• In English
 • Зарубіжна архівна Україніка: Росія

   

  Безьев Д. А. Малороссийский приказ: причины создания, штаты, основные направления деятельности / Д. А. Безьев. – М. : Прометей, 2015. – 504 с. – Глава 3: Отражение основных направлений деятельности Малороссийского приказа в его делопроизводстве. – С. 220–341 [за документами ф. 229 “Малороссийский приказ” РДАДА]; Приложения. – С. 361–502. – Опубліковано 25 документів з ф. 229.

  Блануца А. Джерела про українські шляхетсько-князівські роди ранньомодерної доби в документальних фондах архівних зібрань Санкт-Петербурга / Андрій Блануца // II Міждисциплінарні гуманітарні читання : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 26 лют. 2014 р., Київ / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 41–43.

  Блануца А. В. З історії земельних надань українській шляхті напередодні соціально-економічних реформ у Великому князівстві Литовському / А. В. Блануца // Славутчина та Правобережна Україна : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 верес. 2014 р., м. Славута) / ЦДАЗУ [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – С. 16–22. – Опубліковано документи з фондів РДАДА.

  Буравський О. Джерела з історії Римо-католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / Олександр Буравський // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – Вип. 13/14. – С. 4–9. – Огляд фондів українських та російських архівів (РДІА, ДАРФ, РДВІА).

  Ващук Д. Джерела з історії українських шляхетсько-князівських родів у документальній спадщині початку XVI ст. та їх рецепція у першій половині XVII ст. / Дмитро Ващук // II Міждисциплінарні гуманітарні читання : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 26 лют. 2014 р., Київ / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 46–47. – Огляд джерел з Відділу рукописів РНБ.

  Гальцин Д. Д. Новый Завет и Псалтырь издания Киево-Печерской Лавры (1692 г.) из мемориальной “Библиотеки Феофилакта Лопатинского” в отделе редкой книги БАН : маргиналии Стефана Яворского (1660–1722) / Д. Д. Гальцин // Книга в России : к истории академической библиотеки : сб. науч. тр. / Б-ка РАН. – СПб., 2014. – С. 63–79.

  Горяева Т. М. Документы Т. Г. Шевченко в РГАЛИ / Т. М. Горяева, Г. Р. Злобина // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 29–41.

  Грибовський В. В. Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області) / В. В. Грибовський // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 121–141.

  Документы, относящиеся к истории францисканского ордена в России, Белоруссии, Литве и Украине (кон. XVII – нач. XX в.) в фондах Российского государственного исторического архива / сост. С. Г. Козлов. – М. : Изд-во Францисканцев, 2003. – 456 с.

  Есипова В. А. К вопросу об истории перевода текста Нового Завета Ф. С. Морачевского : по материалам ОРКП НБ НГУ / В. А. Есипова // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 384 (июль). – С. 87–94.

  Есипова В. А. Работа с рукописями Ф. С. Морачевского в фонде отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета / В. А. Есипова // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 197–199.

  Калоеров С. А. Документы по истории греков Приазовья. Т. 2 : В Мариупольском греческом округе дореформенной России (1784–1861) / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – 326 с. – Опубліковано документи з фондів російських (РДАДА, РДІА, РДВІА) та українських архівів.

  Кіржаєв С. “Конспіративне” листування В. Вернадського і М. Василенка 1919 р. / Сергій Кіржаєв, Костянтин Новохатський // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2015. – Т. 15/16. – С. 103–126. – Публікація документів з фондів Архіву РАН.

  Козюба В. Дослідження 1909–1910 років Дмитра Мілєєва храму ХІ століття в митрополичому саду Софії Київської (за матеріалами наукового архіву Інституту історії матеріальної культури у Санкт-Петербурзі) / Віталій Козюба // Opus mixtum : бюлетень / Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 71–86.

  Котенко Т. И. Автографы перевода текста Нового Завета Ф. С. Морачевского в фондах Библиотеки Академии Наук : новые данные // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 384 (июль). – С. 102–106.

  Кравченко О. Організація опіки над дітьми-біженцями: документальні джерела з фондів Російського державного військово-історичного архіву / О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2014. – Вип. 3. – С. 15–17.

  Лабынцев Ю. А. Неизвестная рукописная Шевченкиана И. А. Белоусова – переводчика и популяризатора Т. Г. Шевченко / Ю. А. Лабынцев // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 160–161. – Про документи І. А. Бєлоусова, що зберігаються в архівах Москви та Санкт-Петербургу, зокрема його осбовий фонд в РДАЛМ.

