• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1 (272): січень – березень, 2011 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Розширене засідання колегії Державного комітету архівів України

  Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург

  Статті та повідомлення

  Матяш І. Б. Міждисциплінарні зв’язки архівознавства

  Калакура Я. С. Психолого-педагогічні засади архівного менеджменту

  Старостін Є. В. Біблія і архіви

  Кисельова Л. А. До проблеми формування Державного реєстру унікальних документів Національного архівного фонду

  Берковський В. Г. Поповнення Національного архівного фонду документами архівної україніки (2010–2011 рр.)

  Архіви очима відомих сучасників

  Юрій Костенко

  Олександр Пономарьов

  Огляди джерел та документальні нариси

  Пиріг Р. Я. Джерельна база історії Української революції 1917–1921 років: архівний сегмент

  Уніят В. Б. Постать Никифора Гірняка в архівних документах

  Коломієць В. А. Картографічні пам’ятки як джерело дослідження історії міст України (на прикладі м. Біла Церква)

  Унікальний документ

  Кислий В. М. Студентська робота Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік

  Бойко Г. В. Посімейний список Шевченків з Ревізької казки Київської губернії Звенигородського повіту с. Кирилівки

  Архівна справа за кордоном

  Волкотруб О. Н. З історії Товариства американських архівістів

  Особистості

  Шандра В. С. Іван Павловський – історик, архівознавець, педагог (до 160-річчя від дня народження)

  Фотодобірка. До 110-річчя від дня народження Михайла Гришка. Упорядник Матющенко С. П.

  Інформація і рецензії

  Агапітова І. В. Нові надходження архівних документів журналістки, правозахисниці Надії Світличної та художника Юхима Михайліва

  Коломієць І. К., Філатова Н. С. Поповнення реліквійних експозицій Національного музею історії Великої Вітчизняної війни

  Зворський С. Л. У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД: хроніка діяльності (друге півріччя 2009 – перший квартал 2011 рр.)

  Лосієвський І. Я. Нове видання архівних документів з генеалогії та історії дворянських родів Слобожанщини

  Вронська Т. В. Наукове дослідження радянського руху Опору на окупованій території України

  Козаренко О. В. Важливе джерело для вивчення життя і діяльності Андрея Шептицького

  На допомогу молодим науковцям

  Христова Н. М. Генеалогічна евристика: алгоритм та джерела

  In Memoriam

  Пам’яті відомого російського історика-архівіста, талановитого педагога Євгенія Васильовича Старостіна

   

  C o n t e n t

  Event

  State Committee on Archives of Ukraine Collegium Expanded Meeting

  The Report of Olha Hinzburh, Head of State Archival Service of Ukraine

  Articles and Notices

  Matiash I. B. Interdisciplinary Links of Archival Science

  Kalakura Y. S. Psychological and Pedagogical Basis of Archival Management

  Starostin E. V. The Bible and the Archives

  Kyseliova L. A. On the Problems of Creating of State Register of National Archival Fond Unique Documents

  Berkovskyy V. National Archival Fond Acquisition With the Documents of Foreign Archival Ucrainica (2010-2011)

  Archives Through the Eyes Of Eminent Contemporaries

  Yuriy Kostenko

  Olexandr Ponomariov

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Pyrih R. Y. The Sources on History of Ukrainian Revolution in 1917–1921: the Archival Segment

  Uniat V. B. The Nykyfor Hirnyak Figure in Archival Documents

  Kolomiets’ V. A. Cartographic Materials as the Source of Studying of History of Ukrainian Cities (by the example of Bila Tserkva)

  A Unique Document

  Kyslyi V. M. The Ivan Franko’s Student Work “About Lukian and His Contemporary” 1877

  Boyko H. V. The Shevchenko’s Family List on the Source “Reviz’ka Kazka” of Kyrylivka Village of Kyiv Province, Zvenyhorod County

  Archival Affairs Abroad

  Volkotrub O. N. On the History of the Society of American Archivists

  Personalities

  Shandra V. S. Ivan Pavlovskyi – Historian, Archivist and Pedagogue (to the 176th Birth Anniversary)

  Photo Collection. To the 110th Birth Anniversary of Mykhailo Hryshko. Compiler Matushchenko S. P.

  Information and Reviews

  Agapitova I. V. The New Receipt of Archival Documents of Nadiya Svitlychna, Journalist and Human Rigts Defender and Yuhym Mykhailiv, an Artist

  Kolomiets’ I. K., Filatova N. S. The Refilling of the National Museum of History of Great Patriotic War Relic Exposition

  Zvors’kyi S. L. The Specialized Scientific Council of Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping: Activity Chronicle (Second Half 2009 – First Quarter 2011)

  Losievs’kyi I. Y. The New Publication of Archival Documents on Genealogy and History of Noble Families of Slobozhanshchyna Region

  Vrons’ka T. V. Scientific Research of Soviet Resistance Movement on Occupied Territory of Ukraine

  Kozarenko O. V. Important Source on Studying of Andriy Sheptytskyi’s life and work

  For Young Scholars

  Khrystova N. M. Genealogical Heuristics: Algorithm and Sources

  In Memoriam

  In Memory of Eugeniy Vasyliovych Starostin, the Famous Russian Historian, Archivist and Talanted Pedagogue