконують завдань здачі хліба, застосовувати репресії, передбачені в ч.2 арт.58 Кримінального Кодексу УСРР.

Керівничий Справ Ради народних комісарів УСРР
В. Легкий

ф.П-6040, оп.1, спр.100, арк.226. Друкований примірник.


№ 51
АКТ ОПИСУ МАЙНА, СКЛАДЕНИЙ БРИГАДОЮ ЛОЗІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ТВЕРДОЗДАВЦЯ С. ПІСКИ К.П. ГОЛИКА ЗА ЗЛІСНЕ УХИЛЕННЯ
ВІД ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

21 листопада 1932 р.

Акт опису майна
твердоздавця, гром. с. Пісок Голика Кузьми Порф[ировича]

1932 р. 21 листопаду

Ми, що нижче підписалися: уповноважений сільради гр. Голик Мик[олай] Ів[анович], уповнов[ажений] РВК Александров Василь Серг[ійович], від ЛКСМУ Голик Я.П., сільви-конавець Сидоренко Я.Р., в присутності члена сім'ї Голика Федора Кузьмовича, цього числа зробили опис майна твердоздавця Голика Кузьми Порф[ировича] за невиконан-ня штрафу в сумі 1862 крб., що його накладено за злісне ухилення від виконання плану хлібозаготівлі президією Лозівської сільради з 17.ХІ.32 р. В покриття згаданого штрафу описане слідуюче майно:

  Назва майна Кількість Вартість
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Хата, крита соломою, ст[ара]
Клуні, криті соломою, лісяні
Комора рублена, під соломою
Хлів, старий лісяний, під соломою
Віз на залізному ходу, ста[рий]
Віялка стара, зношена
Боронка пружинна, зношена
Вал 9 клубків
Годинник стінний (ходик)
Дзеркало (стінне)
Стіл
Шкафа (використана)
Лавки та піл
Діжа
Дерево різної якості
1
2
1
1
1
1
1
*
1
1
1
1
7
1
11
200
160
100
50
30
10
10
 
3
1
3
1
10
3
15

В чим і зложено цю опис майна.

Акт опису зачитано: від підпису [члени сім'ї К.П. Голика] відмовились.

Уповноважений [сільради] М.І. Голик

Уповноважений РВК В.С. Александров

Бригада Я.Р.Сидоренко,
Я.П.Голик

ф.Р-4549, оп.1, спр.180, арк.7-7 зв. Оригінал. Рукопис.


* У тексті - пропуск.


№ 52
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ШОСТКИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ З ПАРТІЇ ЗА САБОТУВАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ МЕШКАНЦІВ С. ІВОТ
ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Є.К. РОГІНЦЯ ТА М.Є. РОГІНЦЯ

24 листопада 1932 р.

Слухали: Доповідну записку уповноваженого по с. Івот т. Гальченка про саботування хлібозаготівель з боку одноосібника Рогінця Єгора Кіндр[атовича], члена партії, та його сина Рогінця, канд[идата] партії.

Ухвалили:

Бюро РПК відмічає: а) Поскільки, ще в період прийняття річного плану хлібозаготі-вель сім'я Рогінців зірвала збори по хлібозаготівлі.

б) Що Рогінцю було запропоновано секретарем РПК виїхати до с. Івота і домогтися не лише прийняття плану, а навпаки стати прикладом у виконанні планів.

в) Рогінець Є., як це і зазначено в заяві голови сільради т. Деменченка, не тільки [не]вважає потрібним виконувати план, а навпаки в листопаді місяці заявляв, що "ми свої люди, а тому план можна не виконувати".

д) Рогінець М.Є. в той час, коли с. Івот занесено на чорну дошку за явно куркульський опір в справі хлібозаготівель (виконано по одноосібниках на 15.ХІ - 12 % з плана 1874 ц), не тільки не приступив до виконання свого плану, а навпаки домагається довести, що надане завдання є не реальне (на 3,6 га посіву зернових культур надано завдання 4,88 ц), чим викликає обурення з боку радактиву села. Будучи членами партії Рогінці мусили бути членами колгоспу, але навпаки не тільки не сприяли колективізації, а своїми вчинками стали на явно куркульський шлях.

Виходячи з вищезазначеного, бюро РПК ухвалює:

а) Підтвердити постанову ЗПК заводу ч.9 про виключення з лав КП(б)У Рогінця Єгора, члена партії, та виключити кан[дидата] партії Рогінця Михайла (партосередок ШХТІ) за явно куркульський опір та саботування хлібозаготівлі.

б) Поставити питання перед райвійськкоматом про недопуск Рогінця М. до лав Червоної Армії.

в) Доручити фр[акції] РВК застосувати до господарства Рогінців передбачених законом репресій як злісних зривщиків хлібозаготівель.

Цю постанову оголосити в пресі.

Певно: Зав. загальн[им] відділ[ом] РПК
Донець

ф.П-25, оп.1, спр.25, арк.27. Засвідчена копія*.


* Документ засвідчено печаткою Шосткинського райкому КП(б)У


№ 53
ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ БУРИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ
ПРО ЗАНЕСЕННЯ НА "ЧОРНУ ДОШКУ" КОЛГОСПІВ БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ЩО САБОТУЮТЬ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

25 листопада 1932 р.

Слухали: § 1. Про занесення на чорну дошку колгоспів, які саботують у виконанні плану хлібозаготівель. (Доп. т. Лисовець).

Ухвалили:

Занести на чорну дошку колгоспи, які саботують у виконанні хлібозаготівель: артіль "12-ти річчя Жовтня" Дяківської сільради, річне завдання 1574 ц, на 25 листопада виконано 549 ц або 35 %, авансу роздано членам колгоспу 28 % до фактичного обмолоту; артіль "8-го Березня" Червонослобідської сільради, річне завдання 765 ц, на 25 листо-пада виконано 299,6 ц або 30 %. Прохати облоргкомітет затвердити постанову президії Буринського РВК.

Згідно: Секретар РВК
Одинець

ф.Р-2303, оп.1, спр.23, арк.5. Засвідчена копія.*

* Документ засвідчено печаткою Буринського райвиконкому


№ 54
ПОСТАНОВА БЮРО ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ПОКАРАННЯ КЕРІВНИКІВ СІЛЬРАД І КОЛГОСПІВ,
ЗАБОРОНУ ВИКОРИСТОВУВАТИ БОРОШНО НА ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ ВИДАНИХ
ХЛІБОМ АВАНСІВ, ПРИПИНЕННЯ ПРОДАЖУ КРАМУ В СЕЛАХ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЩО САБОТУЮТЬ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

25 листопада 1932 р.

Бюро констатує, що на 25.ХІ виконано всього 44,1 % річного плану хлібозаготівель, причому завдання на листопад місяць виконано 27,4 %.

Такий катастрофічний стан з виконанням плану хлібозаготівель стався в наслідок того, що досі районна партійна організація не зламала саботажу і опору куркуля та опортуністів. Це мало місце тому, що справжньої настирливої боротьби за виконання плану хлібозаготівель ще не організовано, а бюро райпарткому не забезпечило належ-ної оперативності та щоденної перевірки фактичного виконання директив ЦК і обкому.

Виходячи з такого положення з хлібозаготівлею в районі бюро ухвалює:

1. За саботаж виконання плану хлібозаготівлі, як злигавшихся з куркулями та роз-клавшихся виключити з лав партії та віддати до суду голову Бранцівської артілі ім. Шев-ченка - Тараненка, голову Боромлянської артілі - Трунова та голову Скрягівської артілі - Донца.

Оргінстру та райЗУ негайно замінити їх, а т. Медведю прискореним темпом закінчити слідство.

2. Пропонувати фракції райвиконкому негайно зняти голову Тростянецької сільради Гончаренка за зловживання та розклад й притягнути до судової відповідальності.

3. За слабу організацію роботи по хлібозаготівлі, особливо по одноосібному сектору, за непереведення перевіювання полови та переобмолоту соломи оголосити сувору догану уповноваженому по с. Білка т. Вовченку та по с. Смородине т. Сіробабі. Уповно-важеного по с. Тучне т.Яценка за виїзд з села без відому райпарткому, за слабу організа-цію роботи з партії виключити.

4. Для посилення роботи по виконанню плану хлібозаготівель бюро пропонує:

а) На протязі 3-4 днів закінчити обмолот хліба по колгоспам, забезпечивши негайну вивозку його в хлібозаготівлю. Трійці по обмолоту та уповноваженим райпарткому не-гайно перевірити роботу контролерів МТС при молотарках.
б) Відмічаючи, що переобмолот соломи майже не розпочинався, а перевіювання полови проходить не по всім селам, уповноваженим РПК та партосередкам негайно розпочати по всім селам переобмолот соломи та перевіювання всієї абсолютно полови, а також очистку всіх послідів і озадків, при чому всей хліб, що буде одержуватись, не-гайно вивозити на зсипний пункт.
в) Негайно заборонити всякі витрачання хліба, борошна та крупи на громадське хар-чування та на видачу авансів, а райЗУ і фракції райвиконкому виявити винних у невико-нанні цієї директиви і притягнути до відповільності.
г) Бюро пропонує уповноваженим і партосередкам дати рішучу відсіч і притягати до відповідальності за всякі спроби під видом посівного матеріалу утаювати хліб від вивозки в хлібозаготівлю.

Бюро відмічає, що директором МТС т. Анцеловичем до цього часу, не вважаючи на вказівки РПК, не відмінена директива про забронюювання фондів, не організована робота по обмолоту, дякуючи чому немає керівництва з боку МТС роботою молотарок, тракторів, а також і автомашин, а тому т. Анцеловича з роботи директора МТС зняти. Просити обком затвердити цю постанову.

д) На протязі 3-х днів уповноваженим партосередкам перевірити кількість виданого хліба на трудодні авансами і по громадському харчуванню, причому весь неправильно виданий хліб негайно стягнути в першу чергу у членів правління з тим, аби витрата хліба була не більш 15 % обмолоту.
е) На протязі 3-х днів виявити і зарахувати в натурздачу весь збір хліба з городних посівів у колгоспників, причому все, що з'являється зверх належного йому по кількості трудоднів, повинно бути здано в хлібозаготівлю на рахунок колгоспу.
ж) Уповноваженим і партосередкам, опираючись на колгоспівський актив та удар-ників-колгоспників, негайно організувати вилучення розкраденого хліба ледарями, прогульщиками, які не одержували в колгоспі нічого, а хліб мають.
з) Фракції РВК в добовий термін підібрати два колгоспи, які саботують виконання плану хлібозаготівель, і надіслати в область для оштафування м'ясом, як з усуспільне-ного стада, так і з усуспільненого стада колгоспників.
і) Скласти комісію під головуванням т. Кулака, в складі т. Довженка і т.Папушенка, якій на протязі 5-ти днів перевірити рахівничий персонал всіх колгоспів району, зняв-ши з роботи ввесь ворожий та шкідницький елемент.
к) Пропонувати т. Довженку перевірити і допомогти в розподілі наслідків господа-рювання тим колгоспам, що закінчили план хлібозаготівель. Одночасно пропонувати т. Довженку організувати негайну допомогу і взяти під керівництво перерахування при-бутків і трудоднів в колгоспах.
л) Скликати на 2-е грудня районний зльот передових ударників-колгоспників по пи-танню виконання плану хлібозаготівель. Пропонувати уповноваженим і партосередкам навколо зльоту розгорнути політико-масову роботу, боротьбу за участь в зльоті, кращу роботу по хлібозаготівлі та організацію червоних валок до зльоту. Для підготовки до зльоту організувати комісію під головуванням т. Літвінова і в складі тт. Гадата, Стадни-ка, Величка та Воюцького.
м) Бюро пропонує партосередкам і уповноваженим організувати колгоспну масу на справжню настирливу боротьбу за виконання плану хлібозаготівлі, на очистку колгос-пів від пролізших куркулів і підкуркульників, що саботують виконання плану хлібоза-готівель і розкладають колгоспи, на рішучу відсіч тим комуністам, що проводять цей куркульський саботаж.

5. Для посилення хлібозаготівель по одноосібному сектору бюро пропонує:

а) Практично здійснити постанову ЦК про колгоспівський актив, переглянути його, отсіяти примазавшийся елемент, підібрати новий актив із ударників-колгоспників і од-ноосібників, що закінчили план хлібозаготівель, причому на протязі найближчих двох-трьох днів добитись повного виконання плану хлібозаготівель з боку самого активу.
б) Переглянути розстановку сил в селах, організувати бригади на окремі участки з місцевого активу, дати конкретні щоденні завдання, перевіряючи щоденно їх виконання та саму масову роботу перевести на конкретні рейки.
в) Втягнути до роботи в бригадах обов'язково тих одноосібників, що закінчили план хлібозаготівлі.
г) В галузі проведення репресій повинно, уникаючи масових репресій, проводити їх таким чином, щоб вони мали наслідок, і використовувати їх в політично-масовій роботі на кутку.
д) На протязі трьох днів довести зниження планів до кожного одноосібного госпо-дарства, причому це зниження не повинно бути механічним, а повинно використовува-тись для політично-масової роботи. Треба твердо довести до відому кожного одноосіб-ника, що знижений план хлібозаготівлі повинен бути виконаний.
е) Пропонувати фракції райвиконкому на протязі доби виявити сумлінних контрак-тантів, що виконали план хлібозаготівель, звільнити їх від єдиного податку та кращих преміювати. В селах партосередки і уповноважені разом з сільрадами повинні відповід-ним чином визначити тих контрактантів, що виконали план хлібозаготівель (премію-вання, червоні дошки і т.п.).

6. Фракції райвиконкому на протязі 24 годин розробити щоденні завдання кожному колгоспу та селу і довести до колгоспу і села.

7. Райсоюзу разом з фракц[ією] РВК провести припинення видачі краму окремим селам, що не виконують плану хлібозаготівель, причому продаж краму в інших коо-пераціях та робкоопах повинно забезпечити переведення припинення видачі краму. Одночасно колгоспи і контрактанти, що виконали план хлібозаготівель, повинні мати збільшений завіз промкраму.

8. Бюро вимагає від всієї парторганізації чіткої і настирливої роботи по виконанню плану хлібозаготівель, рішучого ламання саботажу куркулів і опортунистів, очищення лав організації від тих елементів, що злигалися з куркулями і проводять куркульську роботу. На основі виконання планів хлібозаготівель партійна організація повинна згуртувати свої лави і замість викинутих опортуністів притягнути тих ударників-колгоспни-ків, що уміють боротися за виконання завдань партії.

Підпис*

ф.П-38, оп.1, спр.36, арк.98-100. Копія.


* Підпис під документом нерозбірливий


№ 55
З ПРОТОКОЛУ ЗАКРИТИХ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ ВОЛОКИТИНСЬКОГО ОСЕРЕДКУ КП(б)У ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ОГОЛОШЕННЯ ШТУРМОВОЇ П'ЯТИДЕНКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ БРИГАД З КОМУНІСТІВ,
КОМСОМОЛЬЦІВ, АКТИВІСТІВ ПО ХЛІБО-, М'ЯСО-, КАРТОПЛЕЗАГОТІВЛІ

1 грудня 1932 р.

Слухали: Інформаційну доповідь голови сільради т. Січкаря про стан недовиконан-ня плану хлібозаготівлі.

Висловились:

Тов. Шпак: По політгоспод[арських] кампаніях працює тільки президія сільради, маса не втягнена. Комсомолу не почувається, в колгоспах слабує робота, наше керівниц-тво недостатнє. Масова робота по колективізації спить.

Тов. Козінець М.: Слаба робота в керівництві партійним осередком. Секретар осередку не зумів зробити розстановку сил. Треба мобілізувати всі маси, в останні два дні закінчити виконання плану [заготівлі]хліба, картошкі і м'яса.

Тов. Веремієв, уповноважений РПК: Партієць повинен бути в курсі справи сучас-них завдань, підковувати себе політвихованням. Тут вся суть відсутності певного вмілого керівництва. Треба негайно зробити розстановку сил по вчасткам з відповідним конт-ролем.

Тов. Смик: Говорити, що не працювали зовсім, - це не вірно, бо роботу ми пророби-ли велику. Недоработки у нас - це відсутність масової виховної роботи на участках (на протязі 2-х місяців).

Тов. Мірошниченко: Робота проходила самотьоком, треба всі сили прикласти до мо-білізації мас на довиконання чергових завдань.

Тов. Горбач М.: Менше слів, а більше діла. Практично предлагаю завтра на 7 год. ранку повинні явитися всі партійці, актив, комсомол і члени сільради та старші виконавці, штурмом взятися до виконання "хвостів", завдань мобілізації коштів, хлібозаготівлі, м'ясозаготівлі та картоплі, разом закріпити бригади по масовій роботі на селі.

Тов. Чорток: Треба пов'язати роботу бригад по виконанню окремими господарствами бойових завдань з постійною масовою роботою села.

Ухвалили: Для завершення плану хлібозаготівель, м'ясозаготівель, картоплезаготі-вель та стягнення грошових внесків об'явити штурмову 5-ти [денку]. Зробити розста-новку сил так:

І участок:
Мірошниченко - голова колгоспу
Невалящий - комсомол
Петруня М. - член сільради.

ІІ участок:
Крикушенко Семен - кандидат партії
Петруня Миколай - член ЛКСМУ
Журавський Ігнат - член сільради.

ІІІ участок:
Смик - секретар комітету комсомолу*

ІV участок:
Чорток Іван Максимович - кандидат партії
Борбат Панас - теж
Архінос Іван Миколайович - член сільради.

С. Дорошівка:
Шпак - заступник голови сільради
Журавель Єгор Гаврилович Приходько - член сільради.

С. Щербинівка:
Козинець М.М. - член партії
Козинець Дмитро Павлович - член сільради
Архінос Іван Тимофійович - член колгоспу.

На перших зборах 5.ХІІ заслухати відчити бригадирів. Доручити секретарю сільради т. Козинцю до ранку підготувати всі списки "боржників".

Голова зборів Січкар

Секретар Горбач

З оригіналом згідно: за техсекретаря**

ф.П-39, оп.1, спр.321, арк.28-29. Засвідченна копія. Рукопис.


* Текст частково пошкоджений

** Підпис нерозбірливий


№ 56
З ПОСТАНОВИ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ
ПРО ПОВЕРНЕННЯ КОЛГОСПНИКАМИ АВАНСІВ, ВИДАНИХ В РАХУНОК ТРУДОДНІВ ПОНАД 15 %,
ТА НАКЛАДАННЯ ШТРАФІВ НА КОЛГОСПИ, ЯКІ НЕ ВИКОНАЛИ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

4 грудня 1932 р.
(проведено опитом)

І. Обговорювали:

Про повернення незаконно виданих авансів понад 15 % по колгоспам.

Постановили: Зважаючи на те, що нижче зазначені колгоспи, не виконавши річних завдань по хлібозаготівлі, роздали колгоспникам аванси в рахунок трудоднів понад вста-новленої Укрколгоспцентром та Наркомземом норм 15% фактичного обмолоту, а саме: с. Вовківці - "Новий побут" роздав 33%, с. Глинськ - "Нова зірка" - 30 %, с. Волошинівка - "Вперед" - 35 %, с.Оксютинці - "Більшовик" - 29 %, с. Плавинище - "Нове життя" - 29 % й тим самим розбазарили хліб, ставши на куркульський шлях, запропонувати переліченим артілям протягом 5-ти день повернути з колгоспників незаконно одержані [ними] понад встановленої норми аванси. Уповноваженим РВК простежити за виконан-ням цієї постанови і про наслідки докласти президії не пізніше 10.ХІІ.32 р....

3. Обговорювали: Про накладення штрафів на колгоспи, що не виконали завдань по хлібозаготівлі.

Постановили: Зважаючи на те, що Герасимівський колгосп "Комінтерн" та Попів-щанський ім. "Петровського" засмічені класово-чуждим елементом та керівництво колгоспів веде куркульську політику, зриваючи план хлібозаготівлі, наданий цим кол-госпам (Герасимівський колгосп "Комінтерн" виконав план хлібозаготівлі на 48 % та Попівщанський ім. Петровського на 36,6%), та в додаток до цього ці колгоспи розбаза-рили хліб, видавши аванси колгоспникам на трудодні понад встановленої норми 15 % фактичного обмолоту (артіль ім. Петровського та "Комінтерн" - 35 %), - застосувати до колгоспів постанову РНК УСРР від 11.ХІ та оштрафувати за злісне невиконання плану хлібозаготівлі м'ясом в розмірі наданого 15-ти місячного завдання на 1932-1933 рр. кол-госпи ім. Петровського с. Попівщина та "Комінтерн" с. Герасимівка. Уповноваженим РВК простежити за виконання цієї постанови та докласти президії РВК 8.ХІІ-32 р.

4. Обговорювали: Протокол президії Лозівської сільради про накладання штрафів на гром[адян]-твердоздавців с. Лозової за невиконання плану хлібозаготівлі: Голика К. - 500 крб., Зінченко Оришки в 400 крб., Самченка Степана в 500 крб.

Постановили: Протокол президії Лозівської сільради за 3.ХІІ-32 р. затвердити з таки-ми змінами: на гр. Голика К.П. накласти штраф в сумі 650 крб., на гр. Зінченко Оришку - 400 крб., на гр. Самченка Степана - 750 крб.Запропонувати Лозівській сільраді протягом 24-х годин стягнути цей штраф.

Голова РВК Білий

Секретар Манюта

ф.Р-4549, оп.1, спр.180, арк.1. Оригінал.


№ 57
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ РАДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ ІМ. ШЕВЧЕНКА
С. ЛОЗОВЕ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВЕ
ПЕРЕВІЮВАННЯ ПОЛОВИ, ПЕРЕОБМОЛОТ СОЛОМИ, ВИЯВЛЕННЯ ЛИШКІВ ПОСІВМАТЕРІАЛУ
ТА ВИВЕЗЕННЯ ЇХ В РАХУНОК ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

9 грудня 1932 р.

Слухали: план хлібозаготівлі. Доповідач т. Бойко.

Ухвалили: Заслухавши інформацію т. Бойка про підсумки виконання плану хлібоза-готівлі, в зв'язку з тим, що у колгоспі критичний стан у виконанні плану хлібозаготівлі, в негайному часі перемолотити всю наявну солому, а також перевірить полову та збоїни по колгоспу, а також перечистить та переважить весь посівматер'ял. Виявивши лиш-ки, негайно відвантажить в рахунок виконання плану хлібозаготівлі. Особисту відпові-дальність за виконання плану персонально покласти на голову ради т. Бойка та голову ревком[ісії] т. Яценка, яким з 10.ХІІ приступити до вижчевказаної роботи.

Голова ради
Секретар*

ф.Р-6016, оп.1, спр.39, арк.106. Оригінал. Рукопис.


* Підписи під документом нерозбірливі


№ 58
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕМОДАНОВА
СЕКРЕТАРЯМ ПАРТІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ ТА УПОВНОВАЖЕНИМ РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ПОКАРАННЯ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ,
ЯКІ НЕ ЗГОДНІ З ПОЛІТИКОЮ ПАРТІЇ НА СЕЛІ

13 грудня 1932 р.

Недопустимое отставание нашего района в деле выполнения плана хлебозаготовок говорит о том, что отдельные партячейки, отдельные коммунисты и сельские руково-дители еще по-большевистски себя не мобилизовали и не мобилизовали актив кол-хозников, бедняков и середняков-единоличников на борьбу за хлеб, на борьбу против кулацкого саботажа хлебозаготовок.

Разгромленное кулачество, контрреволюционные элементы и их агенты в нашей партии в замаскированном виде бросаются на всякие хитрости в целях срыва важней-шей хоз[яйственно-]политической задачи - хлебозаготовок. За последний период в на-шей парторганизации выявлена работа агентов кулака. Факты: 1. Колхоз "Мировая Ре-волюция" Н[ово]слободского сельсовета, куда благодаря нашей политической слепоте пролезли на руководящие посты кулаки, бывш[ие] жандармы, последние на протяже-нии долгого периода времени на глазах у членов партии и всей партийной ячейки вели вредительскую работу. Пример: разбазарили мерчук 1932 г. - 11 000 кг, осталось в поле неубранной 20 га конопли, частично сгнил хлеб в скирдах, учет трудодней абсолютно отсутствует и т.п. Все это творилось на глазах у пред[седателя] колхоза, члена партии т. Забелина, который был не только пред[седателем] колхоза, но и секретарем партячей-ки и членом райКК. Забелин потерял классовую бдительность, абсолютно бездействовал, не реагировал на вредительскую работу кулацких элементов, сдал свои классовые позиции, стал изменником делу рабочего класса и колхозного крестьянства.

Все вышеуказанные моменты привели к тому, что колхоз до последнего времени не выполнял плана хлебозаготовок, несмотря на наличие всех возможностей, и только после изъятия всей этой кулацкой своры, после проведения массовой работы колхоз стал в ряды передовиков и выполнил план хлебозаготовки.

Забелин с работы пред[седателя] колхоза снят, решением бюро РПК и КК, выведен из состава чл[енов] КК, из партии исключен и привлечен к судебной ответственности.

2. Член партии т. Бритоусов состоит членом колхоза в с. Берюх. Вместо отдачи своих трудодней колхозу, производил посев на своей усадьбе, этим самым проявил мелко-собственнические тенденции, скрыл этот посев от хлебосдачи, одновременно получал паек на всю семью в закрытом распреде (работал секретарем РИК).

Бюро РПК постановило: т. Бритоусов подлежит исключению из партии, однако, учитывая револ[юционные] заслуги (кр[асный] партизан, много раз ранен), а также осознал свою вину, ограничиться вынесением строгого выговора с предупреждением и обязать большевистской работой в колхозе "Мировая революция" (Н[ово]слоб[одской] сельсовет) доказать свою преданность партии.

3. Село Вшивка - пред[седатель] сельсовета (он же секретарь партячейки) Стель-машев и пред[седатель] колхоза Семеняка (член партии), несмотря на наличие целого ряда предупреждений и практических указаний, занимались хныканьем и разговорами о нереальности плана, подпали под влияние кулака, срослись с кулаком, в результа-те план хлебозаготовок по селу и колхозу не выполнен. Бюро РПК и КК постановило: Стельмашева и Семеняку за кулацкий саботаж, срастание с кулаком из партии исклю-чить, просить облоргкомитет выслать за пределы района. После решения бюро (ровно через сутки) план хлебозаготовок по колхозу выполнен на 102 %.

Провести в жизнь решение бюро РПК и презид[иума] КК на пленуме сельсовета было поручено т. Ильяшенко (зав. РЗУ) и т. Изгурскому (секрета[рь] КК). Указанные то-варищи допустили вынесение решения презид[иума] сельсовета о невысылке из райо-на исключенных из партии Семеняки и Стельмашева. Тов. Изгурский и Ильяшенко вместо активизации и сплочения пленума сельсовета вокруг решений бюро РПК и КК, дачи решительного большевистского отпора кулацким выступлениям, поплелись сами в хвосте кулацких настроений, пошли на соглашение с кулацкими элементами и фак-тически отменили основную часть решения бюро РПК и КК. Кроме этого т. Изгурский свое мнение подтвердил на райсовещании секретарей партячеек и уполномоч[енных] РПК 1.ХІІ.32 г.

Тов. Изгурский и Ильяшенко свою вину признали.

Бюро РПК и КК постановило: т. Ильяшенко объявить выговор, т.Изгурского, ко-торый уже имел взыскание в 1932 г., за нетвердую линию в выполнении плана хлебозаготовок с работы секретаря КК снять, вывести из состава членов презид[иума] КК и член[ов] КК, объявить строгий выговор.

Секретарь партячейки с. Бунякино Кушнерёв (работает обществоведом), состоит членом колхоза Вязенского сельсовета, будучи в колхозе, свой озимый посев не обобществил, упорно отказывался от сдачи причитающегося с него в хлебозаготовку хлеба (причитается с него 8 пуд.), мотивируя, что хлеба у него нет.

У Кушнерёва выявлены в его доме, спрятанные под печкой (замазано) 12 пуд. жита и 6 пуд. в закроме. Спрятанный хлеб принадлежит кулаку, его тестю, и Кушнерёв его перепрятывал.

Бюро РПК и КК постановило: Кушнерёва, как кулацкого агента, перепрятывавшего кулацкий хлеб в своем доме, за злостное невыполнение своих обязательств перед про-летарским государством из партии исключить. Кушнерёв арестован и привлекается к судебной ответственности.

5. Село Сыромятниково - гр. Бровкин злостно не сдавал причитающегося с него в хлебозаготовку хлеба 12 пуд. Применили к нему бесспорное изъятие, обнаружили 144 пуда жита, каковое 5 % поедено шашелем, 14 пуд. пшеницы, всего разных культур 210 пуд. Гр. Бровкин семьи не имеет, живет одиноким. При обыске обнаружено ору-жие "наган", винтовка с патронами, золото, слитки серебра, серебряные ризы с икон с надписью "Сафроньевский монастырь" и др. ценные вещи. Бровкин арестован. После ареста в РПК явился сын Бровкина с требованием освободить старика. Сын Бровкина оказался член[ом] партии с 1919 г., работает нарсудьей и чл[ен] облсуда в г. Рыльске. Бровкина надо рассматривать как человека, случайно попавшего в ряды нашей партии, как кулацкого агента, использовавшего партию в своих личных шкурных интересах: прятал хлеб от государства, грабил и собирал все на "чёрный день".

6. Зав. орготделом Носовского РПК Черниговской области Яременко явился к сек-ретарю облоргбюро т. Маркитану и заявил, что у него имеются колебания в вопросе политики партии на селе. После разговора с т. Маркитаном обещал подумать. На сле-дующий день прислал в обком заявление и партбилет, в заявлении указывает, что не согласен с политикой партии на селе, просит из партии исключить.

Облоргбюро постановило: Яременко, как перерожденца, изменника и предателя партии, за смыкание с кулаком, который саботирует выполнение хлебозаготовок, како-вой подрывал доверие партии и работал в пользу кулака, обманывал партию, с работы зав. орготделом снять, из партии исключить. Применить к Яременко меры, предусмот-ренные постановлением ЦК КП(б)У от 18.ХІІ к вычищенным из рядов партии, как поли-тически неблагонадежным (арест, высылка).

Все вышеприведенные факты обязывают всю парторганизацию, каждого члена на-шей парторганизации быть бдительным даже в своих рядах, со всей большевистской решительностью вскрывать и беспощадно вести борьбу со всеми уклонами в нашей партии и примиренчеством к ним, разоблачать кулацкую работу, разоблачать кулаков и его агентуру не только в колхозе, селе, но и в рядах нашей партии.

На всех выявленных моментах вести массово-разъяснительную работу о роли кол-хозного актива, бедняков и середняков единоличников, добиваясь сплочения колхоз-ного и бедняцко-середняцкого актива, вокруг задач, поставленных нашей партией и ее ленинским ЦК во главе с т. Сталиным.

Партячейкам необходимо решение бюро РПК, КК и облоргбюро проработать сре-ди партийцев, комсомольцев, колхозного и единоличного актива и не позже 18.ХІІ.32 г. представить РПК информписьмо о проработке указанных постановлений. В инфор-мписьме указать: на каких собраниях (закрытых или открытых) прорабатывались эти постановления, сколько присутствовало (отдельно коммунистов, членов КСМ и бес-партийных), количество поданых вопросов, характер вопросов, количество бравших участие в выступлениях, характер выступлений, какое количество партийцев ушли с собрания, не пробыв до конца, как мобилизована и сплочена партячейка на увеличение классового чутья и бдительности, на решительную борьбу с кулаком и его агентурой, на полное выполнение хлебозаготовительного плана.

Секретарь РПК Чемоданов

ф.П-5, оп.1, спр.152, арк.13-15. Оригінал.


№ 59
З ПОСТАНОВИ ЦК ВКП(б) ТА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ СРСР
ПРО ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСІЙ ЗА НЕВИКОНАННЯ ПЛАНІВ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

14 грудня 1932 р.

Секретно. Не для печати.

Заслушав доклады секретаря обкома Западной области т. Румянцева, секретаря ЦК КП(б)У т. Косиора, секретаря Днепропетровского обкома т. Строганова, секретаря Се-веро-Кавказского крайкома т. Шеболдаева, ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:

1. Обязать ЦК КП(б)У и Совнарком УССР, под личную ответственность тт. Косиора и Чубаря, закончить полностью план заготовок зерновых и подсолнуха до конца января 1933 г.

2. Обязать Северо-Кавказский крайком и крайисполком, под личную ответствен-ность тт. Шеболдаева и Ларина, закончить полностью план заготовок зерновых к 10-15 января 1933 г., а подсолнуха к концу января.

3. Обязать обком и облисполком Западной области, под личную ответственность тт. Румянцева и Шелехеса, закончить полностью план заготовок зерновых к 1 января 1933 г. и план заготовок льна к 1 февраля 1933 г.

4. В виду того, что в результате крайне слабой работы и отсутствия революционной бдительности ряда местных парторганизаций Украины и Северного Кавказа, в значи-тельной части их районов контрреволюционные элементы - кулаки, бывшие офице-ры, петлюровцы, сторонники Кубанской Рады и пр. сумели проникнуть в колхозы в качестве председателей или влиятельных членов правления, счетоводов, кладовщиков, бригадиров у молотилки и т.д., сумели проникнуть в сельсоветы, земорганы, коопера-цию и пытаются направить работу этих организаций против интересов пролетарского государства и политики партии, пытаются организовать контрреволюционное движе-ние, саботаж хлебозаготовок, саботаж сева, - ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают ЦК КП(б)У, Севкавкрайком, СНК Украины и крайисполком Севкавкрая решительно иско-ренить эти контрреволюционные элементы путем арестов, заключения в концлагерь на длительный срок, не останавливаясь перед применением высшей меры наказания к наиболее злостным из них.

5. ЦК и СНК указывают партийным и советским организациям Советского Союза, что злейшими врагами партии, рабочего класса и колхозного крестьянства являются саботажники хлебозаготовок с партбилетом в кармане, организующие обман государс-тва, организующие двурушничество и провал заданий партии и правительства в угоду кулакам и прочим антисоветским элементам. По отношению к этим перерожденцам и врагам советской власти и колхозов, все еще имеющим в кармане партбилет, ЦК и СНК обязывают применять суровые репрессии, осуждение на 5-10 лет заключения в концла-герь, а при известных условиях - расстрел…

В целях разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких элементов и их партий-ных и беспартийных прислужников, ЦК и СНК Советского Союза постановляют:

а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из станицы Полтавской (Северный Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех жителей, за исключени-ем действительно преданных советской власти и не замешанных в саботажах хлебоза-готовок колхозников и единоличников, и заселить эту станицу добросовестными кол-хозниками-красноармейцами, работающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и скот выселяемых.
Ответственность за проведение этого решения (пункт "а") возложить на тт. Ягода, Гамарника (с заменой т. Булиным), Шеболдаева и Евдокимова.
б) Арестованных изменников партии на Украине, как организаторов саботажа хле-бозаготовок бывших секретарей районов, предисполкомов, зав. райзу, предрайколхоз-союзов, а именно: Ореховский район - тт. Головина, Пригоду, Паламарчука, Орделья-на, Луценко, Балаклейский район - тт. Хорешко, Ус, Фишмана, Носовский район - т. Яременко, Кобелякский район - т. Ляшенко, Больше-Токмакский район - тт. Ленского, Косячеко, Дворника, Зыка, Долгова - предать суду, дав им от 5 до 10 лет заключения в концентрационных лагерях.
в) Всех исключенных за саботаж хлебозаготовок и сева "коммунистов" выселять в северные области наравне с кулаками...
е) В отмену старого решения разрешить завоз товаров для украинской деревни и предоставить тт. Косиору и Чубарю право приостановить снабжение товарами особо отстающих районов впредь до окончания ими хлебозаготовительного плана.

Председатель СНК Союза ССР
В. Молотов (Скрябин)

Секретарь ЦК ВКП(б)
И. Сталин

№ П4751

Ф.П-25, оп.1, спр.22, арк.19. Друкований примірник.


№ 60
ПРОТОКОЛ ЗАКРИТОГО ЗАСІДАННЯ БЮРО ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСИВНИХ ЗАХОДІВ СУДОВИМИ ОРГАНАМИ ПРОТИ ЗРИВНИКІВ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ,
ПРОТИЗАКОННІ МЕТОДИ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ В СЕЛАХ БАЙРАК, БЕРЕСТІВКА, КАПУСТИНЦІ, ЛИПОВА ДОЛИНА,
РУСАНІВКА, СВАТКОВЕ, БІРКИ, ПОДІЛКИ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 грудня 1932 р.

