• In English
 • Архів Українського Вільного Університету (Мюнхен): Описи фондів

  Дозвіл на публікацію описів на сайті Держкомархіву
  був люб’язно наданий Ректором УВУ проф. Альбертом Кіпою

  Олександр Кириленко, Олег Яценко
  Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, архівне опрацювання особових фондів
  (за матеріалами відрядження)

  Загальний огляд архіву

  • Фонд 1. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО (Моргун) Наталя Дмитрівна (1884-1973) – історик, археолог
  • Фонд 2. КУРІННИЙ Петро Петрович (1894-1972) – історик, археолог, етнограф і мистецтвознавець
  • Фонд 3. ОГЛОБЛИН Олександер (1899-1992) – історик
  • Фонд 4. МІРЧУК Іван (1891-1961) – філософ, історик, культуролог, ректор УВУ
  • Фонд 5. КРУПНИЦЬКИЙ Борис (1894-1956) – історик
   Файл у форматі RTF (110 КB)
  • Фонд 6. КУЗЕЛЯ Зенон (1892-1952) – етнограф, лексикограф, бібліограф
   Файл у форматі RTF (89 КB)
  • Фонд -. ДЕРЖАВИН Володимир Миколайович ([1892] 1899-1964) – літературознавець, критик, поет
   Файл у форматі RTF (165 KB)
  • Фонд -. Організація освіти української еміграції на території Німеччини та Австрії (1945-197?)
   Файл у форматі RTF (559 KB)
  • Фонд -. Центральне представництво української еміграції в Німеччині (ЦПУЕН) (1945-2004)
   Файл у форматі RTF (735 KB)
  • Фонд -. Аудіо-, відеоматеріали
   Файл у форматі RTF (104 KB)
  • Фонд -. Абетковий реєстр записів фоноархіву радіо “Свобода”(попередній варіант на 15 червня 2005 року)
   Файл у форматі RTF (2.0 MB)
  • Фонд -. Табори українських переміщених осіб на території Німеччини (1945-1955).
   Файл у форматі RTF (652 KB)
  • Фонд -. Періодичні видання української еміґрації (Німеччина) періоду (1945-1955 рр.)
   в бібліотеці і архіві Українського Вільного Університету (Мюнхен) (21.04.2005р.).
   Файл у форматі RTF (1.5 MB)

   


  Олександр Кириленко, Олег Яценко

  Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені:
  структура, зміст матеріалів, архівне опрацювання особових фондів
  (за матеріалами відрядження)

  Від авторів. У жовтні 2003 р. під час відрядження до Мюнхену нами було оглянуто бібліотеку і архів УВУ, проведено комплексне обстеження структури архіву, вивчено кількісний склад, вибірково зроблено аналітичний опис статей з деяких таборових періодичних видань та здійснено архівне опрацювання певної частини документів загального архіву Українського Вільного Університету.

  За результатами попереднього обстеження архіву підготовлено схему розташування фондів (топографічна картотека), визначено раціональні шляхи їх упорядкування, розроблено методику аналітико-синтетичного опрацювання документів архіву, принаймні, тієї його частини, що було попередньо визначено і узгоджено з керівництвом УВУ.

  Основну увагу приділено архівному опрацюванню особових архівів видатних українських істориків Наталії Полонської-Василенко, Петра Курінного, Олександра Оглоблина, Івана Мірчука (ці фонди будуть доповнюватись в процесі подальшого опрацьовування загального архіву УВУ), а також розробці структури і формату електронного опису архівних документів з особових архівів.

  У процесі роботи на матеріалі особового архіву Н. Полонської-Василенко було зроблено три варіанти опису архівних документів: опис фонду (текстовий файл), архівний опис фонду (текстовий файл), подокументний опис фонду (записи комп’ютерної бази даних). Прийнято рішення взяти за основу у подальшому опрацюванні архіву УВУ варіант архівного опису фонду. Нижче представлено опрацьовані під час відрядження матеріали.

  * * *

  За час існування університету, зусиллями української еміграції, в архіві і бібліотеці УВУ накопичено значну кількість документів, які мають для України виняткове історико-культурної значення, оскільки вони є складовою частиною писемної спадщини українського народу.

  Виходячи з наявних умов формування і зберігання архівних фондів, необхідності їх комп’ютерного опрацювання на рівні створення текстових файлів і розробки структури бази даних архівного опису документів, під час відрядження нами було визначено такі основні завдання, щодо опрацювання архіву УВУ:

  • детально ознайомитися з розміщенням та кількісною структурою архіву (створення топографічної картотеки фондів з визначенням місця знаходження та кількості тек);
  • підготовка відповідного програмного забезпечення та створення робочих листів введення архівної інформації до комп’ютерної бази даних;
  • розробка методики архівного опису особових фондів у текстових файлах;
  • введення інформації про документи до комп’ютерної бази даних одного з визначених особових фондів;
  • опрацювання особових архівних фондів (визначення структури фондів за наявними документами, ідентифікація документів, розміщення документів за існуючою структурою, опис документів в текстовий файл).

  За попередніми підрахунками, на 27.10.2003 р. загальний обсяг фондів (без урахування фондів кінофотофонодокументів) становив більш ніж 200 назв фондоутворювачів (1125 тек, приблизно 350 погонних метрів стелажних полиць), що загалом складає не менш як 500 тис. аркушів документів.

  Фізичний стан багатьох документів через несприятливі умови зберігання є незадовільним, паперова основа більшості з них – низької якості. Для рукописних матеріалів характерні нестійкі барвники, чимало – й олівцевих, зі швидко згасаючим текстом. Частина документів потребує реставрації та ремонту, при цьому до 5 % – складної реставрації.

  Початку робіт науково-технічного впорядкування передувало попереднє вибіркове ознайомлення з усім комплексом матеріалів, їхнім складом і змістом. Вивчення зібрання засвідчило, що за своїм походженням це не лише власне матеріали “Архіву УВУ”, а й документи української еміграції в Німеччині (частково – США). Хоч основу “Архіву УВУ” складають до-кументи УВУ, поряд з ними є й матеріали з інших архівосховищ української еміграції на теренах Німеччини, які на сьогодні вже перестали існувати. Частина документів складена німецькою, англійською, польською, чеською та іншими мовами.

  Найбільші труднощі виникали з ідентифікацією документів особового походження, передусім листів, встановленням їхніх авторів, дат складання, адресатів тощо. Згадана робота проводилась, якщо це стосувался рукописних матеріалів, шляхом виявлення особливостей почерку, вивчення реквізитів на конвертах та поштових листівках. Необхідно було враховувати форми звернення авторів до своїх кореспондентів.

  Оскільки кореспонденція дуже часто адресувалася без зазначення конкретної особи, необхідно було уважно вивчати всі реквізити документів, передусім адреси на конвертах і листівках, підписи, добре знати керівних діячів і відповідальних працівників емігрантських організацій, детально ознайомлюватися з текстом документів. Такий підхід був потрібен і в роботі з іншими комплексами документів. При опрацюванні масивів матеріалів Н. Полонської-Василенко, П. Курінного, І. Мірчука, О. Оглоблина, дово-дилося вирішувати питання групування документів (їх було виявлено в інших картонажах).

  Незамінним посібником у роботі з документами і матеріалами архіву УВУ стала “Енциклопедія українознавства” в 10-ти томах (Париж, Нью-Йорк, 1955-1984). Вміщені в ній відомості про українські державні, військові, громадські, наукові та інші установи й організації на еміграції, а також персонального характеру ставали в нагоді при класифікації масиву матеріалів, ідентифікації фондозасновників – установ та осіб (Під час роботи з архівом отримано значну консультаційну допомогу від архіваря п. Володимира Леника, передусім щодо історії формування загального архівного фонду УВУ та особових фондів видатних діячів української еміграції в Німеччині, а також багато цінних фактографічних даних, що стало вагомим під-ґрунтям у роботі з початкового опрацювання архіву.).

  Структурно архів УВУ за ознаками фондоутворювача, тематики і виду документів можна умовно розподілити на чотири основні частини: 1) архіви українських організацій, громадських об’єднань, партій, освітніх, наукових і культурних закладів на еміграції в Німеччині; 2) особові архіви (або їхні фрагменти) видатних діячів української науки і культури, політичних і гро-мадських діячів на еміграції; 3) тематичні збірки (колекції) документів, зміст інформації яких стосується певних країн, подій, державних або міжнародних проблем, історичних пам’яток, іншої тематично сформованої інформації; 4) кінофотофоноархів, (ознайомлення, з цим досить значним за обсягом і не менш цінним за змістом зібранням, його кількісний облік і розроблення методики опрацювання є справою майбутнього).

  На першому етапі науково-технічного впорядкування матеріали було класифіковано й розібрано за трьома комплексами: документи установ і організацій, матеріали особового походження, тематичні зібрання різних видів документів. Основу першого з них склали матеріали українських громадських організацій різного профілю й спрямованності – союзів, спілок, громад, товариств, наукових установ, навчальних закладів.

  Архів УВУ (з 1945 р.)

  Архів УВУ як наукової установи й освітнього закладу, за попередньою структурою, складають 44 назви справ (234 теки), але при подальшому відпрацюванні структури ця кількість може значно збільшитися. Це вхідна та вихідна документація, установчі й розпорядчі документи, особові справи студентів, магістрантів і докторантів університету починаючи з 1945 р. (бл. 2 тис. одиниць). Навчальні програми, плани, лекційні журнали, списки студентів і професури, правила студій на окремих факультетах. Статути, звіти, протоколи засідань факультетських рад, протоколи Загальних зборів (Професорської колегії) та Сенату (Професорської ради). Оголошення, пресові бюлетені УВУ, листування з Баварським урядом. Документи першого періоду існування УВУ в Німеччині – спочатку як університетських курсів в Аугсбурзі, Геттінгені (серпень 1945 – 1946 рр.), а з 1946 р., коли Університет перемістився до Мюнхена, – філії УВУ в Аугсбурзі: заяви професорів і асистентів, curriculum vitae І. Шевченка, С. Гаєвського, Ю. Шевельова, В. Міяковського, В. Барки, Л. Білецького, В. Шаяна та ін. За повідомленням В. Леника, під час переїзду УВУ з Праги до Регенсбурга (тут УВУ ще не діяв) було втрачено два вагони матеріалів архіву.

