• In English
 • Зарубіжна архівна Україніка: Чехія

   

  Бабка Л. Фотографії Рудольфа Гульки (1887–1961) з тематикою Підкарпатської Русі у празькій Слов’янській бібліотеці / Лукаш Бабка, Гана Оплештілова // Вісник Закарпатського художнього інституту. – 2015. – Вип. 7. – С. 167–171.

  Боряк Т. Музейна діяльність української еміграції міжвоєнного періоду (Музей визвольної боротьби України, м. Прага) / Тетяна Боряк // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи : наук. зб. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю від дня народж. М. Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народж. Д. М. Щербаківського. – Київ, 2014. – С. 38–46.

  Оpleštilová H. Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) = The lost world of Subcarpathian Rus’ in the photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961) / Hana Оpleštilová, Lukáš Babka. – Praha : Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2014. – 291 s. : il. – (Publikace Slovanské knihovny ; 74). – Із змісту: Inventární soupis všech dokumentů s tematikou Podkarpatské Rusi = An inventory of all documents concerning Subcarpathian Rus’. – S. 249–281. – Публікація та опис фотодокументів з колекції Рудольфа Гульки (Слов’янська бібліотека в Празі), що стосуються Підкарпатської Русі.

  Боряк Т. Особові фонди діячів культури та науки у Державному Центральному архіві в Празі: Короткий огляд // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. “Історія”. – К., 2005. – № 77-79. – С. 111-112.

  Боряк Т. “Празький архів” як інструмент реалізації державної політики пошуку “ворогів народу” / Тетяна Боряк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер.: Іст. науки. – Острог, 2010. – Вип. 15. – С. 225–237.

  Грімстед Патриція Кеннеді. “Празькі архіви” у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної Україніки = The “Prague Archives” in Kyiv and Moscow. Postwar Retrieval of Emigre Archival Ucrainica / Держкомархів України; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту; Пер. з англ., наук. ред. та опрацюв. дод. Т. Боряк. – К., 2005. – 251 с.

  Мушинка М. Архіви української еміграції з Чехо-Словаччини (1917-1945): Сучасний стан і місця зберігання // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара. – К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Л., 2000. – С. 532-545.

  Мушинка М. Музей визвольної боротьби в Празі та доля його фондів: Історико-архівні нариси. – [2-е вид.]. – К., 2005. – 128 с., [32] с. іл.

  Палієнко М. Український національний архів-музей у Празі (1923-1930): історія створення та основні напрями діяльності // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 13-24.