І. Про роботу нар[одного] суду в справі хлібозаготівлі (доп. Нечепуренко).

Висловлювались: Птах (пом. прокурора). Зазначає, що в Липоводолинському районі в галузі притягнення до суду за розкрадання громадської власності, дуже поставлена справа слабо: із 63 справ, що заведено в розкраданні громадської власності, жодного не віддали до розстрілу, передаючи такі справи обласному судові. Помітна неув'язка в роботі між самими слідчими органами, зокрема по часті передачі справ на одного зліс-ного нездатчика в нездаванні 5 кг, що міліція цю справу рішила припинити, а слідчий пише: віддати до суду тощо.

Рябошапка (голова РВК): Нарсуд помилки викривлення класової лінії, яких з по-чатку припустили в присуді за хлібозаготівлю, коли дужче судили злісних контрактан-тів, ніж куркулів, на сьогодні виправив. Міліція ще й досі продовжує приймати слабу участь в справі хлібозаготівлі.

Пропозиції одобрити роботу нарсуда та прокуратури, відзначити, що дії т. Ломаки в арешті відповідних людей, які зривали план хлібозаготівлі, буди правильні.

Троцюк (голова КК РСІ): Недригайлівська прокуратура просто припустилась в справі притягнення до суду злісних нездатчиків хліба, викривлень класової лінії. Оцінку роботи суду та прокуратури зараз рано робити.

Носелевський (уповноважений облпарткому): На мою думку, міроприємства, що вживають слідчі органи, органи юстиції, не забезпечують вимог, що до них пред'являються в справі хлібозаготівлі. Органи юстиції не натислюють на сьогодні. Кур-кулів засуджено 67, а контрактантів-середняків 137.

Треба чіткіше диференціювати справи з передачі до облсуду за крадіжку громад-ської власності і підбирати найхарактерніші справи, що говорить явно за викривлення класової лінії з боку органів юстиції.

В останніх директивах Наркомюста досить чітко визначається те, що слідчі органи, органи юстиції мусять максимально посилити роботу в справі хлібозаготівлі. Гадяцька прокуратура не приділила належної уваги Липоводолинському району з хлібозаготівлі, від чого й не одержала відповідного ефекту. Поки що слідчі органи та органи юстиції ставилися до засуджених злісних нездатчиків хліба здебільшого формально, що треба і негайно усунути.

Ломака (уповноважений ДПУ): Зауваження з боку т. Птаха про те, що я дуже бага-цько по лінії ДПУ набрав тих, що заважали в хлібозаготівлі, я вважаю неправильним. Правда, єдиний мій недолік той, що почав дзвонить обласний прокурор по нагляду ДПУ, що запитував, зазначаючи, що "у Вас там "Варфоломіївські ночі" провадите за розпорядженням голови РВК т. Рябошапки, знімаєте по 200 чол. контрактантів в одну ніч". Це я вважаю за явне безглуздя і настоюю на бюро РПК відмітити, що таке ставлен-ня тільки паралізувало, а не мобілізувало уваги на виконання плану хлібозаготівлі.

Миронець (секретар РПК): Викривлення класової лінії з боку суду були припущені, чого замазувати не треба. По часті вислання за межі області з боку суду мало судилося. Про "Варфоломіївські ночі" треба спростувати так, як воно в дійсності було, про що і повідомити відповідні вищестоящі органи.

З боку Гадяцької прокуратури все ж не в достатній мірі приділено увагу в справі хлібозаготівлі.

Ухвалили: 1. Відзначити, що райнарсуд в справі присуду над злісними нездатчиками хліба свої помилки, що були припущені у викривленні класової лінії (незначна була різ-ниця в термінах засудження куркулів та контрактантів), які саме відмітив пленум РПК від 25.ХІ.32 р., в останній час з більшим натисненням на куркуля[повинен виправити].

2. Відзначити, що з боку нарсуду було недостатнє засудження до вислання за межі області після відбуття позбавлення волі.

3. Констатувати, що в розгляді справ з боку суду в окремих селах району був припу-щений формальний підхід: не популяризовувалося значення суду, як то в сс. Русанівка, Синівка тощо.

4. Відзначити, що партосередки та уповноважені РПК навколо вироків суду, що відбуваються над куркулями та злісними нездатчиками хліба, не розгортають масової політичної роботи та їх не використовують, як великого важеля на піднесення темпів хлібозаготівлі і організацію червоних валок хліба.

5. Констатувати, що з переходом Липоводолинського району до обслуговування Га-дяцькою прокуратурою 12.ХІ.32 р. робота покращалась, прокуратурою було звернено належну увагу щодо включення органів юстиції Липоводолинського району в боротьбу за хліб. Було організовано 2 судових бригади, але ці бригади поряд з застосуванням су-дової репресії не вели достатньої масової політичної роботи.

6. Відзначити, що відсутність прокуратури в Липоводолинському районі стає пере-шкодою в керівництві щодо судово-слідчих установ, поскільки при такім штаті Гадя-цька прокуратура не в змозі повсякденно обслуговувати [Липоводолинський район], а тому бюро РПК прохає облпрокуратуру ввести в штат ще одного помпрокурора, який виключно обслуговував би Липоводолинський район…

Виходячи із вищезгаданого, закрите засідання бюро РПК ухвалює:

1. Зобов'язати райнарсуд через судові репресії ще більше натиснути на куркуля, ос-таточно зломити куркульський саботаж та опір куркульства в справах хлібозаготівлі.

2. Доручити нарсуду до носіїв куркульського саботажу за опір у виконанні планів хлібозаготівель більше застосовувати в судових репресіях вислання за межі області піс-ля відбування терміну позбавлення волі.

3. З метою усунення формального підходу з боку суду в проведенні судових репресій зобов'язати райнарсуд та партосередки й уповноважених РПК широко оголошувати серед мас процеси суду та популяризувати що найширше через розгорнення масово-політичної роботи вироків суду, добиваючись повного зламу в піднесенні темпів хлібозаготівель, а також доручить редакції "Колгоспівської правди" розвернути політмасову роботу навколо вироків суду та освіщення в печаті через виїзні бригади "Колгоспівської правди".

4. Доручити нарсудді т. Нечепуренку негайно надіслати дві судові бригади в відста-ючі села по хлібозаготівлі для прискорення розгляду справ над злісними нездатчиками хліба.

5. Просить обком притягти до відповідальності Недригайлівську прокуратуру за за-тягування справ, яка зібрала 40 справ про крадіжку громадської власності і тримала до 3-х місяців.

6. Просить облпрокуратуру про посилення уваги з боку Гадяцької прокуратури Ли-поводолинському району в справах хлібозаготівлі.

7. Запропонувати фракції РВК призначити на зав. камерою Липоводолинського райнарсуду т. Нечепуренка...

8. Просить облсуд прискорить виїзд в Липоводолинський район для розгляду справ. ІІ. Про порушення рев[олюційної] законності та припущені перегини генеральної лінії партії під час хлібозаготівель (Ломака, Троцюк).

Ухвалили: Констатувати, що мається яскраве виявлення голого адміністрування, ба-рахольства та перегинів в сс. Русанівка, Капустинці, Берестівка, Липоводолинській сіль-раді та ін.

В с. Байрак та с. Берестівка устаткували арештні приміщення для контрактантів.

Голова Сватківської сільради запропонував колгоспам річний план м'ясозаготівлі виконати протягом суток, загрожуючи арештом. Райміліція, використовуючи свій стан, забрала в колгоспі "20-ти річчя Правди" коней для обслуговування міліції, де вони й загинули.

Внаслідок відсутності контролю за бригадами в окремих сільрадах розгортається ба-рахольство та самопостачання:

В с. Липова Долина бригада у гр. Свиргунової Ф. забрала 15 кг меду і не занесла до акту, в с. Байрак утворено фонд для самопостачання - 16-ть мішків муки. В с. Бірки бригада Сліпченка забрала в контрактанта Мельника Трохима 3 мішки муки і невідомо де діла, в с. Бірки у червоноармійця Будника Петра знято хліб, в с. Капустинці комсомо-лець Бугай викрав 12 пуд. куркульського хліба, організував грабіжницьку групу та забив жінку, і слідство по цій справі затягується...

В с. Поділки кандидат партії Кліменко теж самочинно штрафував людей, витрачаю-чи гроші на горілку, і за цей злочин засуджений лише на три роки. В с. Берестівка брига-дир Лісненко заарештував контрактанта та посадив у холодний погріб, цьому вчинкові потворствував кандидат партії Голота, до якого партосередок не вжив ніяких заходів.

В с. Липова Долина бригада Ємця крутила руки громадянці Сенкові[й], арешт про-ведений, а справа з допитом зволікається. В с. Русанівка секретар КСМ осередку Пала-женко украв 3 пуд. кукурудзи, витяжки і кусок сала...і не притягнутий до відповідаль-ності.

Визначені факти яскраво стверджують, що більшість партосередків куркульського маневру, скерованого проти хлібозаготівель не викрили, а окремі партосередки та уповноважені РПК с. Байрак своїми діями сприяли класовому ворогові в організації куркульського саботажу хлібозаготівель. А тому бюро РПК ухвалює:

1. За припущення перегинів та порушення рев[олюційної]законності секретарю партосередку т. Зандику оголосить догану, пропонувати обговорити дії т. Голоти на партосередку та притягнути до суворої партвідповідальності.

2. Погодитись з постановою президії РКК про винесення догани з попередженням секретарю Байрацького партосередку т. Ковінці та винесення догани за голе адміністру-вання уповноваженому РПК т. Кравченку.

3. Попередити всі партосередки та уповноважених РПК проти викривлення класо-вої лінії та порушення ревзаконності, розгорнути широку масово-виховну роботу серед членів партії, кандидатів і позапартійного активу.

4. Запропонувати т. Кузнєцову поставити питання про комсомольців, що припусти-ли барахольство та викривлення класової лінії, на бюро РК ЛКСМУ про виключення з лав ЛКСМУ, одночасно розгорнути масово-виховну роботу в комсомольських організа-ціях та викрити куркульські маневри, скеровані проти хлібозаготівлі.

5. Начальнику райміліції т. Скляренку та судді т. Нечепуренку протягом п'яти суток закінчити справи, пов'язані з барахольством та перегинами, винних притягнути до су-ворої карної відповідальності.

6. Справу на нач[альника] міліції т. Скляренка за припущення голого адмініструван-ня передати в РКК.

7. Фракції РВК організувати щоденний контроль за обліком вилученого хліба та майна та до барахольників вживати суворих заходів по радянській лінії, притягаючи винних до крим[інальної] відповідальності.

8. Прийняти до уваги заяву т. Троцюка, що хліб, знятий з червоноармійця Будника, повернутий. Запропонувати всім партосередкам та уповноваженим РПК розгорнути масово-виховну роботу серед родин червоноармійців, не припускаючи будь-яких пе-регинів.

Секретар РК КП(б)У Миронець

ф.П-24, оп.1, спр.88, арк.136-139. Оригінал.


№ 61
НАКАЗ КЕРІВНИКА ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ П.І. СЛІПУХИ
ПРО ЗАКРИТТЯ ОСОБИСТИХ РАХУНКІВ КОЛГОСПІВ БОРОМЛЯНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ
В ЗВЯЗКУ З ЗАНЕСЕННЯМ С. БОРОМЛЯ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА "ЧОРНУ ДОШКУ"

22 грудня 1932 р.

Наказ № 172
по Тростянецькій філії Держбанку

22.ХІІ-1932 р.

§ 1. В зв'язку з оголошенням с. Боромлі на чорну дошку за невиконання зобов'язань перед державою наказую особисті рахунки виробіток всім колгоспам, що розташовані на терені Боромлянської сільради, закрить, за виключенням колгоспів "День урожаю" та "Шлях Леніна", які виконали плани хлібозаготівлі, яким надається право розпоряджатись своїми рахунками.

З артілей, що розташовані на терені Боромлянської сільради, а саме: ім. Сталіна, "Паризька комуна", "Шлях до комунізму", "13-річчя Червоної Армії" та "Перемога незаможника" приступить до стягнення позики, строкової та дострокової, - для чого одержать судові накази.

Головбуху т. Ступаку під власну відповідальність переглянуть всю заборгованість, яка лічиться за вищезазначеними колгоспами, що підлягають стягненню, перевірити вірність заборгованості.

§ 2. Цього числа вибув в відрядження в с. Боромля для стягнення з колгоспів заборгованості. Обов'язки керівника покладаю на головбуха т.Ступака.

Керівник філії П.І. Сліпуха

Архів Національного банку України, Тростянецька філія, спр.1, арк.68. Оригінал. Рукопис.


№ 62
ЛИСТ ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ГУЖВІЯ ДО ГОЛІВ СІЛЬРАД ЛЕБЕДИНСЬКОГО
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПОМЕЛ ЗЕРНА КОЛГОСПНИКАМИ ТА ОДНООСІБНИКАМИ

24 грудня 1932 р.

Особисто головам сільрад

З одержанням цього встановлюється такий порядок помолу пшениці та круп'яних культур (гречки-проса)

1. Право на видачу помолу зерна, а особливо пшениці й круп'яних культур має тіль-ки голова сільради.

2. Видача дозволів на помол мусить обов'язково реєструватись в окремому списку, де зазначати прізвище, ім'я та по-батькові, час видачі дозволу, культура, кількість дану на помол, кількість їдців.
Ця реєстрація на видачу довідок на помол є обов'язкова в кожній сільраді.

3. Видавати дозвіл на помол пшениці дозволяється колгоспникам при умові, коли колгосп виконав повністю план хлібозаготівлі й додатковий план та коли сам колго-спник від себе продав державі хліба в порядку зустрічного плану. Одноосібному конт-рактанту, бідняку та середняку, видається, коли він чесно продав державі всі свої това-рові лишки хліба й виконав умову по контрактації, зокрема пшениці.

4. Норма видачі дозволу на помол пшениці встановлена для колгоспників не більше 15-ти фунтів на одного їдця в місяць, одноосібникам-біднякам та середнякам не більше 10-ти фунтів в місяць на їдця. Круп'яних культур (гречка-просо) не більше 1-го пуда на двір в один місяць.

5. Помол пшениці у вітряках категорично забороняється, в чиєму користуванні він би не був, а можна молоти виключно на механічних та водяних млинах.

6. З одержанням цього Ви мусите викликати зав. механічних та водяних млинів і познайомити під розписку з цим розпорядженням.

Голова РВК Гужвій

Райпостачання Потетня

ф.Р-2694, оп.1, спр.181, арк.21. Оригінал.


№ 63
З ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЖІНОК КОЛГОСПУ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" ЧЕРНАЦЬКОЇ СІЛЬРАДИ СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ПІДТРИМКУ РЕПРЕСИВНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИ ОСІБ,
ЩО НЕ ВИКОНУЮТЬ ХЛІБОЗАГОТІВЛЮ

25 грудня 1932 р.

Постановили: Заслушав доклад об итогах пленума ЦК КП(б)У от 28.ІХ-2.Х-32 г. и итогах [пленума] ЦК ВКП(б), женское собрание колхозниц колхоза "Червоний Жов-тень" считает, что по с. Чернацкое план хлебозаготов[ок] в виду контрреволюционной работы кулачества и его агентуры сорван. На 25.ХІІ выполнены 45 %. Одновременно [собрание] одобряет решительные меры партии и Сов[етской] власти в отношении осуждения в показательном порядке кулаков и подкулачников, считает правильными и своевременными принятые меры партячейкой и сельсоветом в отношении раскрыва-ния у некоторых колхозников скрытого кулацкого хлеба, требует от правления сельсо-вета и партийной ячейки исключения и предания суду примазавшихся кулаков, вреди-тельски скрывающих, уничтожающих, закапывая в землю, хлеб.

2. Наряду с борьбой за выполнение хлебозаготовок проводить борьбу за выполне-ние всех видов заготовок по кампаниям, переключаясь в работе на подготовительную работу весеннего сева …

Председатель Подлозный

Секретарь Целуйко

ф.П-33, оп.1, спр.227, арк.15-16. Оригінал. Рукопис.


№ 64
ПОСТАНОВА ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСИВНИХ ЗАХОДІВ
ДО НЕЗДАТЧИКІВ ХЛІБА, РОЗШИРЕННЯ СКЛАДУ КОМІСІЙ СПРИЯННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, ЛІКВІДАЦІЮ УЧИТЕЛЬСЬКОГО ФОНДУ
І ЗДАЧУ ЙОГО В ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ПО ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОМУ РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 грудня 1932 р.

О хлебозаготовках в районе

Бюро РПК считает отстающими и решающими в хлебозаготовках такие сельсоветы: Верхолюджа, Печины, Дерновое, Крамчанка, Тарасовка, Великая Писаревка, которые [следует] укрепить более сильными и испытанными на хлебозаготовках товарищами. Установить ежедневное задание по хлебосдаче и потребовать полного его выполнения.

Поручить секретарю РПК и уполномоченному обкома взять под непосредственное свое наблюдение ход хлебозаготовок за каждый день, по каждому в отдельности из этих сел.

В связи с выполнением плана по колхозному сектору на 82 %, переключить внимание на выполнение планов единоличным сектором.

Обязать фр[акцию] РИК установить ежедневное задание хлебосдачи индивидуальным сектором по каждому в отдельности селу, взяв строгий контроль за его выполнением.

Предложить уполномоченным РПК и пред[седателям] сельсоветов немедленно организовать переобмолот хлеба в тех колхозах, где это выявлено комиссией по проверке качества обмолота, установив соответствующие сроки окончания переобмолота.

Обязать уполномоченных РПК, секретарей партячеек и предсельсоветов практико-вать применение репрессий в отношении отдельных хозяйств, упорно не сдающих хлеб государству, самым решительным образом подходя в каждом отдельном случае проду-манно и так, чтобы в этом была достигнута соответствующая эффективность.

Поручить фр[акции] РИК (т. Бахтиярову) рассматривать на протяжении суток мате-риалы о применении репрессий.

Считать абсолютно недопустимым такое явление, когда в сс.Солдатское, Катанское, Печины, Дерновое, Ямное и Великая Писаревка примененные репрессии не доведены до конца, наложенные штрафы взысканы в самой минимальной сумме, вследствие это-го применяемые административные меры обесцениваются и не имеют никакого эффекта.

Бюро РПК обязывает уполномоченных РПК и пред[седателей] сельсоветов в самые ближайшие дни реализовать применение репрессии к злостным несдатчикам хлеба.

Считая нетерпимым состояние с возвратом незаконно полученного по авансам хле-ба, предложить уполномоченным РПК и сельсоветам организовать должную в этом отношении работу, а вместе с тем применять меры к тем отдельным колхозникам, ко-торые упорно не возвращают незаконно полученный в колхозе хлеб, ставя вопрос об исключении их из колхоза.

Бюро РПК предлагает уполномоченным РПК, секретарям партячеек и сельсоветам наряду с вышеуказанными мероприятиями взять за основу проведение в жизнь следу-ющих мероприятий:

а) Широко популяризировать среди колхозных масс примененные к отдельным колхозам меры, лишение права полученной скидки по хлебосдаче за невыполнение обязательств по сдаче тех[нических] культур.
б) Популяризировать среди широких колхозных и трудящихся единоличных масс состоявшийся 25.ХІІ-32 г. райслет передовых колхозов и единоличников района, моби-лизуя их на борьбу за осуществление поставленных слетом перед колхозами и едино-личниками задач, на борьбу за выполнение хлебозаготовительного задания.
в) Расширить состав комиссий содействия хлебозаготовкам, разбив их на 10-15 хо-зяйств единоличников, выделить ответственного за организацию работы проверенного на хлебозаготовках товарища, установив этой комиссии ежедневное задание и контроль за его выполнением.
г) Считать необходимым созвать 28.ХІІ кустовые совещания уполномоченных РПК, секретарей партячеек и пред[седателей] сельсоветов по вопросу усиления хлебозаготовок.
д) Бюро РПК считает совсем недостаточно развернутой работу в выполнении хлебо-заготовок по с. Ямное, [в котором] нет решительного нажима на саботажников хлебоза-готовок, предупреждает руководство сельсовета и партячейки, что если в кратчайшие дни не будет обеспечено решительного сдвига, обеспечивающего выполнение плана в срок, к ним будут приняты меры. Вместе с тем предлагает немедленно заняться выявле-нием украденого в колхозах "Новый шлях" и имени 68-го полка хлеба и [возвращени-ем] его в хлебозаготовки, а лиц, виновных в этом, привлечь к ответственности.

Несмотря на неоднократные практические указания и помощь в работе, руководители отдельных сел и уполномоченные РПК не серьезно, а наоборот, безответственно относятся к столь важной хлебозаготовительной кампании, а поэтому:

Уполномоченному РПК в с. Дерновое т. Маляру и пред[седателю] сельсовета т. По-лонскому за то, что не приняли соответствующих мер к организации решительного пе-релома, безответственно отнеслись к выполнению решений партии и правительства в деле хлебозаготовок, на протяжении продолжительного времени заготовка проходит самыми неудовлетворительными темпами, объявить выговор и предупредить, что если в течение 2-х дней не будет обеспечено основательного сдвига, обеспечивающего выпол-нение плана, они поставят себя вне рядов партии.

Тов. Маляра, как не обеспечивающего руководства, с уполномоченного РПК снять, оставив его там, в селе, для работы в бригаде.

Уполномоченным РПК в с. Дерновое командировать т. Ленцова.

Тов. Постникову, прикрепленному к колхозу им. Буденного, с. Великая Писаревка, за то, что вместо организации работы по возврату незаконно полученного колхозниками хлеба, вместо принятия мер к вывозке колхозом хлеба симулировал, не являясь даже в колхоз, объявить строгий выговор и предупредить, что если не обеспечит выполнения плана колхозом и не организует возврат незаконно полученного хлеба, вопрос будет рассматриваться о пребывании его в партии.

Тов. Дуднику, пред[седателю] сельсовета с. Поповка, [который] несмотря на неод-нократные предупреждения РПК, на оказываемую помощь в работе, как коммунист не чувствует ответственности за выполнение хлебозаготовок, - объявить строгий выговор с предупреждением и напомнить, что если и надалее будет такое отношение, - к нему будут приняты меры партийного и государственного наказания.

Предупредить т. Згурского и т. Боброва, уполномоч[енных] РПК в с.Верхолюджа, что если и в дальнейшем хлебозаготовка по селу будет оставаться на таком уровне и не будут приняты меры к организации решительного сдвига, к ним будут приняты меры строгого партвзыскания.

Уполномоченным РПК в с. Верхолюджа послать т. Голомысова, а т.Згурского, как не справившегося снять и оставить для работы на участке.

Тов. Толсторогова, уполномоч[еного] РПК в с. Печины, как не оправдавшего [дове-рие], из уполномоченного РПК снять и направить в с. Поповку для работы в бригаде т. Очкуренко.

Обязать руководство Великописаревского сельсовета в течение 3-х дней выполнить решение РПК в отношении очистки колхозов от враждебного элемента и изъятия неза-конно выданных натуравансов. Вместе с этим уделить внимание выполнению в ближай-шие дни плана колхозным сектором, после чего переключить все силы и внимание на выполнение [плана] единоличным сектором в срок, установленный РПК.

Обязать судебно-следственные органы расследовать имеющие место факты разба-заривания мерчука, и лиц, виновных в этом, привлечь к строжайшей ответственности, также применять меры административного и судебного порядка к тем лицам, которые упорно отказываются от сдачи мерчука.

Ввиду того, что отдельные колхозы района, а особенно сел Печины, ("Червоні лани"), Верхолюджа, Великая Писаревка ("Красный пахарь"), засорены враждебно-чуждыми элементами, которые, пролезши в колхоз, ведут свою вредительскую работу, направленную на развал коллективного хозяйства, поставить вопрос перед обкомом КП(б)У о проведении чистки этих колхозов от социально-чуждых элементов. Вычищенных выслать в северные края СССР.

Считать необходимым ликвидировать имеющийся учительский фонд по Велико-писаревскому сельсовету и повернуть его на выполнение плана хлебозаготовок. Предложить сельсовету заняться организацией всяких фондов после полного выполнения плана хлебозаготовок.

Обязать сельсоветы, уполномоченных РПК и партячейки привлечь к активному участию в выполнении хлебозаготовок учительство, комсомол и профсоюзные организации.

Поручить ГПУ и милиции принять меры к выявлению разворованного по колхозам хлеба, вместе с тем уполномоченным РПК, партячейкам и сельсоветам принять меры к немедленному возврату хлеба. Одновременно выявленных лиц, виновных в этом, при-влечь к строжайшей судебной ответственности, применив закон ЦИК СССР.

Секретарь РПК Коломийцев

ф.П-80, оп.1, спр.22, арк.130-132. Оригінал.


№ 65
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОСТАНОВИ
ПУСТОВІЙТІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПРО ВИСЕЛЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ КУРКУЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Я.Є. СТРИКОЛЯ ТА І.М. ЧЕРНОБУКА

28 грудня 1932 р.

Проведено опитом

Обговорювали: Постанову поширеного пленума Пустовійтівської сільради від 16.ХІІ-1932 р. про виселення за межі України куркулів, що провадять підривницьку роботу.

Постановили: Відмічаючи, що ганебний стан з виконанням господарчо-політичних кампаній, особливо в хлібозаготівлі, є прямий наслідок шкідливого впливу куркульсь-кого елемента, що своїм ставленням до виконання хлібозаготівлі та агітацією зривають виконання планів і ставлять під загрозу повного зриву таких, постанову пленума Пус-товійтівської сільради про виселення за межі України Стриколя Якова Єлисейовича та Чернобука Івана Михайловича затвердить та порушить клопотання перед облоргкомі-тетом про висилку зазначених осіб з їх родинами за межі УСРР.

Голова РВК Білий

В.о. секретаря Скляренко

ф.Р-4549, оп.1, спр.169, арк.6. Оригінал.


№ 66
ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ РОЗШИРЕНОГО ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ МИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ВІДІБРАННЯ ЗЕМЛІ З САДИБАМИ І ПЕРЕДАЧУ ЇЇ ДО КОЛГОСПУ
У ОДНООСІБНИКІВ, ЩО НЕ ВИКОНАЛИ ХЛІБОЗАГОТІВЛЮ

30 грудня 1932 р.

Слухали: Про стан хлібозаготівлі по одноосібному сектору (доповідь т. Сівоконь).

Ухвалили: Утворити буксирну бригаду на чолі з бригадиром т. Сівоконь В.П., якій завтра, 31.ХІІ, цілком виконать план хлібозаготівлі по одноосібному сектору і куркуль-ській верхівці села. У злісних нездавців хліба державі по твердим завданням відібрати всю землю з садибами і передати в колгоспи.

1. Медвідь Іван Гнатов[ич], середняк-контрактант, має землі 5,76 га, належало здати хлібозаготівлі 7,40 ц, вилучено безспірно 2,38 ц.

2. Харченко Лука Семен[ович], заможний твердоздатчик, має землі 5,88 га, належало здати хлібозаготівлі 9 ц, до виконання не приступав.

3. Авраменко Іван Коcт[янтинович], заможний твердоздатчик, має землі, садибу 0,97 га, належало хлібозаготівлі 3,84 ц, до виконання не приступав.

4. Киктенко Михайло Степан[ович], заможний твердоздатчик, має землі 3,74 га, на-лежало здати хлібозаготівлі 4 ц, вилучено 0,59 ц.

5. Бабич Марія Григор[івна], заможна - твердоздатчик, має землі 5,18 га, належало здати хлібозаготівлі 4 ц, вилучено 1,20 ц.

6. Карпенко Павло Юхим[ович], заможний твердоздатчик, має землі 4,69 га, належа-ло здати хлібозаготівлі 4 ц, вилучено 0,14 ц.

7. Сивоконь Яків Панас[ович], заможний твердоздатчик, має землі 6,24 га, належало здати хлібозаготівлі 6,48 ц, вилучено 2,77 ц.

Прохати РВК затвердити цю постанову.

Голова сільради Сівоконь

Секретар Гніденко

ф.Р-2573, оп.1, спр.4, арк.170. Оригінал. Рукопис.


№ 67
ЗАЯВА КОЛГОСПНИЦІ М.Т. ВОРОЖКИ ДО ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ ІМ. ФРУНЗЕ
С. ГУДИМІВКА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАДАННЯ ХЛІБА ЇЇ ДІТЯМ

31 грудня 1932 р.

До правління артілі імені Фрунзе

Заява

От Ворожки Маньки Трохимівни. Прошу правління артілі видать хліба чотирьом дітям-сиротам, оставшим після смерті мужа, которих я не можу прокормить. Возраст дітей от 4-х років до 12-ти років. А тому прошу не отказать моєй прозьбі видать содягання* моїм дітям.

Ворожка

ф.Р-2717, оп.2, спр.1, арк.62. Оригінал. Рукопис.


* Так в документі.


1933


№ 68
ІНФОРМАЦІЯ СЕКРЕТАРЯ БУРИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ЗАСУДЖЕНИХ ЗА НЕВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ПО БУРИНСЬКОМУ РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1932 Р.

Не раніше 1 січня 1933 р.*

Засуджено за невиконання хлібозаготівлі з початку кампанії до 1.1-1933 р. до позбавлення волі:

Куркулів по [ст.] 58 ч. ІІ - 16 осіб, до позб[авлення] волі від 3-5 років - 6 осіб, від 5-7 років - 10.

Заможників-плановиків - 24, від 2-3 років -2, від 3-5 років - 17, від 5-7 років - 5.

Контрактантів - 51, до позбавлення волі від 1-2 років - 2, від 2-3 років - 10, від 3-5 років - 35, примус[ової] праці - 2, умовно - 2.

Секретар (підпис)**

ф.П-75, оп.1, спр.153, арк.13. Оригінал. Рукопис.


* Датується за змістом документу.

** Підпис під документом нерозбірливий


№ 69
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ В КІЛЬКОСТІ ГОСПОДАРСТВ ТА НАСЕЛЕННЯ
ПО ВЕЛИКОВИСТОРОПСЬКІЙ СІЛЬРАДІ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1932-1933 РОКИ

Не раніше січня 1933 р.

Форма № 1

Відомість
про число господарств та людності за даними комісії обліку [сільгосп]податку 1933 р.
по В[елико]висторопській сільраді


Назва сільради та селища, що є на терені сільради

Тип селища (місто посьолок залізнична станція будка село хутір)

До якого району належала сільрада при перепису 1926 р.
За даними сільсько-господарського податку 1932 р. Населення за реєстром 1933 р.
що мають об'єкти оподаткування
що не мають об'єктів оподаткування

Всього господарств

господарств

людність

господарств

людність(їдців)
в т.ч. відсутніх більше 3-х місяців
В[еликий] Вистороп
Грядка
Переліски
Супрунівка, Глибоке
Гатка
Липняк, Залісся
Разом по сільраді
село
хутір
"
"
"
"
"
Ворожбянський
"
"
"
"
"
"
687
29
47
{90
 
38
891
3300
109
241
{516
 
103
4269
620
29
41
53
28
32
803
2461
96
166
244
125
120
3212
169
12
18
8
6
8
221
93
2
10
7
4
5
121
620
29
41
53
28
32
803

Голова сільради
Секретар

Примітка: Проти даних обліку 1932 р. в цьому році дворів зменшилось.

1. Вибувших з села господарств 32, 2) виморочених 36, 3) перейшло в комуну гро-мадян - 12, 4) совместно живуть - 6. Разом дворів - 86.

Секретар*

ф.Р-2689, оп.1, спр.9 а, арк.11. Оригінал. Рукопис.


* Підпис під документом нерозбірливий


№ 70
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ В КІЛЬКОСТІ ГОСПОДАРСТВ ТА НАСЕЛЕННЯ
ПО ВОРОЖБЯНСЬКІЙ СІЛЬРАДІ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1932-1933 РОКИ

Не раніше січня 1933 р.

Відомість
про число господарств та людності за даними комісії по обліку сільгоспподатку 1933 р.
по Ворожбянській сільраді Лебединського району


Назва селища, що є на території сільради

Тип селища (місто, посьолок залізнична станція, будка, село, хутір, радгосп та ін.)

До якого району належала сільрада при перепису 1926 р.
За даними сільгосп-податку 1932 р. Населення за реєстрацією 1933 р.

господарств

Людність
Що мають об'єкти оподаткування
що не мають об'єктів оподаткування

всього господарств

Господарств

людність
в т.ч. ті що відсутні більш 3-х місяців
Ворожба
Даценківка
Ступник
Нове
Кердилівщина
Пашків
Пісківка-Валки
Хильків-Басівщина
Лободівщина
По сільраді
слобода
деревня
хутір
теж
теж
теж
теж
теж
теж
 
Ворожбянський
"
"
"
"
"
"
"
"
 
1459
159
60
52
50
86
154
143
49
2212
10028
780
325
299
238
389
814
717
273
13863
1130
149
48
49
48
69
135
139
41
1808
4904
693
221
260
216
260
628
663
200
8045
573
57
16
9
8
27
29
16
5
740
13/34
-
-
-
-
3/6
2/10
1/3
1/6
20/59
1143
149
48
49
48
72
137
140
42
1828

Примітка: в питанні, "що не мають об'єктів оподаткування", показано числівник - господарств, а знаменник - людність.

Голова сільради
Секретар *

ф.Р-2689, оп.1, спр.9 а, арк.12. Оригінал. Рукопис.


* Підписи під документом нерозбірлививі


№ 71
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ В КІЛЬКОСТІ ГОСПОДАРСТВ ТА НАСЕЛЕННЯ
ПО МИХАЙЛІВСЬКІЙ СІЛЬРАДІ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1932-1933 РОКИ

Не раніше січня 1933 р.

Відомість
про число господарств та людності за даними комісії по обліку сільгоспподатку 1933 р.
по Михайлівській сільраді


Назва сільрад та селищ що на терені сільради

Тип селища (місто, посьолок, залізнична станція, будка, село, хутір, радгосп та ін.)

До якого району належала сільрада при перепису 1926 р.
За даними сільгосп-податку 1932 р. Населення на реєстром 1933 р.

господарств

людність (майно)
Що мають об'єкти оподаткування
Що не мають об'єктів оподаткування

Всього господдарств

господарств

людність (їдців)
в т.ч. ті, що відсутні більше 3-хмісяців
Михайлівка
Андрієвський
Степний
Кринички
Парфилів
Шумилів
Разом по сільраді
село
хутір
"
"
"
"
 
Лебединський
"
"
"
"
"
 
685
166
64
30
36
38
1049
3121
779
319
123
201
189
4732
573
155
62
24
36
38
888
2405
672
276
118
188
187
3846
371
70
14
4
5
9
473
118/454
11/47
4/16
4/19
-
-
137/536
641
166
66
28
36
38
1025

ф.Р-2689, оп.1, спр.9, арк.300. Оригінал. Рукопис.


№ 72
АКТ ПРО РЕКВІЗИЦІЮ МАЙНА У СЕЛЯНИНА М.Н. ПИЛИПЧЕНКА, ЗАСУДЖЕНОГО ДО РОЗСТРІЛУ
ЗА НЕВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, СКЛАДЕНИЙ БРИГАДОЮ ЯРМОЛИНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3 січня 1933 р.

Акт ізъятія

Ми, бригада 2-го кутка: член сільради Костюк Михайло, уповноважений Яровий Іван та поняті Стебка Антон, Корчака Іван, Науменко Петро, Гаврилейченко Макар Вакулович, зробили вилучення майна у Пилипченка Михайла Никифоровича, твердо-вика, злісного нездатчика хлібозаготовки та судженого 2.І-1933 р., получившого за свої злісні вчинки розстріл.

Речі майна слідуючі:

Корова з телям масті рижой, свиня масті чорной, курей - 8 штук, муки пр. - 15 ф.

Уповноважений Яровий
Член сільради Костюк

Поняті Гаврилейченко
Корчака
Науменко
Стебка

ф.Р-5918, оп.1, спр.88, арк.6. Оригінал. Рукопис.


№ 73
ЗАЯВА КОЛГОСПНИКА Я.М. КАЛЮЖНОГО ДО ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ ІМ. ФРУНЗЕ
С. ГУДИМІВКА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАДАННЯ ХЛІБА ЙОГО РОДИНІ

3 січня 1933 р.

До правління артілі ім. Фрунзе
від гр. хут. Калюжний
Якова Мусійовича Калюжного

Прошу правління отпустить мені хлєба, потому що я дві неділі сиджу без хлєба, прошу не отказать моєй прозьби. Дайте, сколько можно. Сімейство моє состоїть із семи душ, чотири душі непрацездатні.

К сему заявлению
Калюжний

3.І-1933 р.

ф.Р-2717, оп.2, спр.1, арк.74. Оригінал. Рукопис.


