• In English
 • Зарубіжна архівна Україніка: США

   

  В’ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. Кн. 4 / Союз гетьманців-державників, Центр соціогуманіт. дослідж. імені В. Липинського, Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (Філадельфія), Укр. нац. музей у Чикаго ; упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2015. – 824 с. : іл. – Опубліковано листи В. Липинського, які зберігаються в колекціях Східноєвроп. дослід. ін-ту ім. В. К. Липинського (Філадельфія), Укр. нац. музею у Чикаго, ЛННБ України ім. В. Стефаника.

  Кінь О. Володимир Свідзінський у спогадах Никифора Щербини: кілька тез про віднайдений рукопис 1947 року / Остап Кінь // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія. – 2015. – Т. 10 : Пам’яті Віктора Дудка. – С. 437–439; Щербина Н. Поет нездоланного духу (Пам’яті В. Є. Свідзінського) / підгот. тексту та коментар О. Коня // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія. – 2015. – Т. 10 : Пам’яті Віктора Дудка. – С. 440–461. – Опубліковано статтю-спогад Н. Щербини, яка зберігається у його фонді в архіві Наукового товариства ім. Шевченка в США.

  Конверсіно М. Дж. Спільна війна. Провал операції “Френтік”, 1944–1945 / Марк Дж. Конверсіно ; пер. з англ. С. Кокізюк. – Київ : К. І. С., 2015. – 318 с. – У монографії використано документи Нац. архівів США, Бібліотеки Академії ВПС США.

  Курченко В. Архівна спадщина еміграції в Українському Інституті Америки / Вікторія Курченко // Українці в світі і німецька діаспора в Україні = Ukrainer in Welt und deutsche Diaspora in der Ukraine : зб. наук. пр. : за матеріалами Інтернаціонального симпозіуму 13–14 квіт. 2008 р., Мюнхен (Німеччина) / Нім.-укр. наук. об-ня в Німеччині (НУНО) ім. проф., д-ра Ю. Бойко-Блохина. – Мюнхен ; Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2009. – С. 277–289.

  Магурчак А. Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини (за документами архіву УВАН) / А. Магурчак // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2013. – Т. 14. – С. 93–101.

  Миронець Н. Листування Володимира Винниченка з дружиною 1921–1949 років в архіві-музеї ім. Д. Антоновича УВАН (США) / Надія Миронець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” Серія “Історичні науки” : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – Вип. 23. – С. 220–225.

  Мудрицкая В. Документы о деятельности Джойнта на Черниговщине из Нью-Йоркского Архива / Виктория Мудрицкая // Євреї Лівобережної України. Історія та культура : матеріали ІХ Міжнар. наук. семінару, 24 квіт. 2014 р., м. Чернігів / Чернігів. обл. єврейська община, Благодійний єврейський фонд “Хасде Естер”, Чернігів. іст. музей імені В. В. Тарновського. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – С. 90–96.

  Осташко Т. Родинні світлини Скоропадських як джерело до вивчення суспільної характеристики української аристократії / Тетяна Осташко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 119–151. – Про світлини родини Скоропадських у фондах архіву Східно-європейського дослідного інституту імені В. Липинського (США), Архіву ім. Д. Антоновича УВАН у США, ЦДІАК України.

  Панченко В. Яка страшна річ політика. Несподіванки еміграційного епістолярію Володимира Винниченка / В. Панченко // Вітчизна. – 2003. – № 3/4. – С. 100–117. – Опубліковано листи В. Винниченка до Є. Чикаленка з архіву Колумбійського університету (США).

  Сидорова О. Внесок В. Міяковського у формування і функціонування Музею-архіву УВАН у США / О. Сидорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2015. – Вип. 1. – С. 41–45.

  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Є. Чикаленка) / Інна Старовойтенко // Наукові записки [Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського] : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 305–342. – Опубліковано листи з фонду Євгена Чикаленка в Архіві ім. Д. Антоновича УВАН у США.