  Михайлов К. А. Новые архивные материалы по археологическому изучению древнего Киева / К. А. Михайлов, Д. Д. Ёлшин // Археологические вести. – 2004. – № 11. – С. 226–232. – Про документи, виявлені в Науковому архіві Інституту історії матеріальної культури РАН.

  Пазднякоў В. С. Архіў праваслаўных і грэка-каталіцкіх мітрапалітаў Вялікага Княства Літоўскага ў XVI–XVIII стст. (гісторыя, структура, склад) / В. С. Пазднякоў ; Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. – Мінск : БелНДІДАС, 2014. – 332 с.

  Пантелеймон о. (Сварчевський А. В.) Документи козацької доби що стосуються історії Лядавського скельного монастиря і с. Лядава (за матеріалами РГАДА) / о. Пантелеймон (Сварчевський А. В.) // Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Хмельниц. облдержадмін. [та ін.]. – Хмельницький : Мельник А. А., 2013. – С. 196–197.

  “Пробудившиеся утром киевляне были буквально ошеломлены изменившимся за одну ночь видом города”. Воспоминания художника Н. А. Прахова. 1918–1919 гг. / вступ. ст., подготовка текста к публикации и комментарии Т. Ю. Красовицкой, Ю. С. Филиной // Отечественные архивы. – 2015. – № 1. – С. 96–115. – Опубліковано спогади М. А. Прахова про життя творчої інтелігенції у Києві 1918–1919 рр., які зберігаються в особовому фонді художника у відділі рукописів Державної Третьяковської галереї (ф. 220).

  Ричков П. Історичні плани Луцька XVIII–XIX ст. в архівах Петербурга та Москви / Петро Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. архітектури та середовищного дизайну. – Рівне, 2014. – Вип. 4. – С. 64–75.

  Фельдман Д. З. Материалы РГАДА об основании еврейских земледельческих колоний в Херсонской губернии / Фельдман Д. З. // Історичні мідраші Північного Причорномор’я : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]. – Миколаїв : Тип. Шамрай, 2014. – Т. 2. – С. 217–226.

  Харук А. І. Архівні фонди Російської Федерації як джерело для вивчення історії авіаційної промисловості України 20–40-х рр. ХХ ст. / А. І. Харук // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 53–59.

  Швайба Н. Фонд Азовської губернської канцелярії в Державному архіві Ростовської області : склад та інформативні можливості документів / Надія Швайба, Анна Олененко // Наукові записки [Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського] : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 164–172.

  Швидько Г. К. Переписні книги 1666 року як джерело до історії Української козацької держави періоду її формування / Г. К. Швидько // Січеславський альманах. – 2014. – № 7. – С. 5–12. – Зберігаються у фондах РДАДА.

  Шеретюк Р. М. Реалізація етноконфесійної політики російського уряду напередодні “возз’єднання” греко-уніатів Правобережної України з Російською православною церквою 1839 р. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) / Р. М. Шеретюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Історичне релігієзнавство. – 2014. – Вип. 10. – С. 187–196.

  Щавинская Л. Л. Рукописные свидетельства деятельности О. А. Лепко – переводчицы Т. Г. Шевченко / Л. Л. Щавинская // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 162–163. – Зберігаються в декількох документальних зібраннях Санкт-Петербургу.

  “Это стоило бы Обществу дешевле грибов” : листування Павла Чубинського з Російським географічним товариством / вступна стаття, підготовка тексту та примітки А. Котенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія. – 2015. – Т. 10 : Пам’яті Віктора Дудка. – С. 267–344. – Опубліковано листування П. Чубинського, що зберігається у фондах Архіву Російського географічного товариства, рукописного відділу Інституту російської літератури РАН.

  Адамовський В. І. Документи архівів України та Росії як джерело вивчення історико-правових аспектів процесу реабілітації жертв сталінських депортацій / В. І. Адамовський // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування докуметів Національного архівного фонду України : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20–21 верес. 2012 р. / Держ. архів. служба України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Держархів Хмельниц. обл. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 118–125. – Огляд документів Російського державного архіву новітньої історії, Державного архіву Російської Федерації та ін.

  Копилов С. А. Описи Поділля кінця XVIII – початку ХІХ ст. Карла Екстера в архівосховищах України і Росії та їх значимість як історичного джерела / С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування докуметів Національного архівного фонду України : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20–21 верес. 2012 р. / Держ. архів. служба України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Держархів Хмельниц. обл. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 149–162. – Описи Поділля К. Екстера зберігаються в Російському державному історичному архіві, Відділі рукописів Російської національної бібліотеки, Держархіві Хмельницької обл., ЦДІАК України.