№ 74
АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НА ПІДСТАВІ ДОНОСУ ОБШУКУ ТА РЕКВІЗИЦІЮ ХЛІБА У СЕЛЯНИНА М.П. ЦУПКИ,
СКЛАДЕНИЙ БРИГАДОЮ ЯРМОЛИНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4 січня 1933 р.

Акт

1933 р. 4 січня. Ми, [що] нижче підписалися, бригада 4-го кутка с.Ярмоленці в складі: члени сільради 1) Омельченко Любка, 2) Цупка Михайло, 3) Тарасенко Маруся, 4) Ти-хенко Василь, склали цього акта на гр. Цупку Марка Прокоповича, тому, що Цупка М.П. за маючою усною заявою переховує куркульський хліб. На підставі заяви зроблено об-шук в господарстві і виявлено:

Проса 1 пуд. 18 ф., гречки - 6 пуд. 6 ф., гороху - 1 пуд. 18 ф., муки яшної гречк. - 2 пуд. 13 ф., картоплі - 121 кг.

Весь виявлений хліб бригада вилучила і направила в хлібозаготівлю, про що склала акта.

Бригада Омельченко
Цупка
Тарасенко

ф.Р-5918, оп.1, спр.88, арк.33. Оригінал. Рукопис.


№ 75
З ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ КОЛГОСПНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ
ІМ. ЛИСЯНСЬКОГО ТА ОДНООСІБНИКІВ С. МЕЖИРИЧ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО НЕГАЙНЕ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ТА ВІДДАЧУ ДО СУДУ СЕЛЯН, ЩО ЗАХОВАЛИ ХЛІБ

4 січня 1933 р.

... 2) Слухали: Інформацію чл[ена] правління т. Коваля про постанову партії та уряду про невиконання хлібозаготовки до 10.І-ц.р. на добровільних началах.

Ухвалили: Заслухавши інформацію т. Коваля, збори вважають, що виконання плану хлібозаготівлі, зокрема, по одноосібному сектору знаходиться в ганебному стані, а тому збори вважають [необхідним] провести масово - роз'яснюючу роботу серед одноосібни-ків, щоб такі здали хліб добровільно до 10.І-ц.р., в разі нездачі і, [якщо] комісія знайде захований хліб, то цей хліб зняти, а того громадянина як ворога Радянської влади від-дати до суду.

Голова зборів Коваль

Секретар Любавий

ф.Р-2472, оп.1, спр.3, арк.18. Оригінал. Рукопис.


№ 76
АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НА ПІДСТАВІ ДОНОСУ ОБШУКУ ТА РЕКВІЗИЦІЮ ХЛІБА У СЕЛЯНИНА Ф.Ф. ХОМЕНКА,
СКЛАДЕНИЙ БРИГАДОЮ ЯРМОЛИНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 січня 1933 р.

Акт вилучення

1933 року 5 січня. Ми, члени Ярмолинської сільради: Гаценко Кирило Мик[олайович], Стебко Палько Сергієвич, з участю бригади: Тихенко Савко Григор[ійович], Сіроштан Грицько Васильов[ич], Вініченко Мирон М., Санбург Антон, зробили вилучення у гр. с. Ярмолинці Хоменка Хвидота Федоровича згідно заяви, якої дано цього числа, що хліб на передерці і посів утаяний. Де й вилучили слідуюче: гречка - 8 п. 35 ф., віка - 4 п. 34 ф., горох - 2 п. 25 ф., ячмінь - 1 п. 25 ф., просо - 2 п. 7 ф., пшоно - 3 п. 6 ф., мука житня - 6 п. 29 ф., пшениця - 2 п. 32 ф.; разом 32 п. 30 ф. Та картоплі знайшли замаскіровану яму під гноєм, де вилучили 862 кг, де й склали цього акта.

Члени сільради Стебко, Гаценко

Бригада: Тихенко, Сіроштан,
Вініченко, Санбург

ф.Р-5918, оп.1, спр.88, арк.42. Оригінал. Рукопис.


№ 77
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "ВПЕРЕД"
С. ПРОЦІВКА РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО КЛОПОТАННЯ ПЕРЕД РОМЕНСЬКИМ РАЙКОМОМ КП(б)У
ТА РАЙВИКОНКОМОМ ПРО ЗАЛИШЕННЯ В КОЛГОСПІ ОСТАННІХ 20 Ц ЗЕРНА ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ГОЛОДУЮЧИХ КОЛГОСПНИКІВ

5 січня 1933 р.

... Слухали: Уповноваженого від РВК та РПК про остаточне виконання хлібозаготівлі, де ставили своїм відчитом про наявність зерна, що мається на сьогоднішній день 40 ц 21 кг різного зерна з олійними культурами. До 15.ХІ припало членам колгоспу по 0,470 г на трудодень спільним харчуванням. В сучасний мент всі члени колгоспу зовсім не забез-печені харчами і більшість колгоспників покинули роботу, позаяк робить голодними не можуть. Роботи в колгоспі зірвані, надалі покинуть роботу і та мала кількість, що обслуговує скот, і тоді невідомо, відкіля брать робочу силу.

Ухвалили: На вимагання уповноваженого вивезти 20 ц хліба нарада колгоспу дору-чає правлінню артілі в особі голови колгоспу т. Качура В.О., Мищенка Т.М. та уповно-важеного РВК та РПК т. Ващенка Я.Ф. підняти клопотання перед РПК про залишення останніх 20 ц в колгоспі для підтримування роботи в колгоспі, щоб не розбіглася ос-тання сила, позаяк необхідно починать підготовку до весняної сільгоспкампанії. В разі незадовільнення клопотання рада артілі прохає зняти з неї відповідальність за зрив ро-боти...

Голова колгоспу В.О. Качур

Уповноважений РПК Я.Ф. Ващенко

Ф.Р-6005, оп.2, спр.76, арк.8. Оригінал. Рукопис.


№ 78
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ БЮРО ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, ОРГАНІЗАЦІЮ БРИГАД ПО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ,
ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСІЙ ДО НЕЗДАТЧИКІВ ХЛІБА В СЕЛАХ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

6 січня 1933 р.

[Слухали]: Телеграму секретаря обкому т. Терехова від 6.І-33 р. №23.

[Постановили]: І. Телеграму прийняти до неухильного виконання, накресливши такі заходи:

1. Зважаючи на те, що в ряді сел по одноосібному сектору залишилась надзвичайно велика кількість невивезеного хліба, зокрема: Панасівка - 100 т, Русанівка - 240 т, Ли-пова Долина - 130 т, Синівка - 100 т, Берестівка - 60 т, Саївка - 50 т, Погарщина - 50 т, Капустинці - 40 т, що складає разом 770 т, визнати ці села, як вирішальні по району, та відрядити для посилення роботи у с. Русанівку тт. Васеленка, Гребенюка, Щербака та перекинути з Московської сільради т. Волошина, у с. Липова Долина - тт.Абраменка, Павлюченка, запропонувати т. Абраменку організувати бригаду з колгоспників в кількості 10 чоловік для роботи в Липовій Долині, відповідальним бригадиром цієї бригади призначити т. Ревенка. Запропонувати т. Рябошапці взяти під свій безпосередній дог-ляд село Панасівку, організувати з службовців бригаду в кількості 10 чол., яку відрядити в с. Панасівку, відповідальним бригадиром цієї бригади призначить т. Курила, якого відкликати з Колядинецької сільради. Голові РКК т. Троцюку взяти під свій безпосеред-ній догляд до повного закінчення хлібозаготівлі Погарщанську та Русанівську сільради.

2. В зазначених вирішальних селах посилити репресивні заходи до злісних нездатни-ків контрактації, негайно стягнувши всі штрафи, разом з цим припускати штрафувати вдруге таких одноосібників, які, сплачуючи штрафи, не виконують хлібозаготівлі.

3. Дозволити повністю розпродати [майно] найбільш злісних нездатчиків контрак-тації: с. Панасівка - 3 господарства, с. Русанівка - 3 господарства, с. Синівка - 2 госпо-дарства, с. Липова Долина - 2 господарства, с. Саї - 1 господарство, с. Капустинці - 1 господарство.

4. Зобов'язати нар[одний] суд протягом 3-х днів провести показові процеси в таких селах: Беєве, Бірки, Галаєвець, Яганівка, Сватки, Поділки та Яснопільщина, після чого нар[одним] суддям: т. Гарбарчуку обслуговувати до закінчення плана хлібозаготівлі такі сс. Панасівка, Берестівка, Саї, Капустинці, Семенівка, а т. Нечепуренку - сс. Синівка, Липова Долина, Русанівка, Погарщина.

5. Зобов'язати прокуратуру та слідчі органи зосередити всю увагу в селах, які виділені як вирішальні по району.
Нач[альнику] ДПУ т. Ломаці взяти під свій догляд та керівництво роботу цих організацій.

6. Доручити фракції РВК сьогодні дати директиву головам сільрад та головам колгоспів про те, що план по колгоспах та одноосібному сектору буде вважатись виконаний лише тоді, коли повністю буде виконано по твердим культурам.

7. Не дивлячись на неодноразові попередження про завершення плана хлібозаготівлі по колгоспному сектору, зокрема вивозу хліба, що мається в колгоспах у вигляді посівфондів, саботаж з вивозом хліба до цього часу не припинився в таких селах: Ким-личка, Липова Долина, Семенівка, Бірки, Байрак. Попередити уповноважених РПК, голів сільрад, секретарів партосередків та голів колгоспів, що коли протягом двох діб не буде вивезено повністю весь хліб з колгоспів, що не виконали план, до них будуть вжиті заходи, як до саботажників в справі хлібозаготівель.

8. Зобов'язати редакцію газети "Колгоспна правда" зосередити увагу навколо ро-боти облсуду, випустивши спеціальні листівки, та взяти під свій безпосередній догляд вирішальні села.

Питань не було.

Секретар РК КП(б)У Миронець

ф.П-24, оп.1, спр.91, арк.2-3. Оригінал.


№ 79
ПОСТАНОВА ОБ'ЄДНАНОГО ЗАСІДАННЯ УЛЯНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ТА РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПРО ВІДБИРАННЯ У СЕЛЯН ХЛІБА, ВИЛУЧЕНОГО З СОЛОМИ ТА ПОЛОВИ,
ПОКАРАННЯ ЗА НЕВИКОНАННЯ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ КЕРІВНИКІВ АРТІЛІ "НОВА ГРОМАДА"
ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ УЛЯНІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 січня 1933 р.

Слухали: Про стан виконання плану хлібозаготівлі по сільськогосподарській артілі "Нова Громада" Дмитрівської сільради. Доповідачі тт. Букат та Росинський. Висловились тт. Андрухов, Фесенко, Мигіц, Остапенко та Бойко.

Ухвалили: Заслухавши доповідь про стан виконання плану хлібозаготівлі по сільсь-когосподарській артілі "Нова Громада", президія райКК РСІ констатує, що план вико-нання хлібозаготівлі по сільськогосподарській артілі проходе цілком незадовільно, не дивлячись на те, що план хлібозаготівлі виконаний в цілому, але по твердим культурам виконаний лише на 50 %. Крім того, на виконання плану хлібозаготівлі артіль вивезла частину посівматеріалу.

Президія райКК РСІ відмічає, що це сталося внаслідок преступно недбайливого та безгосподарчого ставлення з боку правління бувшого складу артілі до справи повно-го та своєчасного збирання врожаю, невміння та небажання мобілізувати колгоспний актив на цілковиту боротьбу зі втратами хліба. Так, при збиранні на полі, як і під час молотьби, сталися великі втрати, крадіжки та розбазарювання хліба, про що свідчать акти обстеження інспектора райКК РСІ від 29.Х-32 р. та доповідна його записка, із яких убачається, що під час молотьби хліба було багацько зерна залишено в соломі та полові, та, в так званих послідах, що давало змогу розкрадати хліб.

Як неприпустиме та преступне в справі боротьби зі втратами президія відмічає той факт, що правління допустило вкрити вімшаник не молоченим житом, де загинуло хлі-ба до 50 пуд. Видаючи хліб авансом в рахунок трудоднів, правління припустило грубе перекручування директив партії та уряду тим, що не дотримувалось встановленого по-рядку видавати хліб, виходячи з кількості вироблених трудоднів по нормі від фактично-го обмолоту, а видавало хліб колгоспникам одним більше, а другим менше з однаковою кількістю трудоднів, а деяким видавало хліба більше на меншу кількість трудоднів, що відбивалось на труддисципліні в колгоспі та на своєчасному і сумлінному виконанні сільськогосподарчих робіт в артілі.

Видаючи хліб авансом на трудодні, правління допустило розбазарювання хліба тим, що, видаючи в натурі одну кількість, на рахунок колгоспника записувалось менше, ски-даючи на вогкість. Так, замість виданих 16 кг записувалось 14 кг.

Виходячи з вищенаведеного та беручи до уваги те, що міроприємства до повторного обмолоту соломи та перевіювання полови і послідів були проведені під час виявлення цих недоробок, а також і те, що артіль на виконання плану хлібозаготівлі вивезла частину посівматеріалу, не вживаючи в свій час заходів щодо боротьбі зі втратами, роз-базарюванням та крадіжкою хліба, президія райКК РСІ ухвалює: Пропонувати знов обраному правлінню провести серед колгоспників широку пояснюючу роботу щодо мобілізації посівматеріалу та вжити рішучих заходів до виявлення злісних розкрадачів хліба, примусово відібравши в таких розкрадений ними хліб, притягнувши їх до судової відповідальності, а також вжити заходів до повернення хліба тими колгоспниками, які одержали більше на трудодні, ніж їм причиталось. Повести широку пояснюючу роботу серед колгоспників щодо боротьби зі втратами фуражу, мобілізуючи колгоспний актив на кращий догляд за конем та збереженням реманенту.

Бувшого голову правління сільгоспартілі "Нова Громада" т. Фесенка Івана Єлисєйо-вича за небажання боротися за хліб, не проведення боротьби зі втратами та крадіжками і розбазарюванням хліба з лав КП(б)У виключити та притягти все правління бувшого складу до судової відповідальності, передавши матеріали слідчим органам для розслі-дування.

Пропонувати бюро Валіївського партосередку прикріпити члена бюро до сільгос-партілі "Нова Громада" для переведення відповідної масово-пояснюючої роботи серед колгоспників, проробки усіх постанов партії та уряду, цілковитої відповідальності за стан артілі та своєчасну підготовку такої до весняної посівкампанії.

Голова райКК РСІ Бойко

Секретар райКК РСІ Остапенко

ф.П-28, оп.1, спр.10, арк.8-8 зв. Оригінал.


№ 80
АКТ ПРО РЕКВІЗИЦІЮ ХЛІБА У СЕЛЯНИНА Д. СЕНЕНКА, СКЛАДЕНИЙ БРИГАДОЮ
ВЕЛИКОБУДКІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 січня 1933 р.

Акт

1933 р. січня 15 дня. Ми, бригада по В[елико]будківській сільраді в складі Отрюка, Тамка та Христія, зробила обшук у кулака хут. Пинінчиного Великобудківської сільради Сененка Дмитра, який землі під засівом не мав, але хліба знайдено 2 ц 54 кг контрактантів цього хутора, який переховувавсь у цього кулака, а тому цей хліб вилучено та відправлено на зсипку спо[живчого] товариства.

Уповнов[ажений] РПК Отрюк

Уповн[оважений] РВК Тамко

П'ятихатник Христій

ф.Р-5940, оп.1, спр.69, арк.21. Оригінал. Рукопис.


№ 81
ПРОТОКОЛ ЗАКРИТОГО ЗАСІДАННЯ БЮРО ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ОПІР ВИКОНАННЮ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ТА ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСІЙ ДО ОСІБ, ЯКІ ПРОТИДІЮТЬ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ,
В СС. ЛИПОВА ДОЛИНА, КАПУСТИНЦІ, РУСАНІВКА, СИНІВКА ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 січня 1933 р.

Брали участь члени бюро РПК: тт. Миронець, Рябошапка, Слабко.
Голова РКК КП(б)У - т. Троцюк.
Уповноважений обкому КП(б)У - т. Носалевський.
Уповноважений ГПУ - т. Ломака.

І. Про виконання плану хлібозаготівлі по с. Липова Долина.

Бюро РПК відзначає, що по Липовій Долині наявно відчувається опір виконанню плану хлібозаготівлі різних контрреволюційних елементів і що на кутках "нелегально" відбуваються різні збори, спрямовані на зрив плану хлібозаготівель по с. Липова Долина.

Бюро РПК ухвалює:

Доручить начальнику ДПУ т. Ломаці перевірити своєю лінією ініціаторів контрре-волюційних змов, спрямованих на зрив хлібозаготівель і негайно їх зняти.

ІІ. Про виконання плану хлібозаготівель по с. Капустинці.

Бюро РПК відзначає, що в с. Капустинці панують демобілізаційні настрої в той час, коли с. Капустинці являються самим відсталим селом по виконанню плану хлібоза-готівлі по одноосібному сектору, де на 14.І-33 р. виконано контрактантами 38,3 % річ-ного плану і твердоздавцями 20,1 %. Ці настрої стались тому, що партійне і радянське керівництво не дало більшовицького відкоша цим демобілізаційним настроям, а також не забезпечило виконання директив РПК і РВК про застосування репресій до злісних нездатчиків хліба, щоб примусити їх виконати свої обов'язки перед пролетарською державою.

Бюро РПК ухвалює:

1. Зобов'язати т. Кузнєцова протягом 1-2 діб запровадить оперативний провід в за-стосуванні репресій і на підставі нещадної боротьби з саботажниками і демобілізацій-ними настроями домогтися будь що закінчення плану хлібозаготівель по с. Капустинці до 25 січня 1933 р.

2. Доручити нач[альникам] ДПУ, міліції негайно зняти з с.Капустинці всіх злочинців. Тов. Ломаці очистити село від контрреволюційних елементів.

ІІІ. Про виконання плану хлібозаготівель по с. Русанівка.

1. Відзначити, що минулі три декади січня т. Богуславський і т.Луценко до сього часу не зламали контрреволюційного саботажу хлібозаготівлі, що організований пет-люрівськими і куркульськими елементами, в результаті чого план по сільраді виконано на 14.І-33 р. лише на 44 %, по контрактантах і по твердоздавцях на 86,2 %.

Вказати т. Богуславському й т. Луценку та керівникам бригади тт.Нікіфорову, Ме-ловцеву, Попову, Чалюку, Наконечному на потреби більш рішуче й швидче забезпечи-ти всі заходи, що витікають з постанови РПК, щоб домогтися протягом 2-3 днів різкого зламу в хлібозаготівлях по одноосібному сектору.

2. Зобов'язати начальника ДПУ т. Ломаку своєю лінією зусилити репресії до контр-революційних петлюрівських і куркульських саботажників, що чинять організований опір хлібозаготівлям, вдаривши зі всією силою в першу чергу злісних нездатчиків хлібозаготівлі по хут. Гребля і хут. Довганівка.

3. Зобов'язати нач[альника] міліції т. Скляренка зняти в с. Русанівка кримінальний елемент, що чинить опір хлібозаготівлям.

ІV. Про виконання плану хлібозаготівлі по с. Синівці.

1. Бюро РПК відзначає загрозливий стан з виконанням хлібозаготівлі по с. Синівці, де виконано план контрактантами на 14.І-33 р. лише на 40 % річного завдання і 51 % з твердоздавців.

РПК вимагає від уповноваженого РПК т. Голощапова, голови сільради т. Лисенка і секретаря РК ЛКСМУ т. Кузнєцова, що перебуває на хлібозаготівлі в с. Синівці, покласти край злочинній бездіяльності і забезпечити різке піднесення темпів хлібозаготівлі серед одноосібного сектору.

2. Бюро РПК відзначає, що в с. Синівці саботаж хлібозаготівлі оголяється контрреволюційними елементами і доручає нач[альнику] ДПУ т. Ломаці вжити заходів, щоб зняти і вдарити тих, що шкодять виконанню плана хлібозаготівлі.

Секретар РК КП(б)У Миронець

ф.П-24, оп.1, спр.91, арк.20-21. Оригінал.


№ 82
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ШОСТКИНСЬКОЇ КК РСІ
ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО СУДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИХОВУВАННЯ КОЛГОСПНОГО ХЛІБА КОМІРНИКА С. ПИРОГІВКА
ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ О.М. ШЕСТОУХОВА

20 січня 1933 р.

Слухали:

Справа т. Шестоухова Олексія Михайловича (Пирогівський [партосередок]), 1897 р. народження, українець, освіта нижча, колгоспник, в Червоній Армії з 1919 р. по 1921 р., член КП(б)У з 1926 р., до п[артійної] відповідальності притягався, мав сувору догану з попередженням за опортуністичне ставлення до хлібозаготівель в 1932 р., від Шост-кинської райКК до судової відповідальності притягався - засуджений до 3-х років Бупру за зрив весняної сівби, працює комірником колгоспу, обвинувачується в розтринькуванні колгоспного хліба.

Постановили:

За утаєння 100 пуд. колгоспного хліба та розбазарювання колгоспного хліба т. Шес-тоухова О.М. з членів КП(б)У виключити, передати справу прокуратурі для притягнен-ня його до судової відповідальності.

Голова РКК Недавній

ф.П-25, оп.1, спр.29, арк.2. Оригінал.


№ 83
ПОСТАНОВА ОБ'ЄДНАНОГО ПЛЕНУМУ ГЛУХІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ТА ГЛУХІВСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ПРО НЕЗАДОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
В СІЛЬРАДАХ ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 січня 1933 р.

Пленум констатує значне недовиконня планів хлібозаготівлі по району по житу та пшениці по одноосібному сектору та по житу колгоспного сектора, що складає недо-виконання в колгоспному секторі по житу 118 ц, по одноосібному сектору 9622 ц та пшениці 155 ц, що сталося в наслідок байдужого ставлення до закінчення плану хлібо-заготівлі з боку партосередків сільрад та уповноважених РПК, в наслідок повної демо-білізації та цілковитого покладання на самоплив в цій роботі.

Пленум відмічає неприпустимо ганебне виконання плану хлібозаготівель по сільра-дам: Баранівська 80,8%, Бачівська - 93%, Будищанська - 90%, Вікторівська - 92%, Гудівсь-ка - 90%, Землянська - 80%, Ковінківська - 77%, Кочергівська - 92%, Кучерівська - 84%, Некрасівська - 88%, Обложківська - 88 %, Полошківська - 90 %, Сварківська - 80 %, Сло-утська - 82 %, Сопицька - 84 %, Стариківська - 74 %, Уланівська - 81 %, Ходинська - 86 % та Чернівська - 84 %, а тому запропонувати фр[акції] РВК, партосередку та директорам МТС, сільрадам, особливо, що вище відмічені, по-бойовому побудувати свою роботу та розставити сили так, щоб поруч з заготівлею прядива протягом двох п'ятиденок до 1.ІІ.33 р. закінчити плани хлібозаготівлі по колгоспах, одноосібному сектору, твердоз-давцям та в кожному окремому господарстві повністю по культурам, особливо, житу та пшениці.

Для бойового здійснення хлібозаготівель, прядивозаготівель, підготовки до сіву, мобілізації коштів та лісовивозки об'явити за мобілізовану всю партійну організацію Глухівщини.

Секретар РПК Білов

ф.П-39, оп.1, спр.307, арк.81. Оригінал.


№ 84
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ
ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ КРАМУ ГОЛОВІ ЗАЛАТИСЬКОЇ СІЛЬРАДИ ТА АКТИВІСТАМ
ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

21 січня 1933 р.

Про стан хлібозаготівель по Залатиській сільраді

Констатувати, що план хлібозаготівель по Залатиській сільраді на 16.І-33 р. виконано на 100,8 %, зокрема по колгоспу на 106 %. Президія РВК відмічає, що це є наслідком рішучої жорстокої боротьби з куркулем, саботажем на селі, правильної організації ро-боти та розташування і використання активу села в роботі по хлібозаготівлі, залучення і мобілізації активності мас колгоспників та одноосібників-бідняків і середняків на боротьбу за хліб.

Відмітити роботу уповноваженого РВК т. Білоножки і голови сільради т. Рябущенка, що зуміли своїм оперативним керівництвом добитись таких наслідків.

Голові сільради видати премію в розмірі 150 крб.

Виділити в розпорядження сільради та уповноваженого РВК т. Білоножки 400 крб. для преміювання активу села, який дійсно приймав активну участь в виконанні хлібозаготівель.

Доручити райспоживспілці виділити і направити в с. Залатиху дефіцитного промк-раму на 3500 крб.

Доручити сільраді промкрам видавати тим [селянам], які виконали план хлібоза-готівель і, в першу чергу, які виконали продовольчі культури.

Поряд з цим президія РВК констатує недовиконання плану по окремим одноосіб-ним господарствам, а також невиконання по продовольчих культурах і вимагає від сіль-ради, активу села та колгоспників не заспокоюватись на досягнутих успіхах, забезпечи-ти повне виконання плану кожним контрактантом та обов'язкового виконання плану по продовольчим культурам.

Зважаючи на досвід боротьби за хліб по с. Залатиха, зобов'язати сільраду та колгосп виділити бригаду з найкращих колгоспників та активних одноосібників та надіслати в с. Нова Гребля для допомоги в завершенні хлібозаготівлі.

Голова РВК Каневський

ф.Р-4549, оп.1, спр.343, арк.4. Копія.


№ 85
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ БЮРО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСІЙ ПРОТИ ОСІБ, ЩО НЕ ВИКОНАЛИ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, СТВОРЕННЯ БУКСИРНИХ БРИГАД,
ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕРЕОБМОЛОТУ СОЛОМИ ТА ПЕРЕВІЮВАННЯ ПОЛОВИ, ЛІКВІДАЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ ФОНДІВ
В СЕЛАХ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 січня 1933 р.

Слушали: І. О состоянии хлебозаготовок по району по единоличному сектору (т. Содин).

Дебаты: т. Заяц.

Постановили: Бюро РПК отмечает, что постановление бюро Харьковского облпарт-кома от 14.І-33 г. до сих пор не реализовано.

Работа по оперативному еще не перестроена, и район еще не добился среди едино-личного сектора в хлебозаготовке нужного перелома, что объясняется наличием демобилизационного настроения райпарторганизации.

Особо преступным является поведение следующих уполномоченных РПК и секретарей партячеек: с. Кириковка - уполномоченный Жадан, секретарь партячейки Ломи-нога, с. Яблочное - уполномоченный Кощеев, с. Хухра - уполномоченный Мудрий, сек-ретарь партячейки Васильченко, с.Олешня - уполномоченный Мительмен, секретарь партячейки Яцюк.

Бюро РПК предупреждает уполномоченных РПК, что в случае продолжения пот-ворствования кулацкому саботажу, РПК применит к означенным товарищам самые су-ровые меры партвзысканий.

Для немедленного исправления допущенных грубейших политических ошибок (либерализм в отношении злостных несдатчиков хлеба) бюро РПК постановляет:

1. РПК признает, что принимаемые до сих пор в отношении злостных несдатчиков хлеба репрессивные меры были недостаточны. Для окончательного слома саботажа считать необходимым наметить к единовременной продаже особо злостных контрак-тантов по району до 200 хозяйств, подготовив продажу на протяжении 1-2-х дней.

Поручить уполномоченным РПК тщательно подобрать подлежащие к продаже хо-зяйства, не допустив к продаже хозяйства красноармейцев, партизан и бедняков.

2. Прикрепить к решающим селам по единоличному сектору членов бюро РПК, чле-нов президиума РИК и членов президиума райКК для немедленного слома кулацкого саботажа и решительного сдвига в хлебозаготовке, обеспечить выполнение директивы облпарткома об окончании плана хлебозаготовок к 1.ІІ-33 г. Запретить уполномочен-ным выезд без санкции РПК из сел.

3. Для немедленного выявления и изъятия контрреволюционных элементов и за-чинщиков в деле срыва хлебозаготовок предложить нач[альнику] ГПУ т. Пандорину ор-ганизовать пять оперативных групп, командировать их в следующие сельсоветы: Олеш-ня 1 и 2, Кириковка, Яблочное, Старая Рябина, Ахтырка.

4. Имея в виду, что в ряде колхозов, недовыполнивших как по общему количеству, так и по культурах план хлебозаготовки, продолжают храниться под тем или другим видом разные фонды (последы - колхоз им. Ленина с.Хухра, на горячие завтраки - "Чер-воний шлях" с. Пологи и коммуна "Червона Зірка"), предложить под персональную от-ветственность уполномоченных РПК и секретарей партячеек немедленно выявить такие незаконно скрываемые хлебные ресурсы и обеспечить вывозку их на протяжении 1-2-х дней.

5. Сегодня же командировать ответственных уполномоченных со специальным по-ручением в отстающие колхозы для организации немедленного выполнения ими дан-ных заданий путем тщательной проверки собранного и расходованного хлеба, организовав сбор раскраденного и незаконно розданного хлеба, а также тщательную проверку всех амбаров.

Имея в виду, что в большинстве колхозов по району имеется передача авансов свыше установленных норм, тогда как план этими колхозами частично недовыполнен к обще-му плану, а также по культурам, предложить указанным уполномоченным немедленно организовать возврат переданного и разворованного хлеба, а также строго проследить за привлечением к ответственности лиц, воровавших хлеб.

6. Для усиления хлебозаготовок считать необходимым сегодня же организовать бук-сирные бригады из колхозников, выполнивших полностью и по культурам план хлебо-заготовок, в количестве 300 чел., послав их в помощь особо отстающим сельсоветам по единоличному сектору.

Предложить фракции РИК обеспечить переброску буксирных бригад.

7. Отметить, что директива РПК, данная на основе указаний облпарткома уполно-моченным РПК и секретарям партячеек о закреплении на каждые 3-5 дворов ответс-твенных уполномоченных, проведена формально, что указанные уполномоченные не работают в отдельности с каждым контрактантом, а вызывают их в так называемый штаб, организованный на каждые 5 контрактантов, предложить уполномоченным немедленно оставить такую практику, перестроив свою работу для непосредственной ра-боты с каждым контрактантом в отдельности.

8. В ряде сельсоветов обнаружены факты, что у единоличников имеется хлеб необ-молоченный или плохо обмолоченный, скрываемый в соломе, полове и т.д. Поэтому предложить всем уполномоченным РПК немедленно организовать у этих единолични-ков переобмолот соломы, проверку половы и проч.

9. В дополнение постановления бюро РПК от 20.І-33 г. считать необходимым: колхо-зы, невыполнившие планов по хлебозаготовке, преуменьшившие свой валовой сбор и недовыполнившие [план] по культурам, лишить скидки в количестве 230 т.

Фракции РИК сегодня же обеспечить доведение лишения скидок, а уполномочен-ным РПК обеспечить на протяжении 1-2 дней вывозку указанных 230 т хлеба.

Секретарь Ахтырского РПК
Заяц

ф.П-26, оп.1, спр.21, арк.70-72. Оригінал.


№ 86
АКТ ПРО РЕКВІЗИЦІЮ ЖИТА ТА ЯЧМЕНЯ У СЕЛЯНИНА С. ЯРМОЛИНЦІ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ І.Я. ТИХЕНКА, СКЛАДЕНИЙ УПОВНОВАЖЕНИМ РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ГОЛЬДФЕЛЬДОМ,
СПІВРОБІТНИКОМ РАЙОННОЇ МІЛІЦІЇ ЖУЧЕНКОМ ТА ВИКОНАВЦЕМ ПОТЕБОЮ

23 січня 1933 р.

Акт

1933 р. січня 23 дня. Я, уповноваж[ений] РВК Гольдфельд в присутності міліціо-нера Роменської райміліції т. Жученка та виконавця Потеби прибули в господарство громад[янина] с. Ярмолинці Тихенка Івана Яковича, де переховувався гр. с. Артюхівка Бурка Грицько Трохимович, якого затримали, та обнаружили під подушками замас-кирований один клун жита та на пічі, під рядном, замаскирований 1 клунок ячменю, якого з'яли та передали в хлібозаготівлю, тому що гр. Тихенко хлібозаготівлі не виконав і від такої збігає, про що і складено цього акта.

Уповноважений РВК Гольдфельд

Міліціонер Жученко

ф.Р-5918, оп.1, спр.88, арк.85. Оригінал. Рукопис.


№ 87
ЛИСТ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ГОЛОВИ
БУДИЛЬСЬКОЇ СІЛЬРАДИ ТА ГОЛОВИ КОЛГОСПУ "ВІЛЬНА ПРАЦЯ" ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ

24 січня 1933 р.

До голови Будильської сільради
та голови колгоспу "Вільна праця"

В окремих колгоспах є окремі двори, що голодують, а Ви не вживаєте будь-яких за-ходів, ніби-то це Вас не стосується. Колгоспи повинні негайно запобігти цих явищ і бути занадто чутливими, особливо до бригадирів, колгоспників з великою кількістю трудод-нів, родин червоноармійців як колгоспників, так і одноосібників, червоних партизан, до дітей, в кого б вони не були, за стан яких Ви несете відповідальність.

Ця допомога повинна бути організована через взаємодопомогу колгоспників. Зберіть гроші, купіть овочі, корову на м'ясо, хліба у колгоспників та видайте грошей і натурфонд з колгоспу (з листа т.Постишева).

Значна кількість хліба є закопана, захована в землю, розвиньте ініціативу його вияв-лення засобом натур[альної] нагороди хлібом виявивших [хліб] осіб і повернення час-тини цього хліба на цю допомогу.

Окремі випадки голодухи повинні бути зліквідовані на містах негайно, але є декілька колгоспів у районі, де потрібна загальна допомога, на яку потрібно мобілізувати значні кошти, а тому за ухвалою райтрійки Ви повинні виділити і переказати на рахунок райс-поживспілки в Лебединській філії Держбанку 300 крб., зписавши на витрати за рахунок адміністративно-управлінських витрат.

Не пізніше 26.ІІ-33 р. надішліть до РВК список всіх виявлених, що знаходяться в тяж-кому продовольчому стані з визначенням складу сім'ї, характеристики про кількість працездатних, кількість вироблених трудоднів і причини такого тяжкого стану, коли і яка надана Вами допомога.

Голова райтрійки - голова РВК Гужвій

Райпостач Ріпка

ф.Р-2709, оп.1, спр.8, арк.84. Оригінал.


№ 88
ЛИСТ ХАРКІВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У ТА ХАРКІВСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ДО СЕКРЕТАРІВ РАЙКОМІВ
КП(б)У ТА ГОЛІВ РАЙВИКОНКОМІВ ХАРКІВЩИНИ ПРО ЗАБОРОНУ ВИЇЗДИТИ СЕЛЯНАМ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ ЗА ХЛІБОМ

25 січня 1933 р.

Срочно-Секретно

За последнее время из ряда районов усилились массовые выезды крестьян, колхоз-ников и единоличников, за пределы Украины. Во многих случаях выезжающие ликви-дируют свои хозяйства, выезжают в Московскую и западные области, ЦЧО и др. облас-ти "за хлебом". Такие массовые выезды, без всякого сомнения, организуются врагами советской власти с целью агитации "через крестьян" в районах СССР против колхозов, против советской власти. В прошлом году партийные и советские органы прозевали этот контрреволюционный маневр врагов советской власти. В этом году повторение этой ошибки не должно быть допущено.

Обком предлагает:

1. Немедленно развернуть работу по борьбе с массовыми выездами колхозников и единоличников, руководствуясь указаниями по линии ГПУ. Оказать районному ГПУ максимальное содействие в осуществлении этой директивы, выделяя на помощь им лучших коммунистов, комсомольцев и проверенных активистов.

2. Выявить точное количество хозяйств колхозников и единоличников, выезжавших из районов за последние три месяца, отдельно тех, которые ликвидировали свои хо-зяйства, и отдельно, выезжавших без ликвидации хозяйства.

3. Развернуть широкую разъяснительную работу среди колхозников и единолични-ков против самовольных выездов и оставления хозяйств. Предупредить их, что в случае выезда в другие районы, они будут оттуда высылаться обратно.

4. Запретить сельсоветам выдавать какие-либо справки колхозникам и единолични-кам на выезд их из района, отдельные случаи выездов допускать только после тщатель-ной проверки с разрешения райисполкома.

5. Обязать РВК ограничить до минимума выдачу справок на выезд из пределов района, выдавая таковые в исключительных случаях. Вербовку допускать лишь строго по нарядам НК Труда, причем завербованные могут выехать только после получения справок от райисполкомов.

Обязать пред[седателей] райисполкомов под их личную ответственность на выдачу справок посадить ответственных проверенных работников.