  За номінальною ознакою “Архів УВУ” складають: протоколи і стено-грами засідань конгресів, з’їздів, конференцій, загальних зборів, урочистих і жалобних академій (зібрань) української еміграції; звернення, відозви, заяви, резолюції, постанови, комунікати, обіжники громадських і професійних зібрань, керівних органів політичних партій і громадських організацій на еміграції, накази військових установ; звіти з діяльності, інформаційно-довідкові матеріали з міжнародних та внутрішніх питань життя і діяльності еміграції; офіційне та приватне листування, списки й анкети членів різних товариств, громад, спілок, особисті документи (паспорти, посвідчення, дипломи, членські картки тощо) представників української еміграції, у т. ч. щоденники й записники, творчі матеріали (рукописи, рецензії та ін.), поштові листівки, візитні картки тощо, фотодокументи (переважно не анотовані). Серед матеріалів – чимало чорнеток, робочих проектів різних документів, їхніх фрагментів.

  Великою групою репрезентовано документи українського студентського руху на еміграції – Центрального союзу українського студентства (ЦЕСУС) за 1922-1937 рр., Української академічної громади при УВУ, Союзу українських студентських організацій у Німеччині та м. Данцигу (1922-1928), Українського студентського товариства в Берліні (1931-1941). Серед них – матеріали Конгресу українського студентства земель України та еміграції в Празі (22 червня – 7 липня 1922 р.); статути українських студентських товариств і громад; протоколи звичайних і надзвичайних з’їздів ЦЕСУС та матеріали до них за 1923-1933 рр., обіжники, комунікати, бюлетені Управи ЦЕСУС (1923-1928), звіти про діяльність українських студентських організацій у Австрії, Німеччині, Польщі, Чехословаччині, Західній Україні; інформаційно-довідкові матеріали щодо зовнішних зв’язків українського студентства, його участі в роботі міжнародних студентських організацій.

  УВУ в Празі (фрагмент архіву; програми викладів) (3 теки).

  Братство дивізійників (1950 – 1960-ті рр.) (3 теки).

  Братство колишніх вояків УПА.

  Ділова спільнота для підтримки української науки (“Дім науки”, утворений 1962 р. для підтримки Баварським урядом наукових інституцій: УВУ, УТГІ, НТШ; статут ухвалений 1967 р.) (13 тек).

  Інститут освітньої політики (Мюнхен) (3 теки).

  Клуб “Україна” (Гамбург), створений для допомоги емігрантам, які зупинялися в Гамбурзі по дорозі до США (1 тека).

  Комітет допомоги українському студентству (КОДУС), створений у 20-х рр., існує й досі з відділами у Франції, Австрії; споріднені організації: Союз українських студентів у Німеччині (СУСН), Спілка української молоді (СУМ) у Берліні (24 теки).

  Конгрес Українських Націоналістів (КУН) (2 теки).

  Ліга українських політичних в’язнів (ЛУПВ) (1 тека).

  Німецько-українське товариство (2 теки).

  Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Європі (НТШ в Європі) (4 теки).

  Об’єднання українських жінок у Німеччині (ОУЖ) (1 тека).

  Організація українських націоналістів (ОУН) (7 тек).

  Письменницька спілка в Аугсбурзі (1 тека).

  Референтура фізичної культури (РФК), що займалася розробленням української фахової термінології (Аугсбург; Ляйбгайм; 1945-1947 рр.), (2 теки).

  Світовий Конгрес вільних українців (СКВУ; 1967-1992); з 1991 р. – Світовий конгрес українців (СКУ) (10 тек).

  Союз земель Соборної України – Селянська Партія (СЗСУ-СП) (1 тека).

  Товариство “Волинь” (2 теки).

  Товариство “Просвіта”, архів Товариства “Просвіта” таборового періоду (1947). Протоколи засідань Ради Товариства; книги реєстрації членів “Просвіти” в таборі Шляйсгайм (1946) (2 теки).

  Товариство “Січ” (1 тека).

  Спілка українських ветеранів (СУВ) (2 теки).

  Союз українських воєнних інвалідів (СУВІ), документи за 1947-1990 рр. (14 тек).

  Союз українських журналістів (СУЖ) (4 теки).

  Українська Вільна Академія наук (УВАН) (1 тека).

  Українська висока економічна школа (УВЕШ), праці економістів Василя Гергеля, Петра Стерча та ін. (2 теки).

  Український інтернат “Рідна школа” (5 тек).

  Український технічно-господарський інститут (УТГІ) (2 теки).

  Центральне представництво української еміграції (ЦПУЕ) – з 1945 р.; від 70-х рр. – Центральне представництво української емі-грації в Німеччині (ЦПУЕН). Серед іншого – комунікати, обіжники (1947-1948), таборова рада українських таборів, книги протоколів нарад Ради таборів: Ділінгена (1948-1949), Фітбаха (1947), Ройте (1947) тощо. Протоколи Пленумів і Президій різних таборових Рад (1948-1949). Анкети переміщених осіб – кількох тисяч українців, що реєструвалися в ЦПУЕ. Обіжники Відділу культури і освіти ЦПУЕ (Аугсбург, 1948). Типовий статут української гімназії; шкільні програми з різних предметів для народних шкіл; правильник іспитів зрілості для українських гімназій; інструкції щодо проведення іспитів зрілості з різних предметів. Списки народних шкіл у таборах та ін. (50 тек).

  Другу частину архіву УВУ складають особові архіви, або їхні фрагменти видатних діячів української науки і культури, політичних і громадських діячів на еміграції: Тут представлено такі фонди:

  Баранів О. (15 тек), Бобикевич О. (1 тека), Бовдій С. (2 теки), Бойко Ю. (1 тека), Васькович Г. (2 теки), Ващенко Г. (1 тека), Вітошинський Б. (1 тека), Волошин В. (1 тека), Вус М. (1 тека), Гоцій М. (53 теки), Грайнер А. (1 тека), Данилів Т. (1 тека), Державін В. (23 теки), Єндик Р. (3 теки), Жикалюк М. (1 тека), Зайцев П. (8 тек), Зощук С. (1 тека), Карамзін-Каковський В. (2 теки), Кашинський П. (2 теки), Ковальчук Ю. (1 тека), Кох Г. (1 тека), Крик П. (1 тека), Крук Г. (9 тек), Крупницький Б. (4 теки), Кубійович В. (1 тека), Кузеля З. (1 тека), Кульчицький О. (5 тек), Курін-ний П. (2 теки), Лабунька М. (1 тека), Леник В. (26 тек), Ломацький М. (1 тека), Мару-няк В. (2 теки), Мацяк М. (5 тек), Мірчук І. (2 теки), Мор-гун О. (1 тека), Мурович В. (5 тек), Назола В. (2 теки), Наконечна С. (5 тек), Наталена Королева (1 тека), Науменко Ф. (1 тека), Оглоблин О. (1 тека), Олянчин Д. (30 тек), Орелецький В. (3 теки), Оренчук В. (2 теки) Панейко Ю. (1 тека), Пачовський Р. (1 тека), Пеленський З. (4 теки), Пелех П. (2 теки), Петлю-ра С. (1 тека), Полонська-Василенко Н. (10 тек), Рудницький Я. (2 теки), Семен-ко Ю. (4 теки), Соколюк З. (2 теки), Соловей Д. (1 тека), Ста-риць-кий В. (2 теки), Стецюк В. (2 теки), Стечишин М. (2 теки), Чорній С. (1 тека), Шах С. (7 тек), Янів В. (15 тек).

  До третьої частини належать тематичні зібрання документів, інформація яких стосується певних країн, подій, державних або міжнародних проблем, історичних пам’яток тощо. Серед них:

  • матеріали про Голодомор 1932-1933 років;
  • збірка документів про десидентів;
  • різні матеріали про українську еміграцію;
  • збірка автографів видатних діячів (автографи О. Кобилянської (1927), Б. Лепкого, О. Грицая, Є. Вирового, З. Юзичинської, П. Феденка, Б. Кравціва, В. Андрієвського, С. Жука (діяча СВУ), В. Блаватського, Б. Гомзина (діяча гетьманського руху), В. Витвицького, Л. Полтави, К. Чічки, М. Добрянського, П. Феденка, Б. Мартоса; листи В. Мія-ковського, Д. Чижевського, В. Леника (колекція таборових посвідчень, табір Корнберг, 1949), С. Барана (адвоката, Голови Національної Ради);
  • збірка статутів (правильників), інших установчих документів про-фесійних, громадських, політичних, церковних об’єднань, товариств, спілок, союзів; організацій самоуправління в таборах американської, англійської, французької зон окупаціїі (1947-1949) (близько 100 одиниць);
  • колекція з історії українського мистецького життя 1930 – 1990-х рр.: афіши, запрошення, програми концертів;
  • документи до 1000-ліття Хрещення України-Руси;
  • преса радянської України про УВУ;
  • колекція поштових листівок;
  • матеріали до “Енциклопедії українознавства” та “Енциклопедії української діаспори” тощо.

  В архіві УВУ збереглася значна кількість одиниць фонозаписів і кіноматеріалів, у тому числі – “українська частина” фоноархіву Радіо “Свобода”, переданого до УВУ після закриття Мюнхенського осідку.

  Зберігаються також тисячі одиниць фотодокументів, лише частково ідентифікованих В. Леником. Багато незмонтованих фільмів, відзнятих на плівці 16 мм у 40-60-х рр. Іваном Проциком, Миколою Жикалюком та іншими операторами, зокрема про з’їзди українців Німеччини, культурні й освітні заходи, весілля українців-емігрантів, поховання видатних діячів української еміграції та ін.

  У фоноархіві – записи концертів української музики (хорові й вокальні виступи), виступів кобзарів.

  * * *

  Подальше науково-технічне впорядкування архівного фонду УВУ дозволить ввести до наукового обігу чималий пласт цінних документів з новітньої історії України, більшість яких тривалий час не була відома сучасному дослідникові. Разом з тим, на порядку денному стоїть питання підготовки міжархівного покажчика документів і матеріалів Наталі Полонської-Василенко, окремі комплекси яких зберігаються як у державних архівах України, так і тих, що знаходяться за межами нашої держави, зокрема в Німеччині (УВУ) та США (УВАН).

  Актуальною, на нашу думку, є й проблема повернення в Україну частини архівних документів у вигляді копій. Це стосується, зокрема, документів архіву ЦПУЕН та особових архівних фондів, які загалом збереглися в незначній кількості й мають виняткову наукову цінність.


  ОПИСИ ФОНДІВ

  Ф. 1

  ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО (Моргун) Наталя Дмитрівна
  (1884-1973) – історик, археолог*

  Наукові матеріали Н. Д. Полонської-Василенко

  № 1. Історія України: Машинопис. Б. д.; 1-341 арк.

  № 2. Історія України: Машинопис: Продовження. Б. д.; 342-645 арк.

  № 3. Статті Н. Д. Полонської-Василенко про Д.І. Дорошенка. (1953). 2 док. 28 арк.

