• In English
 • Зарубіжна архівна Україніка: Білорусь

  За тебе, Україно… : укр. патріоти в Березі-Картузькому концтаборі (1934–1936) в док. Держ. архіву Брест. обл. / О. Ільїн [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 535 с. : фотогр.

  Коваль О. В. Фонды личного происхождения при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939) / О. В. Коваль // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 157–164.

  Wabiszczewicz A. Stan zachowania i charakterystyka materiałów dokumentalnych II Rzeczypospolitej w Archiwum Państwowym Obwodu Brzeskiego / Aleksander Wabiszczewicz // Archeion. – 2015. – T. 116. – S. 370–384. – Також опублік. рос. мовою.: Wabiszczewicz A. Состояние сохранности и характеристика документальных материалов периода II Речи Посполитой в фондах Государственного архива Брестской области / Aleksander Wabiszczewicz // Archeion. – 2015. – T. 116. – S. 385–399.

  Кукса О. Білорусько-українські взаємовідносини в період з 1917 по 1918 рр. у фондах Національного історичного архіву Білорусі / Олександр Кукса // Шевченківська весна. Історія : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Істор. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів. – К. : Цимбаленко Є. С., 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Праці вчених. – С. 216-218. – Бібліогр.: 7 назв.

  Папакін А. Документи з історії України у архівах Республіки Білорусь / Артем Папакін, Олена Косенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Іст. науки. – Острог, 2010. – Вип. 15. – С. 261–264.

  Папакін А. Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь / А. Г. Папакін // Архіви України. – 2010. – № 3/4. – С. 59–71.

  Папакін А. Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) / А. Г. Папакін // Архіви України. – 2011. – № 5. – С. 113–124.

  Пришляк В. Матеріали з історії Волині та Полісся XVI-XVIII ст. у фонді Радзивилів Національного історичного архіву Білорусі у Мінську // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України: наук. зб.: матеріали XVIII Всеукр. наук.-практич. історико-краєзн. конф., 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк – смт. Олика / Волинський краєзнавчий музей; Волинський держ. ун-т Лесі Українки та ін. – Луцьк, 2006. – С. 99-101.

  Ямкова О. Документи з історії українсько-білоруських зв’язків емігрантів в архівах Республіки Білорусь // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. – С. 151-154.

  Малые диаспоры Гомельщины в 20-30-е годы ХХ века: аналитические материалы и документы Государственного архива Гомельской области / Сост.: В. П. Пичуков, М. А. Алейникова, З. А. Александрович; под ред. В. П. Пичукова. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2008. – 250 с.: ил. (Раздел 2.2. Украинцы, С. 132-140).

  Архівна україніка в Білорусі : аналіт. огляд / О. М. Коваль, М. Ю. Кулініч, А. А. Майстренко, І. В. Срібняк; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 1068 с.