• In English
 • Архівна освіта

  Організація архівної освіти та післядипломної підготовки архівістів належать до пріоритетних завдань Державної архівної служби України та державних архівних установ. Традиції архівної освіти закладалися на початку ХХ ст. Першими навчальними закладами для підготовки архівістів на українських теренах стали Київський та Одеський археологічні інститути (1918–1919 рр.). Впродовж 1920–1930-х років в Україні було апробовано різні форми архівної освіти: архівні гуртки, короткотермінові курси, очні та заочні відділення у вищих навчальних закладах для різних категорій архівних працівників. Першим у 1929–1930-му навчальному році запровадив викладання архівознавчих дисциплін Харківський інститут народної освіти. Впродовж 1930-х років підготовку архівістів спільно з Центральним архівним управлінням пробували започаткувати Всеукраїнський заочний інститут підвищення кваліфікації педагогів, Харківський інститут підвищення кваліфікації педагогів, Київський інститут народної освіти, Харківський державний університет.

  У 1934–1937 рр. при Науково-методологічному кабінеті архівного управління працювала архівна аспірантура. Для підготовки висококваліфікованих вчених-архівістів при Київському та Харківському інститутах народної освіти планувалося відкриття аспірантур з денною формою навчання. Харківським центральним історичним архівом для найкращого аспіранта-стажера було встановлено стипендію імені знаного українського архівіста Є. Іванова. Забезпеченню підготовки фахових архівістів сприяв вихід першого в Україні та колишньому СРСР підручника з архівознавства В. Романовського «Нариси з архівознавства. Історія архівної справи на Україні та принципи порядкування в архівах» (Х., 1927) і журнал «Архівна справа». Вагомий внесок у розвиток архівної освіти цього періоду зробили Д. Багалій, М. Довнар-Запольський, В. Веретенников, О. Водолажченко, О. Грушевський, О. Оглоблин, С. Маслов. Сталінські репресії кінця 1930-х років, від яких значно постраждав кадровий склад українських архівістів, жорстка централізація архівної справи і архівної освіти, зокрема, призвели до зниження інтенсивності підготовки архівних кадрів в Україні, припинення діяльності аспірантури та повної ідеологізації архівістики.

  Новою сторінкою у підготовці професійних істориків-архівістів стало заснування у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка кафедри архівознавства (1944 р.). З діяльністю кафедри пов’язані імена відомих в Україні вчених-архівознавців та джерелознавців: Ф. Шевченка, В. Стрельського, А. Введенського, М. Варшавчика, А. Грінберга, С. Яковлєва, В. Замлинського, Я. Калакури та ін. До середини 1990-х років Київський університет залишався єдиним центром підготовки архівістів в Україні. За понад 75 років існування кафедри на заочній і стаціонарній формі навчання було підготовлено більше 750 фахівців з архівної справи.

  З 2015 р. підготовка архівістів та документознавців відбувається за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Нині в Україні налічується понад 40 закладів вищої освіти, де ведеться підготовка кадрів для архівних установ на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

  Дисципліни архівознавчого та документознавчого циклу викладаються на факультетах інформаційних систем та технологій, культурології, соціальних комунікацій, історичних, юридичних, гуманітарних, економічних факультетах, в інститутах гуманітарної підготовки та державного управління, філології та масових комунікацій, економіки та менеджменту, журналістики університетів і академій.

  На підставі угод між архівними установами та закладами вищої освіти, що займаються підготовкою архівістів та документознавців, студенти проходять обов’язкову практику в архівах. Щорічно близько 20 тис. студентів, аспірантів, докторантів, викладачів працюють у читальних залах державних архівних установ. Водночас навчальні заклади, що проводять підготовку архівістів та документознавців, залучають до викладання фахівців-архівістів – працівників державних архівних установ.

  Забезпечення науково-методичної та практичної підготовки архівістів у системі Укрдержархіву належить до компетенції Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД), створеного 1994 р. УНДІАСД в межах своєї діяльності надає методичну та консультаційну допомогу викладачам навчальних закладів в професійній теоретичній, методологічній та практичній підготовці студентів у галузі архівознавства, археографії, джерелознавства, сприяє публікації їхніх праць у фахових виданнях УНДІАСД.