  Д. І. Дорошенко і його громадсько-політична діяльність: Машинопис (1953).

  Дмитро Іванович Дорошенко – історик-державник: Машинопис (1953).

  № 4. Наукові матеріали Н.Д. Полонської-Василенко. 1956-1962. 8 док. 85 арк.

  Процес “Центру дій” 1924 р. (Відбитка) (1956).

  До історії першої Новоросійської губернії (1764-1775): Машинопис, резюме укр. та нім. мовами (1957).

  Die Anfange des Staates Ukraine-Rus Einleitung: Машинопис (22.07.1962).

  Друковані праці проф. др. Н. Полонської-Василенко (б. д.).

  Нове фальшування історії (с. 46-51) (відбитка з журналу) (б. д.).

  Обрання київських митрополитів: Відбитка з журналу “Рідна церква” (Ч. 85; б. д.).

  Список головних праць Н. Полонської-Василенко (б. д).

  Die Ukrainische Akademie der Wissenschaften: Historische Skizze. Teil II: 1931-1941: Резюме (відбитка зі збірника; б. д.).

  № 5. Рецензії на книги. 1964-[1969]. Вінніпег. 5 док. 58 арк.

  Важлива праця про Українську Православну Церкву: [Рецензія на книгу] Іван Власовський. Нарис історії Української Православної Церкви. – Т. 1: X-XVI ст. – 1955; Т. 2: XVII ст. – 1956; Т. 3: XVIII-XX ст. – 1957; Т. 4: XX ст.: Вирізка з газети “Канадійський фармар” (5.12.1964).

  Наукові записки 1967-68. Ч. 9-10: [Рецензія]: Машинопис (1969);

  Перша державницька праця з історії України: До 30-річчя виходу в світ “Історії України” д-ра Томашівського (фрагмент) (б. д.);

  Розвиток науки в Українській РСР за 40 років / Академія наук Укра-їнської РСР (с. 95-132, 2 прим.);

  Der Kampf der Sowjetkommunisten gegen Religion und Kirche: Die Rezension “Roht P. Religion und Roter Stern”: Машинопис (б. д.).

  № 6. Вирізки з газет публікацій праць Н. Полонської-Василенко. 1944-2001. Прага, Берлін. 3 док. 37 арк.

  Збірка газетних статей (Українське козацтво // Укр. Дійсність (Прага-Берлін). – 1944. – 10, 20 лист.; Хмельниччина // Укр. Вісті. – [1948]. – Ч. 36-37, 42, 43; Те саме // Українець у Франції. – Б. р. – № 79; Парк на кістках українців // Гомін України. – 1960. – 26 бер.).

  Збірка газетних статей (1100-річчя першого хрещення України-Русі // Шлях Перемоги. – 1968. – Ч. 38-40; Київські масакри: Уривок зі спогадів // Шлях Перемоги. – 1967. – 11 черв.; З приводу фальшування історії // Укр. слово. – 1967. – 11 вер.; Фальшування історії України // Шлях Перемоги. – 1967. – Ч. 47; Чудо царського парку: Із спогадів про Київ // Укр. думка. – 1967. – 23 лют.; Сергій Олександрович Єфремов: У 30-ліття процесу СВУ) // Свобода. – 1960. – 12 бер.; Грубі помилки // Укр. Вісті. – 1968. – 30 [?]; Архів Коша Запорізької Січі // Шлях Перемоги. – 1968. – Ч. 38; Те саме // Укр. вісті. – 1968. – 19 трав.; Великий талант: До бібліографії творів Л. Ста-рицької-Черняхівської // Шлях Перемоги. – 1968. – Ч. 48).

  Перші десять років Сімферополя: Пояснення до планів 1786 і 1794 рр. // Кримська світлиця. – 2001. – 1, 8 черв. (ксерокопія).

  № 7. Матеріали, зібрані Н. Полонською-Василенко для своїх робіт та за темами, що її цікавили. Б.д. 3 док. 23 арк.

  Добірка газетних вирізок про Дмитра Дорошенка.

  Добірка газетних вирізок про Михайла Драгоманова.

  Добірка газетних вирізок про Михайла Грушевського.

  № 8. Виписи з праць різних авторів. Нотатки. Б. д. 4 док. 191 арк.

  Коротка бібліографія з помітками Н. Полонської-Василенко (б. д.).

  [Анонимная картка…]: Нотатки (б. д.).

  4 зошити з нотатками (б. д.).

  Записник (б.д.).

  № 9. Рецензії на праці Н. Полонської-Василенко. 1973. 2 док. 2 арк.

  Овечко І. Епохальне видання – на чужі мови!: [Рецензія на працю] Полонська-Василенко Н. “Історія України”. Т. 1. Мюнхен: Укр. вид-во, 1972 // Америка. – 1973 20 лют. (машинопис, газетна вирізка).

  Біографічні матеріали

  № 10. Особисті біографічні документи. 1888-1941 рр. Харків, Київ, Москва. 7 док. 25 арк.

  Свідоцтво про народження № 8486 (1888).

  Копія свідоцтва про народження рос. мовою (б. д.).

  Копія свідоцтва про народження нім. мовою (б. д.).

  Копія Диплома про закінчення вищих жіночих курсів на ім’я Полонської Н. Д. (1913).

  Безстрокова Паспортна книжка № 357 на ім’я Полонської Наталії Дмитрівни (1919).

  Посвідка про шлюб Моргун Олександра Михайловича і Василенко-Полонської Наталі Дмитрівни № 567 (28.08.1937).

  Витяг з протоколу Вищої атестаційної комісії про затвердження у званні доктора історичних наук (17.01.1941).

  № 11. Особисті біографічні документи. 1944-1972. Львів, Прага, Пассау, Карлсфельд, Аугсбург, Мюнхен, Міттенвальд, Дорнштадт. 34 док. 71 арк.

  Розпізнавча карта генерального губернаторства (21.02.1944).

  Поліцейська посвідка на ім’я Н. Моргун-Василенко-Полонської (16.06.1944).

  Читацький квиток університетської бібліотеки Праги № 1052 (27.11.1944).

  Посвідчення проф. УВУ в Празі на ім’я Н. Моргун-Василенко-По-лонської з підписом А. Яковлева (13.02.1945).

  Посвідчення № 525/45 на ім’я Н. Василенко-Полонської (2.07.1945).

  Посвідчення на ім’я Моргун Олександра і Василенко-Полонської Наталії (6.08.1945).

  Картка тимчасової реєстрації Військового командування Німеччини на ім’я Василенко Н. (13.08.1945) (додаток: Копія нім. мовою).

  Наказ Василенко-Полонській Н. з’явитися до університету в Аугсбурзі (15.09.1945).

  Перепустка до табору в Карлсфельді на ім’я Моргун Наталії і Моргун Олександра (10.11.1945).

  Посвідчення викладача історії України у Вищій школі самоосвіти (Народний університет) на ім’я Н. Моргунової з підписом декана В. Дорошенка (24.12.1945).

  Посвідчення ординарного професора УВУ на ім’я Моргун Н. №120/46 (2.03.1946).

  Дозвіл проф. Н. Полонській-Василенко на проїзд залізницею (Мюхен-Міттенвальд) (13.07.1946).

  Посвідчення професора Богословсько-педагогічної Академії на ім’я Н. Моргун (29.11.1946).

  Свідчення пароха православної церкви св. Архистратига Михаїла в Міттенвальді, що Н. Моргун є “незмінним працівником на службі хри-стиянської віри й церкви” (2 прим. нім. мовою і копія укр. і нім. мовами) (14.02.1947).

  Повідомлення про виселення Н. Моргун з табору Міттенвальд (24.02.1947).

  Грамота (диплом) дійсного члена НТШ в історично-філософічній секції на ім’я проф. д-ра Н. Полонської-Василенко (13.06.1947).

  Медична довідка, видана Н. Моргун Диспансером для переміщених осіб (визнана хворою на туберкульоз) (24.06.1947).

  Посвідчення швеї “Жіночого об’єднання” (Frauenarbeit) на ім’я Н. Моргун (28.07.1947).

  Лист В. Щербаківського, О. Тарнавського про надання Н. Полонській-Василенко звання звичайного професора (18.09.1947).

  Метрика шлюбу О. Моргуна і Н. Полонської-Василенко, видана Михайлівською церквою в Міттенвальді (5.08.1948).

  Посвідчення для проїзду залізницею Н. Моргун (25.10.1948).

  Грамота дійсного члена УВАН із спеціальності “Історія України” на ім’я проф. д-ра Н. Василенко-Полонської (29.07.1949).

  Персональний листок УВУ Н. Полонської-Василенко (18.08.1953).

  Відповідь італійського консула на звернення щодо відкриття візи до Італії Н. Моргун (20.08.1963).

  Членське посвідчення (Членська виказка) ЦПУЕН на ім’я Н. Моргун (6.06.1967).

  Заповіт проф. УВУ д-р Н.Д. Моргун (наукове прізвище Н. Полонська-Василенко), мешканки Альтегайму, Дорнштадт, поблизу Ульму: Варіанти і копії варіантів заповіту (12.03.1968).

  Посвідчення про проживання Н. Моргун у Будинку людей похилого віку в Дорнштадті (17.03.1969).

  Посвідчення професора філософського факультету УВУ на ім’я Н. По-лонської-Василенко (23.06.1970).

  Лист і грамота про нагородження проф. д-ра Н. Полонської-Василенко “Хрестом Українського Козацтва” (без мечів) (24.01.1972).

  Лист декана філософського факультету УВУ про присвоєння звання Почесного доктора УВУ Н. Полонській-Василенко (18.09.1972); Додаток: Бюлетені для голосування в справі надання Почесного докторату філо-софського факультету УВУ (вересень-грудень 1972); Дані лічильної комісії (б. д.).

  Автобіографія (б. д.).

  Анкета для Української науки (б. д.).

  Заповіт на бланку без підпису (б. д.).

  [Фрагмент автобіографічного документа] (б. д.).

  № 12. Матеріали до 70-річчя з дня народження і 45-ліття наукової діяльності та до інших дат. 1954-1966. Мюнхен, Нью-Йорк. 7 док. 43 арк.

  Моргун О. До життєпису Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко, в одруженні Моргун: З приводу 70-річчя з дня народження та 45-ліття наукової діяльності (20.01.1954).

  Курінний П. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко: Привіт з нагоди ювілею: 70 років життя та 40 років наукової праці на користь Україні: Газетні вирізки з “Укр. селянин” (20.02.1954).

  Крупницький Б. 70-ліття життя і 45-ліття наукової діяльності проф. д-ра Наталії Полонської-Василенко: Рукопис і вирізки з газети “Християнський Голос” (28.03.1954).

