• In English
 • Зарубіжна архівна Україніка: ФРН

   

  Бурім Д. В. Особові справи українських вчених в Архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук / Д. В. Бурім // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 182–187.

  Кашеварова Н. Г. Документи служб Альфреда Розенберґа як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Україні під час Другої світової війни [Електронний ресурс] / Кашеварова Н. Г. // Україна у Другій світовій війні: проблеми і перспективи дослідження історичних джерел : [матеріали Круглого столу, 15 жовт. 2015 р.] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/WW2_Кашеварова.doc. – Назва з екрана.

  Михальченко С. И. Документы Е. В. Спекторского в Архиве Института Восточной Европы Бременского университета / С. И. Михальченко // Отеч. архивы. – 2011. – № 6. – С. 64–68. – Про документи видатного російського вченого, останнього ректора університету св. Володимира в Києві. Серед документів – рукопис «Спогадів», які містять відомості про перебування Є. В. Спекторського в Києві у 1914–1919 рр., про події революції та громадянської війни в Україні.

  Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 84-93.

  Бурім Д. В. Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін / Д. В. Бурім // Іст. архів. Наук. студії : зб. наук. пр. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 9. – С. 143–157.

  Бурім Д. В. Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін) / Д. В. Бурім // Чорноморський літопис. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – № 5. – C. 142–164.

  Валявко І. Наукова та архівна спадщина Дмитра Чижевського. (До 110-ліття з дня народження вченого) // Сіверянський літопис. – 2005. – № 1. – С. 113-119.

  Гаранін О. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 123-129.

  Кириленко О., Яценко О. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 93-122.

  Мицик Ю. Огляд джерел з історії України та Росії ХV-ХІХ ст. в зібраннях ФРН // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1999. – Вип. 3-4. – С. 110-140. – [Див. також: Мицик Ю. Виправлення поміченої помилки //Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2002. – Вип. 7. – С. 508-509].

  Піщаний О. Українці міжвоєнної доби в мюнхенських архівах //Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2002. – Вип. 7. – С. 124-132.

  Себта Т. Українiка в Берлiнськiй державнiй бiблiотецi Пруcської культурної спадщини та Федеральному архiвi в Берлiнi // Архіви України. – 2006. – № 1-6. – С. 200-234