• In English
 • Внутрішній аудит

  Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

  Основним завданням головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту є надання Голові Укрдержархіву об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій щодо:
  • функціонування системи внутрішнього контролю в Укрдержархіві та її удосконалення;
  • удосконалення системи управління в Укрдержархіві;
  • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;
  • запобігання виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління.
  Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань проводить оцінку:
  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
  • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
  • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;
  • якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
  • використання і збереження активів;
  • надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;
  • управління державним майном;
  • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бухгалтерської звітності;
  • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління;
  • розробляє внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту, які охоплюють всі аспекти діяльності з внутрішнього аудиту;
  • планує діяльність з внутрішнього аудиту, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій;
  • подає Голові Укрдержархіву аудиторські звіти, висновки і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

  Плани проведення внутрішніх аудитів

  Нормативно-правові документи

  Сектор у своїй діяльності керується Конституцією УкраїниБюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про державну службу»Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2019 за № 975/33946, Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933, наказами та дорученнями Голови Укрдержархіву, внутрішніми документами з питань проведення внутрішнього аудиту.

  Внутрішні документи

  Наказ Державної архівної служби України від 18.05.2023 р. №68

  ЗВІТИ

  2020

  Аудиторський звіт про результати планового внутрішнього аудиту Державного центру збереження документів Національного архівного фонду за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року

  2019