  Запрошення на Ювілейну академію для відзначення 75-ліття народження та 50-ліття наукової праці проф. Н. Полонської-Василенко (2.04.1959);

  Омельченко В. Professor Natalja Polonska Wasilenko: Машинопис [1962];

  Омельченко В. Professor N.Polons’ka-Vasylenko: Окрема відбитка з “Horizons: Ukr. Students’ Review” (New York, 1966. – Vol. 7, № 1).

  Поздоровчий лист УВУ Н. Полонській-Василенко (6.02.1958).

  № 13. Матеріали до біографії. 1973-1993. Мюнхен, Нью-Йорк, Сімферополь. 9 док. 37 арк.

  Полонська-Василенко Н.: Відбитка з Енциклопедії українознавства [197?].

  Янів В. [Повідомлення українських періодичних органів про смерть Н. Полонської-Василенко] (8.06.1973).

  Список промовців на похоронах Н. Полонської-Василенко [1973].

  [Янів В.] [Промова над могилою] (1973).

  Янів В. Пам’яті Наталії Полонської-Василенко: Слово над могилою: Вирізка із газети “Свобода” (21.06.1973).

  Оголошення про поминальний вечір в 40-й день після смерті (18.07.1973).

  Янів В. Проф. д-р Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко та Україн-ський Вільний Університет [1973].

  Семенко Ю. Проф. д-р Н. Д. Полонська-Василенко: До двадцятих роковин із дня смерти (21.11.1992).

  Рудницький Г. Наталія Полонська-Василенко: Вирізка з газети “Крим-ська світлиця” (27.03.1993).

  Матеріали службової та громадської діяльності.

  № 14. Матеріали службової та громадської діяльності. 1943-1972. Львів, Прага, Нью-Йорк, Міттенвальд, Дорнштадт, Мюнхен. 16 док. 23 арк.

  Лист Українського Центрального Комітету про прийом на роботу почесним працівником в якості референта (оригінал і 2 копії рос. і нім. мовами; 2.10.1943).

  Видавничий договір між “Укр. видавництвом” та Н. Полонською-Василенко про видання “Історії України (1725-1797 рр.)” (25.10.1943).

  Посвідчення “Укр. вид-ва” про отримання рукопису “Київ та Західна Европа” (14.12.1944).

  Лист деканату філософічного ф-ту УВУ в Празі з інформацією про ухвалу Колегії професорів факультету покликати її викладати в УВУ (2.12.1944).

  Лист ректора УВУ у Празі з інформацією про ухвалу Сенатом УВУ покликати її викладати в УВУ (31.12.1944).

  Запрошення на вступний виклад проф. Н. Полонської-Василенко і П. Ковальова (19.02.1945).

  Лист Комітету допомоги скитальцям діячам української культури до Н. Полонської-Василенко про переїзд до ЗСА: Копія (16.11.[1947?]).

  Угода з “Українським видавництвом” у Мюнхені, вид-вом “Вісник” (США) та Н. Полонською-Василенко про видання “Історії України”: Копія (18.07.1960).

  Посвідка “про одержання Апостольською Екзархією для українців католиків візантійського обряду в Німеччині [від Н. Полонської-Василенко] до переховання реліквіяр” (22.08.1960).

  Комунікат про створення Українського Історичного Товариства: Копія [1965?].

  Реєстр речей, переданих Н. Полонською-Василенко до Музею ім. Шевченка (Лондон) з поштовою квитанцією про пересилку (10.05.1968).

  Запитник, стосовно доповнень і уточнень структури програм докторських семестрів з підписом та зауваженнями Н. Полонської-Василенко (1969).

  Запитник у справі участі у Професорській раді в Мюнхені 25-26 січня 1969 р. (1969).

  Протокол про передання особистих заощаджень Н. Полонської-Ва-силенко на депозит УВУ в Мюнхені (2.02.1971; 26.01.1972).

  Запрошення на 13-ту наукову конференцію Institut zur Erforschung der UdSSR (б.д.).

  Лист від Парафіяльної Ради при УАПЦ у Мюнхені з проханням виступити в таборі з рефератом/доповіддю (б. д.).

  Листування: Адресати

  № 15. Полонська-Василенко Н. – дочці Д. Багалія Ользі Дмитрівні. Копії. 14 листів. 1932-1941. 20 арк.

  № 16. Полонська-Василенко Н. – Дорошенку Д.І.: Копії. 2 листи. Серпень 1945 р., 20.11.1948. 3 арк.

  № 17. Полонська-Василенко Н. – До деканату філософічного факультету УВУ. 1 лист. Б. д. 1 арк.

  № 18. Полонська-Василенко Н. – [Жегуц?]. 1 лист. 26.02.1964. 4 арк.

  № 19. Полонська-Василенко Н. – Зиблікевич Е.: Копія. 3 листи + 1 з додатками, 19.08.1968-25.09.1968. 7 арк.

  № 20. Полонська-Василенко Н. – Іващук В.:Копія. 1 лист. [1966]. 1 арк.

  № 21. Полонська-Василенко Н. – Іножарському І. П: Копія. 1 лист. 12.03.1968. 2 арк.

  № 22. Полонська-Василенко Н. – [Квасницькому В.]. 2 листи. 19.06.1957. 2 арк.

  № 23. Полонська-Василенко Н. – Кашинському [П.]. 1. Поштова картка. 1.08.1961. 1 арк.

  № 24. Полонська-Василенко Н. – Кімміх Е. 1 лист. 15.03.1968. 6 арк.

  № 25. Полонська-Василенко Н. – [Курінним] Раїсі Михайлівні та Петру Петровичу: Копія. 1 лист. 26.02.1964. 1 арк.

  № 26. Полонська-Василенко Н. – Левкович І.: Лист + Поштова картка. 2 документи. 13.03.1947-25.04.1947. 2 арк.

  № 27. Полонська-Василенко Н. – Мельнику А.: Поштова картка. 1 документ. 16.11.1970. 1 арк.

  № 28. Полонська-Василенко Н. – [Мірчуку І.] 2 листи. 27.02.1947. 2 арк.

  № 29. Полонська-Василенко Н. – Моргуну О.: 1 листівка. 1958. 1 арк.

  № 30. Полонська-Василенко Н. – [Орелецькому В.?] Копія. 2 листи. 27.02, 5.05.1964. 2 арк.

  № 31. Полонська-Василенко Н. – Сівкевич І.Г. 1 лист. 24.06.1968. 2 арк.

  № 32. Полонська-Василенко Н. – Фостун С.: Копія. 1 лист. 12.03.1968. 1 арк.

  № 33. Полонська-Василенко Н. – Шаян В.: Копія. 2 листи. 9.05.1968, 20.02.1972. 2 арк.

  № 34. Полонська-Василенко Н. – Штадтмюллеру Г.: З бібліографіч-ними нотатками. 1 лист. 24.06.1962. 8 арк.

  № 35. Полонська-Василенко Н. – [Щербаківському В.]. 1 лист. 18.01.1949. 1 арк.

  № 36. Полонська-Василенко Н. – Яніву В. 1 лист. 1968. 1 арк.

  № 37. Полонська-Василенко Н. – […] Володимиру Михайловичу: Копія. 1 лист. 17.10.1972. 1 арк.

  № 38. Полонська-Василенко Н. – […] Сергію Аркадійовичу і Ользі Володимирівні. 1 лист. Б. д. 1 арк.

  № 39. Полонська-Василенко Н. – […] Фрагмент листа. 1 лист. [1973]. 3 арк.

  № 40. Полонська-Василенко Н. – […] Фрагмент листа: Копія. 1 лист. Б. д.

  Листування: Кореспонденти

  № 41. Балинський О. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1968-1973. 3 арк.

  № 42. о. Богдан […] – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 43. Брик Михайло – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 2 арк.

  № 44. Винар Л. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1973. 3 арк.

  № 45. Витаковичі – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 46. Вітоняк О. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 2 арк.

  № 47. Волошини С. і [Т.?] – Полонській-Василенко Н. 1 лист. Б. д. 1 арк.

  № 48. Гадзінський М. – Полонській-Василенко Н. 2 листи, 1973. 8 арк.

  № 49. Гаюк С. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 50. Ґлінін А. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 51. Дідович В. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1973. 3 арк.

  № 52. Дубова Є. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 53. [Жегуц І.] – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1964. 2 арк.

  № 54. [Жуковський А.] – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 2 арк.

  № 55. Зиблікевич Е. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1968. 5 арк.

  № 56. Іван – Полонській-Василенко Н. 1 документ. 1969. 1 арк.

  № 57. Іванов В. – Полонській-Василенко Н. 8 листів і поштових карток. 1961-1964. 9 арк.

  № 58. Іващук В. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1949. 4 арк.

  № 59. Іларіон (митрополит) – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1963. 1 арк.

  № 60. Іножарський І. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 2 арк.

  № 61. Кашинський П. – Полонській-Василенко Н. 1 поштова картка. 1973. 1 арк.

  № 62. Климкевич Р. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1967. 1 арк.

  № 63. Коваліви Л. та П. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1970. 1 арк.

  № 64. Корчмарик Б. Ф. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1969. 48 арк.

  № 65. Кубійович В. – Полонській-Василенко Н. 4 листи. 1972-1973. 4 арк.

  № 66. [Кульчицький О.] – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 5 арк.

  № 67. Курінна Р. – Полонській-Василенко Н. 5 листів. 1972-1973. 6 арк.

  № 68. Левчук Д., Левчук І. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 69. Лібицька-Худа А. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 70. Лук’яненко А. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 71. Маланчук А. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1972. 1 арк.

  № 72. Метенканіч-Іващенко Н. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 73. Москаленко А. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1972-1973. 4 арк.

  № 74. Овечко І. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 75. [Оглоблин О.] – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 4 арк.

  № 76. Орелецький В. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1964. 3 арк.

  № 77. Остапчук О. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1968. 4 арк.

  № 78. Пашник П. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973; б. д. 3 арк.

  № 79. Петров – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1944. 1 арк.

  № 80. Семенюк Г. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 4 арк.

  № 81. Синявська Н. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 82. Скрипник М. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 2 арк.

  № 83. Стромецький О. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. Б. д. 1 арк.

  № 84. Храплива Л. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.

  № 85. Шаян В. – Полонській-Василенко Н. 3 листи, 1968-1970. 4 арк.

  № 86. Янів В. – Полонській-Василенко Н. 4 листи. 1973. 5 арк.

  № 87. Листи невстановлених авторів до Полонської-Василенко Н. 11 листів. 1945-1973. 13 арк.