6. Проверить работу всякого рода вербовщиков, рабсилы на вывоз за пределы Укра-ины, приняв меры к отстранению от работы и изъятию всех подозрительных контрэлементов.

7. Принять меры к прекращению продажи билетов за пределы Украины крестьянам, не имеющим удостоверения РИК о праве выезда, или промышленных и строительных государственных организаций о том, что они завербованы на те или иные работы за пределы Украины.

8. Обеспечить активное участие и помощь в деле борьбы с массовыми выездами из сел со стороны транспортного ГПУ, которое обязано следить за недопущением прода-жи билетов за пределы Украины без особого разрешения на выезд от райисполкомов и помогать местному аппарату ГПУ в проверке и изъятии выезжающих.

Транспортным организациям указания даны особо. В 2-х дневный срок сообщите обкому, какое количество хозяйств оставило район (по отдельным селам), и что Вами предпринято для осуществления настоящей директивы.

За секретаря обкома КП(б)У
Просвирнин

Зам. председателя облисполкома
Голышев

ф.П-23, оп.1, спр.7, арк.22-23. Засвідчена копія.*


* Копія засвідчена печаткою Харківського обкому КП(б)У.


№ 89
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОМУНІСТА БАБІНА ОХТИРСЬКОМУ РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ПРОТИДІЮ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, ОРГАНІЗАЦІЮ СХОВАНОК ХЛІБА, ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ СЕЛЯН В БАКИРІВСЬКІЙ СІЛЬРАДІ
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 січня 1933 р.

План хлебосдачи по единоличному сектору 178 ц. Прибыли уполномоченные для усиления хода хлебозаготовок 19.І.33 г.

В первую очередь организованы бригады и ответственные уполномоченные на каж-дые 4 двора.

Бригады разбиты на организацию хлебозаготовок и бригады по выявлению спря-танного хлеба путем получения сведений от колхозников и единоличников, выполнив-ших план хлебосдачи. Ежедневно созывался президиум сельсовета для заслушивания выполнения заданий, которые давались на 4 двора на день. Тут принимались меры воз-действия на отдельных бригадиров. Выполнено хлеба было 1 ц разных культур.

Характерные политические моменты.

1. Хлебные бригады до моего прибытия развалились. Они формально существова-ли. Бывший член партии Макаренко, ныне исключенный из партии, действительно раз-ложил бригады, как-то:

а) Верно то, что он говорил бригадам, что "в эти ободранные хаты ходить не нужно, там хлеба нет".
б) Подтверждается и то, что он на совещании в сельсовете сказал: "Когда же партия прекратит драть хлеб".
в) Заявляя, что "в ободранных хатах хлеба нет", он дал повод утверждать, что в Баки-ровке хлеба нет (для сельского актива). Это служило сопротивлению в деле получения хлеба в первые же дни.

2. Выявлено, что раскулаченные кулаки Сусидский Петр Павлович и Левченко Алек-сандр Юрьевич, проживая в с. Бакировка на квартире у вдовы единоличника Яценко Софии, еще осенью 1932 г. собирали бочки, делали ящики для сховища хлеба. Эти же два кулака организовывали умолот по единоличникам с. Бакировка и с. Литовка за вознаграждение хлебом. Они же организовали яму с хлебом в погребе сразу же после умолота у гр. Юхименко П.М. (ныне осужденного за эту яму). Причем сам Юхимен-ко отсутствовал во время молотьбы, а по предложению этих кулаков жена Юхименко согласилась на организацию ямы без ведома мужа. Эти же кулаки запугивали колхоз-ников тем, что, если они не уйдут из колхоза, поделают блин и с них. Писали жалобы раскулаченным в РКИ о возвращении проданного имущества и организовывали сви-детелей, которые дали бы положительную характеристику. 21.І они препровождены в ГПУ для допроса. Чтобы их навсегда изолировать, из с. Бакировка [следует] вызвать:

1. Юхименкову (жену осужденного), 2. Касьяненко Михаила (знает ямы Сусидского, но скрывает) и одну сам в ночь под 25.І вскрыл, выбрал картофель и просо, сам бежал в Тростянец, 3. Яценко Софию (у которой жил Сусидский и [которая] знает, где со-биралась тара для сховищ хлеба), 4. Данилича Юрия Яковлевича (у него произведен умолот хлеба этими кулаками и у которого яма с хлебом, 5. Топчий - вдову (знает ямы Сусидского). Я, зная о большом влиянии кулака Сусидского, решил направить их в ГПУ с тем, что операцию выявления хлеба сделает лучше ГПУ (положение вещей сообщено в ГПУ 21.І).

2. 3. Выявлено, что среди работников сельсовета есть агенты кулачества и осведомители злостно не сдающих хлеб. Это секретарь сельсовета Гладкий. Сегодня, например, мы обсуждаем оперативный план действий по отношению целого ряда несдатчиков хлеба. На второй день [его] уже знают эти хозяйства. Во время задержания кулака Левченко для отправки его в ГПУ, он мне сказал, что он знает, что его задержат и отправят в ГПУ.

Злостный несдатчик хлеба Гончаренко, не сдавший хлеба ни единого кг, вел агита-цию среди хлебосдатчиков против сдачи хлеба, угрожал Харитоненко, когда тот начал сдавать хлеб, потому что Гончаров и Харитоненко условились упорно хлеб не сдавать. Сам Гончаров имеет родственные связи с пожанскими кулаками. Гончаров предупреж-дал колхозника Сусидского Василия о том, чтобы тот поспешил с выходом из колхоза. Секретарь сельсовета Гладкий получает хлебный паек от Гончарова и рыбу. На прези-диуме 24.І по вопросу подбора хозяйств, к которым, в первую очередь, нужно приме-нить репрессии, актив дружно с членами сельсовета высказался за выселение Гончарова, за продажу его имущества. Секретарь сельсовета Гладкий выступил с защитной речью с криком, что у него, [Гончарова], хлеба нет, что он лучше его знает. За другие хозяйства он молчал. Я его здесь же разоблачил. Однако пока мы разошлись из сельсовета, Гладкий послал свою жену и предупредил Гончарова о нашем решении. Еле мы успели описать то, чего утащить и спрятать никак они не могли. Сундуки были пусты. Сам Гончаров ночью удрал. И нужно отметить, что мужчин, не сдавших хлеб, отсутствует до 80 %.

По колхозам.

Колхоз "Х Жовтень". Председ[атель], член партии т. Гришко. В сельском хозяйстве не работал. Напрягается, чтобы развернуть работу. Очень энергичен. Ему нужна хорошая помощь. Работать хочет. Сейчас организовывает группы по обслуживанию хозяйства. Ведь дожились до того, что колхозники не хотят с луга вывезти сено именно сейчас, потому что весной сено уйдет в р. Ворсклу. Так колхоз собрал кулаков, дал им сани, лошадей и начал возку сена. Частично были на возке и колхозники. Интересно, что ежедневно наряды на выход на работу не выполняются, доходило до того, что, если бы не жены отдельных ответственных лиц (коморника, бригадиров и т.п.), то лошади не были бы напоены и не дано бы было утреннего корма. Кто же срывает наряды? Лучшим показателем являются те колхозники, которые имеют хлеб, пекут оладьи, пироги, имеют масло и т.п., они на работу не идут, говоря, что, если правление будет каждый день давать хлеб, то пойдут на наряды.

В этом же колхозе по предварительным подсчетам ревкомиссии не достает печено-го хлеба по общественному питанию до 540 пуд. Не достает против подсчета предпола-гаемого урожая 2000 пуд., недостача сахара, обвешивание на крупах и т.п. при выдаче. Если с таким колхозником, у которого есть хлеб, подсчитать [итоги], то он на сегодня должен был бы требовать получения хлеба от колхоза по итогам хозяйствования, пото-му что у него не было бы хлеба на сегодня. Однако он уже обеспечен, и он же не идет на работу. Сейчас идет ревизия. Однако местная ревкомиссия с работой не справится и не сумеет разрешить и выявить без помощи и направления их работы по выявлению расхищения хлеба лиц, кои воровали хлеб. Старое правление осуждено нарсудом.

Член партии Бабин

Экз. В ГПУ
Секретарю РПК

ф.П-26, оп.1, спр.22, арк.159-160. Оригінал.


№ 90
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ БЮРО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ЗАСИПКУ НАСІННЕВИХ ФОНДІВ В СІЛЬРАДАХ І КОЛГОСПАХ, ПРИЙНЯТТЯ ДОДАТКОВИХ САМОЗОБОВ'ЯЗАНЬ
ПО НАСІННЮ ОДНООСІБНИКАМИ, КАМПАНІЮ ПО ЗБИРАННЮ НАСІННЕВОЇ ПОЗИКИ ВІД КОЛГОСПНИКІВ
В ОХТИРСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 січня 1933 р.

Слушали: 1. О засыпке семенных фондов в сельсоветах и колхозах, закончивших план хлебозаготовок.

Постановили: 1. Предложить секретарям партячеек, уполномоченным РПК и директорам МТС следующих сельсоветов, которые закончили план хлебозаготовок: Буд-ное, Лутище, Должик, Ст[арая] Ивановка, Высокое, Катериновка, приступить к засыпке посевфондов немедленно с тем, чтобы закончить эту работу к 5-му февраля.

2. Обязать секретарей партячеек, уполномоченных РПК и директоров МТС осталь-ных сельсоветов, где не все колхозы выполнили план хлебозаготовок, начать создание семенных фондов в тех колхозах, которые закончили годовой план, закончив создание семенных фондов по указанным колхозам не позже 8.ІІ-33 г.

В остальных колхозах, где план хлебозаготовок еще не выполнен, категорически вос-претить засыпку семян до окончания плана хлебозаготовок, а все наличные фонды, в том числе и так называемые посевные, немедленно вывезти в счет хлебозаготовок.

3. Райпартком категорически запрещает вывозить семенные фонды из колхозов, вы-полнивших план хлебозаготовок для покрытия недобора по другим колхозам, не вы-полнившим плана.

4. Обязать секретарей партячеек, уполномоченных РПК и директоров МТС в 5-ти дневный срок взять на учет все наличие зерна в колхозах, где разрешено создание се-менных фондов, забронировать его как посевной фонд и выделить в каждом колхозе ответственное лицо (из числа членов правления колхоза), отвечающих за сохранность семенного фонда, предупредить их о личной уголовной и материальной ответствен-ности за полное сохранение посевфондов. Именные списки этих лиц и данные учета наличия зерна прислать немедленно в райземотдел т. Брусенцову.

5. Бюро РПК обязывает секретарей партячеек, уполномоченных РПК и директоров МТС, чтобы в целях обеспечения выполнения посевных заданий по единоличным хо-зяйствам, которые уже полностью выполнили свои обязательства по контрактации на основе широко развернутой массовой работы, через проведение общих собраний еди-ноличников, выполнивших свои обязательства в селах и на участках, добиться принятия единоличниками самообязательств о выделении и засыпки ими семян в собственных хранилищах до 8.ІІ-33 г. в размерах, обеспечивающих выполнение доведенного им плана ярового клина сева по культурам. При засыпке посематериалов наладить строгий учет и его сохранность.

Секретари партячеек и уполномоченные РПК должны выделить контролеров, на-значаемых сельсоветами, для проверки выполнения самообязательств, принятых на себя единоличниками, в частности для систематического наблюдения за сохранением семенного материала, который выделен каждым хозяйством.

6. Предложить фракции РИК организовать проверку и выявление зерновых фондов в нетрестированных совхозах (хозяйствах) - лесничестве, кооперации, детгородке и др., забронировав выявленное зерно как посевматериал, и запретить его расходование без особого разрешения райисполкома.

7. Обязать секретарей партячеек, уполномоченных РПК и директоров МТС борьбу за семена проводить методами хлебозаготовок. На деле обеспечить переобмолот соломы, перевеивание половы, перечистку отходов в колхозах, где производится засыпка се-мян, и забронировать их как семенной фонд. Обратить особое внимание на выявление и изъятие для семенных фондов разворованного, припрятанного, незаконно розданного хлеба, включив это зерно в посевные фонды. Мобилизовать на борьбу за семена весь колхозный актив, бригадиров, лучших ударников и всю массу колхозников.

Для успешного проведения сбора семян довести каждой бригаде контрольные зада-ния, организовав также по примеру весенней посевной кампании сбор семенного зай-ма от колхозников.

8. РПК обращает особое внимание секретарей партячеек, уполномоченных РПК и директоров МТС на мобилизацию пшеницы, овса, ячменя, бобовых и кукурузы в соответствии доведенным Райзу заданием по сбору семян этих культур. Наряду с мобили-зацией основных семенных фондов обеспечить также образование страхфондов в соот-ветствии с установленными для каждого сельсовета и колхоза заданиями.

Одновременно добиваться перевыполнения установленных заданий.

9. Обязать Райзу (т. Брусенцова) в декадный срок установить потребность и наличие семян по всем огородным культурам и разработать систему мероприятий, обеспечива-ющих полную мобилизацию семян огородних культур.

10. Учитывая, что засыпка семян с самого начала неизбежно встречает упорное со-противление кулачества, пытающегося сорвать создание семейных фондов, РПК обя-зывает секретарей партячеек, уполномоченных РПК и директоров МТС разоблачить перед широкими массами сущность этих контрреволюционных действий классового врага, решительно пресекая малейшее проявление кулацкого саботажа.

11. Райпартком обращает внимание секретарей партячеек, уполномоченных РПК и директоров МТС на то, что центром борьбы за семена должна быть колхозная производственная бригада, через которую должна быть мобилизована колхозная масса на обязательное выполнение полностью плана сбора семян на основе установленного для данной производственной бригады задания по селу.

Наряду с этим широко развернуть в колхозах, где недостает семян, работу по по-лучению от колхозников добровольного займа своему колхозу семенного материала с возложением обязательства на колхоз возвратить взятое заимообразно у колхозников зерно немедленно после снятия урожая.

Райпартком еще раз предупреждает секретарей партячеек, уполномоченных рай-парткома и директоров МТС, что никакой государственной семенной ссуды отпущено не будет и что весенний сев должен быть проведен исключительно за счет собствен-ных семенных ресурсов каждого сельсовета и колхоза. Необходимо довести до сознания колхозного актива и каждого колхозника решения ЦК ВКП(б) и Совнаркома по этому вопросу.

12. Обязать секретарей партячеек и уполномоченных РПК немедленно развернуть по всем селам и колхозам широкую массовую разъяснительную работу вокруг реше-ний Объединенного пленума ЦК и ЦКК, выступления т.Сталина о работе на селе и постановлений ЦК и правительства об обязательном снабжении зерном государства колхозами и единоличными хозяйствами таким образом, чтобы обеспечить в связи с этим широкое развертывание работы засыпки семян к весеннему севу на основе соцсо-ревнования между колхозами, селами и отдельными участками.

13. Бюро РПК обязывает секретарей партячеек, уполномоченных РПК и директоров МТС принять на основе ранее данных директив все меры к немедленному выполнению плана хлебозаготовок, как по отстающим колхозам, так и по единоличному сектору с тем, чтобы по мере выполнения каждым отдельным колхозом и единоличным хо-зяйством [плана], немедленно приступить также к засыпке и сбору посевматериала. [Предупредить], что инструкция НКзема по вопросу о засыпке и хранении семенных фондов входит в действие автоматически в каждом сельсовете и колхозе, выполнившем план хлебозаготовок.

14. Обязать фракцию РИК по советской линии дать практические указания сельсо-ветам и правлениям колхозов о засыпке семенных фондов.

15. Обязать зав. райзу т. Брусенцова немедленно наладить ежедневную отчетность по поступлению семенных фондов, установленную Облзу.

Райпартком предлагает секретарям партячеек и уполномоченным РПК проработать данное постановление на партсобраниях вместе с комсомольским активом и на-метить конкретные мероприятия, обеспечивающие четкое проведение данного поста-новления.

Секретарь Ахтырского РПК
Заяц

ф.П-26, оп.1, спр.21, арк.75-77. Оригінал


№ 91
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО УЛЯНІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ З ПАРТІЇ, ОГОЛОШЕННЯ ДОГАН, ЗНЯТТЯ З РОБОТИ ГОЛІВ СІЛЬРАД, УПОВНОВАЖЕНИХ РАЙКОМІВ,
СЕКРЕТАРІВ ПАРТІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ УЛЯНІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 січня 1933 р.

І. Слухали: Про стан хлібозаготівель в одноосібному секторі.

Ухвалили: Бюро РПК констатує неприпустиме зниження темпів хлібозаготівель в одноосібному секторі і особливо по вирішальним селам. Так по Ч[ервоно]-Веселівській сільраді протягом четвертої п'ятиденки січня заготовлено 2 ц хліба, а протягом п'ятої п'ятиденки - 8 ц, по Тернівській сільраді (відповідно) 15-17 ц, по Миколаївсько-Вирівсь-кій сільраді - 11-16 ц. Такі ганебні показники далеко не забезпечують виконання одно-денних завдань, а звідси і вивершення хлібозаготівель в одноосібному секторі в строк, встановлений облпарткомом та РПК.

Такі показники є прямим наслідком опортуністичної демобілізації керівництва ви-щепереліченних і інших відсталих сел в боротьбі за хліб і невміння та небажання з боку керівництва підняти лють колгоспників та передових чесних одноосібників проти кур-кульства, проти саботажників хлібозаготівель за найскоріше вивершення плану.

Виходячи з цього, бюро РПК ухвалює:

1. За провалювання хлібозаготівель в одноосібному секторі, за опортуністичну без-діяльність і благодушність уповноваженого РПК по Ч[ервоно]-Веселянській сільраді т.Шинкаренка (він же й заступник директора В[елико]-Жовтневої МТС) з лав партії виключити, з роботи зняти. Голові цієї ж сільради т.Коваленку оголосити сувору догану.

2. За невитримування одноденних завдань, за недостатню організацію мас на бороть-бу за хліб уповноваженому РПК по с. Миколаївка- Вирівська т.Куцу, секретарю парто-середку т. Цурульку та голові сільради т. Павленку вказати й останній раз попередити, що коли протягом найближчого часу вищезазначені товариші не забезпечать виконан-ня плану хлібозаготівель, вони поставлять себе поза лавами партії.

3. За неприпустиме зниження темпів в заготівлі хліба по одноосібному сектору по Тернівській сільраді уповноваженому РПК т. Вєтрову, голові сільради т. Степанченку та секретарю партосередку т. Сахненку вказати.

4. За проявлену бездіяльність в боротьбі за хліб, за відмовлення виконати вказівки уповноваженого облпарткому т. Жеребного секретарю Голубівського партосередку т. Сіренку оголосити сувору догану.

5. Беручи до уваги, що секретар Грунського партосередку т. Сідаш протягом всієї хлібозаготівлі, маскуючись алілуйськими обіцянками, фактично зривав виконання хлі-боплану, забороняючи голові комуни т.Соломці відвантажувати хліб в рахунок вико-нання плану, т. Сідаша з лав партії виключити, підвергнути арешту й віддати до суду як ворога народу. Голові комуни ім. Жовтня т. Соломці оголосити сувору догану й запро-понувати протягом 48 год. вивершити хлібозаготівлі.

6. Відмічаючи позитивний досвід виїзних засідань президії РВК та голів сільрад, посилити ці виїзні засідання, щільно пов'язати тверде й швидке переведення репресивних заходів до злісних нездавців хліба з відповідною політико-масовою роботою.

Секретар РПК Мишечкін

ф.П-28, оп.1, спр.8, арк.273-274. Оригінал.


№ 92
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ІНСПЕКТОРА КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ КК РСІ ДО СЕКРЕТАРЯ РКК РСІ
ПРО ФАКТИ ПРИДБАННЯ ЗА БЕЗЦІНОК КОНФІСКОВАНОГО У НЕЗДАТЧИКІВ ХЛІБА МАЙНА КЕРІВНИКАМИ ТА КОМУНІСТАМИ
С. СОСНІВКА КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 січня 1933 р.

До секретаря РКК РСІ т.Носкова
Інспектора РКК РСІ т.Хандогіна І.В.

Доповідна записка

Прибувши до с. Соснівки 26.І-33 р. по справах господарчо-політичних кампаній, мною виявлено слідуюче:

Під час переведення хлібозаготівлі урядом надано право пристосовувати самих жорстоких репресивних заходів до злісних нездатчиків хліба державі в порядкові на-кладання штрафів на окремі господарства. Соснівська сільрада довела такі репресії до заможних господарств у кількості 33, оштрафувавши їх на суму 37055 крб. За несплату накладених штрафів ці господарства продані, виручено від продажу 26887 крб., а гро-шей поступило до каси на 27.І лише 10400 крб. Чому Соснівська сільрада повнотою не покрила суми накладеного штрафу? Слід зазначити, що торги в більшій частині прово-дились групою керівників села, які продавали речі та майно за безцінок, з таким розра-хунком, аби найбільш цінні речі попали до їхніх рук за безцінок. В торгах брали участь майже всі комуністи Соснівського партосередку та значна частина керівників села, як Самсоненко Грицько, він же голова КТ, та ін. З проданого майна попало до рук приват-них осіб за безцінок різних речей на суму 8844 крб., з них: куплено активом на 3025 крб., а сплачено на 27.І лише 4784 крб.

Про всі ці вчинки знав голова сільради Назаренко, але заходів із свого боку не вжив щодо припинення розбазарювання майна.

Зі свого боку вважаю, що вчинок керівників села та комуністів заслуговує самих жор-стоких оргвисновків.

Інспектор РК РСІ Хандогін

ф.Р-4537, оп.1, спр.47, арк.48. Оригінал.


№ 93
ПОСТАНОВА РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ГОЛОВИ ГЕРАСИМІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ ТУРЧИНА, ГОЛОВИ КОЛГОСПУ ВЛАСЕНКА, ЗАНЕСЕННЯ НА "ЧОРНУ ДОШКУ" ЗА НЕВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
С. ГЕРАСИМІВКА РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

29 січня 1933 р.

Слухали: Про злісний саботаж хлібозаготівель по Герасимівській сільраді та кол-госпу та взагалі злочинно неприпустимий стан в колгоспі і роботи сільради в цілому (Інформ. т. Димченко).

Ухвалили: Відзначаючи повну бездіяльність Герасимівської сільради, управи колгос-пу та уповноваженого РВК в справі хлібозаготівель, що були скеровані на зрив (фак-тичне виконання планів як по колгоспу, так і по одноосібному сектору, зірвано: 69 % вик[онання] по колгоспу та 37 % - по одноосібному сектору), а також повну безгоспо-дарність, засміченість ворожим елементом колгоспу, розкрадання хліба тощо, президія райвиконкому з метою оздоровлення стану колгоспу і роботи сільради взагалі та, щоб забезпечити повне виконання плану хлібозаготівель, вважає за потрібне провести по Герасимівській сільраді та колгоспу такі міроприємства:

1. Голову сільради т. Турчина та голову колгоспу т. Власенка, а також управу кол-госпу, що стояли на чолі зриву хлібозаготівель, віддати до суду, прохаючи прокуратуру притягти їх до кримінальної відповідальності з тим, що терміновим порядком закінчи-ти слідство і справу розглядати показовим порядком на місці в селі.

Доручити секретарю РВК негайно провести перевибори голови сільради, добравши відповідну кандидатуру, що забезпечила б повне керівництво роботи сільради.

Доручити РЗВ негайно провести перевибори управи колгоспу, зміцнивши склад такої за рахунок кращої частини колгоспників-ударників і, в першу чергу, добрати від-повідну кандидатуру на голову колгоспу.

Прохати ОЗВ санкціонувати цю постанову.

2. Доручити РЗВ та знову відрядженому уповноваженому РВК т.Григоровичу негай-но провести очистку колгоспу від куркульського та всього ворожого елементу, що про-ліз до колгоспу, мобілізувавши навколо цього увесь колгоспний актив, забезпечивши для цього певну підготовчу роботу.

3. Прохати прокуратуру окремо притягти до кримінальної відповідальності кур-кульську групу, що пролізла до стаєнь колгоспу і по шкідницьки-хижацьки постави-лась до конярства колгоспу, розглянувши цю справу також на місці в селі.

4. За куркульський саботаж і зрив хлібозаготівель колгоспом "Комінтерн" застосу-вати до останнього натурштраф картоплею в розмірі 200 ц, стягнувши такий з окремих колгоспників і, в першу чергу, з рвачів, ледарів, марнотратів колгоспного майна, куркулів тощо. Прохати ООК санкціонувати цю постанову.

5. Прохати виїзну сесію облсуду розглянути на місті позачергово справу про розтра-ту мірчука та справи на окремих злісних контрактантів.

6. Надану по сільраді скидку хлібозаготівель, як використану також порядком, спря-мованим на зрив хлібозаготівель, - скасувати.

7. Запропонувати сільраді та уповноваженому РВК т. Григоровичу негайно застосу-вати репресії до злісних саботажників-контрактантів в порядкові інструкції РНК за 11.ХІ включно аж до виселення окремих з них за межі району.

8. Запропонувати уповноваженому РВК, бригаді, що працює на селі та новому керівництву сільради і колгоспу, широко роз'яснюючи і популяризуючи цю постанову серед колгоспників та бідняцько-середняцьких мас села, мобілізувавши і спершись на справжній актив в селі, побудувати роботу в такий спосіб, щоб в самий найкоротший термін вивершити хлібозаготівлі, всі інші господарчо-політичні завдання (картопля, сіно, солома тощо) та по-бойовому підготуватись до весняної сівби.

9. Просити ООК санкціонувати занесення с. Герасимівка на чорну дошку, доручивши т. Николаєнку скласти з приводу цього доповідну записку.

Цю постанову оголосити в пресі.

Голова РВК Каневський

Секретар Манюта

ф.Р-4549, оп.1, спр.345, арк.17-17 зв. Оригінал.


№ 94
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ РЕПРЕСІЙ ДО КОЛГОСПУ "ВІЛЬНИЙ ШЛЯХ" БІЛОВОДСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЗРИВ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

5 лютого 1933 р.
Проведено опитом

Слухали: Про виконання хлібозаготівлі колгоспом "Вільний шлях" Біловодської сільради.

Констатуючи, що колгосп "Вільний шлях" і до останнього часу не виконав наданих йому планів хлібозаготівель (виконано лише 68,6 %), не дивлячись на неодноразові за-стереження, правлінням колгоспу не вжито належних заходів щодо забезпечення рішу-чого зламу в хлібозаготівлі, до цього часу не утворено насінневих фондів, що правління та колгосп в цілому стали на шлях організованого саботування хлібозаготівлі та утво-рення насінневих фондів, не організовано належного опору куркульським елементам, що попролазили до колгоспу, ледарям та симулянтам-організаторам зриву хлібозаготі-вель, президія РВК ухвалила:

За організований саботаж та злісний зрив хлібозаготівель колгоспом "Вільний шлях" Біловодської сільради постанову президії сільради від 31.І-33 р. про застосування репресії до колгоспу "Вільний шлях" затвердить, застосувавши до останнього натурш-траф в розмірі 15-ти місячної норми здачі м'яса - 74 ц, стягнувши такий, в першу чергу, з членів управи та окремих колгоспників, ледарів, симулянтів, марнотратів колгоспного майна.

Прохати облоргкомитет затвердити цю постанову.

Голова РВК Каневський

Секретар Манюта

ф.Р-4549, оп.1, спр.345, арк.19. Оригінал.


№ 95
ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ ЗЛЬОТУ ГОЛІВ СЕКЦІЙ І ГРУП СПРИЯННЯ РСІ, РОБСЕЛЬКОРІВ, ЛЕГКОЇ КІННОТИ КОМСОМОЛУ,
ГОЛІВ РЕВКОМІСІЙ КОЛГОСПІВ І СІЛЬРАД ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО КОЛГОСПНИКІВ
І ОДНООСІБНИКІВ ЛЕБЕДИНЩИНИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕЙДУ МАСОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ГОТУВАННЯ ДО СІВБИ

7 лютого 1933 р.

Організуймо рейд масової перевірки підготови
до 4-ої більшовицької весни

Товариші колгоспники й трудящі-одноосібники Лебединщини! Постанови січнево-го об'єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б), промова т. Сталіна "Про роботу на селі" і постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про хлібний податок є стимул до успішної підготови та якісного переведення весняної сівби 1933 р.

Щоб успішно виконати завдання весняної посівкампанії, вже тепер треба розгорну-ти масове готування до весни, що є зараз центральне й першочергове завдання. Основна передумова в підготовці до весни є завершення плану хлібозаготівель, зокрема, по одноосібному сектору, в першу чергу з твердих культур.

У боротьбі за виконання завдань весняної сівби, за підвищення врожайності, ми, учасники зльоту, беремо на себе такі зобов'язання:

1. Виконати план мобілізації насінневого фонду, як в колгоспах, так і по одноосібно-му сектору в міру вивершення плану хлібозаготівель. Мобілізацію насінфондів сполу-чити з боротьбою за повернення розкраденого колгоспного хліба.

2. Забезпечити організацію високоякісного ремонту тракторів, сільськогоспо-дарських машин і реманенту.

3. Підготовити живу тяглову силу, зокрема, розгорнути боротьбу за міцного колго-спного коня, за утворення фуражних фондів та за підготовку корів до роботи на сівбі.

4. Організувати працю в колгоспах і піднести трудову дисципліну та під цим погля-дом організацію сталих виробничих бригад.

5. Домогтися, щоб до правлінь колгоспів, на бригадирів, польоводів висувати най-кращих і перевірених на колгоспній роботі колгоспників.

6. Запровадити агротехнічні заходи (возка гною, очистка посів- матеріалу, протруєн-ня), що є головним засновком до піднесення врожайності.

На виконання цих завдань ми, учасники зльоту, закликаємо всіх колгоспників і тру-дящих-одноосібників зробити з 7 по 17 лютого рейд перевірки готовості до сівби. Під час цього рейду всі припущенні помилки негайно виправити на місці. Очистити кол-госпи від глитаїв, рішуче викривати ледарів, симулянтів, що зривають труддисципліну, зривають виконання виробничих завдань, підривають організаційно-господарську міць колгоспу, домагатись застосування репресивних заходів до тих, хто систематично не ви-ходить на роботу, до ледарів і дезорганізаторів сільськогосподарського виробництва.

Будемо провадити боротьбу за здійснення даних вказівок від партії та уряду, за ус-пішну підготову до сівби, за організаційно-господарське зміцнення колгоспів.

На виконання всіх цих завдань райзльот оголошує себе ударним і викликає на со-ціалістичне змагання секції й групи сприяння РСІ, робсількорів та легку кінноту комсо-молу Тростянецького району.

Кондратенко, Токар, Феночка, Васильченко,
Коваленкова, Фесенко, Лубенський, Падалка,
Лобода, Очеретько, Рева, Макогон, Пугач,
Калініченко, Карпов, Лободюк.
Всього 90 підписів.

Як провадити рейд.

Для перевірки утворити бригади в складі членів секцій сприяння РСІ при сільрадах, груп сприяння РСІ при колгоспах, членів ревкомісій сільрад і колгоспів, робсількорів, легкої кінноти комсомолу, колгоспників і колгоспниць - ударників. Бригадирами працюють добровільні інспектори райКК РСІ.

На всі питання, що зазначені в поданій програмі, треба дати докладні вичерпую-чі матеріали-відповіді, а для цього треба детально перевірити кожну дільницю, кож-ну ланку роботи колгоспу або сільради, не обмежуючись лише відповідями керівників колгоспу та сільради.

Для того, щоб краще організувати перевірку та охопити нею всі галузі господарс-тва, треба утворити декілька бригад по перевірці ремонту реманенту, сільськогоспо-дарських машин, по підготовці й ремонту збруї, по догляду коней, засипанню й очистці посівматеріалу, по складанню виробничих планів, утворенню виробничих бригад тощо. Кожна така бригада складає по своїй галузі акта перевірки, а по закінченню перевірки ці всі матеріали треба підсумувати і зробити певні висновки по всьому колгоспові або сільраді.

По закінченні перевірки треба наслідки цієї перевірки проробити на засіданні прав-ління вкупі з бригадирами, а потім обов'язково на загальних зборах колгоспників, де перевірочні бригади роблять інформацію, як колгосп і сільрада готуються до весняної сівби, як в цій справі виконано постанови партії та уряду.

Перевіркою треба виявити всі позитивні, кращі зразки роботи окремих бригад, бри-гадирів та колгоспників для того, щоб досвід кращої роботи перенести до відсталих ді-лянок. Особливу увагу треба приділити виявленню негативних моментів, недоробок і хиб в роботі окремих керівників і в цілому бригад та колгоспу, накреслити способи до виправлення недоробок.

Перевірку готовності до сівби треба насамперед сполучити з завершенням ближчи-ми днями хлібозаготівель по одноосібному сектору й, зокрема, куркульсько-заможнім господарствам. Рейд масової перевірки має допомогти партосередкам і сільрадам зла-мати куркульський саботаж хлібозаготівель та підготовки до весняної сівби. Зокрема, треба приділити увагу засипанню насінфондів як по колгоспах, так і по одноосібному сектору. Під час перевірки та проробки наслідків цієї перевірки організувати випуск стінних газет в колгоспах, на бригадах, залучити до участі в цій роботі вчителів, агроно-мів, редколегії тощо, організувавши одноразово висвітлення матеріалів рейду у район-ній газеті "За колективізацію", багатотиражках, також в обласній та центральній пресі.

По закінченні рейду акти перевірки і копії протоколів зборів колгоспників надіслати до райКК РСІ не пізніше 20 лютого.

Лебединська райКК РСІ,
редакція газети "За колективізацію",
РК ЛКСМУ, РЗВ

ф.Р-2573, оп.3, спр.4, арк.48-48 зв. Друкований примірник.


№ 96
РЕЗОЛЮЦІЯ ПЛЕНУМУ ЦК КП(б)У
"ПРО ПІДСУМКИ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ НА УКРАЇНІ І ПОСТАНОВУ ЦК ВКП(б) ВІД 24 СІЧНЯ 1933 Р."

7 лютого 1933 р.
Не для друку

Обговоривши постанову ЦК ВКП(б) за 24 січня 1933 р., в якій сказано, що:

"парторганізації України не справилися з покладеним на них партійним завданням щодо організації хлібозаготівель і виконання плану хлібоздавання, не вважаючи на три-разове скорочення і без того скороченого плану", пленум ЦК КП(б)У разом з секретарями міськкомів і райкомів КП(б)У вважає, що ця постанова, як і промова т. Сталіна на останньому об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б), дає сувору, але, безумовно, правильну оцінку становища з хлібозаготівлями на Україні, дає правильну більшовицьку критику незадовільної роботи українських пар-тійних організацій і незадовільного керування хлібозаготівлями та керування колгоспами від ЦК КП(б)У.

Пленум відзначає, що рішення ІІІ Всеукраїнської конференції, яка дала розгорнуту критику помилок керування сільським господарством і справою хлібозаготівель мину-лого року і накреслила шляхи, щоб виправити ці помилки і ґрунтовно змінити методи керування сільським господарством, керування колгоспами, що цих рішень не тільки не виконано, а припущено цього року в справі хлібозаготівель, у справі керування колгос-пами нові серйозні помилки.

Пленум вважає, що Україна мала всі можливості виконати не тільки тричі знижений план, який все ж зірвано, але мала всі об'єктивні можливості виконати цілком спочатку встановлений план хлібозаготівель.

Провал тричі зниженого плану хлібозаготівель є тільки наслідок незадовільного керування хлібозаготівлями, відсутності ясного розуміння особливостей обстанови цього року (колгоспна торгівля, складність керування колгоспами), відсутності справжньої більшовицької мобілізації партійної організації, особливо по вирішальних областях.

Пленум вважає за потрібне відзначити, що з самого початку хлібозаготівель як цент-ральні обласні, так і районні керівні партійні органи були недостатньо пильні, прогледі-ли і вчасно не викрили маневрів класового ворога - куркуля, петлюрівця, махновця, - що проліз до колгоспів і посів у ряді колгоспів командні посади, не викрили куркульсько-го маскування і куркульських хитрощів у боротьбі проти хлібозаготівель. ЦК КП(б)У і обкоми вчасно не підняли низові районні і сільські партійні організації на викриття підтасованих куркульських балансів і складених під куркульським впливом фальшивих цифр про врожай, не підняли всю партійну організацію, не мобілізували колгоспні маси на боротьбу за хліб, проти організованого куркулями саботажу хлібозаготівель. Замість непохитного більшовицького керування справою організації хлібозаготівель, замість справжньої мобілізації всієї організації згори донизу, припустили проведення черговості різних сільськогосподарських кампаній (після косовиці - скиртування, потім засів), а хлібозаготівлі лишилися на ділі у найостаннішій черзі. Цим самим пропустили час, дали можливість розкрасти хліб, тоді як, навпаки, треба було всіляко форсувати темпи хлібозаготівель, щоб виконати план.