  Легун Ю. В. Картографічні матеріали з історії Поділля у складі Російського державного архіву давніх актів у Москві / Ю. В. Легун // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування докуметів Національного архівного фонду України : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20–21 верес. 2012 р. / Держ. архів. служба України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Держархів Хмельниц. обл. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 277–285.

  Сараєва О. В. Взаємодія земств Донбасу з органами центральної влади і місцевою адміністрацією наприкін. XIX – на поч. XX ст. (за матеріалами Російського державного історичного архіву) / О. В. Сараєва // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2011. – Вип. 64 : Сучасні теоретико-методологічні дослідження соціальної історії і культури Полісся та України. – С. 224–236.

  Перерва В. С. Документи з фондів Російського державного історичного архіву – важливе джерело вивчення церковнопарафіяльної освіти Поділля XIX – початку XX ст. / В. С. Перерва // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т. 16 : Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 555–566.

  Маленко Л. М. Південноукраїнська козаччина останньої чверті XVIII–XIX століття в документах та матеріалах Краснодарського архіву / Л. М. Маленко // Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 5. – С. 15–27.

  Асанова У. К. Новые документы по истории музейного дела в Крымской АССР в 20-е годы ХХ века из фондов Государственного архива Российской Федерации / Асанова У. К. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Ист. науки». – Симферополь, 2010. – Т. 23, № 1. Спецвып. «История Украины». – С. 10–21.

  Боряк Т. Г. Концепт «україніки» у практичній діяльності з розшуку та повернення архівної україніки з Росії (1917 – сер. 1930-х рр.) / Т. Г. Боряк // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Перші (міжнародні) Ястребовські читання, 20–22 жовт. 2011 р. – С. 38–43.

  Ващук Д. Документи великого князя Свидригайла (за матеріалами 22 Книги записів Литовської Метрики) / Дмитро Ващук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : [зб. наук. пр.] : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – 2009. – Вип. 16. – С. 237–241.

  Векленко В. Свідчення про Богородицьку фортецю в документах Російського державного архіву давніх актів / В. Векленко, О. Малов, О. Мігульов // Київ. старовина : наук. іст.-філол. журн. – 2011. – № 4. – С. 132–142.

  Головко Ю. Проекти та записки з фонду Воронцових Російського державного архіву давніх актів як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті XVIII століття / Юлія Головко // Український археографічний щорічник. – 2012. – Вип. 16/17. – С. 24–35.

  Головко Ю. І. Матеріали фонду «Зносини Росії з Туреччиною» Архіву зовнішньої політики Російської імперії (м. Москва) як джерело з історії чорноморської торгівлі останньої чверті ХVІІІ ст. / Головко Юлія Іванівна // Історія торгівлі, податків та мита : шоста міжнар. наук. школа-семінар, Дніпропетровськ, 11–12 жовт. 2012 р. : тези доп. / НАН України, Ін-т історії України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Акад. митної служби України. – К., 2012. – С. 24–25.

  Головко Ю. Матеріали фонду комітету для влаштування Новоросійської губернії при Міністерстві внутрішніх справ (РДІА) як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України початку XIX ст. / Юлія Головко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – 2011. – Вип. 23. – С. 129–137.

  Діанова Н. М. Документи архівних установ Санкт-Петербурга про науково–історичну діяльність архієреїв Південної України у ХІХ ст. / Діанова Н. М. // Гілея : наук. вісн. – 2012. – Вип. 66.

  Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені B. І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / упоряд. А. В. Пивовар. – К. : Академперіодика, 2012. – 668 с.

  Кірієнко О. В. Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до життєпису українського бібліографа (Дослідження матеріалів рукописного відділу Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі) / Ольга Вячеславіна Кірієнко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – 2010. – № 6. – С. 274–288.

  Коваль-Фучило І. Український фольклор у рукописних архівах Москви (відділ рукописів Російської державної бібліотеки та Російський державний архів літератури і мистецтва / Ірина Коваль-Фучило // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 4. – С. 45–49.

  Козлов О. Родовід Терещенків за матеріалами РДІА / Олександр Козлов // Генеалогічні записки. – Львів, 2009. – Вип. 7 (нової серії 1). – С. 86–88. – Огляд справи про дворянство Терещенків, що зберігається у фонді Департаменту Герольдії Російського державного історичного архіву.

  Малороссийский приказ. Описи фонда № 229 Российского государственного архива древних актов / Санкт-Петербургский гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины, Федерал. архив. агентство, Рос. гос. архив древних актов ; отв. ред. Т. Г. Таирова-Яковлева ; сост.: В. В. Мущинская, Е. А. Андреева, Р. Загора, В. К. Савченков. – М. : Древлехранилище, 2012. – 496 с.