  Листівки

  № 88. Листівки до Полонської-Василенко Н. 29 листівок. 1950-1973. 29 арк.

  Безрука О. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972;

  Биковські М. і Л. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972;

  Вітоняк О. і Г. – Полонській-Василенко Н. 2 листівки. 1972-1973;

  Вітошинська Л. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1967;

  Гаюк С. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. Б. д.;

  Демиденки Л., А., І. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1950;

  Зінченко Я., ще 3 підписи – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1973;

  Іванов В. – Полонській-Василенко Н. 3 листівки. 1962-1963;

  [Інге?] Єлена – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1964;

  Кубійович В. В. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1969;

  Кужіличка – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1961;

  Кужіми Е. і В. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1953;

  Курінні Р. і П. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1961;

  Левчуки І. і Д. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972;

  Леник І. і В. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972;

  Мизенюк А. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1964;

  Миллер Т. – Полонській-Василенко Н. 2 листівки. 1956, 1971;

  Мотенканіч Н. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972;

  Оглоблини А., О. і Д. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1963;

  Петриченко Т. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1973;

  Соколюк З. – Полонській-Василенко Н. 3 листівки. 1965-1973;

  [Скрипник М.] – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. Б. д.;

  Турковид Б. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1963.

  № 89. Невстановлені автори листівок до Полонської-Василенко Н. 18 листівок. 18 арк.

  Матеріали господарсько-майнового характеру

  № 90. Різні документи. Архівна спадщина. 1968. 6 док. 39 арк.

  Квитанція “на завдаток на встановлення надгробка після смерті”: Оригінал і копія (7.12.1968).

  Перелік папок з рукописами (б. д.).

  Список документів проф. д-ра. Н.Полонської-Василенко (б. д.).

  Список архіву проф. Н. Полонської-Василенко, надісланий до УВАН у Нью-Йорку (б. д.).

  Опис архіву: Список адресатів (б. д.);

  Кореспонденція: Список кореспондентів Н.Полонської-Василенко (б. д.).

  № 91. Документи щодо дарів Н. Полонської-Василенко музеям. 1967-1972. 5 док. 10 арк.

  Збірка монет, передана Н. Полонською-Василенко Музею ім. Шевченка в Лондоні (18.02.1972).

  Збірка пам’яток мистецтва, передана Н. Полонською-Василенко Музею Шевченка в Лондоні (18.02.1972)

  Список листів, надісланих на адресу проф. Д. Левчука для музею-архіву ім. Липинського (27.06.1968).

  “Лист документів та предметів із спадщини проф. Н.Полонської, які були переслані від УВУ-Мюнхен до УВАН у Нью-Йорку” (4 прим., б. д.).

  “Опис речей проф. Н. Полонської-Василенко, що вона має передати після смерті за заповітом” (10.05.1967).

  Матеріали інших осіб

  № 92. [Моргун О.] Наукові праці та документи. Б. д., 1958. 6 док. 90 арк.

  Посвідка Крайової Управи Союзу Гетьманців Державників Німеччини і Австрії про те, що проф. О. Моргун є Головою Крайового Організаційного Суду (20.04.1958);

  [Моргун О.] [До питання координації з М.О. в Ульмі]: Записник (б. д.);

  [Моргун О.] Довідки (б. д.);

  [Моргун О.] Суспільно-економічний лад У[країнської] Д[ержави]: Зошит з нотатками (б. д.);

  [Моргун О.] Українське колонізаційне кооперативне Товариство “Січ” (б. д.);

  [Моргун О.] Церква: Нотатки (б. д.).

  № 93. [Моргун О.] Нотатки. Б. д. 3 док. 87 арк.

  [Моргун О.] [Листи до братів]: Зошит з нотатками (б. д.);

  [Моргун О.] Нотатки (б. д.);

  [Моргун О.] Нотатник (б. д.);

  № 94. [Моргун О.] Нотатки. Б. д. 4 док. 37 арк.

  Американський Комітет. Б. Вульферту (б. д.);

  В. Липинський. Большевизм. Синдикалісти (б. д.);

  [Запис на окремому листку (рос. мовою)] (б. д.);

  [Запис на конверті] (б. д.).

  № 95. [Моргун О.] Скорботна мати: Нотатки (б. д.). 1 док. 106 арк.

  № 96. Нотатки, зроблені рукою не встановлених осіб. 5 док. Б. д. 88 арк.

  [М. Грушевський і його історична праця] (б. д.);

  [1) Історія про нахід Печенігів на задніпрянські околиці…] (б. д.);

  [Індоевропейські племена та найдавніший розподіл їх] (б. д.);

  [Правдива Енеїда] (б. д.);

  [Карфаген був заснований фінікійцями…] (б. д.).

  № 97. Нотатки, зроблені рукою не встановлених осіб. 5 док. Б. д. 95 арк.

  [Історія. Грушевський] (б. д.);

  [Polydorus] (б. д.);

  […цікаво б було знати…] (б.д.);

  [Синоп, Енета, Теміскіра] (б.д.);

  [Початок зародка Укр. історії] (б.д.);

  № 98. Нотатки, зроблені рукою невстановлених осіб. 1 док. Б. д. 17 арк.

  [Achilles] (б. д.)

  № 99. Документи різних осіб. 1972-1973. 3 док. 4 арк.

  Копія Дозволу, видана С. Мудрику, для передання речей Бібліотеці і музею ім. Шевченка в Лондоні від Н. Полонської-Василенко (20.01.1972);

  Обіжник до членства в справі виборів дирекції НТШ (22.01.1973);

  Нотатки до біографії О. Оглоблина (б. д.).

  № 100. Газетні публікації. Вирізки та відбитки статей різних осіб. 1949-1964. 9 док. 35 арк.

  В. Є. Полковник Петро Болобачан і його останні дні: Підбірка газетних вирізок [1949];

  Левчук Д. П. М. Мілюков, німці й українська держава в 1918 році // Батьківщина. – 1963. – 18 трав.;

  Міллер М. Українське військо князівських часів: Підбірка газетних вирізок [1951];

  Міллер М. Озброєння українського війська князівських часів [1951];

  Марченко І., Щербаківський В. За національно-релігійне єднання українців: Окремий відбиток (1956);

  Бібліотека і музей ім. Т. Шевченка: Газетна вирізка [1964];

  Василенко С. Мій шлях (копії 2 сторінок; б. д.);

  Додаток як розподілювано людність по повітах [України] (таблиця, б. д.);

  Фрагмент таблиці з переліком “Промсоюзы и наименования артелей” із статистикою (б. д.).

  № 101. Гришко В. До пам’яті учителя: В 25-річчя з дня смерти акад. М. П. Василенка. 1960-1961. 4 док. 54 арк.

  Лист В. Гришка до Ю. Бойка з приводу публікації статті “До пам’яті учителя” (20.11.1960);

  Рукопис статті [1960].

  Машинопис статті (б. д.);

  Вирізка статті з газети “Батьківщина” (1960, ч. 35-40; 1961, ч. 1-2).

  Листи інших осіб

  № 102. Арндт Н. – Леннику В. 1 лист. 30.12.1998. 1 арк.

  № 103. Арндт Н. – Ріттеру Г.К. 1 лист. 30.12.1998. 1 арк.

  № 104. Винар Л. – Кордубі Ф. 1 лист. 20.03.1973. 1 арк.

  № 105. Листування В. Дідовича (УВУ) та В. Омельченка (УВАН) з приводу архіву Н. Полонської-Василенко. 2 листи. 1979. 2 арк.

  Дідович В. – Омельченку В. 1 лист. 3.05.1979.

  Омельченко В. – Дідовичу В. 1 лист. 15.04.1979.

  № 106. Дублянський А. – Державину В. 1 лист. 8.04.1959. 1 арк.

  № 107. Крупницький Б. – Оглоблину О.: Копія. 1 лист. 12.11.1947. 1 арк.

  № 108. Кужім-Скоропадська Єлисавета – Державину В. 1 лист. 7.04.1959. 1 арк.

  № 109. [Кульчицький О.] – Зайцеву П.: Поштова картка. 1 документ. 1963. 1 арк.

  № 110. Курінний П. – Щербаківському В. 1 лист. 8.06.1947. 1 арк.

  № 111. Луцький М., Луцька Л.Е. – [Моргун] Олександру Михайловичу: Копія листа. 1 лист. 28.10.1945. 1 арк.

  № 112. Мокрицький Г. – Леннику В. 1 лист. 20.11.1998. 2 арк.

  № 113. Оглоблин О., Крупницький Б., Щербаківський В. – Мірчуку І. 1 лист 1.07.1947. 1 арк.

  № 114. Остапчук А. – Антохіву. 1 лист. 27.01.1968. 1 арк.

  № 115. Праксенталер Б. – Леннику В. 1 лист. 26.11.1998. 1 арк.

  № 116. Ріттер К. – Арндту Н. 1 лист. 8.12.1998. 1 арк.

  № 117. Уіллямс Й. – Кузик Д. 1 лист. 16.12.1969. 4 арк.

  № 118. McMaster University – Semenuk A. 1 лист. 15.03.1973. 1 арк.

  № 119. Листи з невизначеними підписами. 4 листи. Б. д. 4 арк.

  [Ващен…] Г. – До Сенату УВУ. 1 лист. Б. д. 1 арк.

  […] – [Кужім-Скоропадській] Єлизавета. 1 листівка. Б. д. 1 арк.

  […] – […]: Фрагмент листа. 1 лист. Б. д. 1 арк.

  […] – […]: Фрагмент листа. 1 лист. Б. д. 1 арк.

  Фотографії

  № 120. Фотографії Н. Полонської-Василенко. Б. д. 3 док. 3 арк.

  Н. Полонська-Василенко з чоловіком, О. Моргуном (на вулиці) (б. д.)

  Н. Полонська-Василенко з чоловіком, О. Моргуном (у кімнаті) (б. д.).

  Ф. 2

  КУРІННИЙ Петро Петрович (1894-1972) –
  історик, археолог, етнограф і мистецтвознавець

  Наукові матеріали П. П. Курінного

  № 1. Нариси історії української археології: Машинопис, переданий до бібліотеки УВУ 29 січня 1947 р. [ з 57 до 71 с. текст на обох боках аркуша]. Машинопис і копія (30 с.). Б. д. 2 док. 95 арк.

  № 2. Reimser evangeliar – das alteste Schriftdenkmal der Kyi’ver Rus’: Машинопис. 10.2.1965 р. 1 док. 46 арк.

  № 3. Der Rajky-Typus der Trypillja-Kultur: Машинопис. Б. д. 1 док. 5 арк.