  Викладачі та аспіранти, які спеціалізуються в галузі архівознавства, джерелознавства, археографії та інших спеціальних історичних дисциплін отримують можливість користування Довідково-інформаційним фондом Галузевого центру науково-технічної інформації архівної справи та документознавства УНДІАСД.

  На підставі угод між закладами вищої освіти, що займаються підготовкою архівістів і документознавців, та УНДІАСД здійснюється взаємний обмін науковими і науково-методичними результатами дослідницьких програм у галузі архівної справи, документознавства та суміжних галузей знань.

  УНДІАСД спільно з кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготовлено навчально-методичний комплекс з архівознавства для студентів вищих навчальних закладів: підручник «Архівознавство» (1-е видання 1998, 2-е – 2002), «Нариси історії архівної справи в Україні» (2002) та «Хрестоматія з архівознавства» (2003). Статус навчального посібника отримав і перший український термінологічний тлумачний словник «Архівістика» (1998). Корисним для підготовки фахівців архівної галузі є «Українська архівна енциклопедія» (2008) – фундаментальне науково-довідкове видання, що висвітлює широке коло питань теорії та історії архівної справи, документознавства, архівознавства, спеціальних галузей історичної науки тощо. У контексті відродження традицій гуманітарної освіти важливе наукове і практичне значення мають підготовлені праці: «Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х рр.» (2000), «Особа в українській архівістиці. Біографічні нариси» (2001), в яких ґрунтовно висвітлено генезис українського архівознавства та архівної освіти, персоніфіковано внесок істориків-архівістів у теорію і практику архівістики.

  Д. і. н., проф. С. Г. Кулешовим підготовлено навчальний посібник «Загальне документознавство», якому Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в 2012 р. надало гриф навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, теоретичні засади загального документознавства, його поняттєвий апарат, охарактеризовано напрями, засоби і методи уніфікації документації.

  Знаковою подією для системи підготовки висококваліфікованих наукових кадрів у галузі архівної справи стало відкриття у 2002 р. Вищою атестаційною комісією України спеціальності «документознавство, архівознавство». Підготовка фахівців вищої кваліфікації для архівної галузі здійснюється в аспірантурах установ Національної академії наук України, закладах вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Для наукової підготовки кадрів вищої кваліфікації для архівних установ важливе значення мала діяльність аспірантури та спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД зі спеціальностей «документознавство, архівознавство» та «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». За час роботи спеціалізованої вченої ради УНДІАСД (2003–2015) проведено 58 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, у тому числі 34 – за спеціальністю «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» та 24 – за спеціальністю «документознавство, архівознавство». Дипломи кандидата історичних наук отримали 20 працівників архівних установ.

  Попри широкий перелік навчальних закладів, що готують архівістів та документознавців, фахово-ресурсний потенціал архівних установ потребує оптимізації навчально-освітнього процесу та створення належних умов для постійного оновлення знань. Підвищення кваліфікації працівників архівної галузі та післядипломного навчання архівістів проводиться також у вигляді наукових та науково-практичних семінарів, що організовують Укрдержархів спільно з центральними та місцевими державними архівними установами, Національна академія державного управління при Президентові Україні, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв України та ін. На таких семінарах щорічно підвищують свій професійний рівень понад 200 працівників архівної сфери. У 2018 р. у тестовому режимі розпочав діяльність Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД, який проводить курси підвищення кваліфікації, семінари з актуальних питань у сфері архівної справи та документознавства.

  Сучасний стан розвитку архівної служби в Україні висуває нові вимоги до рівня підготовки працівників архівної галузі, а саме: збільшення кількості кадрів вищої кваліфікації, постійного підвищення фахового рівня архівістів. У рамках розробленої УНДІАСД «Концепції підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ» (1998) залишається актуальним питання створення Центру архівної післядипломної освіти, що, на нинішньому етапі розвитку УНДІАСД, вбачається здійснити в рамках роботи Центру галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД. Організація такого центру сприятиме координації та підвищенню рівня підготовки фахівців закладами вищої освіти України та запобіганню виникнення різноманітних «самодіяльних» курсів перепідготовки кадрів служб діловодства і архівів. Це також дозволить вирішити проблему систематичного поглиблення знань працівників архівних установ, отримання ними додаткової спеціалізації, організації стажування (у тому числі зарубіжного) українських архівістів.