Пленум засуджує застосовану в Україні політику утворювання і зберігання до виконання плану хлібозаготівель, так званих, засівних фондів, що послабляло наші позиції в боротьбі хліб, за виконання плану хлібозаготівель, утворювало благовидне прикриття для саботажників, посилювало опір хлібозаготівлям. Ця політика на ділі дезорієнту-вала районних і сільських працівників, демобілізувала їх в боротьбі з організаторами саботажу хлібозаготівель.

Ця відсутність належного розуміння обстанови, справжнього характеру труднощів, відсутність твердої, ясної лінії у питанні першочерговості хлібозаготівель перед утво-ренням усіх без винятку колгоспних фондів перешкоджала справжній мобілізації пар-тійних сил і утворювала розмагніченість у виконанні плану хлібозаготівель і надії на дальше його зниження.

Все це особливо позначилося і мало місце у вирішальних областях України (Дніпро-петровській, Харківській, Одеській), що повинні були дати основну масу хліба. В цих об-ластях від обласного керівництва було виявлено найбільше благодушності поруч з від-сутностю знання справжнього становища в районах і колгоспах. Саме цим пояснюється та обставина, що так пізно викрито становище справи в Оріхівському та Солонянському районах в Дніпропетровській області; в Кобеляцькому та Балакліївському районах Хар-ківської області; у В[елико]-Олександрівському і Баштанівському - в Одеській області. Саме цим пояснюється надзвичайно ганебний провал хлібозаготівель в одноосібному сектору по Харківській, Чернігівській і ін. областях.

Пленум вважає за безумовно правильну ухвалу ЦК ВКП(б) від 24 січня, вітає зміц-нення керівництва основних областей України і відрядження на другого секретаря ЦК КП(б)У т. Постишева.

Партійні організації України, насамперед, її керівні кадри, повинні особливо уважно і серйозно продумати і обговорити ухвалу ЦК від 24 січня, по-більшовицькому до кін-ця розгорнути критику помилок та хиб нашої роботи в хлібозаготівлях, у керівництві колгоспами для того, щоб, нарешті, зробити звідси висновки, які подобають для біль-шовиків, щоб у найкоротший строк не на словах, а на ділі перебудувати свою роботу і виправити свої помилки.

Зміна метод партійного керівництва має насамперед означати встановлення від усіх керівних партійних органів, починаючи від ЦК КП(б)У до низових партійних осередків, суворого більшовицького контролю над роботою кожного комуніста, незалежно від того поста, який він посідає, серйозної критичної оцінки його роботи та рішучого вип-равлення хиб роботи кожного комуніста.

Пленум ЦК КП(б)У вважає за серйозну політичну помилку спробу бюро Харківсь-кого обкому провести зміну т. Терехова та обрання на секретаря обкому т. Постишева нишком, без розгорнутої критики помилок, без потрібних політичних висновків. Пле-нум також рішуче засуджує поведінку т. Строганова, який ухилився від обов'язкових для більшовика політичних висновків з постанови ЦК ВКП(б) і демонстрував своєю мовчанкою непогодження з постановою ЦК.

Пленум ЦК КП(б)У спільно з секретарями міськкомів і райкомів КП(б)У приймає до неухильного керівництва критику і вказівки т. Сталіна, зроблені ним на об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б). Партійна організація України і насамперед її керівні кадри зроблять всі потрібні висновки з ухвали ЦК ВКП(б) та промови т. Сталіна, зосередять усі свої сили на швидкому виправленні своїх помилок, на рішучий перебудові своєї ро-боти, зміні метод керування колгоспами і не на словах, а на ділі піднімуть всю партійну організацію України на боротьбу за збирання насінних фондів, готування та успішне проведення весняної засівної кампанії.

ф.Р-6040, оп.1, спр.117, арк.1. Друкований примірник.


№ 97
ЗАЯВА КОЛГОСПНИКА В.О. КАЛЮЖНОГО ДО ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ ІМ. ФРУНЗЕ
С. ГУДИМІВКА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАДАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

9 лютого 1933 р.

До правління [колгоспу] ім. Фрунзе
від члена артілі Калюжного Василя Олексієв[ича]

Заява

Прохаю вище означене правління відпустити мені для власного споживання 32 кг якого-небудь зерна, ввіду того, що нет у мене ні одного фунта, а ви самі знаєте, що я лічно не мог по своїй інвалідності у артілі заробити трудоднів в такій кількості, щоб себе забезпечити хлібом. А по сему прохаю правління не відмовити моїй просьбі, бо я на сьогоднішній день совершено голодний, ні хліба, ні картошки немає.

9.ІІ-33 р.

К сему Калюжний

ф.Р-2717, оп.2, спр.1, арк.140. Оригінал.Рукопис.


№ 98
З ПРОТОКОЛУ РОЗШИРЕНОГО ЗАСІДАННЯ БЮРО ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО НЕДОСТАТНЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ ТА ХЛІБОМ СТУДЕНТІВ ЗООТЕХНІКУМУ

10 лютого 1933 р.

... 12. Про постачання студентів зоотехнікуму хлібом (Ляшенко).

Відмітить, що студенти технікуму в достатній мірі не забезпечені харчовими продук-тами, тому зобов'язати директора технікуму т. Мартюка забезпечити студентів хлібом. Доручить фракції РВК перевірить наявність хліба в зоотехнікумі.

Секретар райкому КП(б)У
Миронець

ф.П-24, оп.1, спр.91, арк.48. Оригінал.


№ 99
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ІНФОРМАТОРА КОЗАЧОЇ ДО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО СМЕРТЬ ЧЕРЕЗ СПОЖИВАННЯ ХЛІБА З ГНИЛОГО ЛУШПИННЯ ТА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ ГРОМАДЯН В С. ЛИТОВКА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 лютого 1933 р.

... Характерні моменти: Повідомлено з с. Литовка, що 16.ІІ померло 10 громадян по прийомі споживання ними хліба з гнилої шелухи. РПК надіслало спеціальну комісію.

Висновки комісії спеціальним листом повідомимо.

Інформатор РПК Козача

Прийняв Харченко


21 лютого 1933 р.

... 6. Характерні моменти: виявлено в сс. Олешня, Яблучне, Бакирівка забій коней для споживання (13 випадків). Винних притягнено до відповідальності.

... 8. Встановлено факти повного саботажу з боку голови Горяйстівської сільради (ко-муніста), в наслідок чого по зазначеній сільраді посівматеріала майже зовсім не надхо-дить, кінське поголів'я знаходиться в кепському стані і т. ін. З боку РПК вжито певних заходів до зазначеного комуніста.

9. За останній час в районі помітно збільшились дрібні кражі, особливо картоплі (сс. Бакирівка, Олешня, м. Охтирка і ін.).

10. В с. Литовка виявлено факти провокації на голодну смерть та потурання цьому з боку правління колгоспу і голови сільради, в наслідок чого був випадок, коли гроби з мертвими лежали на кладовищі і їх деякий час не закопували. З боку РПК вжито заходи до ліквідації цього явища.

ф.П-26, оп.1, спр.22, арк.8, 15. Копії.


№ 100
ЗАЯВА КОЛГОСПНИКА Т.Г. ВОЛИНСЬКОГО ДО РАДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "3-Й ВИРІШАЛЬНИЙ" С. КОРЖІ
РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ВИДАЧУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ

22 лютого 1933 р.

До сільради сільськогосподарської артілі "3-й вирішальний"
Гр. Волинський Трохим Гнатович

Заява.

Прохаю, щоб відпустили мені для свого споживання яких-небудь продуктів, бо на сьогоднішній день голодний.

Прошу не відмовити моєї заяви.

Прохач Т.Г. Волинський

22.ІІ-33 р.

ф.Р-6153, оп.1, спр.20, арк.11. Оригінал. Рукопис.


№ 101
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ УПРАВЛІННЯ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПО ВИЛУЧЕННЮ ХЛІБА

23 лютого 1933 р.

Сведения о работе РК милиции Ахтырского района по хлебу за 23 февраля 1933 г.

 Задер-
жано
СоцстанХлеб в килограммахжорен ступ ручных масло-
боек
Заве-
дено дел
спеку-
лянтов
кула-
ков
единолич-
ников, середня-
ков
колхоз-
ников
рабо-
чих
служа-
щих
куста-
рей
других лицЗернамукикрупымасля-
ничных культур
бобо-
вых куль-
тур
пече-
ного хлеба
ямы и др. тайники
1. Сколько задержано
Всего
За день
 
81
2
                   
2. По соцстану:
Всего
За день
 

-
 

6
 

6
 
33
1
 
34
1
 

-
 

1
 

1
 

-
           
3. Отобрано хлеба:                    
а) на базарах
Всего
За день
 
7
 

4
 

-
 

2
 

1
     

48
 

1
    

26
     
б) в местах тайного помола:
Всего
За день
 

5
  

1
 

4
      

144
       

4
 

2
 

2
 
в) у контрактантов и саботажников
Всего
За день
 

9
   

9
      

127
          
г) за кражу и утайку посевматериала:
Всего
За день
 
1
2
   
1
1
 

1
     
69
11
          

11
д) обнаружено ям:
Всего
За день
 

7
  
2
 

3
 

1
  

1
   

980
   
16
   

8
    
е) убой лошадей:
Всего
За день
 

52
 

2
 

3
 

14
 

32
   

1
            
28
1
Кража коней:
Всего
За день
                    

23
Кража крупного рогатого скота:
Всего
За день
                    
6
1

Примечание: 1. 23.ІІ - заведено одно дело за убой лошади на 2-х членов колхоза, ка-ковые привлекаются к ответственности без задержания под стражу, кроме сего заведено два дела за халатное отношение к конскому поголовью, по коему привлекаются без за-держания под стражу 1 ветфельдшер, бригадир и ст[арший] конюх.

2. 23.ІІ - за утайку и разбазаривание посевматериала заведено 9 дел, по коим при-влекаются 10 должностных лиц членов колхоза за недостачу: пшеницы - 58,1 кг, проса - 76,2 кг, ржи - 69,4 кг, крупы - 23,7 кг, муки ржаной - 280,7 кг.

Начальник раймилиции Ворожбит

Ф.Р-2310, оп.1, спр.331, арк.34. Копія.


№ 102
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ МЕШКАНЦЯ С. МИХАЙЛІВКА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
А.О. ЗАЙЦЯ ВИКОНАТИ ПЛАН ПО ЗАСІВУ ТА ЗАСИПЦІ ПОСІВМАТЕРІАЛУ

3 березня 1933 р.

Зобов'язання № 45

Я, гр[омадянин] с. Михайлівки Заєць Андрій Олекс., даю це зобов'язання Михай-лівській сільраді в тому, що доведений план до мого двору зобов'язуюсь повністю засія-ти по культурах та засипати посівматеріал в терміни, мені повідомлені. За невиконання даного мені зобов'язання підлягаю судовій відповідальності як за зрив посівкампанії, в чому розписуюсь.

3.ІІІ-33 р.

Гр[омадянин] А. Заєць

ф.Р-2573, оп.3, спр.4, арк.91. Оригінал. Рукопис.


№ 103
ВІДМОВА МЕШКАНЦЯ С. МИХАЙЛІВКА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І.І. КАЛИСТРАТЕНКА ПІДПИСАТИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАСІВУ ТА ЗАСИПКИ ПОСІВМАТЕРІАЛІВ

8 березня 1933 р.

Зобов'язання

Я гр[омадянин] Калистратенко Іван Іванович* даю це зобов'язання Михайлівській сільраді в тому, що доведений план до мого двору зобов'язуюсь повністю засіяти по культурах та засипати посівматеріал в терміни, мені повідомлені. За невиконання дано-го мною зобов'язання підлягаю судовій відповідальності за зрив посівкампанії, в чому розписуюсь. 3.ІІІ-1933 р. От розписі відмовився 8.ІІІ-1933 р.

Сотком Карпенко

ф.Р-2573, оп.3, спр.4, арк. 104. Оригінал. Рукопис.


* Відмовились підписати зобов'язання також С.Д. Школа, П.Ю. Карпенко, Ф.І. Дубовик


№ 104
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ІНСПЕКТОРА КОМІСІЇ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА
ДО РОМЕНСЬКОЇ ІНСПЕКТУРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ОСЛАБЛЕНИХ
ЧЕРЕЗ НЕДОЇДАННЯ ДІТЕЙ ТА НЕДОСТАТНІСТЬ ДИТЯЧИХ ЇДАЛЕНЬ В РОМЕНСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 березня 1933 р.
Не підлягає оголошенню.

До Охмадіту т. Самойлову
Особисто

Доповідна записка.

Останній час стали поступать від лікарів та патронажних сестер заяви о тім, щоб допомогти тим дітям, які ослабли від недоїдання, які лежать з отосками*.

Діти по соцстану робітників і службовців, які одержують низьке утримання 50-60 крб., але ж сім'я 5-6 чоловік, діти пенсіонерів, матерів-одиночок, кинутих батьками і т.д. В сучасний мент у нас працює дитяча столова, охвачує дітей до 160 чоловік. Але ж це не задовольняє. Потреби мається на 300 чоловік дітей, продуктів централізовано не одер-жуєм на столову. РайІЗО частково виділяє із ресурсів, що одержує і на хворих та дітей постійних ясель, останнє закупаєм на ринку. Охватить більш дітей без централізованих продуктів не можем, бо не хвата коштів тому, що ці кошти черпаються виключно з гро-мадських організацій. Прохаю дати пораду, що надалі робить з такими дітьми, чим їм допомагать і [прохаю] включити столову в централізоване постачання та дати хоч деяку дотацію, щоб охватить дітей бідноти до 300 чол., особливо учнів, які через незадовільне харчування мають перебої в учобі.

Інспектор Охмадіту Бойко

ф.Р-5695, оп.1, спр.21, арк.128. Оригінал.


* Набряки


№ 105
АКТ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО СУДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ,
СКЛАДЕНИЙ ГОЛОВОЮ ВЕЛИКОБУДКІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХОЛОШЕЮ,
ТА ДОВІДКА ПРО МАЙНОВИЙ СТАН СЕЛЯНИНА В.І. ЛОБУНЬКА

10 березня 1933 р.

Акт

1933 р. березня 10 дня. Я, голова В[елико]будківської сільради Роменського району Холоша Дмитро Григ[орович], цього числа, маючи на меті виявити причини нездачі насінневого матеріалу гр. с. В[еликі] Будки Лобунько Василем Івановичем для забезпе-чення його засівплощі ярим засівом на весну 1933 р., перевірив виконання державних зобов'язань цим господарством і виявив:

Гр. Лобунько має 6,55 га землі всіх вгідь, з якої в 1932 р. було під засівом жита 1,65 га, пшениці - 0,37 га, ячменю - 0,43 га, вівса - 1,37 га, гречки 0,70 га, проса - 0,11 га. Всього засіву зернових 4,63 га. Нараховано до здачі державі 21,21 ц, але гр. Лобунько [до цього] злочинно поставився і лише через вилучення 10,66 ц, хліб удалось зарахувати в план, решту хліба невідомо, де дів. На весну 1933 р. сільрадою йому доведено засіяти ярими культурами 3,45 га і забезпечити свою посівплощу насінневим матеріалом в розмірі 3,67 ц, але гр. Лобунько і тут чинив куркульській опір з метою взагалі зірвати сівбу та забез-печити насінням свою посівплощу категорично відмовився, маючи цілковиту змогу, як видно з його посівплощі та здачі державі. А тому, аби поламати цей куркульський сабо-таж і склав цього акту для притягнення Лобунька В.І. до судової відповідальності.

Голова сільради Холоша


11 березня 1933 р.

Довідка

Гр. Лобунько Василь Ів[анович], мешканець с В[еликих] Будок, по соцстану є серед-няк, мав 6,55 га землі до революції, має хату, клуню, хлів, коня та дрібний сільськогоспо-дарський реманент, що підписали та печаткою ствердили.

Голова сільради Холоша

Секретар*


11 березня 1933 р.

До Нарсуду Роменського району

Надсилаючи зазначений на звороті цього акт, складений на гр. с.В[еликі] Будки Ло-бунька Василя Ів[ановича] за зловмисне ухилення забезпечити насінневим матеріалом доведену йому засівплощу ярими, прохаємо притягти його до відповідальності.

Голова сільради Холоша

ф.Р-5940, оп.1, спр.69, арк.61. Оригінал. Рукопис.


* Підпис не розбірливий


№ 106
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ТЯЖКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ СТАН В РАЙОНІ, ЗБІЛЬШЕННЯ СМЕРТНОСТІ ЧЕРЕЗ ГОЛОДУВАННЯ
В СЕЛАХ БОРОМЛЯ, ЖИГАЙЛІВКА, БРАНЦІВКА, БІЛКА, НЕСВОЄЧАСНЕ ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ В С. ЖИГАЙЛІВКА,
ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧОВОЇ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ, СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ
КОМУНІСТАМ, КОМСОМОЛЬЦЯМ, КОЛГОСПНОМУ АКТИВУ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 березня 1933 р.

447. О продовольственном положении в районе.

Постановили:

1. Отметить, что в ряде сел, как Боромля, Жигайловка, Бранцовка, Белка имеется значительное количество хозяйств (100-150), а по другим 15-20, которые находятся в тя-желом продовольственном положении и голодают. Одновременно с этим увеличилась смертность, особенно старых возрастов и детей.

2. Утвердить принятые мероприятия в отношении организации горячих завтраков по всем школам и отпуск фракцией райисполкома муки за счет взятых не мельнице отходов.

3. Утвердить помощь, оказанную фракцией райисполкома семьям красноармейцев и партизан, за счет взятых на мельнице отходов.

4. Организовать в районе 5 детских площадок в селах: Боромля - 2, Жигайловка - 1, Бранцовка - 1, Белка - 1 с тем, чтобы эти площадки с количеством детей не менее 50-ти начали функционировать не позже 15 марта, для них использовать продукты, отпускае-мые Харьковом, а также мобилизовать по линии колхозов местные возможности (мясо, овощи, молоко).

5. Поручить фракции райисполкома, исходя из возможности и потребности, прора-ботать вопрос и план организации таких площадок и по другим селам. Срок 3-х днев-ный.

6. Поручить фракции райисполкома забрать на мельнице в свое ведение для оказа-ния помощи в первую очередь школам, детским площадкам, семьям красноармейцев и тем колхозникам, которые хорошо работали в колхозах, [имеющиеся] отходы первого сорта в количестве 320 ц, с тем, чтобы данное количество было использовано на протя-жении всего времени до нового урожая, кроме помощи обкома.

Просить обком утвердить данное постановление о 320 ц.

7. Предложить секретарям партийных ячеек, уполномоченным райпарткома, пред-седателям колхозов и председателям сельсоветов очень чутко относиться к положению отдельных хозяйств, которые голодают, оказать им максимальную помощь из местных ресурсов (картофель, овощи), а также из того количества, что отпускается районом, [оказать помощь] особенно хорошо работавшим и работающим колхозникам.

8. Отмечая недопустимое явление, когда в с. Жигайловка на кладбище скопилось около 16 гробов незакопанных, причем со стороны сельсовета и партячейки никаких мер принято не было, предложить под личную ответственность председателя сельсо-вета не допускать таких фактов и принимать меры к немедленному зарытию. За допу-щение скопления гробов и не принятие мер в с. Жигайловка председателю сельсовета т. Лесняку объявить выговор, предупредив всех председателей, что за допущение таких фактов [они] будут преданы суду.

9. Учитывая тяжелое положение района просить обком пересмотреть и увеличить продовольственную ссуду, начиная с 1-го марта.

10. Предложить секретарям партийных ячеек не допускать ни одного случая голо-довки коммунистов, комсомольцев и колхозного актива, а фракции райисполкома вы-делить для этого специальный фонд.

Секретарь Тростянецкого РПК
Игнатюк

ф.П-38, оп.1, спр.38, арк.19-20. Оригінал.


№ 107
ОБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧОВОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ"

24 березня 1933 р.

Вважаючи за незадовільний стан харчування дітей в районі за нестачею жиро-білкових продуктів, та аби забезпечити безперебійність і відповідні темпи в весняній засівній та прополочній кампаніях, через утворення для цих дітей харчування відповідно зрос-ту: в школах, дитячих садках, яслях, дитячих майданчиках, виходячи з директив уряду та постанови Харківського облвиконкому про організацію харчової допомоги дитячому населенню та керуючись положенням про райвиконкоми, президія РВК ухвалила:

1. Зобов'язати всі селянські як одноосібні, та і колгоспні двори, колгоспи та радгос-пи, що мають корів, щодня здавати по одній склянці (стакан) молока з кожної корови,

2. Зобов'язати всі без винятку селянські як одноосібні, так і колгоспні двори та ті колгоспи і радгоспи, що мають птахівничі ферми, щоденно здавати по одному яйцю з двору та фермам по одному яйцю з кожних 16 курей.

3. Крім обов'язкової здачі молока та яєць зобов'язати сільські ради організувати збір цих продуктів, а також і продуктів всіх видів харчування: хліб, городина, м'ясо, жири і т. ін. та грошей на засадах добровільної взаємодопомоги серед всіх верств населення та колгоспів з тим, щоб зовсім зліквідувати ненормальності в харчуванні дітей та забезпе-чити їх здоровий розвиток.

4. Здача проводиться в крамниці спож[ивчих] т[овариств], починаючи з 25-го берез-ня до закінчення засівної та прополочної кампанії безкоштовно. На систему спож[ивчої] кооперації покласти обов'язки заготівників.

5. Особи, що порушать або будуть ухилятись від виконання цієї обов'язкової поста-нови, підлягають до відповідальності: приватні особи до штрафу до 100 крб. або примусової праці до 1 місяця в адмінпорядку, службові особи в такому ж порядку до штрафу або в судовому порядку відповідними артикулами крим[інального] кодексу УСРР.

6. В дворах, що ухилятимуться від обов'язкової здачі молока та яйця, незалежно від притягнення до відповідальності належне до здачі вилучається в безспірному порядкові.

7. Загальне здійснення цієї обов'язкової постанови покласти на сільські та міські ради. Примітка: 1. Чинність цієї обов'язкової постанови шириться і на місто Лебедин як населений пункт сільського типу. 25 Ця обов'язкова постанова затверджена на президії РВК 24.ІІІ-33 р. прот[окол]

№ 7/512.

Голова РВК Гужвій

Зав. райпостач Ріпка

ф.Р-2709, оп.1, спр.8, арк.89. Оригінал.


№ 108
ПОСТАНОВА БЮРО НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ФАКТИ СМЕРТІ ВІД ГОЛОДУ МЕШКАНЦІВ СЕЛ РУБАНКА,
НЕДРИГАЙЛІВ, КУРМАНИ, ЗЕЛЕНКІВКА НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 березня 1933 р.

Ціл[ком] таємно.
Додаток до прот[околу],
окр[ема] папка № 21/67

Про стан с. Рубанка.

1. Констатувати, що протягом останнього місяця в с. Рубанка зареєстровано факти смерті від голоду 3-х дітей, яких батьки закопали в погрібі, протягом же лютого місяця в цьому ж селі вмерло 20 чол. з різних хвороб і частина з них від недоїдання. Зараз як по с. Рубанка, так і по інших сільрадах є випадки смерті, як колгоспників, так і одноосібників від недоїдання: с. Недригайлів - І чол., с. Курмани - 2, с.Зеленківка й ін.

2. Є випадки, як серед колгоспників, так і одноосібників, що зараз опухли від недої-дання: сс. Сакуниха, Вільшана й ін.

3. В с. Рубанка окремі колгоспники й одноосібники ведуть розмову про те, що слід хліба взяти з колгоспних комор, де схороняється посівматеріал, незалежно яким шля-хом. Ця загроза є і в інших селах району.

Виходячи з цього, бюро РПК ухвалює:

1. Запропонувати партосередкам та уповноваженим РПК протягом декількох день організувати в селах нелегальні комісії для виявлення голодних одноосібних госпо-дарств, списки яких надіслати до РВК. До складу комісії ввести секретаря партосередку, голову сільради та голову колгоспу, в селах, де не має партосередку, уповноваженого РПК.

2. Доручити цій комісії виявити дійсно голодуючих колгоспників, і потрібну кіль-кість для цих господарств відпустити хліба з відходів, що є в колгоспах, в рахунок тру-доднів.

3. До часу одержання хліба, що він відпускається обласними організаціями для району як допомога колгоспам та одноосібникам на харчування, дозволити фр[акції] РВК зараз взяти позику у філії Заготльону і видати тим одноосібним та колгоспним господарствам, що вони його зараз потребують.

4. Для керівництва та регулювання розподілом хліба, як допомогу голодним госпо-дарствам, утворити районну комісію в складі т. Богатиря, нач[альника] ДПУ т. Задорож-нього та т. Філіна.

5. Комісії по виявленню голодних, як колгоспних, так і одноосібних господарств ор-ганізувати лише в тих селах, де є потреба, за рішенням РВК, або райкомісії.

6. Командирувати 26.ІІІ до с. Рубанка заворга РПК т. Глову, якому дозволити органі-зувати комісію та виявити голодні господарства й негайно організувати їм допомогу з місцевих ресурсів, одночасно доручити т. Глові перевірити роботу уповноваженого РПК по цій сільраді т. Давиденка.

7. Доручити т. Богатирю сьогодні договоритись з Заготльоном про позичку в них хліба і надати тим селам, якім це необхідно.

8. Довести до відому обком КП(б)У, що у розмові з секретарем обкому КП(б)У т. Різніченком, нам відпускалось допомоги 100 ц хліба, а в телеграфному повідомленні т. Голубятнікова - 50 ц. Ще раз повідомити обком КП(б)У, що нам 50 ц занадто мало, й просити 100 ц хліба.

9. Доручити нач[альнику] міліції т. Дуднику та т. Глові під їх особисту відповідаль-ність укріпити охорону посівматеріалу в колгоспах району.

10. Вказівки в роботі сільських комісій та організацію допомоги голодним господарс-твам доручити т. Філіну, т. Богатирю написати листа секретарям партосередків, лише тих сел, де ці факти маються.

ф.П-37, оп.1, спр.33, арк.132. Копія.


№ 109
З ПРОТОКОЛУ ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ БЮРО ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО РОЗЗГЛЯД ЛИСТА П. ПОСТИШЕВА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПОМОГИ КОЛГОСПНИКАМ ТА ОДНООСІБНИКАМ, ЩО МАЮТЬ ХАРЧОВІ УТРУДНЕННЯ

26 березня 1933 р.

... 3. [Слухали:] Лист т. Постишева про організацію допомоги колгоспникам та одно-осібникам, що мають харчові утруднення (Миронець).

1. [Ухвалили:] Лист прийнять до неухильного виконання.

2. Зобов'язати фракцію РВК організувати при РВК спеціальну п'ятірку під голову-ванням т. Рябошапки в складі: уповноваженого ДПУ, начальника Політвідділу МТС, го-лови УЧХ і представника РК ЛКСМУ. Аналогічні комісії утворити при кожній сільраді, виходячи з вказівок т. Постишева.

3. Зобов'язати комісію, виходячи з листа, намітити конкретні заходи для реалізації кожного пункту. Зобов'язати т. Рябошапку сьогодні ж видати обов'язкову постанову про збір продук-тів для забезпечення харчування.

27 березня скликати голів сільрад та секретарів парторганізацій [на нараду], де проробити детально накреслені комісією заходи.

4. Надати право РВК всю макуху на маслозаводах забирати в розпорядження комісії.

Секретар РПК Миронець

ф.П-24, оп.1, спр.91, арк.93. Оригінал.


№ 110
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ БЮРО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ОКРЕМІ ХАРЧОВІ ТРУДНОЩІ
ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧОВОЇ ДОПОМОГИ КОЛГОСПНИКАМ М. ОХТИРКА, СЕЛ ОЛЕШНЯ, ХУХРА, КИРИКІВКА, ЯБЛУЧНЕ
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 березня 1933 р.

1. [Слухали:] Про організацію харчової допомоги колгоспникам на основі листа об-лпарткому (т. Заяць).

Відмітити, що в районі створилося [важке] становище в окремих колгоспах, зокре-ма, в таких, як сс. Олешня, Хухра, Кириківка, Яблучне та в м. Охтирка, лише в наслідок контрреволюційної роботи ворожих елементів, що намагалися і намагаються розвалити колгоспи й стати на перешкоді переводимих партією та радвладою міроприємств на селі. Поруч з цим бюро відмічає, що як в попередній час, так і в сучасний мент з боку сільських організацій не дано й не дається рішучої відсічі класовому ворогові, що нама-гається спровокувати окремі харчові труднощі, боротися проти переводимих міропри-ємств і,зокрема,підготовки до весняної засів кампанії. В той же час з боку РВК, РПР, РСС та сільських керівників не використано місцевих можливостей для допомоги харчови-ми ресурсами колгоспникам, що мають тяжкий стан, та для забезпечення допомоги дітям через школи гарячими сніданками. Виходячи з такого стану окремих сільрад в районі та директиви облпарткому, бюро РПК пропонує:

1. Фракції РВК протягом 24-х годин розгорнути децентралізовану заготівлю городи-ни і інших сільгоспродуктів за винятком хліба.

2. Організувати облік родин, що потребують негайної допомоги харчами.

3. Для практичної роботи в частині організації харчової допомоги при РВК затвердити комісію під головуванням т. Чорновола в такому складі: Вініцький - РПР, Деркач - наросвіта, Росман - РСС.

Пропонувати комісії протягом 24-х годин мобілізувати всі планові ресурси в районі, сконцентрувавши при РСС в райцентрі, а також на селі.

4. Прохати райКК дати по своїй лінії вказівки щодо організації контролю за схоро-ненням і доцільним витрачанням харчових ресурсів, що утворюються для допомоги.

5. РВК дати вказівки про організацію при кожній сільраді комісії допомоги населен-ню, що перебуває в тяжкому стані, та видати обов'язкову постанову, виходячи з вказі-вок облпарткому та облвиконкому. Про вжиті міроприємства й практичну реалізацію директиви облпарткому організованій комісії подати матеріал до РПК до 28 березня до 17-ти годин дня.

Секретар Охтирського РПК
Заяць

ф.П-26, оп.1, спр.21, арк.101. Оригінал.


№ 111
ПОСТАНОВА БЮРО УЛЯНІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ
ЗА РАХУНОК МІСЦЕВИХ РЕСУРСІВ СЕЛЯНАМ СЕЛАХ ВЕРХОСУЛКА, ШТЕПІВКА, ТЕРНИ, МАРКІВКА, УЛЯНІВКА
УЛЯНІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 березня 1933 р.
Таємно

Бюро РПК відмічає, що, не дивлячись на те, що в деяких селах: Верхосулка, Штепів-ка, Терни, Марківка, Улянівка і ін. окремі колгоспні сім'ї, трудящі одноосібних госпо-дарств, діти, сім'ї червоноармійців потребують необхідну нужду в справі надання їм продовольчої допомоги, така допомога ще ні районними, ні сільськими організаціями не організована. Майже всі села чекають цю допомогу лише з райорганізації.

Керівники сел проявляють в цій справі нечуйність, а в низці випадків і безвідпові-дальність, небажання проявити своєї ініціативи в справі мобілізації місцевих ресурсів, відкриття і організації взаємодопомоги, організації заготівлі та ін.

Виходячи з цього, бюро РПК ухвалює:

1. Для керівництва і організації продовольчої допомоги вкрай потребуючим ок-ремим колгоспним сім'ям, трудящим-одноосібникам, дітям і сім'ям червоноармійців доручити фракції РВК організувати спеціальну п'ятірку в складі: т. Половка (під його головуванням) і представників Червоного Хреста, райздоровохорони, нач[альників] ДПУ і РСС. Аналогічні п'ятірки утворити і при сільрадах з притягненням в них уповно-важених РПК, секретарів партосередків, а де таких немає - комсомольських осередків, вчителя або вчительки, 1-2 активістів-колгоспників або колгоспниць.

2. Поруч з цим доручити фракції РВК видати обов'язкову постанову про обов'язковий збір на користь дітей з колгоспників і одноосібників, що мають корів і кур, по стакану молока і яйцю з кожного двору, по стакану молока з кожної корови в колгоспній фермі.

3. Доручити вказаній п'ятирічці організувати збір шляхом добровільного жертву-вання з кожного благополучного колгоспного і одноосібного двору картоплі, всіх видів овочів, зернових культур, птахів і т.ін. для надання допомоги вкрай потребуючим колгоспникам, одноосібникам, дітям. Організувати грошовий збір на закупку продовольчих фондів для цієї мети.

4. Доручити районній п'ятірці особливо звернути увагу на надання допомоги в се-лах: Верхосулка, Улянівка, Марківка, Терни і Бобрик, де потребується негайна допомога окремим колгоспним сім'ям, сім'ям трудящих-одноосібників, сім'ям червоноармійців і дітям. Останнім надавати допомогу через школи, дит[ячі] яслі, площадки і т. ін.

5. Доручити фракції РВК і керівникам госп[одарських] організацій мобілізувати кошти і продовольчі ресурси з своїх джерел на закупку харчів через кооперацію.

6. Попередити керівників всіх сільорганізій про те, що справа організації продо-вольчої допомоги, головним чином, повинна вирішуватись [своїми] силами за рахунок мобілізації місцевих ресурсів, за рахунок місцевої ініціативи самих колгоспників і одноосібників, за рахунок відкриття ям, головним чином, в селах: Тучне, Павленкове, Вири, Веселівка, Гринцеве і т.ін.

7. Крім вище зазначених заходів доручити фракції РВК з органами ДПУ і міліції на основі вказівок т. Постишева накреслити конкретні заходи по вилученню в районі всьо-го бродячого елементу для відправки таких на відповідні роботи в радгоспи, ц[егельні] заводи, на розробку і ремонт шляхів як в районі, так і за його межами.

Секретар РПК Мишечкін

ф.П-28, оп.1, спр.7, арк.180. Оригінал.


№ 112
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ОГОЛОШЕННЯ ДОГАНИ УПОВНОВАЖЕНОМУ РАЙКОМУ ПО С. РУБАНКА НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЮХИМЕНКУ ЗА ПРИХОВУВАННЯ ВИПАДКІВ СМЕРТІ СЕЛЯН ВІД ГОЛОДУ

30 березня 1933 р.

... Слухали: 9. Інформацію про стан с. Рубанка на основі перевірки (т. Новаків).

Ухвалили: 1. Констатувати, що за відсутністю масової роботи та керівництва з боку сільради і управи колгоспу як колгоспами, так і одноосібними господарствами, в наслі-док чого маємо:

а) Колгоспи до весняної посівкампанії не готові, це наочно показав пробний виїзд 27.ІІІ - із 80 працездатних колгоспників І-ї бригади явилося лише 18 чол.
б) Реманент не відремонтований повністю, кінське тягло в незадовільному стані, за-надто низька труддисципліна.
в) Виробничі завдання бригадам доведено формально, колгоспники й ціла бригада не знають, де будуть сіяти, чим і коли.
г) Важкий стан колгоспників і одноосібників у харчуванні стався лише з вини керів-ників села, про що, як сільрада, так і уповноважений РПК т.Юхименко не доводили до відому РПК і РВК.

Виходячи з цього, бюро РПК ухвалює:

1. За те, що т. Юхименко будучи уповноваженим РПК по с. Рубанка прикривав над-звичайно важкий* стан села, не інформував РПК про випадки вмирання на почві ото-щання, а кулацько-петлюрівський, ледарський елемент використав це на зрив весня-ного сіву, т. Юхименку оголосити догану. Запропонувати т. Давиденку, теперішньому уповноваженому РПК по с.Рубанка, вжити всіх заходів до підготовки та переведення весняного сіву.

2. В зв'язку з хворобою голови сільради т. Войтівця для зміцнення керівного проводу села, відкликати т. Тертичного з секретаря РВК й командирувати на голову Рубанської сільради.

3. Зобов'язати РЗВ протягом найближчих днів погасити заборгованість колгоспу "Нове життя" цієї сільради та вжити заходів до сплати заборгованості, одноразово ко-мандирувати декілька колгоспників від колгоспу до інших районів для закупки хліба колгоспу на харчування.

4. Зобов'язати фр[акцію] РВК вишукати та негайно відпустити харчову допомогу, як колгоспникам, так і одноосібникам, що вони зараз її потребують.

5. Для підсилення масової роботи командирувати т. Степанченка.

6. Запропонувати дирекції радгоспу "Овече" та cільраді всі господарства, що зараз перебувають в занадто важкому стані з харчуванням, відрядити на роботу в радгосп, а радгоспу зарахувати їх до праці й провадити харчування їх.