  № 4. Вирізки з газет публікацій праць П. Курінного. 1951-1952 рр. Аугсбург. 2 док. 7 арк.

  Історичні традиції української сім’ї // Авангард. – 1951. – 22 бер.

  Місто Гумань. Гайдамаччина (продовження) // Авангард. – 1952. – 25 бер.

  № 5. План праці П. Курінного “Археологічне минуле України”: Рукопис з нотатками автора. Б. д. 1 док. 1 арк.

  № 6. Фотоматеріали, зібрані П. Курінним для своєї роботи: Борисівський варіант Трипільської культури. Ч. 1-7. Б. д., 1905. 8 док. 8 арк.

  Ч. 1. Борисівське городище (б. д.).

  Ч. 2. Вигляд Завалля (б. д.).

  Ч. 3. Ситуаційний план Борисівського городища (б. д.).

  Ч. 4. Загальний план розкопів Борисівського городища (б. д.).

  Ч. 5. Перекрій валу Борисівського городища (б. д.).

  Ч. 6а. Кресленик ями І (1904 р.)

  Ч. 6б. Кресленик ями ІІ (б. д.).

  Ч. 6с. Кресленик ями V (Борисівка 1905 р.).

  Ч. 7. Посуд типу скитських черпаків (яма ІХ; б. д.).

  № 7. Фотоматеріали, зібрані П. Курінним для своєї роботи:Борисівський варіант Трипільської культури. Ч. 6d. Б. д. 9 док. 9 арк.

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої (б. д.).

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 1 – план (б. д.).

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 2 – план (б. д.).

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 3 – план (б. д.).

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 4 – план (б. д.).

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 5 – план (б. д.).

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 6 – план (б. д.).

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 7 – план (б. д.).

  Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 8 – план (б. д.).

  № 8. Фотоматеріали, зібрані П. Курінним для своєї роботи: Бори-сівський варіант Трипільської культури. Ч. 8-12b. Б.д. 17 док. 17 арк.

  Ч. 8. Зразки кераміки Борисівського городища [5 фото] (б. д.).

  Ч. 9. Знаряддя праці з Борисівського городища [3 фото] (б. д.).

  Ч. 10а. с. Чернявки. Зразки кераміки (б. д.).

  Ч. 10b. с. Чернявки. Знаряддя праці (Мотики з кістки; б. д.).

  Ч. 10b. с. Чернявки. Знаряддя праці (б. д.).

  Ч. 11. с. Колодисте. Зразки кераміки (б.д.).

  Ч. 12а. с. Озаринці (Попів город). Зразки кераміки [3 фото] (б. д.).

  Ч. 12b. с. Озаринці (Попів город). Знаряддя праці [2 фото] (б. д.).

  № 9. Фотографія Софійського собору. Деталь мозаїки, Б. д. Київ. 1 док. 1 арк. (735)

  № 10. Фотографії Кирилівської церкви. Б. д. Київ. 37 док. 37 арк.
  (815, 1317, 1318, 1322-1325, 1330, 1333, 1337, 1339, 1341, 1343, 1346, 1347, 1350-1357, 1359, 1361-1368, 1370, 1372, 1375-1377)

  Фреска (б. д.) 815

  Mariae Reinigung Foto-Kiew (б. д.) 1317, 1318

  Darbringung im Tempel (б. д.) 1322

  Митрополит Красовський (б. д.) 1323-1325

  […] (б. д.) 1330

  Refektorium (б.д.) 1333

  Вид на північну зовнішню сторону (б. д.) 1337

  Вид на західну зовнішню сторону (б. д.) 1339

  Вид на […] зовнішню сторону (б. д.) 1341

  Вид на Кирилівську церкву (б.д.) 1343

  Вид на південну зовнішню сторону (б. д.) 1346-1347

  Вид на купола (б. д.) 1350

  Вид на церкву з півночі (б. д.) 1351

  Фреска із зображенням Ісуса Христа (б. д.) 1352

  Фреска (б. д.) 1353-1357

  Фреска із зображенням св. Кирила (б. д.) 1359

  Фреска із зображенням св. Афанасія (б. д.) 1361-1362

  Фреска із зображенням Мадонни (б. д.) 1363

  […] (б. д.) 1364

  […] (б. д.) 1365

  […] (б.д.) 1366

  Успенні (б. д.) 1367-1368

  […] (б. д.) 1370

  Борис і Гліб (б. д.) 1372

  Ап. Павло (б. д.) 1375-1376

  Фреска із зображенням Авраама (б. д.) 1377

  Біографічні матеріали

  № 11. Особисті біографічні документи. 1950 р. Мюнхен. 2 док. 2 арк.

  Копія диплома докторського іспиту П. Курінного (14.02.1950).

  Посвідчення № 76 професора УВУ в Мюнхені на ім’я П. Курінного (29.07.1950).

  № 12. Особисті автобіографічні документи. 1945-1949. Мюнхен. 4 док. 15 арк.

  Автобіографія зі списком друкованих праць (1.12.1945).

  Автобіографія зі списком друкованих праць і робіт, готових до друку (1.07.1949).

  Автобіографія [1949].

  [Фрагмент автобіографічного документа] (б. д.).

  № 13. Матеріали до біографії. 1972. Мюнхен. 3 док. 3 арк.

  Оголошення УВУ про смерть П. Курінного.

  Матеріали службової та громадської діяльності

  № 14. Матеріали П. Курінного щодо вступу на роботу до УВУ. 1945-1946. Гехштадт/Д., Аугсбург, Мюнхен. 10 док. 14 арк.

  Лист П. Курінного до історико-філологічного факультету про надання роботи (4.12.1945).

  Короткий життєпис (б. д.).

  Лист П. Курінного до Сеньорату історико-філологічного факультету про надання роботи (3.12.1945).

  Реєстр праць П. П. Курінного, які можуть бути виконані (б. д.).

  Реєстр праць П. П. Курінного, підготовлених до друку (б. д.).

  Короткий життєпис (б. д.)

  Лист П. Курінного до В. Щербаківського про надання роботи в УВУ (б. д.).

  “Реферат-рецензія В. Щербаківського на проф. П. Курінного до Філос. Фак. УВУ” (рукопис і дві копії машинопису від 29.01.1946).

  № 15. Матеріали П. Курінного щодо службової діяльності в УВУ. 1949 р. Мюнхен. 5 док. 5 арк.

  Звернення професорів УВУ: Оглоблина О., Крупницького В., Закрев-ської Г., Полонської-Василенко Н., Щербаківського В. про підвищення П. Курінного на посаду звичайного професора (22.07.1949).

  Записка П. Курінного до проф. В. Щербаківського про клопотання перед Сенатом УВУ щодо надання йому ступеня доктора наук з фаху “Археологія України” (29.08.1949).

  Лист В. Щербаківського до ректора УВУ проф. Ю. Панейка про за-твердження П. Курінного в ступені доктора філософії (7.09.1949).

  Аркуш з особової справи УВУ із записом про признання П. Курінного достойним посади звичайного професора (8.10.1949).

  Довідка про передання праці П. Курінного “Монументальні пам’ятки трипільської культури” до бібліотеки УВУ. Б. д.

  Листування

  № 16. Курінний П.П. – Дорожинському (голові ЦПУЕ). 8.02.1954 р. 1 лист. 1 арк.

  № 17. Гудзій Ю. – П. Курінному. 18 вер. 1957 р. 1 лист. 1 арк.

  № 18. Лютаревич П. – П. Курінному. 18 вер. 1954 р. 1 лист. 1 арк.

  Матеріали інших осіб

  № 19. Матеріали до біографії П. Курінного і Курінної Раїси Михай-лівни, надіслані Ю. Денбським. Ноенфарн. 1955-1999. 4 док. 4 арк.

  Лист Денбського Ю. до Ленника В. (23 серп. 1999 р.).

  Матеріали до біографії Курінної Р. М. (б. д.).

  Фотографія П. Курінного з дружиною [1955-1960].

  Фотографія П. Курінного і Н. Полонської-Василенко (б. д.).

  Листи інших осіб

  № 20. Щербаківський В. – Панейку Ю. 8.06.1949. 1 лист. 1 арк.

  Ф. 3

  ОГЛОБЛИН Олександер (1899-1992) – історик

  Наукові матеріали

  № 1. Матеріали до “Історії Русів”. Б. д. 5 док. 21 арк.

  Оглоблин О. “Annales de la Petite-Russie” Шерера й “Історія Русов”: До питання про джерела “Історії Русов”: Машинопис. 1 док. 15 арк.

  Оглоблин О. Історія Русів: Резюме укр. мовою (рукопис). Б. д. 1 док. 1 арк.

  Оглоблин О. Історія Русів: Резюме нім. мовою + 1 копія. Б. д. 3 док. 5 арк.

  № 2. Матеріали до праці “Українсько-Московська Угода 1654 р.”. Нью-Йорк, Торонто. [1954]. 3 док. 31 арк.

  Примітки до праці О. Оглоблина “Українсько-Московська Угода 1654 р.”: Ксерокопія з видання “Оглоблин О. Українсько-Московська Угода 1654 р.” (Нью-Йорк; Торонто, 1954, с. 79-84). [1954]. 1 док. 6 арк.

  Додатки I-III до праці О. Оглоблина “Українсько-Московська Угода 1654 р.”: Ксерокопія. Б. д. 2 док. 25 арк. (укр. та нім. мовами).

  № 3. Оглоблин О. Iron Industry in Right Bank Ukraine at the Time of Hetman Bohdan Khmelnitskyj: Машинопис. Б. д. 1 док. 2 арк.

  № 4. Оглоблин О. Нові матеріяли до історії повстання Петра Іва-ненка (Петрика): Окрема відбитка. Б. д. 1 док. 7 арк.

  Біографічні матеріали

  № 5. Матеріали до біографії. 3 док. 4 арк.

  Біографічна довідка: Ксерокопія з Енциклопедії Українознавства. Б. д. 1 док. 2 арк.

  2 некрологи О. Оглоблина: Ксерокопії. [1992]. 2 док. 2 арк.

  Листування: Адресати

  № 6. Оглоблин О. – Бойку Ю. Людлов. 21.12.1961-16.11.1962. 5 листів. 6 арк.

  № 7. Оглоблин О. – Васьковичу Г. Людлов. 15.11.1981. 2 листи. 2 арк.

  № 8. Оглоблин О. – Левковичу І.: Листівки. 14.04.1947-18.04.1947. 2 листівки. 2 арк.

  № 9. Оглоблин О. – Мірчуку І. Трасфельден, Мюнхен, Людлов. 9.04.1947-21.11.1955. 1 поштова картка + 3 листи. 6 арк.

