• In English
 • Зарубіжна архівна Україніка: Польща

  Берковський В. Г. Суммаріуш волинських маєтностей князів Сангушко від 1853/1854 року як історичне джерело / В. Г. Берковський // Славутчина та Правобережна Україна : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 верес. 2014 р., м. Славута) / ЦДАЗУ [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – С. 43–46. – З Архіву князів Сангушків в Національному архіві в Кракові.

  Дзюбан Р. Бібліотека Перемиської греко-католицької митрополичої капітули в документальних матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / Роман Дзюбан // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів, 2013. – Вип. 5 (21). – С. 311–327.

  Збир І. Історія формування і сучасний стан волинських рукописів Оскара Кольберга (за матеріалами архівних досліджень Аґати Скрукви) / Ірина Збир // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 4–11. – Про рукописи О. Кольберга, які зберігаються у фондах Бібліотеки ПАН, архіву Польського народознавчого товариства у Вроцлаві, Бібліотеки Варшавського ун-ту.

  Ковалець Т. Р. “Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками”: малознане джерело до історії козацького повстання 1625 року / Ковалець Т. Р. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 169. Іст. науки. – С. 86–94. – Опубліковано документ з фондів Курницької бібліотеки ПАН.

  Ковалець Т. Р. Повстання 1630 р. в Україні за новознайденими польськими реляціями: публікація джерел / Т. Р. Ковалець // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 197–203. – У статті проаналізовано висвітлення козацького повстання 1630 р. у двох нововіднайдених листах-реляціях польного коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського до короля Речі Посполитої Зиґмунта ІІІ Вази (Бібліотека Народова у Варшаві (в “Теках Нарушевича” Бібліотеки князів Чарторийських) та Відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України (фонд № 103 Архів Сапєґ з Красічина)).

  Мицик Ю. З польських рукописних збірників про Сіверщину останньої третини XVII ст. // Сіверян. літопис. – 2015. – № 4. – С. 120–123.

  Мицик Ю. Канівське та Черкаське староства в описі малознаної люстрації 1631–1633 років / Ю. Мицик // Краєзнавство Черкащини. – 2013. – № 10. – С. 221–238. – Люстрація зберігається у Національному архіві в Кракові.

  Мицик Ю. Нові джерела до історії Пилявецької битви / о. Юрій Мицик // Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Хмельниц. облдержадмін. [та ін.]. – Хмельницький : Мельник А. А., 2013. – С. 72–74. – Огляд джерел з фондів польських архівів.

  Мицик Ю. Огляд документації “татарського відділу” фонду “Архів коронний у Варшаві” АГАД / о. Ю. Мицик // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. заповідник “Софія Київська”. – Київ, 2015. – Вип. 1 : [збірка ст. за матеріалами Першої Міжнар. наук. конф. “Крим в історії України”, присвяч. 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму]. – С. 84–91.

  Павельчик-Дура К. Письма Вацлава Строньского к Зое Xоруженко в фонде Государственного архива в Пётркуве Трибунальськом / Камила Павельчик-Дура // Історичний архів. – 2015. – Вип. 14. – С. 173–180.

  Стародуб А. В. Діяльнсть “Komisji dla przekładu pisma świętego i ksiąg liturgicznych na język ukraiński” при Міністерстві сповідань та народної освіти міжвоєнної Польщі (1927–1928 рр.) / А. В. Стародуб // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 94–95. – За документами фонду “Міністерство сповідань та народної освіти” Архіву нових актів (Варшава).

  Bartoszewicz A. Źródła kartograficzne do dziejów ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVII do początku XIX w. w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie / Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz // Archeion. – 2014. – T. 115. – S. 433–486.

  Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu / oprac. Andrzej Kaszlej. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2011. – 345, [32] s. : il. – (Inwentarze rękopisów Biblioteki Narodowej ; 2).

  Бетлей А. Резиденція равського воєводи Станіслава Вінцентія Яблоновського в Кривині у світлі першоджерел / Анджей Бетлей ; пер. з пол. П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. архітектури. – Рівне, 2012. – Вип. 3. – С. 10–15. – Проаналізовано документи Польської академії наук в Курніку, що стосуються резиденції князів Яблоновських у Кривині.

  Блануца А. В. «Акти Волинського воєводства» як джерело з економічної історії Волині кінця XV–XVI століття / Блануца Андрій Васильович // Історія торгівлі, податків та мита : шоста міжнар. наук. школа-семінар, Дніпропетровськ, 11–12 жовт. 2012 р. : тези доп. / НАН України, Ін-т історії України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Акад. митної служби України. – К., 2012. – С. 13–15. – Огляд комплексу документів «Акти Волинського воєводства», що зберігається у Головному архіві давніх актів у Варшаві.

  Вальчак-Миколайчакова М. Кириличні рукописи у фондах бібліотек Познані та околиці / Маріола Вальчак-Миколайчакова // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 3. – С. 262–267.

  Гонтар Т. М. Документи державних польських і українських архівів про депортацію українців у 1944–1946 рр. / Т. М. Гонтар // Іст. архів. Наук. студії : зб. наук. пр. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 7. – С. 92–96.

  Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у збірках полоністичних інституцій // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 60-75. [Огляд зібрань польських інституцій у США (Ін-т Юзефа Пілсудського у Нью-Йорку, Польський наук. ін-т у Нью-Йорку, Центр. архів Полоністики в Очард Лейк) та Європі (Польська б-ка у Парижі, Польський Ін-т і Музей ім. генерала Сікорського у Лондоні, Ін-т Юзефа Пілсудського у Лондоні)].

  Кусьнєж Р. Голод на Україні 1932–1933 рр. (за документами польських дипломатів) / Роберт Кусьнєж // Архіви України. – 2008. – № 3/4. – С. 46–52.

  Михайлишин О. Невідомі проекти відбудови замку Острозьких – Любомирських в Дубно (1920–30-ті роки) / Ольга Михайлишин // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. архітектури. – Рівне, 2012. – Вип. 3. – С. 177–190. – Подано огляд документів з фондів Архіву нових актів, Державного архіву в Люблині, Архіву м. Варшави.

  Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор / Канадський інститут українських студій в Едмонтоні; Львівське відділення Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. [Центральний державний історичний архів України, м. Львів]. – Варшава; Львів; Нью-Йорк: “Український архів” і Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. – 352 с.

  Папакін А. Україніка в фондах Центрального військового архіву, Варшава / Артем Папакін // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2012. – Вип. 1. – С. 74–87.

  Archiwum Radziwillow

  Regesty dokumentow kancelarii koronnej dla ziem ukrainskich w ksiegach Metryki Koronnej pol. XVI – pol. XVII w. / Opracowali: H. Boriak, N. Jakowenko, W. Krawczenko, L. Demczenko, K. Wyslobokow.

  Палієнко М. З історії організації українських еміграційних архівів у Польщі на початку 1920-х рр. // Пам’ятки: Археогр. щорічник. – К., 2005. – Т. 5. – С. 12-21.

  Папакін А. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 104-116.