  Заклади вищої освіти і наукові установи, де готують архівістів та документознавців

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

  Аспірантура, докторантура

  Спеціалізована вчена рада

   

  Інститут філології та масових комунікацій

  Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій

  Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

  Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  Дубенська філія Університету «Україна»

  Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»

  Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

   

  • Державний університет телекомунікацій

  Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

  Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

   

  • Донецький національний університет імені Василя Стуса

  Факультет інформаційних та прикладних технологій

  Кафедра інформаційних систем управління

   

  • Європейський університет

  Факультет інформаційних систем та технологій

  Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

  Конотопська філія Європейського університету

  Рівненська філія Європейського університету

   

  • Запорізький національний університет

  Історичний факультет

  Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін

   

  • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

  Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

   

  • Ізмаїльський державний гуманітарний університет

  Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

  Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

   

  • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

  Історичний факультет

  Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін

   

  • Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка

  Історичний факультет

  Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

   

  • Київський національний університет культури і мистецтв

  Факультет інформаційної політики та кібербезпеки

  Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності 

  Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв

  Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

   

  • Київський університет імені Бориса Грінченка

  Інститут журналістики

  Кафедра бібліотекознавства та інформології

   

  • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

  Факультет права, гуманітарних і соціальних наук,

  Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва

   

  Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій

  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

   

  • Львівський нацiональний унiверситет імені Івана Франка

  Історичний факультет

  Кафедра давньої історії України та архівознавства

   

  • Маріупольський державний університет

  Факультет філології та масових комунікацій

  Кафедра інформаційної діяльності

   

  • Мукачівський державний університет

  Гуманітарний факультет

  Кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій

   

  • Національна aкадемiя керiвних кадрiв культури i мистецтв

  Аспірантура

  Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, кафедра культурології та інформаційних комунікацій

   

  • Національна металургійна академія України

  Гуманітарний факультет

  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

   

  • Національний авіаційний університет

  Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

  Кафедра історії та документознавства

   

  • Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

  Факультет міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян

  Кафедра документознавства

   

  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

  Факультет менеджменту освіти та науки

  Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті

   

  • Національний транспортний університет

  Факультет транспортних та інформаційних технологій

   

  • Національний університет водного господарства та природокористування

  Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

  Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

   

  • Національний університет «Львівська політехніка»

  Інститут гуманітарних та соціальних наук

  Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

   

  • Національний університет «Острозька академія»

  Факультет політико-інформаційного менеджменту

  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

   

  • Національний університет «Полтавська політехника імені Юрія Кондратюка»

  Гуманітарний факультет

  Кафедра українознавства, культури та документознавства

   

  • Одеський національний політехнічний університет

  Гуманітарний факультет

  Кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій

   

  • Полтавський університет економіки і торгівлі

  Кафедра менеджменту

  Сектор документознавства та інформаційної діяльності 

   

  Кафедра «Документознавство та інформаційна діяльність»

   

  • Рівненський державний гуманітарний університет

  Факультет документальних комунікацій та менеджменту

  Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи

   

  • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Факультет історії, політології та національної безпеки

  Кафедра документознавства і музейної справи

   

  • Cхідноєвропейський університет економіки і менеджменту

  Кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін

   

  • Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет імені Володимира Даля

  Юридичний факультет

  Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності

   

  • Таврійський національний університет імені В. Вернадського

  Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства

  Кафедра інформаційної діяльності та документознавства

   

  • Західноукраїнський національний університет

  Соціально-гуманітарний факультет

  Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

   

  • Ужгородський інститут культури і мистецтв

  Кафедра соціокультурної діяльності

   

  • Українська академія друкарства

  Кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи

   

  • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

  Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

  Кафедра документознавства

   

  • Харкiвська державна академiя культури (ХДАК)

  Факультет соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності

  Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

  Аспірантура

   

  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

  Історичний факультет

  Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

   

  Факультет бізнесу і права

  Кафедра історії, археології та методики викладання

   

  • Центральноукраїнський національний технічний університет

  Факультет економіки та менеджменту

  Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи

   

  • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

  Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії

  Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

   

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

  Факультет історії, політології та міжнародних відносин

  Кафедра міжнародної інформації