  № 10. Оглоблин О. – […]. 20.01.1947. 1 лист. 1 арк.

  Листування: Кореспонденти

  № 11. Бойко Ю. – Оглоблину О. 29.12.1961-24.09.1962 рр. 3 листи. 3 арк.

  № 12. Васькович Г. – Оглоблину О. 17.08.1979-24.02.1984 рр. 5 листів. 5 арк.

  № 13. Державин В. – Оглоблину О. 28.10.1953 р. 1 лист. 1 арк.

  № 14. Дідович В. – Оглоблину О. 8.06.1962-22.06.1962 рр. 2 листи. 2 арк.

  № 15. Жегуц І. – Оглоблину О. 6.06.1961-16.08.1961 рр. 2 листи. 2 арк.

  № 16. Мірчук І. – Оглоблину О. 29.05.1951-9.03.1961 рр. 2 листи. 2 арк.

  Ф. 4

  МІРЧУК Іван (1891-1961) –
  філософ, історик, культуролог, ректор УВУ

  Наукові матеріали І. Мірчука

  № 1. Азійські аспекти в російській історії: Машинопис. Б. д. 1 док. 16 арк.

  № 2. Вступне слово до збірника УВУ: Матеріали. Б. д. 8 док. 93 арк.

  Рукопис вступного слова. Б. д.

  Машинопис вступного слова до збірника УВУ українською мовою. Б. д.

  Машинопис німецькою мовою. Б. д.

  Друкарський варіант вступного слова (нім. мовою).

  № 3. Доклад проф. І. Мірчука в Римі: Машинопис. [1954]. 1 док. 2 арк.

  № 4. Призначення нації (Вступне слово): Ксерокопія машинопису. 1 док. 4 арк.

  № 5. Україна між Сходом і Заходом: Машинопис (укр. і нім. мовами). Б. д. 2 док. 31 арк.

  № 6. Українська наука в історичному аспекті: Машинопис. Б. д. 1 док. 23 арк.

  № 7. Das Damonische bei den Russen und den Ukrainern. Ein Beitrag zur Bestimmung der ukrainischen Weltanschauung: Машинопис. Б.д. 1 док. 11 арк.

  № 8. Die Grund tendenz der russischen Staatspolitik: Машинопис. Б. д. 1 док. 20 арк.

  № 9. Die leistungen des Ukrainischen volkes auf dem gebiete der Wissenschaft: Машинопис. Б. д. 1 док. 23 арк.

  № 10. Die russische Orthodoxe Kirche und die Koexistenz: Машинопис та окрема відбитка. 1957. Мюнхен. 2 док. 19 арк.

  № 11. Die Ukrainische Freie Universitat in Munchen: Окрема відбитка. 1 док. 5 арк.

  № 12. Rom, Byzanz und Moskau im kampf um die geistige fuhrung im osteuropaischen Raum: Доповідь. 1948. Мюнхен. 1 док. 6 арк.

  № 13. Рецензія на працю проф. Василя Гришка: Панславізм в совєтській історіографії і політиці: Рукопис. Б. д. 1 док. 7 арк.

  № 14. Рецензії на працю І. Мірчука “Історія української культури”. 1952. Мюнхен. 2 док. 3 арк.

  Цимбалістий Петро. Проф. д-р Іван Мірчук “Історія української культури”: Машинопис. 1952.

  Васькович Г. Ad Mirchuk, Kultura. Summary: Машинопис (англ. мовою). Б.д. Мюнхен.

  № 15. Нотатки. Б. д. 2 док. 3 арк.

  Біографічні матеріали

  № 16. Особисті біографічні документи. 1941-1952. Берлін, Ляйпціг, Мюнхен, Аугсбург. 16 док. 18 арк.

  Посвідчення керівника Українського наукового інституту в Берліні: Ксерокопія. 31.03.1941 р. Берлін.

  Посвідчення директора Українського наукового інституту в Берліні, з підписом З. Кузелі: Ксерокопія. 18.02.1945 р. Берлін.

  Рекомендація І. Мірчука, видана Старшим пасторатом Ляйпцігу: Ксерокопія. 15.06.1945. Ляйпціг.

  Посвідчення на ім’я І. Мірчука, в тому що він є директором Українського наукового інституту в Берліні, видане Bayer. Staatsministrum fur Unterricht und Kultus: Копія. 3.09.1945. Мюнхен.

  Доручення на ім’я І. Мірчука представляти в Мюнхені ректора УВУ в Празі, з підписом Щербаківського: Ксерокопія. 8.10.1945 р. Мюнхен.

  Посвідчення на ім’я І. Мірчука в тому, що він почав працювати в УВУ: Копія. 12.01.1946 р. Мюнхен.

  Decretum nominationis reverendo Joanni Mircuk per hoc decretum designamus Prof. Studii Theologici: Ксерокопія. 1.03.1946. Мюнхен.

  Посвідчення на ім’я І. Мірчук в тому, що він є ректором УВУ: Копія. 9.10.1946 р. Мюнхен.

  Повідомлення, що проф. д-ра І. Мірчука обрано делегатом на з’їзд ЦПУЕ від вищих шкіл і наукових установ: Ксерокопія. 1947. Аугсбург.

  Лист о. Леськовича І. до І. Мірчука у справі створення Управи видав-ництва “Християнського Голосу”: Ксерокопія. 23.10.1952 р. Мюнхен.

  Анкета на ім’я І. Мірчука: Рукопис. Б. д.

  Витяг із диплома “In Clarissimum et doctissimum virum Eduardum M. O’Connor”: Машинопис. Б. д.

  Персональний листок. Б. д.

  Свідоцтво № 01005, видане на ім’я проф. І. Мірчука Українським національним комітетом: Ксерокопія. Б. д.

  Список наукових праць [І. Мірчука]. Б. д.

  Curriculum vitae: Машинопис. Б. д. (2 примірники).

  № 17. Матеріали з відзначення 65-ліття проф. д-ра І. Мірчука. 1956. Мюнхен. 10 док. 12 арк.

  Запрошення на Академію з нагоди 65-ліття проф. д-ра І. Мірчука. 1956 Мюнхен.

  Подяка І. Мірчука за поздоровлення з 65-літтям. Серпень 1956 р., Мюнхен.

  Проф. д-р Іван Мірчук: З нагоди 65-ліття: Машинопис. Б. д.

  Лист-запрошення О. Кульчицькому від декана філософічного ф-ту [Державина В.] на святкування 65-ліття І. Мірчука. 12.06.1956. [Мюнхен].

  Лист О. Кульчицькому від декана філософічного ф-ту [Державина В.] стосовно доповіді на Академії, присвяченій 65-літтю І. Мірчука. 20.06.1956. [Мюнхен].

  Лист О. Кульчицькому від секретаря факультету [Жигуца І.] стосовно запрошення на Академію, присвячену 65-літтю І. Мірчука. 28.06.1956. [Мюнхен].

  Запрошення І. Мірчука взяти участь у Ювілейній Академії на честь його 65-ліття з підписом В. Державина. 4.07.1956. [Мюнхен].

  Повідомлення про Ювілейну Академію, присвячену 65-літтю І. Мірчука. Б. д.

  65-ліття проф. д-ра Івана Мірчука: Прес-реліз. 22.06.1956.

  № 18. Матеріали до біографії. 1950-1986. Мюнхен. 10 док. 37 арк.

  Проф. І. Мірчук – вчений і громадянин: Вирізка з газети “Америка” (ч. 218 від 30.11.1950 р.).

  Проф. Іван Мірчук: Вирізка з газети “Свобода” (ч.149 від 5.08.1955 р.).

  Повідомлення про смерть І. Мірчука: Машинопис, рукопис. 1961. Мюнхен (укр. та нім. мовами).

  Оголошення УВУ про смерть І. Мірчука. 1961. Мюнхен (укр. та нім. мовами).

  “Список зложених вінків на могилі Ректора Проф. Д-ра Івана Мірчука” [1961].

  Проф. Д-р Іван Мірчук: Некролог: Машинопис. [1961].

  “Запрошення на Заупокійну Службу Божу і Панахиду в п’яту річницю смерти проф. д-ра Івана Мірчука”. 27.04.1966 р. Мюнхен.

  “Інформація про Панахиду у 25-ліття смерти проф. д-ра Івана Мірчука”. [1986]. Мюнхен.

  Голіят Роман С. Проф. д-р Іван Мірчук: Машинопис. Б. д.

  Матеріали до життя й творчості Івана Мірчука: Статті, огляди, спогади, промови (з портретом). Б.д.

  “Слово на могилі в день 40 річниці дня смерті І. Мірчука”: Ксерокопія. [2001]. Мюнхен.

  Листування: Адресати

  № 19. Мірчук І. – Галичину Д. 22.01.1952-24.03.1952 рр. 2 листи. 2 арк.

  № 20. Мірчук І. – Галіяту Р. 1950-1960 рр. 71 лист. 74 арк.

  № 21. Мірчук І. – Луцьківій А. 12.06.1953 р. 1 лист. 1 арк.

  № 22. Мірчук І. – O’Brian P.M. 18.01.1956. 1 лист. 1 арк.

  Листування: Кореспонденти

  № 23. Білоруський студентський гурток у Мюнхені – Мірчуку І.: Копія. 8.03.1947. Мюнхен. 1 лист. 1 арк.

  № 24. Егард Ганс – Мірчуку І.: Копія. 1948-1951 рр. Мюнхен. 3 листи. 5 арк.

  № 25. Гельд Ганс Людвіг – Мірчуку І.: Копія. 31.07.1949 р. Мюнхен. 1 лист. 1 арк.

  № 26. Квасницький В. – Мірчуку І. 1952-1954 рр. Мюнхен. 3 листи. 3 арк.

  № 27. [Колесса О.] – Мірчуку І.: Копія. 28.01.1926 р. Прага. 1 лист. 1 арк.

  № 28. Лаба – Мірчуку І.: Копія. 16.03.1948 р. 1 лист. 1 арк.

  № 29. о. Левенець М. – Мірчуку І.: Копія. Б. д. 1 лист. 1 арк.

  № 30. Левкович І. – Мірчуку І.: Копія. 31.07.1949 р. Амстердам. 1 лист. 1 арк.

  № 31. Майнцолт Ганс – Мірчуку І.: Копія. 16.04.1946 р. Мюнхен. 1 лист. 1 арк.

  № 32. Панейко Г. – Мірчуку І.: Копія. Б. д. 1 лист. 1 арк.

  № 33. Райнфельдер Г. – Мірчуку І.: Копія. 29.12.1947-17.10.1950. Мюнхен. 2 листи. 2 арк.