Секретар РПК Філін

ф.П-37, оп.1, спр.33, арк.136. Оригінал.


* У тексті "важливий"


№ 113
СПИСОК КОЛГОСПІВ ТА СІЛЬРАД ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ЯКИМ БУЛО НАДАНО ХАРЧОВУ ДОПОМОГУ

9 квітня 1933 р.

Додаток до протоколу № 27 § 2
Засідання бюро РПК від 9.ІV-33 р.

Назва сільрад Дано Разом Назви колгоспів, населених пунктів
колгоспам одноосібникам
Байрак 135 50 185 "Ранок"-75 п., "Яс[на] зір[ка]"-60 п.
Беєве - - -  
Берестівка 60 100 160 "Соц[іалістичний] шлях"-25 п. "Мол[одий] ком[унар]"-35 п.
Бірки 160 70 230 "Чер[вона] нива"-150, "Чер[воне] с[ело]"-10
Галаєвець - - -  
Кимличка 75 60 135 "Комуніст"-75 п.
Колядинець 20 - 20 "Чер[воний] незам[ожник]"-20 п.
Капустинці 90 50 140 "Червона нива"-30 п., ім. Шев[ченка]-60 п.
Липова Долина 125 340 465 "Більшов[ик]"-45 п., "Правди"-80 п.
Лучка 60 50 110 "Н[ове] життя"-40, ім. Шевч[енка]-20 п.
Мар'янівка - - -  
Московське 20 - 20 "Н[овий] шлях"-20 п.
Панасівка 20 100 120 ім. Молотова-20 п.
Підставки 70 20 90 "Чер[вона] п'ятирічка"-70 п.
Погарщина 50 50 100 "Чер[воний] маяк"-30 п. с. В[елика] Діброва-20 п.
Поділки 130 60 180 "9 Січня"-55 п., "І Травня"-30 п., ім. Петров[ського]-35 п.,
Русанівка 90 150 240 "Чер[вона] нива"-60 п., "До Перемоги"-30 п.
Саї - - -  
Сватки 200 100 300 "Пар[изька] ком[уна]"-120 п., "Перемога"-80 п.
Синівка 140 100 240 "Переб[удова]"-75 п., "Пром[інь]"-65 п.
Семенівка 20 - 20 "Ударник"-20 п.
Яганівка - - -  
Яловий Окіп 20 - 20 "Серп і молот"-20 п.
Яснопільщина 25 - 25 "Комінтерн"-25 п.
Разом 1500 1300 2800  

Разом роздано дві тисячі вісімсот пудів.

Резерв по Липоводолинській сільраді в одноосібниках 190 пудів.

Секретар РПК Миронець

ф.П-24, оп.1, спр.91, арк.121. Засвідчена копія.*


* Копія засвідчена печаткою Липоводолинського райкому КП(б)У.


№ 114
ЗАЯВА ЧЛЕНА КОЛГОСПУ Л.К. ЯЦУНА ДО ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "БІЛЬШОВИЦЬКА ПЕРЕМОГА"
С. ЗАРУДДЯ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЙОГО ПУХЛІЙ З ГОЛОДУ СІМ'Ї

16 квітня 1933 р.

До [сільськогосподарської] артілі "Більшовицька перемога"
Від гром[адянина] Яцуна Лаврона Климовича

Заява

Прошу правління артілі дати мені допомогу, поскільки надалі я не можу працювати без допомоги. Так же само і сім'я пухне з голоду, а тому прошу не відмовити.

16.ІV-33 р.

Прохач Яцун

ф.Р-6152, оп.1, спр.1, арк.6. Оригінал. Рукопис.


№ 115
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ЗНИЖЕННЯ ПРОТЯГОМ 1933 Р. ЧЕРЕЗ НЕЗАДОВІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ВДОМА ПРОЦЕНТУ ВІДВІДУВАННЯ ШКІЛ
УЧНЯМИ СЕЛ ПОДІЛКИ, СИНІВКА, ПІДСТАВКИ, БАЙРАК ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ГАРЯЧИХ СНІДАНКІВ ПО ШКОЛАХ ДЛЯ УЧНІВ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ХАРЧОВОЇ ДОПОМОГИ

19 квітня 1933 р.

... 3. [Слухали:] Про організацію гарячих сніданків по школах Липоводолинського району (Квятківська).

І. Бюро РПК відзначає, що в сс. Поділки, Синівка, Підставки, Байрак та інших про-цент відвідування учнів школи під кінець 3-го семестра навчального кварталу значно знизився, а саме:

В першому семестрі було відвідування пересічно по району 90-95 %, в другому - 8992 % та під кінець 3-го семестру та на початку 4-го відвідування становить 66,1 %.

2. Бюро РПК визнає, що це сталося внаслідок зменшення уваги до школи від фракції РВК і РСС та нерозуміння постанови ЦК РКП(б) про школу і, зокрема, про поліпшення матеріального стану дітей (зрив гарячих сніданків) і постанови бюро РПК від 13 жовтня 1932 р. за ч. 21.

Бюро РПК ухвалює:

1. Зобов'язати фракцію РВК та зав. райвідділом народної освіти т.Квятківську не-гайно розгорнути оздоровчу кампанію за громадське харчування, довести відвідування дітьми школи до 100 %. Партійні та комсомольські осередки і газета "Колгоспівська правда" мусять приділить належну увагу справі налагодження відвідування дітьми [школи].

2. Зобов'язати т. Квятківську через педколективи шкіл провести перевірку відвідування кожним учнем школи, з'ясувати, хто з дітей потребує харчової допомоги. При виявленні останніх негайно допомогти їм із місцевих ресурсів з обов'язкового збору, як з колгоспників, так і одноосібників, що мають корів, курей і т.п.

З кожного двору, що має корову, [брати] склянку молока на користь дітей згідно постанови президії РВК.

3. Визнати за невірну настанову президії РВК і РСС про здачу молока, що збирається на користь дітей, на сепаратні пункти, запропонувати фракції РВК відмінити таку на-станову та передавати молоко безпосередньо на допомогу дітям, що потребують допо-моги в харчуванні, того села, де здають молоко.

4. Доручити т. Квятківській і т. Сіренку організувати по всіх школах гарячі сніданки. Для чого мобілізувати внутрішні ресурси в кожному селі та колгоспі з таким розрахун-ком, щоб на цей квартал охопити 5173 учні, що потребують допомоги (з них 20 % вже забезпечені).

5. Доручити т. Голоузу і т. Сіренку з надходжень з кожного двору колгоспників і од-ноосібників продресурсів виділити певну кількість картоплі, овочів, зернових культур, птиці, кролів тощо [на користь дітей].

6. Зобов'язати т. Квятківську систематично перевіряти хід збору на користь дітей. На наступному засіданні бюро РПК докласти про наслідки збору та відвідування дітей в школах.

7. В разі виявлення, що учень не відвідує школи при задовільному стані батьків, вжи-вати до таких батьків заходів громадського впливу аж до встановлених законом про за-гальне навчання - штрафувати.

Секретар райкому КП(б)У
Миронець

ф.П-24, оп.1, спр.91, арк.127-128. Оригінал.


№ 116
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЗАВІДУЮЧОГО РОМЕНСЬКИМ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ
ДО РОМЕНСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ТА ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ВИХОВАНЦІВ

28 квітня 1933 р.

1. За планом облнаросвіти протягом 8 місяців дітей повинно бути в будинку 66, про-тягом останніх 4 місяців - зріст до 120 осіб. В сучасній мент за списком дітей є 104, з них патронованих - 12, на лікуванні у психлікарні - 9, в наявності в будинку - 83.

В останній час помічається особливий наплив: протягом 27 днів квітня прибула 21 особа. Всі безпритульні діти направляються до будинку без попереднього перебування в колекторі, що є явищем цілком ненормальним.

2. Приміщення будинку розраховано на 50-55 осіб. Для вміщення запланованої кіль-кості потрібно поширити житлову площу, для чого потрібний принаймні ще один бу-динок.

3. Забезпечений будинок одежею теплою лише на 50 %. Верхньою одежею - на 80 %, взуттям - на 50 % (переважно ботинками).

Особливо слабе забезпечення натільною білизною (зокрема, хлоп'ячою), постіль-ним приладдям. Простинь не хватає на одну зміну, сорочок хлоп'ячих повністю не хва-тає на дві зміни, а лише на півтори. Ковдр зовсім немає, вкриваються діти селянськими ряднами. Ліжок є лише 55. Дітей доводиться класти спати по двоє, що є антигігієнічно. Купувати все це по комерційних цінах при кошторисі на цю справу до 4000 крб. розор-но. Крім того, не все можна спобігти в крамницях. Потрібні занарядження по лімітних цінах.

4. На паливо по кошторису асигновано 2250 крб., яких майже половина витрачена.

Заготовляється паливо міською радою завжди невчасно. Потрібно, щоб паливо було заготовлено міськрадою протягом літнього часу і в достатній кількості.

5. Продуктами будинок постачається безпосередньо продуктовою базою облвно, що є занадто незручним (посилка тари, невчасне одержання на місці). Далеко зручніше всі продукти одержувати було б на місці через одну постійну організацію.

Крім того, крупів занаряджається надто мало - всього лише 150 кг на квітень м[ісяць] при такій кількості дітей.

Наряди на поточний м[ісяць] необхідно спускати в попередньому місяці, а не в по-точному. На видачу продуктів повинна бути встановлена повна норма на дитину, бо такої немає.

6. Облнаросвітою для складання кошторису був даний ліміт 40 000 крб. (при запла-нованій вище кількості дітей). Райфінвідділом цей ліміт зрізано до 30 400 крб. Отже при такому кошторисі утримувати зазначену кількість дітей буде неможливо - потрібні додаткові кошти, інакше будинок опиниться в досить скрутному стані

Зав.дитбудинком*

ф.Р-6012, оп.1, спр.6, арк.24-25. Оригінал. Рукопис.


* Підпис під документом нерозбірливий.


№ 117
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ БЮРО ГЛУХІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ВІДМІНУ РІШЕННЯ ДУНАЄЦЬКОЇ СІЛЬРАДИ ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ПРО ПОВЕРНЕННЯ ВІДІБРАНОЇ У ОДНООСІБНИКІВ ЗЕМЛІ,
ОРГАНІЗАЦІЮ ЇДАЛЬНІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ВИДІЛЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ НА ПОСІВКАМПАНІЮ,
ОРГАНІЗАЦІЮ МІЖКОЛГОСПНОЇ ДОПОМОГИ ПОСІВМАТЕРІАЛОМ В ГЛУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

29 квітня 1933 р.

1. Слухали: Про повернення відібраних земель у одноосібників по с.Дунаєць.

Ухвалили: 1. Рішення Дунаєцької сільради про повернення відібраної землі у одно-осібних господарств, виходячи з наявності в них посівматеріалу невірне, запропонувати зав. РЗВ т. Петренку в купі з партосередком зараз же виправити дану помилку на місці. Фр[акції] РВК застерегти всі сільради від повторення.

2. Прийняти до відому заяву т. Петренка про те, що згоди на повернення розкурку-леної усадьби не давав. Фр[акції] РВК постанову Дунаєцької сільради з цього приводу відмінити, одноразово виявити виновних в дачі усадьби розкуркуленим та притягнути до відповідальності.

ІІ. Слухали: Про наявність чотирьох куркульських господарств у Землянському кол-госпі "Комунар", сини яких зараз перебувають в Червоній Армії.

Ухвалили: Доручити т. Янковському протягом двох днів виявити на місці дану спра-ву та про наслідки докласти бюро.

ІІІ. Слухали: Про хід організації їдальні відповідальних робітників.

Ухвалили: Запропонувати тт. Абрамсону, Звягельському та Вербицькому закінчити обладнання їдальні протягом трьох днів.

ІV. Слухали: Про зволікання Ярославецькой МТС в сівбі ранніх ярих, посуваючись на влажність ґрунту.

Ухвалили: Запропонувати директору Ярославецькой МТС т.Базилевичу та партосередку МТС усунути балачки про влажність ґрунту, мобілізувавши всі сили на посилення темпів сіву, забезпечивши закінчення сіву ранніх ярих в установлений термін.

V. Слухали: При виділення уповноважених на посівкампанію.Ухвалили: 1. Список уповноважених затвердити.

2. Запропонувати РК ЛКСМУ 30.ІV мобілізувати максімум витриманих комсомольців з місцевої організації для посилки на село.

3. Запропонувати фр[акції] РПР організувати профколективами підприємств в під-шефні колгоспи допомогу посівматеріалом та тяглом.

VI. Слухали: Про хід міжколгоспної соцдопомоги.

Ухвалили: 1. Відмітити, що хід міжколгоспної соцдопомоги занадто незадовільний, і тому запропонувати секретарям партосередків та уповноваженим РПК взяти під безпосередній свій догляд дану роботу, організувавши широку масову роботу серед колгоспників, забезпечив[ши] негайную перекидку посівматеріалу в порядкові соцдопомоги згідно надісланого плану РЗВ. Зав. РЗВ т. Петренку прослідкувати за виконанням, про наслідки доповідати бюро.

2. Зобов'язати секретарів партосередків та уповноважених РПК організувати роботу щодо зборів посівматеріалу серед колгоспників, особливо картоплі і бобових.

3. Зобов'язати секретарів партосередків, голів сільрад та уповноважених РПК організувати допомогу окремим бідняцьким господарствам, сім'ям червоноармійців, вдів, тощо як посівматеріалом, так і тяглом.

Секретар Глухівського РПК
Вязанкін

ф.П-39, оп.1, спр.307, арк.20-21. Оригінал.


№ 118
ЛИСТ ХАРКІВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У ТА ХАРКІВСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО НЕЗАДОВІЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ТА ЗРОСТАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ НА ХАРКІВЩИНІ

Не раніше травня 1933 р.*

Сов.секретно
Секретарю РПК
Председателю РИК

Последние два месяца, особенно во вторую половину апреля и начало мая, мы име-ем значительный рост детской беспризорности в первую очередь в Харькове и других городских центрах области.

Основной причиной усиления роста беспризорности является невыполнение боль-шинством районов директив облпарткома об организации продовольственной помо-щи, данных в письме т. Постышева от 21-го марта.

Несмотря на директивы об оказании помощи "особенно детям", несмотря на ука-зания о том, что "помощь детям должна оказываться всем нуждающимся без деления детей на колхозных и единоличных", несмотря на все эти указания, райпарткомы, райисполкомы и другие районные организации не сумели как следует организовать помощь детям, в частности, исключительно плохо поставлено дело помощи детям ин-дивидуальников.

Установлены случаи, когда родители привозят и подкидывают детей в городских центрах области или организованно направляют их по железной дороге (большинство подбираемых беспризорных имеют родителей). В некоторых районах проглядели, что за этими действиями иногда кроется прямая контрреволюционная агитация и работа и что кулачье и прочие контрреволюционные элементы ведут в отдельных селах прово-кационную работу по организации подбрасывания детей.

Выделение части продовольственной ссуды для помощи детям районами контроли-руется плохо, мобилизация местных ресурсов продовольствия для детей идет исключи-тельно слабо, а ряд районов вместо максимальной настойчивости и гибкости продол-жают больше надеяться на помощь из области. В некоторых районах (Балаклея) вместо наибольшего развития местной инициативы стали на путь ненужной централизации всех добровольно сбираемых средств.

В ряде районов недооценивают всего политического вреда роста беспризорности, не учитывают, что эти массовые переезды детей стали опаснейшими источниками рас-пространения эпидемии (в особенности сыпного тифа), не замечают за всем этим про-вокационных действий классового врага.

Облпартком и облисполком категорически предлагают:

1. Разработать ряд конкретных мероприятий для немедленного прекращения отхо-да и отъезда детей из сел и районов. Установить по селам строгий контроль (особенно по индивидуальным и кулацким хозяйствам), не допуская подкидывания и увоза детей из села. Виновных в злостном подкидывании и увозе детей привлекать к ответственнос-ти.

2. Немедленно провести по всем селам тщательную проверку организации помощи детям. Для проведения проверки создать под руководством райКК РКИ комиссию с привлечением представителей райнарообраза, райздрава, комсомола, Красного Креста и других общественных организаций. Необходимо проверить правильность распреде-ления продовольственной ссуды для детей, организацию общественной добровольной помощи, организацию горячих завтраков в школе и т.д. Проверка должна сопровождаться немедленным принятием на месте ряда конкретных мер по обеспечению реши-тельного улучшения дела помощи детям.

3. Шире развернуть работу по увеличению внутренних продовольственных ресурсов на основе добровольного сбора молока, яиц, ранних овощей и др. продуктов, макси-мально развертывая инициативу сельских организаций.**

… Балаклеевскому, Алексеевскому, Нововодолажскому, Змиевскому, Золочевскому, Богодуховскому районам, из которых ежедневно прибывают пачками беспризорные дети.

В ближайшие дни на президиуме облисполкома будут заслушаны доклады отде-льных райисполкомов об организации помощи детям. Материалы по проверке помощи детям должны быть немедленно посланы в облисполком (облоно).

П.п. председатель облисполкома
Шелехов

Секретарь облпарткома
Ильин

ф.П-23, оп.1, спр.7, арк.164-167. Засвідчена копія.***


* Датується за змістом документа

** Далі сторінка відсутня.

*** Копія засвідчена печаткою Харківського обкому КП(б)У


№ 119
ЗАЯВА КОЛГОСПНИКА І. КИЧКИ ДО ГОЛОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ ХУТОРА МАЛОГО
ЗАРУДНЯНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ДОПОМОГУ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ
ЙОГО ПУХЛІЙ З ГОЛОДУ СІМЇ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ З АРТІЛІ

Травень 1933 р.

До голови Малохуторянської артілі

Заява
От громадянина Ілька Кички.

Прошу я вас дайте пособія мені і моїй сім'ї, потому шо я уже опух, на роботу не го-жуся сейчас. Сім'я теж саме. Я як самим вам відомо, яка жінка пухла, такий і я, то сейчас до роботи не годимось. Як не дасте піддержки, це не симулянство, а очевидна болість. Як піддержки не дасте, то прошу виключіть з членів артілі і поверніть мою шкапу, бо я з голоду здихаю. На сей день не маю нічого їсти собі і дітям своїм. Прошу не одкажі[ть] мої прозьбі, хоч сюди, хоч туди. Тоді як приглашали, то казали - буде піддержка, а її і на сей день не має, поки здохну так, як і Гумен здох, то так і я. І мені приходиться здихать. Голод не свій брат. Прошу розібра[тись] з цим ділом поскоріше, потому що я пропадаю.

Прохач Ілько Кичка

ф.Р-6152, оп.1, спр.1, арк.2-2 зв. Оригінал. Рукопис.


№ 120
ЛИСТ КОМАНДИРА 14-ГО АКМОЛИНСЬКОГО ПОЛКУ ВІЙСЬК ОДПУ ДО ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ТА ГОЛОВИ РСІ ПРО НАДАННЯ НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧІЙ СІМ'Ї ЧЕРВОНОАРМІЙЦЯ В. МАРИЦІ В М. ЛЕБЕДИН
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16 травня 1933 р.

Председателю Горсовета
Копия председателю РКИ
г. Лебедин Харьковского округа

Красноармеец вверенного мне полка т. Марица Василий сообщил, что его семья в составе 3-х человек нетрудоспособных совершенно не обеспечивается продуктами пи-тания, а отсюда и вывод, что находится в голодном состоянии.

Прошу Вас в срочном порядке обеспечить хлебом семью кр[асноармейца] Марица и о результате сообщить в трехдневный срок со дня получения нашего запроса.

Адрес семьи: г. Лебедин, улица Шкарупова, дом 32.

Вр. командир - комиссар полка Лобачев

Делопроизводитель Попов

ф.Р-805, оп.1, спр.24, арк.6. Оригінал.


№ 121
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ПРО УТВОРЕННЯ РАЙОННОГО ХАРЧОВОГО ФОНДУ
ДЛЯ ДОПОМОГИ ПУХЛИМ ВІД ГОЛОДУ КОЛГОСПНИКАМ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 травня 1933 р.

Проведено опитом 20.V-33 р.
Не підлягає оголошенню.

... 25. Обговорювали: Про утворення районного харчового фонду для допомоги кол-госпникам (т. Ніколаєнко).

Виходячи з того, що ряд сел Роменського району: Хоминці, Глинськ, Андріяшівка, Перекопівка, Засулля, Процівка, Андріївка, Заруддя, Нова Гребля, Попівщина та ін., мають чималу кількість колгоспників та їх родин, пухлих від голоду, що загрожує зриву закінчення весняної посівкампанії та прополки буряків, президія РВК постановляє:

1. Утворити районний харчовий фонд для допомоги колгоспникам в кількості - 172 ? ц.

2. Фонд утворити з наявності лишків, що маються в організаціях:

Коопт: жита - 5 ц, кукурудзи - 15 ц, вівса - 1 ц.,
Заготскот: жита - 5 ц, муки - 1 ? ц, проса - 4 ц, отрубів - 10 ц,
Кормтранс: кукурудзи - 2 ц,
Союзтабак: комбікорму - 2 ц,
Держліс: проса - 2 ц,
Райлісгосп: жита - 10 ц, проса - 10 ц,
Заготкін: ячменю - 5 ц,
агротехнікум: кукурудзи - 10 ц,
КПТУ: гречки - 30 ц, проса - 2 ц,
колгосп "І Травня": гречки - 5 ц,
ЦРК: кукурудзи - 2 ц, сої - 5 ц,
ІНБС: кукурудзи - 8 ц,
Насінньосоюз: гречки - 2 ц, проса - 5 ц, отрубів пшеничних - 5 ц.

Всі зазначені культури забрати на протязі одного дня.

3. Зобов'язати керівників цих установ протягом одного дня відвантажити зазначену кількість зерна до 29-го млина для переробки.

4. Персональну відповідальність за виконання цієї постанови покласти на керівників вищезазначених установ та зав. РЗВ т. Ніколаєнка.

Термін виконання цієї постанови до 23.V-33 р.

26. Обговорювали: Про передачу до районного фонду харчової допомоги колго-спникам жита, що є в наявності в філії Чернігторгу.

Постановили: Виходячи з того, що Чернігівторг має в наявності 78 ц жита під заготів-лю м'яса, яке не використовується на протязі біля місяця, а разом з цим по цілому ряду сел є випадки чималої кількості пухлих колгоспників та їх сімей від голоду, рахувати за необхідне жито, що знаходиться в Чернігівторзі в кількості 78 ц забрати та використати для допомоги колгоспникам, які знаходяться в загрозливому стані.

Запропонувати керівнику Роменської філії Чернігторгу т. Сороці негайно, на про-тязі одного дня, відвантажити жито в кількості 78 ц до 29-го млина для переробки.

Доручити зав. РЗВ та т. Сороці здійснити це до 23.V-33 р.

Голова РВК Каневський

ф.Р-4549, оп.1, спр.356, арк.19. Оригінал.


№ 122
ЛИСТ ІНСТРУКТОРА ПОЛІТВІДДІЛУ 45-Ї СТРІЛЕЦЬКОЇ ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ ДО ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ,
ГОЛОВИ РСІ, ГОЛОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "ЗМАГАННЯ" С. МАЛИЙ ВИСТОРОП ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАДАННЯ НЕГАЙНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ СІМ'Ї ЧЕРВОНОАРМІЙЦЯ Н.Є. КОВАЛЕНКА
В С. МАЛИЙ ВИСТОРОП ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 травня 1933 р.

Председателю Лебединского райисполкома Харьковской области
Копия пред[седателю] РКИ того же района
и председателю правления колхоза "Змагання" с. Малый Истороп

Кр[асноармеец], водитель машины штаба дивизии, т. Коваленко Н.Е. подал доклад-ную о том, что его семья, находящаяся в колхозе "Змагання" и состоящая из 8 душ, в том числе 6 нетрудоспособных, находится в очень тяжелом продовольственном положении.

Политотдел 45-й стр[елковой] дивизии просит об оказании семье кр[асноармейца] Коваленко срочной помощи в продовольственном отношении.

Адрес семьи: ст[анция] Боромля ЮЖД, с. Малый Истороп Лебединского района. Коваленко Дмитрий Евст.

Об оказанной помощи просим сообщить для сообщения кр[асноармейцу] Коваленко.

Инструктор подива 45 Длигач

ф.Р-805, оп.1, спр.24, арк.5. Оригінал.


№ 123
ПОСТАНОВА БЮРО УЛЯНІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ЗАБОРОНУ ВИДАЧІ АВАНСІВ ХЛІБОМ КОЛГОСПНИКАМ ДО ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

27 травня 1933 р.

Затвердити план хлібоздачі в рахунок зернопоставки державі на липень місяць в розмірі 823 т, з них жита 672 т, озимої пшениці 151 т.

Доручити уповкомзаготомРНК негайно план з розбивкою його на п'ятиденки до-вести до кожного села, колгоспу, а сільрадам довести план до кожного одноосібного гос-подарства. Поруч з цим запропонувать всім партосередкам, сільрадам і управам колгоспів відповідно закону про обов'язкову поставку зерна державі розгорнуть широку масово-політичну роботу серед колгоспних мас і мас одноосібниківбідняків і середня-ків, мобілізуя на виконання цього закону і на боротьбу зі всіма намаганнями класового ворога зірвати справу хлібоздачі.

Бюро РПК попереджає всі [партосередки], сільради і управи колгоспів ні в якому разі не припустити помилок минулого року, коли основною причиною з перших днів зриву хлібозаготовок з'явилась хаотична видача авансів, хижацька витрата хліба на так зване громадське харчування, розбазарювання та розтаскування хліба: ледарями, рвача-ми, симулянтами і підкуркульниками. Видача авансів колгоспникам в цьому році по-винна переводитись таким шляхом, щоб всіма засобами зацікавить колгоспників щодо скорішого закінчення обмолоту і скорішої здачі хліба державі, суворо організованим шляхом не більше як 10 % від фактичного обмолоту хліба на всі внутрішні колгоспні потреби, до повного виконання обов'язку по % здачі хліба державі з тим, аби цей % підвищити до 15 % для гарних, доброякісно працюючих колгоспників, які одержують гарний урожай.

Бюро РПК також звертає особливу увагу всіх [партосередків] і сільрад з перших же днів організувать хлібоздачу в одноосібному секторі так, щоб не припустить розбазарю-вання хліба одноосібниками, не припустить ухиляться одноосібні господарства від виконання своїх обов'язків перед державою, вживаючи до невиконуючих своїх обов'язків репресії, які випливають із закону про обов'язкову поставку зерна державі.

Секретар РПК Мишечкін

ф.П-28, оп.1, спр.7, арк.141. Оригінал.


№ 124
ЛИСТ ПОМІЧНИКА КОМАНДИРА 23-ГО АРТПОЛКУ ДО ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ
ПРО НАДАННЯ НЕГАЙНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧІЙ РОДИНІ ЧЕРВОНОАРМІЙЦЯ В.О. КАЛИТИ З С. БИШКІНЬ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 травня 1933 р.

Секретно

Председателю Лебединського РИК
Копия: КК РКИ и военному прокурору УВО

Прошу срочно оказать материальную помощь семье красноармейца 23-го артполка Калиты Василия Алексеевича, с. Бишкинь (мать Матрена Семеновна, находившаяся до ухода в армию Калиты В.А. на его иждивении, и брат), которые, по заявлению красно-армейца Калиты, находятся в чрезвычайно тяжелом материальном положении (лежат опухлые от голода).

О принятых Вами мерах сообщить по адресу: Чугуев - лагерь, 23-й артполк, помпо-литу полка.

Пом[ощник] ком[иссара] 23-го артполка по политчасти
Евневич

ф.Р-805, оп.1, спр.24, арк.4. Оригінал.


№ 125
АКТ, СКЛАДЕНИЙ ЧЛЕНОМ ЯРМОЛИНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
М.І. КОСТЮКОМ, ПРО НЕЗАКОННЕ ПРИСВОЄННЯ Й.С. МАТВІЄНКОМ РЕКВІЗОВАНОГО У СЕЛЯНИНА Ф.Ф. ФЕДОРЦЯ ПЕЧЕНОГО ХЛІБА

31 травня 1933 р.

Акт

1933 р. травня 31 дня. Я, член сільради Костюк Михайло Ількович, склав настоящого акта по заяві гр. Федорця Федора Федосовича, [у якого] було забрато чотири печених хліба та одну 1/40 відра горілки в ніч з 30 травня на 31. При обшуку у гр. с. Ярмолинці Матвієнка Йосипа Степановича знайдено тільки три хліба та недопиту горілку, яку Фе-дорець визнав своєю, в чому складено акта.

Член сільради Костюк

ф.Р-5918, оп.1, спр.88, арк.137. Оригінал. Рукопис.


№ 126
ЛИСТ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙЗЕМВІДДІЛУ ДО ВСІХ СІЛЬРАД ТА КОЛГОСПІВ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК КОЛГОСПНИКІВ ЗА САБОТАЖ РОБОТИ В КОЛГОСПІ

2 червня 1933 р.

До всіх сільрад та колгоспів

За директивним розпорядженням центру при застосуванні постанови НКЗС УСРР з 13 квітня ц[ього] року № 275 та Харківського облвиконкому за 25 квітня цього року "Про присадибні землі колгоспників" пропонується керуватись такими вказівками:

1. Справи про зменшення аж до повного позбавлення присадибних ділянок тих кол-госпників, що в інтересах свого присадибного господарства саботують роботу на колго-спних ланах, порушують перед сільрадами правління колгоспів за своїми постановами з затвердження загальних зборів. Клопотання правління колгоспу розглядає сільська рада і свою постанову негайно передає на затвердження РЗВ.

2. РЗВ розглядає справу, по суті зваживши на обґрунтованість клопотання правлін-ня колгоспу та постанови сільради, і остаточно вирішує справу про зменшення чи пов-не позбавлення присадибних ділянок колгоспників, що в інтересах свого присадибного господарства саботують роботу на колгоспних ланах.

3. Постанова РЗВ приводиться до виконання через сільраду.

4. Відібрані за постановою РЗВ від колгоспників присадибні ділянки зараховуються до фонду колгоспного землекористування.

В окремих випадках за постановою правління колгоспу та затвердження загальних зборів ці присадибні ділянки можуть приділятись в користування окремим колгоспни-кам і в першу чергу ударникам, що зовсім не мають присадибних дільниць або мають надто малі садиби.

Зав. райземвідділом Гензелева

Секретар Галат

ф.Р-2709, оп.1, спр.8, арк.42. Копія.


№ 127
ЗАЯВА КОЛГОСПНИКА І.П. КУЗЬМЕНКА ДО ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "БІЛЬШОВИЦЬКА ПЕРЕМОГА"
С. ЗАРУДДЯ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАДАННЯ БОРОШНА ЙОГО СІМ'Ї,
ЯКА ПУХНЕ ВІД ГОЛОДУ

4 червня 1933 р.

До "Більшовицької Перемоги"

Заява

Я, Кузьменко Іван Павлович, прохаю правління дати мені муки, бо я дальше не можу жити, сім'я вся пухла. А як не дасте, то я беру робочі свої душі і йду на роботу у радгосп, й як хочете, так і зчитайте, бо я без хліба не можу работати. Ще раз прохаю правління аби мене піддержали.

4.VI-33 р.

Прохач Кузьменко

ф.Р-6152, оп.1, спр.1, арк.31. Оригінал. Рукопис.


№ 128
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
"ПРО ЗАХОДИ ПО БОРОТЬБІ З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ"

5 червня 1933 р.
Совершенно секретно

О мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью.

ЦК констатирует, что за последнее время усилился приток из сел беспризорных де-тей в городе, особенно в Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу. Кулачество и прочие контрреволюционные элементы развернули усиленную агитацию за посылку детей деревней в города, преследуя этим определенные контрреволюционные политические цели. Партийные же и советские организации не только не оказывают никакого сопро-тивления этой кулацкой агитации в селах, но своей бездеятельностью ей потворствуют.

ЦК КП(б)У располагает фактами, когда отдельные райпарткомы и райисполкомы способствуют посылке детей из сел своих районов в города.

ЦК КП(б)У постановляет:

1. Обязать областные партийные комитеты повести борьбу с подобным политичес-ки недопустимым явлением, привлекать к строжайшей ответственности партийных и советских руководителей районов, направляющих детей из сел в города, наметить ряд мероприятий для полной приостановки притока детей из сел в города.

2. Обязать райпарткомы и райисполкомы развернуть на месте работу по органи-зации борьбы с детской беспризорностью путем оказания помощи детям на месте в селах и колхозах, которые находятся в тяжелом продовольственном положении, для чего создать специальные районные комиссии по борьбе с детской беспризорностью в составе: председателя РИК (пред. комиссии), райуполномоченного ГПУ, райпрофсове-та, представителя ЛКСМУ, зав. наробразом и здравотделом.

Создать областные комиссии по борьбе с детской беспризорностью в составе: на-чальника обл. отдела ГПУ или его заместителя (председатель комиссии), зам. председа-теля облисполкома, председателя облпрофсовета, представителя обкома ЛКСМУ, зав. обл. наробразом и зав. облздравотделом.

Возложить на эти комиссии задачу по организации сбора денежных средств, орга-низации стационаров, медпомощи детям.

3. Обязать облисполкомы организовать в селах сбор с колхозников и единоличников молока, яиц, мяса для питания детей.

4. Обязать облпрофсоветы организовать через жакты сбор денежных средств, белья для беспризорных детей.

5. Предложить облисполкомам немедленно приступить к постепенной реэвакуации из городов детей на село к месту их постоянного жительства с тем, чтобы к началу осени разгрузить детдома (как временные, так и постоянные) от детей, имеющих родителей или близких родственников.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

ф.П-23, оп.1, спр.7, арк.168-169. Копія.


№ 129
ЗАЯВА КОЛГОСПНИКА Т.І. НАДТОЧІЯ ДО ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ ХУТОРА МАЛОГО
ЗАРУДНЯНСЬКОХ СІЛЬРАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАДАННЯ БОРОШНА ЙОГО ГОЛОДУЮЧИЙ СІМ'Ї

5 червня 1933 р.

До правління колгоспу хутора Малого
від громадянина Надточія Трофима Івановича*

Заява.

Прохаю я, т. Надточій Трохим Іванович, вашого правління колгоспу, аби видали мені поддержку, хотя муку, поскільки я сам уже занепав, а також і мої діти. Я не маю ні хліба, ні картошки, ні буряка, словом нету нічого. І тому я прошу вашого розпорядження, аби дали мені хотя буряків.

Прохач
Надточій Трохим Іванович

ф.Р-6152, оп.1, спр.1, арк.24. Оригінал. Рукопис.


* На документі резолюція "Відмовити".


№ 130
З ІНФОРМАЦІЇ СЕКРЕТАРЯ УЛЯНІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ВОЄНКОМУ ОХТИРСЬКОГО 68-ГО ЧЕРВОНОПРАПОРНОГО ПОЛКУ
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВИПАДКІВ СМЕРТІ ЧЕРЕЗ НЕДОЇДАННЯ ТА ВИПАДКИ ЛЮДОЇДСТВА В С. МАРКІВКА
УЛЯНІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 червня 1933 р.

В дополнение к нашей политхарактеристике от 24.V-33 г. о состоянии Ульяновского района есть следующие изменения:

… Кроме участившихся случаев смерти от недоедания, которые доходят до 10-15 человек на день в некоторых селах, есть случай людоедства (в с. Марковке).

Район получил дополнительную помощь в размере 320 ц хлеба. В ближайшее время хлеб будет получен в район.

Кроме того получена разнарядка на 170 ц рыбы.

За секретаря Ульяновского РПК
Медиокритский

ф.П-28, оп.1, спр.7, арк.138. Оригінал.


№ 131
ЛИСТ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА СКЛАДУ № 29 С. БАЛАКЛИЯ ДО ВОЄННОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННОГО ОКРУГУ,
СЕКРЕТАРЯ ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У, ГОЛОВИ ОХТИРСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ПРО НАДАННЯ НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ
ГОЛОДУЮЧИМ СІМ'ЯМ ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ В СЕЛАХ ГРІНЧЕНКОВЕ, ДОВЖИК, ОЛЕШНЯ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 червня 1933 р.

Срочно - секретно Военному прокурору Украин[ского] военокруга
Секретарю Ахтырского райпарткома
Председателю Ахтырского райисполкома

Прошу военного прокурора Украинского военного округа разобрать следующее:

На поступающие ко мне жалобы от красноармейцев вверенного мне склада № 29 тт. Калашника И., Древаля П., Шнака В., Борисенко З., Кривогуза А. и Шевцова Ф. о том, что их семьи, проживающие в селах Гринченково, Довжик и Олешня Ахтырского райо-на, находятся в крайне тяжелом материальном состоянии и нуждаются в скорой над-лежащей помощи, о том, что они по этому же поводу обращались также к быв[шему] военкому.

