• In English
 • Зарубіжна архівна Україніка: Канада

  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії української еміграції у Німеччині : листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926–1930) / Дмитро Бурім // Наукові записки [Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського] : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 382–448. – Опубліковано листи з фонду А. Жука Бібліотеки та Архіву Канади. Державні архіви Канади у співпраці з централею КУК // Бюлетень КУК. – 1973. – № 2. – С. 7.

  Купранець О. Музей-архів ОО. Василіян у Монтері, Альберта / О. Купранець // Пропам’ятна книга ОО. Василіян у Канаді. 50 літ на службі Богові й народові (1902–1952). – Торонто : Вид-во ОО. Василіян, 1953. – С. 196–201.

  Матяш І. Б. Українські архівні зібрання в Канаді: археографічний та історіографічний аспекти / І. Б. Матяш // Українська енциклопедистка : матеріали Другої міжнар. наук. конф., 17 черв. 2011 р., Київ / НАН України, Ін-т енциклоп. дослідж., Наук. Т-во ім. Шевченка в Європі. – Київ, 2014. – С. 69–77.

  Мицик Ю. З листів волинського православного духовенства до професора І. І. Огієнка (1921–1922 рр.) / протоієрей Юрій Мицик, І. Ю. Тарасенко // Труди Київської Духовної Академії : богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії. – [Київ], 2015. – № 15. – С. 297–302. – Публікація листів з фонду митрополита Іларіона (Огієнка) в архіві консисторії УПЦ в Канаді.

  Мицик Ю. Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з Розалією Винниченко 1951–1958 рр. : регести / Юрій Мицик // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2015. – Т. 15/16. – С. 127–135. – Публікація регестів листів з архіву Є. Бачинського, який зберігається у Бібліотеці Карлтонського університету (Оттава, Канада).

  Мицик Ю. А. Два незнаних листи Івана Боберського / о. Мицик Ю. А. // Маґістеріум. Історичні студії. – 2015. – Вип. 54. – С. 87–91. – Опубліковано листи, що зберігаються у фонді Івана Ковалевича Бібліотеки та Архіву Канади.

  Мицик Ю. А. о. З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном (Огієнком) / о. Мицик Ю. А., Тарасенко І. Ю. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 169. Іст. науки. – С. 94–100. – Публікація листів з архіву Консисторії УПЦ в Канаді.

  Стасів, о. Климентій Василь. Місія високого слова. Василіянське книговидання: минуле, сучасне і майбутнє / о. Климентій Василь Стасів, ЧСВВ ; [вступ. слово Блаженнійшого Святослава Шевчука, Дмитра Степовика]. – Жовква : Місіонер, 2015. – 464, 8 с. – Із змісту: Музей книгодрукування в Канаді. – С. 331–333. – Про Музей-архів оо. Василіян у Мондері (Альберта, Канада).

  Ukrainian Archival Records at the Provincial Archives of Alberta : An Annotated Guide. – [Edmonton, 2011]. – 61 p.

  Іваник М. Архів Українського центрального комітету в Кракові як джерело до вивчення німецької окупаційної політики щодо українців в Генеральній губернії / Мирослав Іваник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Іст. науки. – Острог, 2010. – Вип. 15. – С. 210–224. – Архів УЦК в Кракові зберігається у фонді В. Кубійовича Бібліотеки та архіву Канади (Оттава).

  Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анотований перелік / АН УРСР. Археогр. комісія; Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту; Уклав Б. Кравченко. – К.; Едмонтон, 1990. – 36 с. – (Науково-довідкові видання з історії України; [Вип. 8]).

  Колекція документів про повстанський рух та боротьбу з повстанським рухом в Україні Петра Й. Потічного (1941-1954): Попередній путівник / Центр слов’янських та східно-європейських джерел ім. Петра Яцика Б-ки Робартса, Торонтського ун-ту.

  Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст / Ірина Матяш; Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті. – К.: Горобець. – 152 с.: іл.

  Major Ukrainian Collections in the National Archives of Canada / Complied by Myron Momryk. – 2002. [Див. також довідник: A guide to sources for the study of Ukrainian Canadians = Guide des sources d’archives sur les Canadiens ukrainiens / Public Archives Canada = Archives publiques Canada; Prepared by Myron Momryk. – [Ottawa], 1984. – 42, 42 p. – Текст англ., франц.].

  Палієнко М. Українські архівні осередки в Північній Америці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Число 6 (7), Ч. 2. – С. 253-265.

  Розумний Я. Українські архіви Вінніпеґу // Український історик / Укр. істор. т-во. – 2006. – Вип. 43, Число 1-3.

  Krochmal A. Toronto jako osrodek badan ukrainoznawczych.