  № 34. Сайлер Макс. – Мірчуку І.: Копія. 3.06.1947 р. Мюнхен. 1 лист. 2 арк.

  № 35. Шарнагль – Мірчуку І.: Копія. 1948 р. Мюнхен. 2 листи. 2 арк.

  № 36. Шмаус А. – Мірчуку І.: Копія. 21.09.1946 р. Мюнхен. 1 лист. 1 арк.

  № 37. Auswertiges AMT – Мірчуку І.: Копія. 10.07.1952 р. Бонн. 1 лист. 1 арк.

  № 38. Der Bundesminister fur Vertriebene, fluchtlinge und kriegsgeschadigte – Мірчуку І.: Копія. 16.03.1961 р. Бонн. 1 лист. 1 арк.

  № 39. Der Vorsitzende des Kuratoriums des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes – Мірчуку І.: Ксерокопія. 2.01.1932 р. Берлін. 1 лист. 2 арк.

  № 40. Office of Military Government for Bavaria – Мірчуку І.: Копія. 1948-1949 рр. Мюнхен. 3 листи. 3 арк.

  № 41. University of Alberta – Мірчуку І.: Копія. 20.06.1933 р. Альберта. 1 лист. 1 арк.

  № 42. University of Saskatchewan – Мірчуку І.: Копія. 23.01.1933 р. Саскачеван. 1 лист. 1 арк.

  Матеріали господарсько-майнового характеру

  № 43. Різні документи. Архівна спадщина. 1948-1961. Мюнхен. 2 док. 4 арк.

  Лист-доручення на отримання грошей: Копія. 21.09.1948 р. Мюнхен.>

  Договір між І. Мірчуком та Інститутом з вивчення СРСР: Копія. 17.03.1961 р. Мюнхен.

  Матеріали інших осіб

  № 44. Різні матеріали. 1953-1959. Рим. 3 док. 4 арк.

  Дмитро Галичин: Біографія. Б. д.

  З яких фондів удержується Український університет у Мюнхені?: Наші владики допомагають Українському університетові: Вирізка з газети “Америка” (24.07.1953).

  Список книжок, пересланих Високодост. Отцеви Михайлови Пришля-кови в Римі. 6.07.1959. Рим.

  Листи інших осіб

  № 45. Галичин Д. – Голіяту Р. 28.04.1952. Джерсі Сіті. 1 лист. 1 арк.

  № 46. Кульчицький О. – Державину В.: Поштова картка. 15.04.1956. Сарсель. 1 док. 1 арк.

  № 47. Панейко Ю. – Мірчук Марії: Копія. 24.08.1961. Мюнхен. 1 лист. 1 арк.

  № 48. Стецюк Б. – Манхеттен Центр. 12.02.1953. Джерзи Сіті. 1 лист. 1 арк.

  № 49. [Стецюк Б.] – […]. 23.06.1957. Джерзи Сіті. 1 лист. 1 арк.

  № 50. [Студинський?] – Голіяту Р. 16.03.1951-9.04.1952. Мюнхен. 2 листи. 2 арк.

  № 51. […] – Голіяту Р. 14.03.1952. 1 лист. 1 арк.

  Аналітичний опис статей таборових періодичних видань: “Літопис українського політв’язня” (1946-1947, Ч. 1-11), “Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів” (1946, Ч. 4), “Інформації Головної управи товариства Українських політичних в’язнів” (1946, № 2-3)

  1. Ад. Козаки над Ебром // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 3-4. – С. 8-10.

  2. Андрієвський Дмитро. Наше ув’язнення // Літопис українського політ-в’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 27-32.

  3. Беркут Е. Різдвяний подарунок // Літопис українського політв’язня. – 1947. – Ч. 1-2 (8-9). – С. 3-15.

  4. ВАП. До генези й росту Ліги У.П.В. // Літопис українського політ-в’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 38-42.

  5. Василенко-Полонська Н. “Облягає Москаль Січу…” // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 5-9.

  6. Відзнака Українських Політичних в’язнів // Інформації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 2. – С. 8.

  7. Вітошинський Б. Приміщення, життя, харч і одяг в’язнів у німецьких концтаборах // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 17-22; Ч. 2. – С. 30-31; Ч. 3-4. – С. 11-13.

  8. В-к Оленка. Фає з Осльо // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 35-36.

  9. Героям слава! // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 41.

  10. Г-к С. (протоєрей). Одна із жертв гітлєрівського гестапо // Літопис українського політв’язня. 1947. – Ч. 3-4 (10-11). – С. 35-38. – Передрук із ж-лу “Церква і Життя”.

  11. До характеристики “діяльності” президента ЛУПВ // Інформації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 3. – С. 26-27.

  12. З “праці” ЛУПВ // Політв’язень: Бюлетень ліги українських полі-тичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 17-18.

  13. З видань Українського політв’язня // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 21-22.

  14. З життя Філій ЛУПВ // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 16-17.

  15. З. М. День кінчається трагічно: Фрагмент із життя в конц. Таборі Оранієнбург-Саксенгаузен // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 5-6. – С. 38-42.

  16. З. М. Микола Сенишин Лемик // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 3-4. – С. 27-30.

  17. Зайдлєр Павло Еміль. У лікарні Біша // Літопис українського політ-в’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 10-11.

  18. Заклик Відділу архіву і преси Головної управи Т-ва У.П.В. // Інфор-мації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 2. – С. 8.

  19. Заклик Філії ЛУПВ в Регенсбурзі // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 14.

  20. Звіт фінансової Референтури ЛУПВ // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 4.

  21. К. Андрій. “Святий остров” // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 15-18.

  22. Коваль О. У катакомбах Аушвіцу // Літопис українського політ-в’язня. – 1946. – Ч. 5-6. – С. 19-32.

  23. Ковальський О. Ю. Спомини священика-в’язня // Літопис україн-ського політв’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 23-25; Ч. 2. – С. 28-29; Ч. 3-4. – С. 6-7; Ч. 5-6. – С. 33-37.

  24. Косаренко-Косаревич В. Отвертий лист до українських політ-в’язнів і скітальців // Інформації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 3. – С. 1-18.

  25. Косач Ю. О. Ольжич // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 13-16.

  26. Криця В. Портрет Ворошилова // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 34-35.

  27. Л. К. Бердичівська ніч: Уривки із щоденника // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 5-6. – С. 6-11.

  28. Лінкий Г. Поет – громадянин – політичний в’язень // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 19-23.

  29. Лінчевський Г. (проф.). Франко та його ув’язнення // Літопис укра-їнського політв’язня. – 1946. – Ч. 3-4. – С. 14-20.

  30. Марунчак Михайло. Система німецьких концтаборів // Літопис українського політв’язня. – 1947. – Ч. 3-4 (10-11). – С. 2-8.

  31. Марунчак Ю. ЛУПВ кінчає один рік праці // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 1-2.

  32. Меморандум Центральної міжнародньої Унії Політичних в’язнів // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 11-13.

  33. Наше становище до ліги УПВ // Інформації Головної управи това-риства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 3. – С. 20-25.

  34. Немирон Никон. У збудженій в огні столиці України: Славній па-м’яті мучеників за Україну в Києві в 1941-42 рр. // Літопис українського політв’язня. – 1947. – Ч. 3-4 (10-11). – С. 25-34.

  35. Обвинувачений. Символічний протест // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 12-14.

  36. Оренчук В. Наше співжиття з чужинцями в німецьких концтаборах // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 24-27.

  37. Павдюк Е. Донбас у боротьбі з німцями // Літопис українського політв’язня. – 1947. – Ч. 1-2 (8-9). – С. 43-48.

  38. Паладій Осинка. Їх було двоє… // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 37-40.

  39. Пам’яті героїв // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 15.

  40. Пасічняк Василь. Великдень 1943 року // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 32-34.

  41. Південний В. Український політичний в’язень // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 5-8.

  42. П-ко Ф. До всіх земляків моїх на вигнанні: Заклик політв’язня // Літопис українського політв’язня. – 1947. – Ч. 1-2 (8-9). – С. 49-50.

  43. Політичні в’язні в АБН // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 9.

  44. Почесний Громадський Комітет Загальної Допомоги бувшим Політ-в’язням // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 13.

  45. Правильник Суду Товариства Українських Політичних В’язнів // Інформації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 2. – С. 13-18.

  46. Програма Конгресу ЛУПВ в днях 29 і 30 червня 1946 // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 3-4.

  47. Проект нового Статуту ЛУПВ // Політв’язень: Бюлетень ліги укра-їнських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 5-8.

  48. Р. А. Межи большевицьким молотом і німецьким ковалом: Уривки з листа боєвика, б[увшого] політв’язня // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 26.

  49. Розшукова акція в Дахав // Інформації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 2. – С. 19-20.

  50. Самчук Олександер. Мої спогади // Літопис українського політ-в’язня. – 1947. – Ч. 1-2 (8-9). – С. 22-42; Ч. 3-4 (10-11). – С. 9-17.

  51. Слава героям: [Список українців які загинули за свободу України] // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 3-4. – С. 31-32; Ч. 5-6. – С. 43-45; 1947. – Ч. 1-2. – С. 51.

  52. Сова (б[увший] політв’язень Колими в рр.1937-40). За залізною завісою НКВД на Колимі // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 3-4. – С. 21-26.

  53. Сова Г. Голод в 1933 році на Україні // Літопис українського політ-в’язня. – 1946. – Ч. 5-6. – С. 12-18.

  54. Сова Г. Мій арешт, слідство, спецсуд трійки НКВД, етап на Колиму // Літопис українського політв’язня. – 1947. – Ч. 1-2 (8-9). – С. 15-22.

  55. Сова Г. Повернення з концтаборів Колими на Батьківщину: Окремий розділ з “Голос правди – совєтська дійсність в цифрах, фактах та особах” // Літопис українського політв’язня. – 1947. – Ч. 3-4 (10-11). – С. 18-24.

  56. Статут Товариства Українських Політичних В’язнів // Інформації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 2. – С. 9-12.

  57. Стахів Володимир. Іван Габрусевич // Літопис українського політ-в’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 9-12.

  58. Студент. Єхідності немає кінця // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 19.

  59. Товариство Українських Політичних в’язнів // Інформації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 2. – С. 1- 7.

  60. Туркіж П. Чотири роки під слідством: Звільнення з роботи // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 5-6. – С. 2-5.

  61. Українські політичні в’язні та українські студенти протестують // Політв’язень: Бюлетень ліги українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 10.

  62. Фроляк Ольга, 49061. У таборовій лікарні // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 33.

  63. Харкевич М. Провесна і весна: Спомини із станіславівської тюрми // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 3-4. – С. 3-5.