  Клименко О. З. Культурное наследие Украины за рубежом (библиотека и архив Научного общества им. Шевченко в Америке) [Электронный ресурс] / Клименко Оксана Зиновьевна // Раскрывая культурное наследие: новые задачи для библиотек, архивов и музеев : Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 8–9 окт. 2013 г. / Рос. нац. б-ка, Голланд. ин-т в Санкт-Петербурге, Петровское ист. о-во. – [СПб., 2013]. – Режим доступа: – Загл. с экрана.

  Міяковський М. Музей-Архів ім. Дм. Антоновича Української Вільної Академії Наук / В. Міяковський, О. Волошина, Т. Іванівська // Українська Вільна Академія Наук. Ювілейне видання. Присвячене двадцятиліттю діяльності. 1945–1965. – Нью-Йорк : [б. в.], 1967. – С. 50–59.

  Міяковський М. Музей-Архів ім. Дм. Антоновича Української Вільної Академії Наук / В. Міяковський, О. Волошина, Т. Іванівська // Свобода. – Нью-Йорк, 1966. – 26 серп. (чис. 158) – С. 5.

  Трембіцький А. М. До історії архіву-музею ім. Д. Антоновича Української вільної академії наук у Нью-Йорку / А. М. Трембіцький // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування докуметів Національного архівного фонду України : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20–21 верес. 2012 р. / Держ. архів. служба України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, Держархів Хмельниц. обл. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 50–58.

  Каталог архіву та бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка, США (Shevchenko Scientific Society Online Catalog)

  A Guide to Slavic Collections in the United States and Canada / Allan Urbanic, Beth Feinberg, Editors. – New York, 2005
  Фрагмент для перегляду на сайті www.books.google.com

  Virtual Slavica: Digital Libraries, Digital Archives / Michael Neubert, Editor. – New York, 2005
  Фрагмент для перегляду на сайті www.books.google.com

  Валявко І. Україніка в Бахметевському архіві Колумбійського університету // Наук. зап. Сер. “Іст. науки” / Нац. ун-т “Острозька академія”; Укр. іст. т-во. – Острог; Торонто; Нью-Йорк, 2005. – Вип. 5. Українська діаспора: проблеми дослідження (23-24 верес. 2004 р.): Матеріали Міжнар. наук. конф. – С. 137-162. [Додаток: Алфавітний каталог кореспондентів, до яких писав В. Вінниченко, на основі листів, що зберігаються в архіві В. К. Винниченка у Бахметевському архіві Колумбійського ун-ту (США, м. Нью-Йорк) Сер. ІІ-2].

  Захаркін С. Рукописна україніка в бібліотеці Гарвардського університету // Молода нація. – 1999. – № 11. – С. 180-187.

  Мицель М. Документы о Катастрофе европейского еврейства в Нью-Йоркском архиве “Джойнта” // Катастрофа європейського єврейства під час Другої світової війни: Рефлексії на межі століть: Матеріали конф. (29-31 серп. 1999 р.): Зб. наук. праць / Ін-т юдаїки; НБУВ. – К., 2000. – С. 233-235.

  Осташко Т. Документи українських архівів у США про формування і розвиток гетьманського руху у 1919–1931 рр. / Тетяна Осташко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України, 2012. – Вип. 7. – С. 37–63.

  Палієнко М. Українські архівні осередки в Північній Америці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Число 6 (7), Ч. 2. – С. 253-265.

  Скрипка Тамара. Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН у США // Українська Вільна Академія наук у США. Новини з Академії. – 2006. – Ч. 30. – С. 4.

  Шестопалова Тетяна. Фулбрайтівська стипендія для вивчення архіву Юрія Лaвріненка // Українська Вільна Академія наук у США. Новини з Академії. – 2006. – Ч. 30. – С. 7-8.

  Kiebuzinski, Ksenya. Institute Receives Lebed Papers [Архів Миколи Лебедя в Гарвардському інституті українських студій].

  Мерфі Н. Українознавчі наукові установи в США (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Наук. пр. істор. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. 19. – С. 381-386. Файл в форматі PDF (1,8 Mб)

  Мерфі Н. Українські архівні та музейні центри в США // Наук. пр. / Миколаїв. гуманіт. ун-т “Києво-Могилян. академія”. – 2005. – Т. 37, вип. 24. Істор. науки. – С. 64-69. Файл в форматі PDF (3,1 Mб)