По всем выше приведенным фактам мною выяснено, что быв[ший] военком скл[ада] обращал внимание Ахтырского райисполкома, куда были посланы, особенно в Олеш-нянский сельсовет было послано несколько отношений о том, чтобы вышеуказанных красноармейцев семьи в скором времени получили материальную помощь на основа-нии законоположений "о льготах и помощи семьям красноармейцев", где было также указано, чтоб Ахтырский райисполком и Олешнянский сельсовет о всем сделанном со-общили по адресу, чего сделано не было, никаких сведений военсклад 29 не получал.

Быв[шим] военкомом дано было распоряжение об откомандировании в Ахтырский район секретаря партячейки пожарной команды т. Миронца для выяснения [сведений] о положении семей красноармейцев и о том, какая помощь им предоставляется. Пос-ледний вернулся со следующими результатами: действительно семьи в тяжелом поло-жении и нуждаются в помощи, [но] Ахтырский райисполком сделает все, что нужно, и семьи красноармейцев будут обеспечены соответствующей помощью.

Последнее время, то есть 8.VI-33 г., один из вышеуказанных кр[асноармейцев] Калашник И.А. получил письмо, в котором семья сообщает, что помощь за все время была оказана 8-ю кг гречки, далее указывается, что отец умер и что остальные чл[ены] семьи (мать, брат, сестра) находятся при смерти.

Остальные красноармейцы получили также письма, в которых семьи сообщают, что помощь предоставлялась всего один раз в размере от 4 до 8 кг, что райисполком давал установку сельсоветам предоставлять матер[иальную] помощь в размере 20 кг. Красноармейцы указывают, что письма, идущие от их семей задерживаются в сельсовете…

Еще раз прошу военного прокурора разобрать вышеприведенное и сделать из него соответствующие выводы и мероприятия.

с. Балаклея
военсклад
ІІ.VI-33 г.
Поряд. № 45

Военный комиссар № 29 склада № 29Козлов

Технический секретарь Молодцев

ф.П-26, оп.1, спр.22, арк.166. Оригінал.


№ 132
КРИМІНАЛЬНИЙ ВИРОК ВИЇЗНОЇ СЕСІЇ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ НАРОДНОГО СУДУ ТАЛАЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
ПРО ЗАСУДЖЕННЯ ГРУПИ СЕЛЯН С. ЯРОШІВКА ТАЛАЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ВБИВСТВО
М.А. ЧЕРНЕНКО, ЯКА ВКРАЛА ВІДРО КАРТОПЛІ ДЛЯ ГОЛОДУЮЧИХ БРАТІВ І СЕСТЕР

19 червня 1933 р.

Протокол виїзної сесії судового засідання народного суду Талалаївського району в кримінальній справі.

1933 р. червня 19 дня, народний суд Талалаївського району в складі: голови Цигури, народних засідателів Горбаня і Прісенка, з секретарем Чмихун, з участю гром[адського] обв[инувача] Радченка та оборонця Сліпченка у відкритому судовому засіданні слухав справу про звинувачення Діденка Юрка Марковича та Михайла Марковича, Горбаня Миколи Петровича, Міщенка Федора Степановича за ч.2 146 арт. КК.

... Надано слова гром[адському] обв[инувачу] т. Радченку, який доводив, що усі зви-нувачені поставились до Черненкової по-бандитські. За відро картоплі, яку дівчина-си-рота взяла, забили. Тому вимагаю від суда застосувати 2 ч. 146 арт. КК.

Оборонець прохав винести пом'якшений вирок, оскільки Черненкова була слаба здоров'ям та ходила голодна, так що хоч і не дуже побили, все ж таки померла...

Головуючий Цигура

Секретар Чмихун

Вирок кримінальний.

Ім'ям Української Соціалістичної Радянської Республіки 1933 р. червня 19 дня виїзна сесія народного суду Талалаївського району в складі голови Цигури, народних засіда-телів Горбаня, Прісенка за участю гр[омадського] обвинувача т. Радченка та оборонця т. Сліпченка, розглянувши на відкритому засіданні кримінальну справу по звинуваченню гр. с. Ярошівка хут. Займище:

Діденка Юрка Марковича, 27 років, письменного, із слів не судився, одруженого, сім'ї 2 їдці, робітник із селян, працює в м. Москва, опитна бурова експериментальна скважина із 1932 р., майна немає, члена спілки горноробочих.

Діденка Михайла Марковича, 20 років, письменного, із слів не судився, парубка, живе при матері, сім'ї 7 їдців, селянина-одноосібника, бідняка, землі у користуванні є 4,50 га, із майна - хата, клуня, сарай, корова, с[ільгосп]податку сплачує 14 крб., члена спілки горноробочих.

Горбаня Миколи Петровича, 29 років, малописьменного, із слів не судився, одру-женого, сім'ї 3 їдці, селянина-одноосібника із бідняків, землі у користуванні є 0,50 га, з будівлі є сарай, корова, до організацій не належний, у Червоній Армії служив 1926-1927 рр.

Міщенка Федора Степановича, 42 роки, малописьменного, із слів не судився, одру-женого, сім'ї 7 їдців, одна дитина, селянина, члена колгоспу, до вступу в колгосп - бід-няк, майно є - хата, клуня, сарай і саж, корова, в катуванні свавільно гр. Черненкової Марусі за злочин, що передбачено 2 ч. 146 арт. КК.

Допитані звинув[ачені] винними себе визнали.

Із пояснень свідків показу звинув[ачення] та матеріалів, що є при справі, судовим слідством встановлено, що у с. Ярошівці мешкала сім'я сиріт померлого Черненка Ан-тона в кількості 8 їдців. В час організації колгоспів їх було залучено до колгоспу. Старша сестра забитої Марусі - Катерина вийшла заміж та поселилась на загальному дворі, де міститься худоба, до якої сестри пішла забита зараз Маруся 5 червня. 5 червня проти 6 Маруся залізла до погріба гр. Міщенко, де взяла картоплі у кармани та у пазуху, де Міщенко її впіймала та почала кричати. На крик прибігла челядь, хлопці та дівчата, а поряд цього прибігли звинув[ачені], які довідавшись, що Черненкова була у погрібі та взяла картоплі, прибули туди, стали наносити побої, допитуючись, із ким вона крала картоплю. І коли та не признавалась, то її повели до сестри Катерини з метою спійма-ти на гарячому сліді Катерину. Але, зайшовши в хату, знайшли Катерину сплячою з дітьми. Коли зайшли в хату, то звинув[ачений] Діденко заставляв Катерину, щоб теж признавалась, а потім примушували Марусю, щоб теж сказала, де вона поділа картоп-лю, погрожуючи останній, що, коли вона не признається, то її повісять. І стали шукати вірьовку. Маруся була примушена тікати під піч, і на вимогу присутніх Діденка Юрка, Горбаня Миколи та Міщенка Федора, щоб вилазила, боялась і не вилазила. Тоді приму-сили Черепуху звити вірьовку, щоб витягти із-під печі. Тоді звинув[ачені] примусили сестру Марусі Катерину полізти під піч та зачепити Марусю і витягти, що та зробила, полізла і зав'язала за ногу. Після чого звинув[ачені] взяли за кінець та витягли із-під печі, та потім Діденко Юрко, як він признався, закинув вірьовку на шию і її потягли із хати. Коли витягли із хати, то почали знущатись, били таку, оскільки свідки чули плач, стогнання і ойкання. Та сам звинув[ачений] Діденко Юрко признався, що декілька разів товкнув, від чого вона падала у холодну грязь. Звинув[ачений] Міщенко запропонував зв'язати руки назад та пустить, але коли зв'язали руки назад, то помертвіла, не могла іти. Тоді звинув[ачений] Горбань предложив руки розв'язати, що й зробили, після чого, як стверджують звинув[ачені] Горбань і Міщенко пішли додому, а Діденко Юрко повів далі, де остаточно у балці з неї знущався та мордував, залишивши таку на яру, де вона долежала до ранку, а потім померла, що видно із акта лікпома.

Зваживши всі обставини справи, суд приходить до висновку, що:

Звину[ачений] Діденко Юрко прибув із виробництва по скороченню, прибувши додому у хут. Займище біля місяця до скоєного злочину. Та сама кража була утворена у "тещі" звинуваченого Діденка Юрка, чому він був зацікавлений помститися. Мордування проводили біля 3-х годин, що поступками звинув[ачених] обдурена вся людність хут. Займище, а також с.Ярошівки, що таке знущання провадилось над беззахисною батрачкою, на утриманні якої ще малось 4 їдока членів її родини, сиріт.

Підходячи до оцінки самого складу злочину, суд в ділі звинув[ачення] цілком знаходить ознаки злочину, що передбачено 2 ч. 146 арт. КК, за винятком звинув[аченого] Діденка Михайла, в діях якого суд ознак злочину не находить та звинув[ачення] вважає замало доведене. Звинув[ачених] суд вважає за суспільно небезпечних осіб, а тому, керу-ючись 296, 297, 3 п. 302, 308 арт. КПК 42, 43, 29, 33, 2 ч. 146 арт. КК приговорив:

Звинув[аченого] гр. Діденка Юрка Марковича визнать за суспільно-небезпечного та за силою 2 ч. 146 арт. КК міру соціальної оборони до нього обрати позбавлення його волі у виправно-трудових таборах далеких місцевостей Союзу терміном на вісім років, та за силою 29 арт. КК по пп.. "а", "б", "в" обмежити в громадських правах на 3 роки після відбуття присуду, та за силою 33 арт. КК вислать його як суспільно небезпечну особу на 2 роки.

Звинув[ачених] гр. Горбаня Миколу Несторовича, Міщенка Федора Степановича визнати за винних та за силою 2 ч. 146 арт. КК мірою соціальної оборони до їх обрати позбавлення їх волі у загальних місцях ув'язнення на три роки кожного, обмеженням у правах не обмежувать.

Судвидатки по справі віднести на рахунок держави.

Звинув[аченого] Діденка Михайла Марковича визнать не винув[атим] та згідно 1 п. 302 арт. КПК виправдать.

Запобіжний захід до засудженого Діденка Юрка обрати утримання під вартою до набуття вироку правної сили і останніх відпустить під підписку.

Вирок оголошено і може бути оскражений через н/с до Чернігівського облсуду протягом 5 днів.

Голова Цигура

Нар. засідателі Горбань,
Прісенко

ф.Р-5970, оп.6, спр.894, арк.35, 41-43. Оригінал. Рукопис.


№ 133
ВІДПОВІДЬ ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ РСІ
ВІЙСЬКОВОМУ ПРОКУРОРУ М. ХАРКОВА НА СКАРГУ ЧЕРВОНОАРМІЙЦЯ В.О. КАЛИТИ ПРО НЕНАДАННЯ ЙОГО РОДИНІ В С. БИШКІНЬ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЧОВОЇ ДОПОМОГИ

Не раніше 23 червня 1933 р.

Военному прокурору УВО
г. Харьков, площадь Руднева, № 36

Проверив Ваше письмо от 23.VI-33 г. №8а/2306 о волоките райпрокуратуры в раз-решении жалобы красноармейца Калиты В.А., Лебединская РКК-РКИ сообщает, что семье красноармейца Калиты, проживающей в с. Бишкинь в апреле месяце выдана по-мощь в размере 10 кг хлеба, в июне - 4 кг и 4.VII выдано 5 кг хлеба из фондов, получа-емых от райисполкома. Работая в колхозе, семья красноармейца Калиты в настоящее время тоже получает хлеб из колхоза за обработку свеклы, пользуясь и общественным питанием.

Семье красноармейца Калиты выдается денежное пособие в сумме 6 руб. в месяц.

За допущенную волокиту в разрешении жалобы красноармейца Калиты виновные привлечены к партответственности, одновременно в связи с этой волокитой организо-вана проверка своевременности рассмотрения жалоб красноармейцев и их семей в прокуратуре и других организациях.

Председатель РКК-РСИ Карпуша

От[ветственный] секретарь Куц

ф.Р-805, оп.1, спр.24, арк.9. Оригінал.


№ 134
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ КОЛГОСПАМ

25 червня 1933 р.

… Слухали:

§ 5. Про розподіл 1000 пудів проддопомоги житом, наданої областю згідно з постановою обкому КП(б)У від 14.VІ-33 р. Ухвалили: § 5. Надати продовольчу допомогу в переведенні прополювальної та збиральної кампанії таким колгоспам:

Назва колгоспів Назва села Ск[ільки] пуд[ів] З них для дітей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ім. Ворошилова
"Н-Порохонь"
"Червоний орач"
"Громадська праця"
"Серп і молот"
"Перемога"
"Пролетарська перемога"
"Червон[ий] кустень"
"Комунар"
Ім. Леніна
"Незаможник"
Ім. Літвинова
"Червоний колос"
"Н-Кузмина"
"Червоний Жовтень"
"Хлібороб"
"Комінтерн"
"Нов[ий] шлях"
"Пробуждение"
"Комсомольська правда"
Ім. Чубаря
"Ленінський шлях"
Ім. Свердлова
"Червоний прогрес"
Рожковичі
Порохонь
Ситне
Порохонь
Каменка
Ромашкове
Пигарівка
Лукашенкове
Жихове
Жихове
Дубровка
Вовна
Вовна
Вовна
Чернацьке
Чернацьке
В[елика] Берізка
Лісне
З[ноб]-Новгородське
Ст[ара] Гута
Нова Гута
Г[аврилова] Слобода
С[ередина]-Буда
С[ередина]-Буда
72
52
90
15
40
32
90
30
25
20
55
55
15
18
60
20
40
40
35
20
20
80
40
20
12
12
20
-
10
8
-
-
-
-
-
-
-
18
20
-
10
-
-
-
-
10
20
-

2. Зазначену продпозику використати виключно для допомоги в переведенні пропо-лювальної та збиральної кампанії.

3. Зобов'язати голів колгоспів в першу чергу забезпечити сім'ї червоноармійців, чер-воних партизан, перемінників.

Фр[акції] РВК під особисту відповідальність т. Козлова простежити за використан-ням цієї допомоги.

4. Зобов'язати т. Козлова і т. Малахова забезпечити поточний облік за оформленням видачі продуктів.

Секретар РПК Каменецький

ф.П-33, оп.1, спр.229, арк.113. Оригінал.


№ 135
ЛИСТ ІНСПЕКТОРА ЛЕБЕДИНСЬКОЇ ІНСПЕКТУРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КУРСИ ДО ЗАВІДУЮЧОГО ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ № 1
М. ЛЕБЕДИН ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ЗНЯТТЯ З ХЛІБНОГО ПОСТАЧАННЯ РОБІТНИКІВ
ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

27 червня 1933 р.

Зав. дитбудинком

Пропоную з 1-го липня всіх без винятку робітників дитбудинку з хлібного постачан-ня зняти. Черговому персоналу дозволяється харчування крім хліба за порядком, що його встановлено. Відповідальність за це покладається особисто на зав. дитбудинком.

Одночасно встановити щільний нагляд за витратою хліба і в разі, коли буде встанов-лено крадіжку хліба або витрачання зверх норми, [винних] буде притягнуто до судової відповідальності.

Райздравінспектор Курс

ф.Р-952, оп.1, спр.14, арк.8. Оригінал.


№ 136
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У С. КОСІОРА СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМІВ КП(б)У
ПРО ЗАБОРОНУ ПУБЛІКУВАТИ ЦИФРИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

Не раніше 28 червня 1933 р.*

Всем секретарям РПК

Сообщается директива ЦК КП(б)У от 28 июня. Зам. зав. секр. отделом обкома Ильяшенко

В областной Днепропетровской газете от 26.VI-33 г. в речи т. Хатаевича опубликованы в абсолютных цифрах план хлебосдачи по Украине и по области.

ЦК сообщает к неуклонному руководству, что как всеукраинские, областные, так и районные цифры хлебозаготовок - как самые планы, так и их выполнение - являются строго секретными и их опубликование в газетах или брошюрах категорически запрещается. В печати можно пользоваться только выражением этих цифр в процентах.

Секретарь ЦК КП(б)У Косиор

ф.П-23, оп.1, спр.7, арк.198. Копія.


* Датується за змістом документу


№ 137
ЛИСТ ПРОКУРОРА ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО НАДАННЯ НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧІЙ РОДИНІ ЧЕРВОНОАРМІЙЦЯ С.М. РИБАЛКИ

3 липня 1933 р.

Срочно - красноармей[ская]
Председателю Лебединского горсовета
т. Афанасьеву

В Лебединской прокуратуре имеется жалоба красноармейца Рыбалки С.М. относи-тельно необеспечения продуктами питания и денежным пособием его мать, которая проживает в г. Лебедине и находится в крайне тяжелых материальных условиях.

На наш запрос от 25 мая 1933 г. за № 23122 о необеспечении указанной матери крас-ноармейца, Вы сообщили нам своим отношением от 5 июня 1933 г. за № 095, что мать красноармейца, Рыбалкина Мария, получает денежное пособие по 23 руб. в месяц и 200 г хлеба ежедневно, о чем прокуратурой согласно Вашего отношения было сообщено в часть для объявления красноармейцу Рыбалке.

3 июля прокуратурой вновь получено отношение отдельного Белполка войск ПП ОГПУ по БССР вместе с письмом, полученным красноармейцем от матери, в котором она пишет: "До сего времени не могу получить продуктов питания и гособеспечения, денег также не получаю, совсем умираю от голода, хлеба 200 г не хватает".

Что же получается - семья обеспечена лишь на бумаге, а в самом деле она страдает голодом.

А потому предлагаю Вам немедленно принять самые решительные меры к обеспе-чению голодной семьи красноармейца продуктами питания и гособеспечением.

О принятых Вами мерах уведомьте прокуратуру для сообщения красноармейцу. Срок 24 часа.

Согласно резолюции прокурора ТВО секретаря
Власенко

ф.Р-2461, оп.1, спр.196, арк.83. Засвідчена копія.


№ 138
З ПРОТОКОЛУ ОБ'ЄДНАНОГО ЗАСІДАННЯ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ТА ПОЛІТВІДДІЛУ МТС ПРО ОБЛІК БЕЗГОСПОДАРНИХ ТА БРОСОВИХ ПОСІВІВ В СЕЛАХ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА НАПРАВЛЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЬ САМІ В ЦИХ ГОСПОДАРСТВАХ, В ІНТЕРНАТИ

4 липня 1933 р.

… 2. [Слухали:] Про підготовку до хлібоздачі (т.Філіпов).

[Ухвалили:] 1. Інформацію т. Філіпова прийняти до відому.

2. Зобов'язати т. Філіпова: РВК в купі з уповноваженим РНК т. Філіповим перевести облік безгосподарних і бросових засівів, передати такі колгоспам по актах.

В тих випадках, коли в цих господарствах залишались неповнолітні діти, організу-вати для них в колгоспах, які приймуть засіви, дитячі інтернати, забезпечивши з боку правлінь колгоспів турботу і відповідальність по забезпеченню повсякденних потреб прийнятих дітей.

3. Зобов'язати райвідділ наросвіти забезпечити повсякденний нагляд і надання дійс-ної допомоги у вихованні цих дітей через притягнення до роботи шкільних і позашкіль-них робітників.

4. Запропонувати земвідділу персональною відповідальністю т. Свіца забезпечити своєчасне збирання всіх безгосподарних засівів, що будуть передані колгоспам.

5. Врахувати, що за повідомленням ОблуповкомзаготРНК, насіннева, харчова і фу-ражна позика, видана колгоспам і трудящим-одноосібникам весною поточного року, переходе в недоїмку і підлягає поверненню з врожаю 1934 р. Зобов'язати райуповнова-женого комітетом заготРНК т. Філіпова не припиняти роботи по обліку і поверненню позики, коли колгоспні одноосібні господарства з'являть бажання повернути заборго-ваність з врожаю 1933 р. Поряд з цим забезпечити овне і своєчасне повернення позики з боку радгоспів.

Секретар РК ВП(б)У Миронець

Нач.політвідділу МТС Смирнов

ф.П-24, оп.1, спр.91, арк.214. Оригінал.


№ 139
ПРОТОКОЛ ОБ'ЄДНАНОГО ЗАСІДАННЯ БЮРО ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО НАСЛІДКИ ПЕРЕВІРКИ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ХЛІБОМ В СЕЛАХ МИХАЙЛІВКА, ЧЕРВЛЕНЕ, МЕЖИРІЧ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4 липня 1933 р.

Слухали: Про наслідки перевірки встановлення врожайності по Михайлівському радгоспу (доповідач т. Карпуша), Червленівському колгоспу "Переможець" (доповідач т. Багров - начполітвідділу) та про перекручування оподаткування хлібом по Межи-ріцькій сільраді (доповідач т. Шапіро - уповнов[ажений] загот[івлі]).

Ухвалили: Заслухавши доповіді т. Карпуші, голови трійки по перевірці фактичного стану врожайності по Михайлівському радгоспу, повідомлення нач. політвідділу Лебе-динської МТС т. Багрова про факти ошукання держави з боку колгоспу "Переможець" Червленівської сільради та повідомлення райуповноваженого РНК про перекручуван-ня оподаткування по Межиріцькій сільраді, бюро РПК та РКК констатує, що:

1. Директор Михайлівського радгоспу, член партії т. Калюжний показав явно зни-жені види на врожай, а саме: жита 12 ц замість 17,5 ц, пшениці озимої 15 ц замість 23 ц, ячміню 10 ц замість 11 ц.

2. Голова Червленівського колгоспу т. Колесніченко (позапартійний), свідомо змен-шив дійсні показники врожайності та перспективи валового збору, а саме: жита 8 ц замість 12,2 ц, пшениці озимої 7,3 ц замість 11,5 ц, пшениці ярової 6,5 ц замість 8 ц, ячменю 4,5 ц замість 6,5 ц, вівса 8 ц замість 10 ц.

3. Голова Межиріцької сільради, член партії т. Макареш та секретар партосередку т. Сєдих припустили перекручування закону про хлібоздачу в частині оподаткування хлібом та картоплею колгоспників і одноосібників, а саме: масове недооподаткування, масову утайку озимини та звільнення інших засівів від оподаткування на садибах, под-війне оподаткування та інше.

4. Зав. виробничим участком Лебединської МТС, член партії т.Ткаченко проявив байдуже ставлення до контролю по опреділенню врожайності, не сигналізував політвід-ділу та МТС, припустив обман партії та уряду колгоспом "Переможець".

5. Партійні осередки: Михайлівського радгоспу (секретар т. Меша), Межиріцького колгоспного (секретар т. Сєдих) та Червленівського колгоспного (секретар т. Лазуренко) не забезпечили партійного керівництва в справі опреділення врожайності та виконання закону про хлібоздавання.

Бюро РПК та президія РКК ухвалює:

1. За явне зниження видів на врожай проти фактичного стану, за обман держави та складання фальшивих відомостей про врожайність оголосити т.Калюжному Грицьку Мокійовичу, члену партії з 1919 р.у, партквиток №0688712, службовець, вчитель, в РСЧА не служив, партстягнень не мав, сувору догану з попередженням і з роботи директора Михайлівського радгоспу зняти.

2. Голову колгоспу "Переможець" т. Колесніченко з посади голови колгоспу зняти та віддати до суду.

3. Зав. виробничим участком Ткаченку Архипу Максимовичу, члену партії з 1921 р., партквиток № 0742603, селянин, освіта нижча, в РСЧА був 1919-1920 рік, партстяг-нення мав, комісією по чистці за халатне ставлення до обов'язків оголошено догану, за припущення обману партії та уряду, не сигналізацію політвідділу та МТС, відсутність контролю по колгоспу "Переможець" оголосити сувору догану.

4. Бюро партосередку Михайлівського радгоспу розпустити, секретаря партосеред-ку т. Меша Івана Осиповича, члена партії з 1930 р, партквиток № 2317542, по соцстану робітник-слюсар, в РСЧА був в 1924-1926 рр, партстягнень не мав, з роботи секретаря зняти, оголосити йому сувору догану.

5. Секретаря Червленівського партосередку т. Лазуренка Семена Олексійовича, чле-на КП(б)У з 1927 р., партквиток № 1153780, по соцстану кустар-столяр, освіта нижча, в РСЧА був в 1917-1921 рр., партстягнень не мав, з роботи зняти, перевести на 6 місяців у кандидати партії, заборонивши йому посідати відповідальні посади протягом одного року.

Всі ці факти свідчать, що на ворожий шлях ошукання партії та уряду в Лебединсько-му районі стали деякі керівники радгоспів, колгоспів та сільрад і що партійні осередки замість здійснення завдань вождя партії т. Сталіна "перетворити колгоспи на більшовицькі, а всіх колгоспників [зробити] заможними", замість партійного проводу в опреді-ленні врожайності, стали на шлях зриву та дискредитації закону про хлібоздавання, за що бюро РПК та РКК попереджує всю парторганізацію району, що викриті факти обману партії та уряду, дискредитація закону про хлібоздавання, мають стати перес-торогою всім, хто безвідповідально ставиться до доручених йому партією та урядом обов'язків, і вимагає від кожного члена партії посилення класової пильності і викриття спроби зірвати через обдурювання держави виконання державних зобов'язань і піднесення добробуту колгоспних мас.

Справу про винних у перекручуванні закону про хлібоздавання по Межиріцькій сільраді передати РКК для перевірки та притягнення всіх винних до найсуворішої від-повідальності.

Цю постанову проробити на відкритих партзборах в купі з активом, на зборах колгоспів та зборах робітників радгоспів.

ф.Р-805, оп.1, спр.25, арк.12. Копія.


№ 140
АКТ ПРО ЗАТРИМАННЯ НА ПОЛІ З ЖИТНИМИ КОЛОСКАМИ КОЛГОСПНИКА І.І. СКРИБКИ,
СКЛАДЕНИЙ БРИГАДОЮ ПО ПЕРЕВІРЦІ ПОСІВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "3-Й ВИРІШАЛЬНИЙ" С. КОРЖІ
РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 липня 1933 р.

Акт

1933 р. липня 17 дня. Бригада по перевірці посіву по ІІІ бригаді сільськогосподарської артілі ім. 3-го вирішального року п'ятирічки в складі Григорія Григор[овича] Ганзини, Андрія Денисовича Сизоненка та Миколи Андрійовича Скрипченка, проходячи по полю в урочищі "Підбуддя", стикнулася з гр. с. Коржі, членом названої артілі Іпатом Івановичем Скрибкою, що сидів у царині ліска і тримав біля себе мішок з житніми ко-лосками, наповнений на 1/3 частину. По виявленні Скрибка признався, що він ці колос-ки нарвав тільки що на ланах.

Акта цього складено для передачі раді колгоспу з метою притягнення Скрибки до відповідальності.

Бригада Ганзина Григорій
Скрипченко М.

ф.Р-6153, оп.1, спр.11, арк.111. Оригінал. Рукопис.


№ 141
АКТ ПРО ЗАТРИМАННЯ З ЖИТНИМИ КОЛОСКАМИ КОЛГОСПНИКА В.П. ГАЛЕНКА,
СКЛАДЕНИЙ ОБ'ЇЖДЧИКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "3-Й ВИРІШАЛЬНИЙ" С. КОРЖІ
РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 липня 1933 р.

Акт.

1933 р. липня 21 дня об'їздник по охороні врожаю 3-ї бригади впіймав на колгоспній ниві, як зрізав колоски, колгоспника Галенка Василя Петровича, 46 років. У нього ви-явлена одна третя третина мішка житніх колосків, які відібрані з мішком і ножицями. Колоски ці він зрізав на бувшій своїй ниві мірою 0,50 га, яка оказалась зрізана на 20 %, про що складено цього акта для притягнення Галенка до відповідальності.

Об'їздник Герасименко

ф.П-6153 оп.1, спр.11, арк.97. Оригінал. Рукопис.


№ 142
АКТ ПРО ЗАТРИМАННЯ З ЯЧМЕННИМИ КОЛОСКАМИ СЕЛЯНОК П.Ф. БАТЮТИ ТА І.Ф. БАТЮТИ,
СКЛАДЕНИЙ ОБ'ЇЖДЧИКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "3-Й ВИРІШАЛЬНИЙ" С. КОРЖІ
РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 липня 1933 р.

Акт.

1933 р. 22 липня я, що нижче підпісавший, об'їжчик 4-ї бригади Ганзина Іов Омелянов[ич], склав цього акта на громадянок х. Олави Батюта Пріську та Батюта Оришку Хвед., про те, що такі робили пошкодження ячменю, обрізали колоски на кол-госпному посіві, на садибі Онищенка В.В. Про що було обнаружено, колоски одібрано, про що складено цього акта з підписом.

Об'їжчик 4-ї бригади Ганзина Іов

ф.Р-6153, оп.1, спр.11, арк.104. Оригінал. Рукопис.


№ 143
ПОСТАНОВА БЮРО СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПАДКІВ ЗРІЗАННЯ КОЛОСКІВ ТА КРАДІЖОК ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ З ХАТ КОЛГОСПНИКІВ,
ПОСИЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ОХОРОНІ ВРОЖАЮ В СЕРЕДИНО-БУДСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 липня 1933 р.

"О мероприятиях к выполнению решения Черниговского облоргбюро КП(б)У по борьбе с бродяжничеством, уголовным элементом на селе и состоянии дела охраны урожая в районе".

1. Считая, что дело охраны урожая, несмотря на ряд указаний бюро РПК, постанов-лено совершенно неудовлетворительно, о чем свидетельствуют увеличенные количест-ва случаев срезывания колосков на колхозных полях по ряду сел (Каменка, Пигаревка, Чернацкое, Порохонь, Рожковичи, Старая Гута, Новая Гута и др.), особо отметить со-вершенно неудовлетворительную подготовку противопожарной охраны хлеба в скирдах и колхозных гумнах.

2. Отметить нарастание за последнее время краж колхозников (кража скота, птицы, картофеля и овощей на огородах, кража продуктов из хат).

3. Отметить, что раймилиция не только не обеспечила развернутой борьбы с хи-щением урожая на колхозных полях, а наоборот, отсутствие реагирования на случаи срезывания колосков и отпуск задерживаемых колхозниками воров общественной собс-твенности содействовали дальнейшему срезыванию колосков, поскольку отпуск воров приводил к созданию среди колхозников и единоличников мнения о ненаказуемости срезывания колосков (материалы срезания колосков по с. Рожковичи, когда дважды за-держанная колхозниками и затем уполномоченным ГПУ и нарследователем единолич-ница Солодухина Анастасия, дважды была отпущена раймилицией и снова появлялась в селе). Принять к сведению заявление т. Свиржевского, что милиция за последние дни перестроила свою работу в соответствии указаниями бюро РПК.

4. Считать недопустимым игнорирование указаний начальника милиции по вопросу комплектования и отбора кадров сторожей и объездчиков со стороны председателя колхоза "Червоный жовтень" т.Фомского.

5. Для усиления дела охраны социалистической собственности и очищения райо-на от уголовного бродяжнического элемента в соответствии с указаниями облоргбюро КП(б)У организовать районную оперативную тройку в составе: райуполномоченного ГПУ т. Королева (председатель), т. Проценко (помпрокурора), т. Свиржевского (на-чраймилиции).

6. Предложить опертройке немедленно разработать ряд мероприятий по усилению охраны соцсобственности, изъятию уголовного и бродячего элемента в районе. Органи-зовать использование изъятых в соответствии с указаниями области.

7. Поручить опертройке наряду с инструктированием и организацией дела охраны соцсобственности привлекать к самой суровой ответственности тех лиц, на которых воз-ложена обязанность организации охраны по колхозу, а также председателей колхозов и сельсоветов, проявляющих бездеятельность и преступную халатность в деле охраны соцсобственности.

8. Обратить внимание секретарей партячеек и парторганизаторов колхозов, что кра-жа колхозного урожая, организация кражи в у колхозников есть одна из форм классо-вой борьбы, с помощью которой классовые враги, кулаки и подкулачники стремятся затянуть и сорвать проведение уборочной компании и выполнение хлебосдачи.

Обязать секретарей партячеек и парторганизаторов колхозов обеспечить полное выполнение указаний райопертройки, оказывая уполномоченным таковой всемерное содействие. Фракции РИК немедленно дать указание по данному вопросу сельсоветам и правлениям колхозов.

9. Предложить фракции РИК обеспечить выполнение соответствующего количества продовольственных ресурсов в распоряжение тройки, а также обеспечить помещением для содержания таковых.

10. Обязать начальника раймилиции т. Свиржевского и нарсудью т. Зайцева обес-печить быстрейшее прохождение дел, как по краже колхозной собственности, так и по краже у колхозников, организацию прохождения этих процессов показательным по-рядком. Партячейкам и парторгам обеспечить массовую разъяснительную работу, как перед процессами, так и после них.

11. На заседании бюро РПК 17.VII-33 г. заслушать сообщение тройки о проделанной ею работе.

Секретарь РПК Каменецкий

Верно:
зав. общим отделом РПК Колесников

ф.П-33, оп.1, спр.230, арк.22-23. Засвідчена копія.


№ 144
АКТ БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО ЗНИЩЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛЮ

24 липня 1933 р.

Зовсім таємно

Мною, секретарем Білопільського РПК Бессаловим Г.М., в присутності агітмаса РПК т. Засядьком та зав. загальним відділом т. Сорокою цього числа знищено (спалено) такі документи, на які сплив термін для використання:

№ по чч Назва документів Дата і черга Кількість Примітка
1 Протокол засідання бюро Харківського облпарткому № 12 з 20.ХІ-32 р. 1 Прил.№140
2 Те ж № 14 з 17.І-33 р. 1  
3 -"- № 15 з 18.І-33 р. 1  
4 -"- № 16 з 31.І-33 р. 1  
5 -"- № 17 з 4.ІІ-33 р. 1  
6 -"- № 18 з 13-14.ІІ-33 р 1 Прил.№144 
7 -"- № 19 з 23.ІІ-33 р. 1 Прил.№144 
8 -"- № 20 з 27.ІІ-33 р. 1 - " -  
9 -"- № 22 з 26.ІІІ-33 р. 1 -"- 
10 -"- № 23 з 29.ІV-33 р. 1 -"- 
11 Протокол засідання секретаріа-ту Харківського облпарткому № 6 з 19.ХІ-33 р. 1 Прил.№140 
12 Те ж № 10 з 1.І-33 р. 1 -"- 
13 -"- № 11 з 7.І-33 р. 1 -"- 
14 -"- № 12 з 29.І-33 р. 1  
15 -"- № 13 з 2.ІІ-33 р. 1  
16 -"- № 14 з 14.ІІ-33 р. 1  
17 -"- № 15-16 з 7-8.ІІ-33 р. 1  
18 -"- № 17 з 20.ІІ-33 р. 1 Прил.№144  
19 -"- № 18 з 3.ІІІ-33 р. 1 -"- 
20 -"- № 19 з 4.ІІІ-33 р. 1 -"- 
21 -"- № 20 з 27-28.ІІІ-33 р. 1 -"- 
22 -"- № 21 з 29.ІІІ-14.ІV-33 р. 1 -"- 
23 -"- № 22-23 з 20.ІV-33 р. 1  
24 -"- № 24 з 27.ІV-33 р. 1 Прил.№144 
25 Закритий лист ЦК КП(б)У "До всіх обласних бюро Молдаванського обкому, міськкомів та райкомів КП(б)У" Прим. №№00389, 390-394, 396, 398, 400, 401, 403, 406, 408-410, 412 18  
26 С. Косиор "Об итогах весенней посевной кампании, о хлебозаготовительной и уборочной кампании и задачах организационно-хозяйственного укрепления колхозов": Доклад на 3-й Всеукраинской конференции 16.VІІ-32 р. Примірники №№553-555, 558-559, 563, 565-569, 571572, 574-578, 582, 584-587, 589, 590 22  
27 Письмо Харьковского обкома КП(б)У "О хлебозаготовках в единоличном секторе" Январь 1933 г. Екз. №№2202-2213, 22162223, 2226, 2228-2237, 2239-2242, 2244-2298, 2300, 2303, 2305-2374, 2379-2381, 2384-2388, 2391-2393, 23952397, 2400-2403, 2405-2429, 2431, 2433-2434, 2436-2466, 2468-2500, 2501-2519, 2521, 2523-2543, 2546-2554, 2558-2600 Разом 365 примірників  

Акта складено в 3-х примірниках

Секретар РПК Бессалов

Присутні Засядько
Сорока

Ф.П-23, оп.1, спр.7, арк.239-240. Оригінал.


