• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-2 (245): січень – квітень, 2001 рік

  Зміст (Contents)

  Статті та повідомлення

  Новохатський К. Є. Національні архівні фонди в пострадянських державах: порівняльний аналіз архівних законів

  Дискусія про архіви

  Загорецька О. М., Кузнецова Л. В., Кулешов С. Г. Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені проблеми

  Публікації архівних документів

  Мицик Ю. А. Із джерел про участь запорожців у подіях “Смуты” початку XVII ст. у Московській державі

  Гаврилюк С. В. Дослідження з історії Холмщини i Підляшшя (за листами М. Петрова до П. Батюшкова)

  Боряк О. О. З рукописних фондів ІМФЕ: матеріали до “жіночих студій” у польових записах Людмили Шевченко

  До історії архівної справи в Україні

  Матяш І. Б. Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років

  Огляди джерел і документальні нарисии

  Довбищенко М. В. Нова колекція документів з історії Української Церкви у фондах ЦДІАК України

  Кентій А. В. Комплекс листів С. В. Петлюри у фондах ЦДАГО України

  Олійник М. М. Неп у приватній цензовій і кустарно-ремісничій промисловості (за документами архівів України та Російської Федерації)

  Павленко І. А. Архівні джерела про роль М. С. Хрущова в організації боротьби з українським національно-визвольним рухом у західних областях УРСР (1944-1949)

  Пошуки та знахідки в архівах

  Пиріг О. А. Неп в Україні: крізь призму одного документа

  У Міжнародній раді архівів

  З матеріалів XIV Міжнародного конгресу архівів

  Архівна справа за рубежем

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Нормативні документи

  Галузевий стандарт України “Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги”

  Критика та бібліографія

  Коваль М. В., Вєтров І. Г. Путівник у трагічне минуле

  Реєнт О. П. Праця про життя та діяльність М. А. Рубача

  Олена Миколаївна Базанова: Некролог

  Степан Хемич: Некролог

  Відомості про авторів

   

  Contents

  Articles and Notices

  NOVOXATS’KYJ, K. Je. National Archival Fonds in Post-soviet States: Comparative Analysis of Laws Governing Archives

  Discussion of Archives

  ZAHORETS’KA, O. M., KUZNETSOVA, L. V., KULESHOV, S. P. Standardization in the area of Record Management in Ukraine: Unresolved Problems

  Publication of Archival Records

  MYTSYK, Ju. A. From Sources on Zaporozhian Cossack Participation in Events of the “Time of Troubles” in early 17th Century Muscovy

  HAVRYLUK, S. A Study of the History of the Kholm (Xolm) and Podlachia (Pidliashshia) Regions based on the Correspondence of Mykola Petrov to Pompei Batiushkov

  BORIAK, O. O. From the Manuscript Fonds of the Institute of Fine Arts, Folklore and Ethnology (IMFE) of the National Academy of Sciences of Ukraine: Materials on “Women’s Studies” in Liudmyla Shevchenko’s Field Notes

  History of Archival Science in Ukraine

  MATIASH, I. B. Organization of Scholarly Work in Archival Science in Ukraine During the 1920’s and 1930’s

  Documentaries and Overview of Sources

  DOVBYSHCHENKO, M. V. A New Collection of Documents on the History of the Ukrainian Church from the Fonds of the Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv (TsDIAK)

  KENTIY, A. V. The Assemblage of Symon Petliura’s Letters in the Fonds of the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine (TsDAHO)

  OLIYNYK, M. M. New Economic Policy (NEP) in Privately Registered and Homemade Handicraft Industries (A Study Based on Materials in Archives in Ukraine and the Russian Federation)

  PAVLENKO, I. A. Archival Sources Regarding Nikita Khrushchev’s Role in Organizing the Struggle Against the Ukrainian National Liberation Movement in Western Ukraine (1944-1949)

  Archival Searches and Finds

  PYRIH, O. A. The New Economic Policy (NEP) in Ukraine: Through the Prism of One Document

  In the International Council on Archives

  Materials of the XIV International Congress on Archives

  Archival Work Outside Ukraine

  In Foreign Archival Journals

  Normative Documents

  Departmental Standard of Ukraine “Documents Transmitted on Paper. Regulations for Maintaining the National Archival Fond (NAF). Technical Requirements”

  Critiques and Bibliography

  KOVAL, M. V. Reference into a Tragic Past

  REENT, O. L. A Book on the Life and Activities of M. Rubach

  Olena Mykolaivna Bazanova

  Stephan Chemych

  Informations about the Authors