  Мироненко М. П. Материалы о харьковских историках ХІХ – начала ХХ в. в «Каталоге личных архивных фондов отечественных историков» / М. П. Мироненко // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2012. – Вип. 11. – С. 245–258.

  Пришляк В. В. Матеріали Архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії Гетьманщини часів Данила Апостола / В. В. Пришляк // Архіви України. – 2013. – № 1. – С. 146–161.

  Ричков П. Плани Луцька в фондах Російського державного історичного архіву / П. Ричков // Старий Луцьк : зб. наук. пр. – Луцьк, 2009. – Вип. 5. – С. 171–186.

  Ричков П. Розпланування міста Дубно за картографічними джерелами / Петро Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. архітектури. – Рівне, 2012. – Вип. 3. – С. 122–142. – Огляд документів з фондів Російського державного історичного архіву, Російського державного військово-історичного архіву.

  Рычков П. Материалы по истории градостроительства Волыни XVIII–XIX веков в фондах ЦГВИА СССР / П. Рычков // Минуле і сучасне Волині : тез. доп. 2-ї Волин. історико-краєзн. конф. – Луцьк : ЛДПІ та ін., 1988. – Ч. 1. – С. 183–185.

  Сінкевич Н. О. Неопубліковані листи Іпатія Потія – ще одне джерело до історії Київської митрополії початку XVII століття / Сінкевич Н. О. // Лаврський альманах. – 2009. – Вип. 24. – С. 190–198. – Опубліковано документи, що зберігаються в Національній бібліотеці у Варшаві.

  Турков В. В. Материалы по истории переселения и обустройства бессарабских болгар в Приазовье в 60-х гг. XIX ст. в фондах Российского государственного исторического архива / В. В. Турков // Дриновський збірник. – 2012. – Т. 2. – С. 163-169.

  Циганенко Л. Джерела з історії дворянства Півдня України (за матеріалами молдавських і російських архівів) / Лілія Циганенко // Матераіли V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 9–10 листоп. 2012 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 387–390.

  Перелік фондів Російського державного архіву економіки, документи яких можна віднести до спільної архівної спадщини країн СНД (за даними довідників “Путеводитель: Справочник фондов РГАЭ. Российский государственный архив экономики. 2”. – М., 1994 та “Путеводитель. Фонды личного происхождения. Российский государственный архив экономики. 3”. – М., 2001): Додаток до “Концепції спільної архівної спадщини країн СНД та шляхів її впровадження в практику міждержавних домовленостей”, (2006).

  Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства). 1569-1673 / Держкомархів України. ЦДІАК України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ген. дирекція державних архівів; Головний архів давніх актів; Ін-т історії Польської академії наук; Федеральна архівна служба Росії. Рос. держ. архів давніх актів; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту; Упоряд.: Г. Боряк та ін. – К., 2002. – 984 с. [У виданні представлено корпус регестів понад 3500 документів з 29 книг Руської, або Волинської метрики, які зберігаються в Рос. держ. архіві давніх актів у Москві].

  Андрєєва С. С. Матеріали з історії Південної України XVIII ст. у фондах Архіву зовнішньої політики Російської Імперії // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2003. – Вип. 7. – С. 7-12.

  Багалій Д., Барвінський В. Українські архівні фонди в межах РСФСР // Архівна справа. – 1925. – Кн. 1. – С. 34-44.

  Барановська Н. Архівні джерела вивчення Чорнобильської катастрофи // Архіви України. – 2006. – № 1-6. – С. 170-184. [Огляд документів Рос. держ. архіву новітньої історії, Рос. держархіву економіки].

  Литвинова Т. Папери родини Полетик в архівосховищах України та Росії // Архіви України. – 2006. – № 1-6. – С. 47-70. [Рос. держ. істор. архів в С.-Петербурзі, Петербурзьке відділення Архіву РАН, Рос. держ. архів ВМФ, Рос. держ. архів.давніх актів, Від. рукописів Рос. держ. б-ки, Від. рукописів Рос. нац. б-ки].

  Папакін Г. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр. [віднайдений в особовому фонді барона Ф. Р. фон дер Остен-Сакена у Рос. держ. архіві давніх актів] // Архіви України. – 2006. – № 1-6. – С. 412-418.

  Яковлєва Т. Ґ. Нові архівні матеріали й перспективи вивчення гетьманства Івана Мазепи // Укр. істор. журнал. – 2006. – № 5. – С. 235-237. [Архів С.-Петербурзького ін-ту історії РАН, Рос. держ. архів давніх актів].