№ 145
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПОЗАЧЕРГОВОГО БЮРО НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ПОЛІПШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В КОЛГОСПІ ІМ. КОСІОРА ІВАНИЦЬКОЇ СІЛЬРАДИ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 липня 1933 р.

... 2. Про стан громадського харчування в колгоспі ім. Косіора Іваницької сільради (т. Філін).

Відмітити, що управа сільськогосподарської артілі ім. Косіора Іваницької сільради, маючи всі можливості на час збиральної кампанії поліпшити громадське харчування в полі, до цієї справи поставилась суто формально, не використала наявних продуктів у колгоспах та не мобілізувала колгоспників, а обмежилась варінням води й бур'яну, що значно відбивається на продуктивності праці в колгоспі.

Виходячи з цього, бюро РПК ухвалює:

1. За те, що голова колгоспу т. Нужний не організував як слід громадського харчу-вання, а секретар партосередку т. Винниченко не вжив жодних заходів до використання можливостей, що є в колгоспі для організації і покращення громадського харчування, голові колгоспу т.Нужному та секретарю партосередку т. Винниченку оголосити дога-ну, одноразово запропонувати негайно налагодити як слід гарячу приварку в полі, для чого використати ловіння риби, м'ясо і інші можливості, що є в колгоспі, та мобілізацію продуктів серед колгоспників.

2. Запропонувати партосередку, правлінню колгоспу під особисту відповідальність посилити громадське харчування в полі, організувати видачу так - хто більше робив, той більше і одержує, особливу увагу звернути на те, аби колгоспник-ударник одержу-вав більше й краще.

3. Ще раз попередити секретарів партосередків, парторгів колгоспів, що видавати хліб на спільне харчування забороняється.

4. Зобов'язати парторганізацію негайно завести облік ударників, яким роз'яснити їх права щодо їх харчування та одержання ними деф[іцитного] краму.

Секретар РПК Філін

ф.П-37, оп.1, спр.35, арк.1. Оригінал.


№ 146
ЛИСТ П. ПОСТИШЕВА ДО ГОЛІВ СІЛЬРАД ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ
В ОДНООСІБНОМУ СЕКТОРІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТ.61 ДО ОДНООСІБНИКІВ

30 липня 1933 р.

Дорогі товариші!

На вас покладено відповідальність за збирання хліба в одноосібному секторі й за здачу хліба одноосібниками державі.

Виконання липневого плану хлібоздачі державі по одноосібному сектору через вашу бездіяльність є під загрозою зриву.

За законом про хлібоздачу ми зобов'зані одноосібні господарства, які не виконали своїх зобов'язань у здачі зерна державі на визначений строк по місяцях судити за 61 арт. кримінального кодексу.

Але ж ви думаєте залишитись осторонь. Нічого схожого. Вас будемо карати за бездіяльність. Ви створили п'ятидвірки, десятидвірки, виділили вповноважених і плюнули на них, замість стежити й перевіряти, як вони працюють.

Погано працюєте, формально ставитесь до справи. Будете ви відповідати передусім за провал липневого плану хлібоздачі по одноосібному сектору.

Пропоную вам найпізніше 5-7 серпня закінчити липневий план хлібоздачі державі по одноосібному сектору, інакше застосовуватимемо 61 арт. до одноосібників, які не виконали плану. Каратимемо й вас безумовно.

Привіт!
30 липня 1933 р.

П. Постишев

ф.Р-2573, оп.1, спр.8, арк.94. Друкований примірник.


№ 147
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 2-Ї БРИГАДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ ІМ. ШЕВЧЕНКА
С. ЛОЗОВЕ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОНОСИ ЧЛЕНІВ КОЛГОСПУ НА КРАДІЇВ КОЛОСКІВ
ТА ВІДДАЧУ ДО СУДУ КОЛГОСПНИЦЬ М. КОЗЛОВОЇ ТА М. КОТЕЛЬВИ, ЗАТРИМАНИХ НА ПОЛІ З ПШЕНИЦЕЮ

5 серпня 1933 р.

... Слухали: Про охорону врожайності т. Тимошенка, де розбирали розкрадачів кол-госпного майна Козлову Марфу та Котельву Маньку. Тов. Яцьковий Макар сказав, що, коли ми їх не покараєм в скорому часі, то [це] нас приведе до такого, як в 1932 р. Тов. Бабак П. сказав, що ми будемо один за одним слідить, щоб ніхто не тер "колос" і своє-часно сигналізуватимемо в правління. Тов. Гречка Ф.К. сказав, як машиністи та ланкові і нічні об'їзчики несуть таку відповідальність, як і всі колгоспники, і вони відповідають за охорону врожайності. Далі, тих колгоспників, яких вловлено з пшеницею, відразу передать до суду, і прокуратуру просить провести [слідство] не більше, як в 3-х денному терміні. Суд провести показковий серед колгоспників.

Ухвалили: 1. Козлову Марфу та Котельву Маньку заарештувати і зараз направить в міліцію. Просить прокуратуру зробити слідство в скорому часі.

2. Перевірить Котельву Дашу, як симулянта, яка занімається крадіжками на колго-спних городах, і всіх інших симулянтів, які не ходять своєчасно на уборочну кампанію.

3. Вмінить в обов'язок ланковим, а також і кожному колгоспникові, що коли ними буде помічено крадіжку і своєчасно [не]донесено правлінню, вважати їх, [учасниками] крадіжки.

Ланкову Маніч Маньку, яка несвоєчасно сигналізірувала про крадіжку огородів, ош-трафувати в 10 трудоднів, та ланку Ільченка Дмитра, які не своєчасно сигналізували про крадіжку зерна в полі Котельвою Манькою, оштрафувати кожного зокрема на 10 тру-доднів і надалі предупредити всіх колгоспників.

Голова зборів Москаленко

Секретар Муха

ф.Р-6016, оп.1, спр.39, арк.136-136 зв. Оригінал. Рукопис.


№ 148
ПОСТАНОВА БЮРО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ОПУХЛИХ ВІД ГОЛОДУ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ
ТА ЇХ СМЕРТНІСТЬ В ОХТИРСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КВІТНІ-СЕРПНІ 1933 Р.

19 серпня 1933 р.

Заслушав доклад председателя районной комиссии по борьбе с беспризорностью т. Чмелёва о работе комиссии и состоянии детей во временных домах, бюро отмечает: [1]. Что за время с 21.IV по 19 августа с.г. комиссией подобрано в районе и г. Ахтырка беспризорных детей 3197 ч[еловек], что в числе этих детей около 30 % детей было опух-ших.

2. После соответствующей санитарной обработки детей, кормежки их, комиссией отправлено к родственникам и родным 1268 ч[еловек], в другие районы 353 детей. Сбе-жало с деткомбината 105 чел., умерло 814 чел., около 26 %. Осталось в наличии в детдо-мах на 20.VIII - 657 чел.

3. Оставшиеся дети продуктами питания, жирами обеспечены на месяц. Хлеба в на-личии имеется на 2 недели.

4. В деле подбора детей, организации детдомов и изолятора принимал живейшее участие отряд пионеров и ЛКСМУ, наросвита, ГПУ, милиция и здравинспектура.

5. Из оставшихся детей 257 чел. к 1 сентября имеют быть отправлены по другим районам и 400 чел. беспризорных [должны быть] направлены к 15.ІХ по патронатам в колхозы и совхозы в район по соответствующим паспортам.

Исходя из вышеуказанного, бюро РПК постановляет:

1. Поручить комиссии по б[орьбе] с беспризорностью, персонально т.Чмелёву не позже 20.ІХ с.г. добиться за оставшееся время отправки детей по патронатам в колхозы и к родителям в другие районы.

2. Принять к сведению заявление т. Чмелёва, что временные детдома на 400 чел. пи-танием и одеждой обеспечены полностью.

3. Отметить не чуткость и консервативное отношение к делу помощи беспризорным детям со стороны директоров совхозов: Ульяновского - т.Кащеева, "13 лет Октября" - т. Новиковой и др.

4. По окончанию работ комиссии распределить детей по патронатам и заслушать доклад на бюро не позже 25.ІХ-33 г.

Подпись*

ф.П-26, оп.1, спр.21, арк.194. Копія.


* Підпис нерозбірливий


№ 149
ЛИСТ ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ ДО ГОЛОВИ КОЛГОСПУ ХУТ. ГАРБАРІ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ЗАНЕСЕННЯ СІЛЬРАДИ НА "ЧОРНУ ДОШКУ" ТА НЕГАЙНЕ ВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

24 серпня 1933 р.*

Особисто голові колгоспу
Лебединської сільради х. Гарбарі
гр. Труфаненку

Вами назловмисно зірвано виконання хлібного податку державі по нашій сільраді лише благодаря тому, що ви не беретесь по-більшовицькому за дострокове виконання хлібного налогу. Через вас утворений кулацький саботаж. Нашу сільраду райкомісі[єю] занесено на чорну дошку. В більшості цей опортуністичний настрій проявили такі керівники колгоспів: с. Куданівка, с. Токарі Бережки та с. Шульгівка.

Президія сільради в останнє і категорично вимагає від вас на протязі 48 годин одер-жання цього розпорядження виконати на 100 % хлібналог державі і 24.VIII-33 р. рівно у вісім годин вечора з'явитись у помешкання сільради із усим активом на поширений пленум сільради та рапортувати пленуму про виконання 100% [здачі] хліба державі...

Голова
Секретар**

ф.Р-2711, оп.1, спр.9, арк.48. Оригінал. Рукопис.


* Дата одержання листа

** Підписи під документом нерозбірливі


№ 150
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ КУРГАНО-ОЗАЦЬКОЇ СІЛЬРАДИ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО ПЕРЕДАЧУ НА ПАТРОНУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "ЧЕРВОНИЙ ДЕНЬ"

13 вересня 1933 р.

Слухали: Затвердження постанови правління Кургано-Озацької артілі "Червоний день" від 12.ІХ-33 р. про патронування дітей-сиріт по Кургано-Озацькій сільраді.

Ухвалили: Протокольну постанову правління артілі "Червоний день" затвердить, передати на патронування колгоспу "Червоний день" дітей-сиріт в кількості 44-х душ круглих сиріт та 4-х душ напівкруглих сиріт, разом 48 душ. Організаційну роботу за-кінчити до 15.ІХ-33 р. згідно умови, складеної між наросвітою та правлінням артілі від 12.ІХ-33 р. За вказівками відділу наросвіти не менше одного разу на 3 місяці сільраді або за її дорученням одній із місцевих організацій переводити обстеження колгоспу для виявлення, в якому стані перебувають вихованці, аби вжити відповідних заходів до поліпшення та притягнення винних до відповідальності.

Голова сільради
Секретар сільради*

ф.Р-2695, оп.1, спр.73, арк.23. Оригінал. Рукопис.


* Підписи під документом нерозбірливі


№ 151
ЗВІТ КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ ПО БОРОТЬБІ З БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ КОНОТОПСЬКІЙ ІНСПЕКТУРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ПРО ОБЛІК ДІТЕЙ ПО ДИТЯЧОМУ КОЛЕКТОРУ ТА ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ ЗА ТРАВЕНЬ-СЕРПЕНЬ 1933 Р.

10 жовтня 1933 р.

Звіт
Конотопської районної комісії по боротьбі з безнадзорністю
з 1-го травня по 1-ше вересня

Облік дітей по д[итячому] колектору та д[дитячому] будинку ясельного зрісту

Підібрано дітей з 1.V по 1.ІХ Якого віку підібрані діти з 1.V по 1.ІХ Скільки до 1.ІХ передано На 1.ІХ лишилося сиріт
травень червень липень серпень РАЗОМ до 4-х років до 8-ми років до 10-и років до 13-и років до 15-и років вище батькам на патронаж до 4-х років до 10-и років до 15-и років
23 219 349 152 743 194 229 146 154 18 2 233 18 103 73 19


На 1.ІХ лишилося На 1.ІХ намічено передати Одержано від обл.комісії Зібрано на місці Разом Витрачено на 1.ІХ Лишилося на 1.ІХ
на харчування на утримання апарату на організацію д/колектора на санобработку Інші
хворих здорових батькам на патронаж [24703 крб.] 2020 крб. 26723 крб. 10613,5 крб. 5076 крб.   11050,5 крб. перевитрат 372 крб.*
29 138 40 70

Відомість
за безнадзорних дітей, що пройшли через д[итячий] будинок ясельного зрісту
та д[итячий] колектор з 1-го травня по 1-ше вересня 1933 р.

1. Скільки було підібрано дітей з 1-го травня: 743.

2. Скільки дітей повернуто батькам та на село: 251.

3. Сільки дітей передано на патронат: 18.

4. Скільки дітей повернуто батькам: 233.

5. Скільки дітей є по стану на 1.ІХ 33 р.: 195.

6. Скільки дітей хворих: 29.

7. Скільки дітей ще належить передати системі НКОЗ: 13.

8. Скільки грошових коштів і речей зібрано з початку кампанії: Влаштовано лінією РВП - 2 платних дитячих ранки, де зібрано 1020 крб. (тисячу двадцять), та лінією ОМД - 2 платні вечірки, із зібраних коштів виділено на безнадзорних дітей 1000 крб. (тисячу). Разом зібрано 2020 крб. (дві тисячі двадцять).

9. Які міроприємства намічені, щоб зміцнити матеріальний стан дітей:

а) взяти утримання безнадзорних дітей на місцевий бюджет;
б) організувати бригади жінок по збору одягу та взуття для дітей серед населення;
в) притягнути господарників місцевих організацій, аби вони виділили кошти на одяг, взуття та інше для безнадзорних дітей;
г) влаштувати платні вистави та дитячі ранки з буфетом.

10. До якого числа буде закінчений патронаж: до 15.Х 1933 р.

Секретар комісії
по боротьбі з безпритульністю**

ф.Р-4537, оп.1, спр.103, арк.167-168. Оригінал. Рукопис.


* Так в таблиці. За підрахунками перевитрати становлять 17 крб.

** Підпис під документом нерозбірливий


№ 152
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ВІДКРИТТЯ В М. ОХТИРКА БУДИНКУ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ, ПАТРОНУВАННЯ ДІТЕЙ В КОЛГОСПАХ,
ОРГАНІЗАЦІЮ КУРСІВ ЗА ФАХОМ ДЛЯ ДІТЕЙ-ПЕРЕРОСТКІВ В ОХТИРСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3 листопада 1933 р.

4. [Слухали:] Про патронування дітей в колгоспах (доп. голова комісії т. Чмельов, співдоповідь зав. відділом наросвіти т. Ролік). Висловились: тт. Каплун, Сахань, Кощеєв, Васильєв, Тараненко, Пашкович, Геккер. [Ухвалили:] Постанову президії РВК від 28.Х-1933 р. затвердити з такими змінами та добавками:

1. Роботу надзвичайної комісії по розподілу дітей на патронаж в колгоспи визнати за незадовільну.

2. Вважати за потрібне відкрити в м. Охтирка дитячі будинки для безпритульних дітей кількістю на 150 душ. Доручити фракції РВК практично здійснити це.

3. Комісії по боротьбі з дитячою безпритульністю терміново проробити питання про патронаж дітей дорослого віку в радгоспах. На партонаж в радгоспи передавати дітей кількістю не менш 20 душ, з тим, аби мати можливість організувати шкільні гру-пи. Поставити перед дирекцією радгоспу вимоги про харчування дітей за спеціально встановленими нормами.
При перегляді патронажу дітей в колгоспах залишити на патроніровання [дітей] лише в тих колгоспах, в яких на трудодень припадає не менш 3 кг.

4. Комісії по боротьбі з дитячою безпритульністю розгорнути роботу навколо патронажу дітей серед міського населення та робітників радгоспів, патроніруя переважно дітей дошкільного віку. Розробити відповідні пільги для родин, які візьмуть на патро-наж дитину.
Вважати за потрібне розвантажити д[итяче] містечко шляхом організації курсів за фахом для дітей-переростків (трактористи, ливарники тощо). Дітей дошкільного зрісту з колгоспів перекинути в д[итяче] містечко.

5. Зобов'язати партосередки взяти під свій догляд дитячі будинки, інформуючи про стан їх щодекади РПК.

6. Довести до відому облпартком про стан патронажу дітей, прохаючи затвердити накреслені заходи до поліпшення патронажу.

7. Взяти до відому заяву т. Чмельова про те, що від[ділу] наросвіти та від[ділу] здоровохорони надзвичайною комісією передано цінного майна на суму 42 тис. крб. Комфракції РВК перевірити використання згаданого майна.

8. Зобов'язати нач[альника] райміліції т. Тараненка та зав[ідуючого] райвідділом на-росвіти т. Роліка вжити відповідних заходів до підбору безпритульних дітей на дорозі та опреділення їх у відповідні установи.

ф.П-26, оп.1, спр.22, арк.87. Копія.


№ 153
ЗАЯВА КОЛГОСПНИКА М. КУЗЬМЕНКА ДО ПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ "БІЛЬШОВИЦЬКА ПЕРЕМОГА"
С. ЗАРУДДЯ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ВИДІЛЕННЯ БУРЯКІВ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ГОЛОДУЮЧОЇ СІМ'Ї

1933 р.

До [сільськогосподарської] артілі
"Більшовицька перемога"
від Кузьменка Миколи

Заява.

Прохаю раду сільськогосподарської артілі, щоб мені дали буряків в рахунок трудод-нів, хоч скільки-небуть. Потому що я удень зварю затірки і усиплю тільки стаканчик муки, і я над тим не можу жити, навіть сестра начинає пухнути. Тому прохаю не відмовити.

Прохач Кузьменко

ф.Р-6152, оп.1, спр.1, арк.97. Оригінал. Рукопис.


1934


№ 154
З ЗВІТУ СЕРЕДИНО-БУДСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ВИПАДКИ ЗНУЩАННЯ АКТИВІСТІВ,
РЕПРЕСІЇ ПІД ЧАС ХЛІБО- ТА КАРТОПЛЕЗАГОТІВЛІ, ПРОТИДІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО - ПОЛІТИЧНИМ КАМПАНІЯМ 1932-1933 РР.
В СЕРЕДИНО-БУДСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Не раніше січня 1934 р.*

... Сельсоветы и ревзаконность.

Наряду с укреплением работы сельсоветов, выращиванием здорового сельского актива и колхозного актива был целый ряд нарушений революционной законности со стороны сельских активистов, членов сельсоветов, подчас членов и кандидатов партии.

Как пример грубого нарушения ревзаконности можно привести следующие моменты.

1. Отсутствие учета и неоприходование отобранного имущества за штрафы (сс. Пи-гаревка, Жихово).

2. Незаконные изъятия у граждан скота (за 10-14 кг не сданного мяса снимались коровы (с. [Великая] Березка - Полуянский, с. Гаврилова Слобода - Брилев, с. Белоусовка - Дьяченко). Также незаконные изъятия тягловой силы и инвентаря у середняков-еди-ноличников (с. Старая Гута - Ковалев, с.Чернацкое - Фомский).

3. Незаконные изъятия разных домашних вещей при обходе бригад по хлебозаготов-кам (осень 1932 г.), когда дело в отдельных случаях доходило до изъятия и присвоения серебряных ложек (с. Новая Гута), яиц, орехов и проч. вещей (с. Голубовка - Кужелева и др.).

4. Случаи издевательського отношения к гражданам, невыполнившим хлебозаготов-ки и засыпки семенных фондов. В с. Порохонь при непосредственном участии членов партии Тимошенко, Ремзюна выводились несдатчики хлеба при заготовке хлеба в 1932 г. в сад и вынуждались рыть себе яму.

В с. Новая Гута весной 1933 г. за незасыпку семенных фондов под видом как-будто за кражу сельские активисты принуждали женщин закладывать в двери пальцы, потом отдавливали при закрытии дверей.

По каждому выявленному случаю грубого нарушения революционной законности районный партийный и исполнительный комитеты виновных в нарушении ревзакон-ности немедленно привлекали к самой строгой ответственности.

Благодаря усилению революционной бдительности со стороны парторганизации, развитию большевистской критики и самокритики, выращиванию здорового сельского актива, усилению руководства со стороны парторганизации в 1933 г. не только не было подобных случаев грубого нарушения революционной законности, какие имели место в период хлебозаготовок в 1932 г., но и вообще количество случаев грубого нарушения ревзаконности в несколько раз уменьшилось…

Хоз[яйственные] политкампании.

На выполнении хозяйственно-политических кампаний районная парторганизация доказала свою способность драться за генеральную линию партии. Оценку, данную ЦК ВКП(б) украинской парторганизации 24.І-33 г., подтверждает полностью и наш район. В частности, выполнение хоз[яйственных]политкампаний 1932 г. показало, что мы не взяли надлежащего размаха с первых же дней выполнения хоз[яйственных] политкам-паний и, особенно, хлебосдачи, не организовали как следует работы среди единоличников, не организовали нажима на зажиточную часть села, чем создали возможность кулацко-враждебным элементам провести работу по прятанию и разбазариванию сельхозпродуктов. В результате этого мы имели большую затяжку в сроках и недовы-полнении целого ряда обязательств.

Учтя ошибки 1932 г., перестроив свою работу, превратив в жизнь незыблемость за-конов об обязательных поставках сельхозпродукции государству в выполнении обяза-тельств перед государством в 1933 г., мы добились больших успехов.

Об этом свидетельствует ход выполнения целого ряда хозкампаний.

а) Хлебосдача.

План хлебопоставок 1932 г. менялся 3 раза. Один раз план получен в августе месяце: по колхозам - 13730 ц, единоличники - 29988 ц, всего 43718 ц.

2-й план получен в сентябре месяце по колхозам: 6430 ц, единоличники - 18890 ц, всего 25320 ц.

3-й план - в октябре месяце: по колхозам - 6430 ц, единоличники - 13390 ц, всего - 19320 ц.Согласно закона об обязательной поставке хлеба государству на 1933 г. было начис-лено на колхозы: 17114 ц, единоличников - 12042 ц, всего 22156 ц (без 2 %). План хлебосдачи 1933 г. выполнен до Октябрьских праздников на … %**, как по кол-хозному, так и по единоличному сектору.

План же хлебопоставок 1932 г. выполнен на 106 % на 14 февраля, на 6.ХІ-32 г. было выполнено лишь 54,8 %, из них по колхозам 97,6 % и единоличниками 35,1 %.

Выполнение по культурам характеризует следующая таблица (в %%):

  1932 г. 1933 г.
Рожь и пшеница
Овес
Бобовые
Прочие
92,8 %
67,6 %
54 %
126 %
115 %
144 %
5 %
21 %

Выполнение по культурам показывает, что тенденция в выполнении хлебоздачи 1932 г. была направлена на замену основных культур ржи и пшеницы (крупяными и проч.), а в 1933 г. имеем обратную тенденцию замены основными культурами крупяных и прочих культур с целью скорейшего выполнения, не ожидая выполнения и обмолота поздних культур.

Громя кулацкий обмолот хлебозаготовок наряду с массово-разъяснительной работой, приходилось применять разные виды репрессий, которых применено в 1932 г. не-сравненно больше, нежели в хлебосдачу 1933 г.

По далеко не точным сведениям было применено к злостным несдатчикам хлеба зажи-точной и середняцкой части села репрессий, которые определяются по таким видам:

  1932 г. 1933 г.
Выведено из состава членов сельсоветов
Из них отдано под суд
Всего отдано под суд
Вынесено постановлений о высылке
Бесспорно изъято в хозяйствах
Оштрафовано
Распродано хозяйств
Всего подвергнуто репрессиям
89 чел.
5
94
11
160
134
23
516
-
-
9
-
13
53
-
75

Об улучшении работы по хлебосдаче 1933 г. также ярко говорит и количество при-влеченных к партийной и судебной ответственности руководящих работников.

В хлебозаготовку 1932 г. было привлечено к партийной и судебной ответственности:

Исключено из партии: 6 чел.
Из них отдано под суд: 2
Вынесено выговоров: 7
Из них строгих с предупреждением: 4
Снято с работы секретарей партячеек: 2
Снято и отдано под суд пред[седателей] сельсоветов: 6

В 1933 г. почти никого не привлечено из руководящих работников к судебной ответственности.

Кроме того в хлебосдачу 1933 г. было изрядное количество случаев грубого наруше-ния генеральной линии партии. Эти случаи выражались в следующем:

а) Стремление составлением хлебофуражных балансов доказать нереальность планов хлебозаготовки (с. Голубовка - Захарченко).
б) Организация саботажа хлебозаготовок (с. Чернацкое - член пленума РПК Окопский).
в) Вместо массовой работы издевательское отношение к несдатчикам хлеба, доходя-щее до того, что выводились несдатчики ночью в сад с лопатами для рытья ям (с. Поро-хонь - Тимошенко, Ремзюн).

При обыске хлеба бригадами забирались домовые вещи, не имеющие никакого отношения к хлебозаготовкам, как яйца, орехи, яблоки и т.д. (сс. Пигаревка, Голубовка, Лукашенково - Кубраков и др.).

На все случаи нарушения революционной законности РПК решительно реагировал, исключая виновных из партии и привлекая к строгой партийной ответственности.

Кулацко-зажиточные элементы в проведении хлебозаготовок оказывали решитель-ный отпор мероприятиям партии и правительства.

Кулацко-зажиточная часть и отдельные середняки, злостно уклоняясь от сдачи хле-ба, зарывали его в ямы и вывозили в другие соседние районы (Зап. область), а также оказывали злостный отпор бригадам, проводящим бесспорные изъятия. В с. С[тарая] Гута кулак Архипенко не сдал ни одного килограмма хлеба, когда пришла бригада, набросился на нее и избил одного члена бригады. В с. Рудня кулак избил бригадира (схватил за глотку и начал душить). В с. Вовна отец с сыном набросились на бригаду, вооружившись кольями. За все эти действия виновные привлекались к судебной ответственности.

Особенно большое сопротивление со стороны кулацко-враждебных элементов было в селах: Рожковичи, Порохонь, Ромашково, Вовна, Г[аврилова] Слобода.

При выполнении первой заповеди поставки хлеба государству 1933 г. имели место нарушения постановлений партии и правительства в основном по вопросу авансирова-ния колхозников. Эти явления имели место по колхозам: им. Сталина (с. Уралово), где было выдано натураванса 65 % фактически намолоченного хлеба, "Громадська праця" (с. Порохонь), им. Ворошилова (с. Рожковичи), где также вместо сдачи с первого снопа государству хлеба, [хлеб] раздавался сначала колхозникам в счет натуравансов.

Были отдельные случаи намерения сдать зерно недоброкачественное, ниже установ-ленных государством кондиций - большая влажность, засоренность (колхозы "Червоний прогрес", "Червоний орач" и др.).

Партийная организация района на фронте хлебопоставок на основе массово-разъяснительной работы и мобилизации широких колхозных и трудящихся единоличных масс добилась успехов - из года в год выполнения задания района.

б) Картофелепоставка

Окончательный план картофелепоставки 1932 г. выражается в 120930 ц, из них по колхозам - 37200 ц, единоличн[икам] - 33630 ц не выполнен. Картофелезаготовка 1932 г. прекращена в январе месяце 1933 г. при выполнении 64 %, из них по колхозам - 86 %, единоличникам - 55 % (в том числе твердоздатчикам - 49 %).

Причем выполнение по отдельным сельсоветам и колхозам характеризуется следу-ющими показателями:

Сельсоветов, выполнивших план:
до 50 % - 9
до 75 % - 10
до 100 % - 8

Колхозов, выполнивших план:
до 50 % - 6
до 75 % - 27
до 100 % - 28.

Для усиления картофелезаготовок из райцентра под руководством членов РПК на протяжении периода картофелезаготовок было послано на село 30 бригад. Кроме этого, в отстающие села прикреплялись члены бюро РПК. Руководство картофелезего-товками проводилось путем заслушивания докладов на бюро управляющего конторой Плодоовощ, секретарей партячеек и уполномоченных РПК.

В картофелезаготовках 1933 г. кулацко-враждебные элементы проводили также работу, как и в отношении хлебосдачи. Картофель прятался в ямы и разбазаривался.

Обнаружено и вскрыто 308 ям, содержащих в себе 1914 ц картофеля.

Наряду с проведением массовой работы к злостным несдатчикам картофеля были применены следующие репрессии:

Отдано под суд - 52 хозяйства
Оштрафовано - 160 хозяйств
Взыскано - 33458 руб.
Бесспорных изъятий 395 или 3502 ц.

План картофелепоставок 1933 г. выражается в сумме 88000 ц***, из них по колхозам - 46875 ц, колхозникам - 1884 ц, единоличникам - 38681 ц и твердосдатчикам - 1668 ц.

Выполнено на день перевыборов: по колхозам - 29235 ц или 62,8 %, по колхозникам - 585 ц (33,7 %), единоличникам - 10206 ц (26,8 %) и твердосдатчикам - 72 ц (4,6 %).

За несдачу картофеля применено репрессий:
Отдано под суд - 11 хозяйств
Оштрафовано - 17 хозяйств на сумму 4723 руб …

ф.П-33, оп.1, спр.231, арк.40-44. Копія.


* Датується за змістом документу.

** Крапки в тексті

*** Так в документі. При підрахунках 89108 ц.


№ 155
ЛИСТ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ПОЛІТИЧНОГО СЕКТОРА МТС
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КАЗНАЧЕЄВА
НАЧАЛЬНИКАМ ПОЛІТВІДДІЛІВ МТС ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО СЛІПОГО
БРОДЯЧОГО ГАРМОНІСТА, ЯКИЙ В 1933 Р.
ПРОВОДИВ КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНУ АГІТАЦІЮ, РОЗПОВІДАВ ПРО ГОЛОД

31 березня 1934 р.
Сов[ершенно] секретно

Всем начальникам политотделов МТС

Нач[альником] [политотдела] Засульской МТС т. Елегиным в Политический сектор доставлен материал о своеобразной по форме классово-враждебной и контрреволюционной деятельности.

Слепой бродячий гармонист, переходя из села в село, привлекает внимание гармонией и собирает слушателей, а потом занимается гаданием и рассказами антисоветских и контрреволюционных анекдотов на самые злободневные темы жизни страны и политики партии. Гадание же очень ловко и умело направлено на соверешенно открытую и наглую агитацию против текущих хозяйственных и политических кампаний. Вот выдержка из этого показания:

"Во время хлебосдачи я говорил: "Задумали сховать часть своего состояния, ховайте, в этом будет удача".

Колхозникам говорил: "Заработал мало хлеба, но не беспокойся, остается теперь недолго, ваше хозяйство должно стать одноособным".

Во время весеннего сева говорил: "Берегите силы, не сейте, они вам будут нужны для кращей жизни".

В отношении того, что в прошлую весну от голода умерло много людей, говорил: "Прошлую весну вы имели гробы близких родственников, сю весну такой же опасности не миновать".

По вопросу займа говорил: "Получите бумаги нехорошие, по ним будете беспокоиться, не соглашайтесь". Так же говорил по мясозаготовке.

По коллективизации говорил: "Надо избавить всё: коня, корову и т.д., а потом, если уже ничего не останется, идти в колхоз", а некоторым говорил: "Лучше пропасть с голоду, а греха на душу не принимать и в колхоз не идти".

"Гастроли" этого контрреволюционера длились почти весь 1933 г. безнаказанно. Обращая Ваше внимание на такую форму контрреволюционной деятельности, обязываю Вас принять меры к повышению классовой бдительности партийцев, комсомольцев, колхозников и колхозного актива.

Немедленно принять меры, пресекающие контрреволюционную деятельность.

С письмом ознакомить всех работников политотдела.

Зам. нач[альника] политсектора
Казначеев

31.ІІІ. 34 г.
45 экз.

ф.П-639, оп.1, спр.19, арк.24. Копія.


№ 156
ПОСТАНОВА БЮРО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО СТАН КРОЛЕВЕЦЬКОГО ДИТЯЧОГО МІСТЕЧКА І ВЕЛИКУ СМЕРТНІСТЬ ДІТЕЙ
ПРОТЯГОМ 1933 Р.

13 травня 1934 р.

Про стан Кролевецького дит[ячого] містечка.

Перевіркою комісії обкому та слідством підтверджені попередні матеріали та викладені в листі піонерів до т. Постишева факти обурливого злочинства колишньої адміністрації і вихователів Кролевецького дитячого містечка: розкрадання і відверта спекуляція продуктами та виробами майстерні містечка, що призначалися на харчування та одяг дітей, розтрати коштів, знущання з дітей (биття, загрози зброєю), злочинне ставлення до санітарного обслуговування дітей і відсутність медичного догляду, в наслідок чого в Кролевецькому дит[ячому] містечку протягом 1933 р. і початку 1934 р. мала місце велика смертність дітей.

Склад робітників дит[ячого] містечка було засмічено класово-ворожим контрреволюційним елементом (Коротицький, Нестеренко, Базилевич, Лисенко, Стожок та інш.), що протягом 1933 р. та І-го кварталу 1934 р. безкарно провадили шкідницьку роботу, скориставшись з відсутності постійного догляду й керівництва дит[ячим] містечком від обласного відділу народної освіти та з прямого потурання злочинним діям від зав. Кролевецького райвно - Сердюка, інспектора райвно - Гаркуна, зав. райздравом - Файн-штейн, з відсутності догляду та керівництва від РВК та РПК.

1. За відсутність догляду та керівництва і нереагування на неодноразові сигнали про тяжкий стан дит[ячого] містечка (обслідування райКК РСІ, кореспонденція до райгазети та ін.) президії РВК оголосити догану, голові РВК т. Буханову оголосити сувору догану з попередженням та зняти з роботи.

2. Секретареві РПК т. Митяїцькому за недогляд та відсутність контролю оголосити сувору догану, та питання про залишення його секретарем РПК вирішити в його при-сутності.
Колишньому зав. КПП Кролевецького РПК т. Цибенкові оголосити сувору догану з попередженням, зняти з роботи та надіслати на низову роботу.

3. Зав. райвно т. Сердюка за зв'язок з контрреволюційними елементами, потурання злочинним діям, за саботаж директив облвно щодо перевірки роботи дитячого містеч-ка з лав партії виключити та віддати до суду.

4. Доручити відділу культури й пропаганди перевірити дії редактора Кролевецької районної газети т. Беседи щодо відмовлення приймати дописи від дітей й нереагування на сигнали з дитмістечка та доповісти бюро.

5. Доручити облвиконкому перевірити дії зав. фінвідділом Полегкого та про наслідки повідомити бюро.

6. Доручити прокуратурі перевірити дії зав. райздоровідділом т.Файнштейн та притягнути до відповідальності.

7. Доручити прокуратурі терміново перевірити роботу райпрокурора т. Капланова та слідчого т. Пометко й про наслідки інформувати бюро.

8. Довести до відому ЦК КП(б)У, що представник НКО т. Ройс, обслідувавши дитмістечко, замазала дійсний стан його та безвідповідально поставилася до обслідування.

9. Доручити облпрокуратурі й облсуду організувати суд на місці, судити шкідників самим суворим порядком.

10. Доручити Кролевецькому РПК і РВК та облнаросвіті доукомплектувати склад адміністративного персоналу і вихователів дитмістечка та забезпечити негайно покращання господарського і матеріального стану (придбання ліжок, білизни, покращан-ня харчування, приведення будівель в належний лад, організація сільсьгосподарської бази).
Доручити облвно налагодити виховну роботу в дитмістечку та постійний догляд і інструктаж робітників дитмістечка.

11. Зобов'язати облвно, секретарів Кролевецького, Глухівського, Ніжинського, [Новгород]-Сіверського, Роменського, Борзенського, [Середино]-Будського, Прилуцького, Талалаївського, Козелецького, Конотопського РПК, Чернігівського МПК та голів РВК і голів райпрофрад цих районів до 1-го червня всебічно перевірити стан дит[ячих] будинків, надати потрібну їм допомогу та забезпечити постійний контроль та керівництво. Організувати шефство підприємств, колгоспів і радгоспів над дитячими будинками та дит[ячими] колекторами.

12. Зобов'язати облвно та обком комсомолу разом з РПК до 10.VІ зміцнити склад робітників дитячих будинків кращими педагогами, зокрема, комсомольцями і партійцями. Обкому ЛКСМУ перевірити склад піонерватажків дитбудинків, зміцнивши роботу піонерорганізацій.

13. Запропонувати т. Бондареву прискорити слідство в справі Кролевецького "Будинка матері й дитини" і винних у розвалі будинка притягнути до суворої судової відповідальності.

Певно: Підпис*

ф.П-572, оп.1, спр.14, арк.26-27. Засвідчена копія.


* Підпис під документом нерозбірливий

На початок
На початок