• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-2 (253): січень – квітень, 2004 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  Зміст (Contents)

  Боряк Геннадій. Архіви України: В серці суспільства чи на маргінезі суспільних потреб?

  Актуальне інтерв’ю

  Новий архівний кодекс: до виходу в світ Основних правил роботи державних архівів України. На запитання редакції відповідає перший заступник Голови Держкомархіву України Костянтин Новохатський

  Статті та повідомлення

  Папакін Георгій. Фамільні архіви української шляхти: питання камерально-археографічного та едиційного опрацювання наприкінці XVIII – на початку XX ст.

  Крячок Микола. Перший випуск “Гайдамаків” Тараса Шевченка: маловідомі факти, архівні джерела

  Публікації архівних документів

  Мицик Юрій. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст.

  Демченко Людмила. Майнові розпорядження волинських шляхтичів за матеріалами тестаментів та реєстрів спадкового майна ХVI ст.

  Архівістика

  Марчук Ігор. Методика вивчення архівних джерел з історії ОУН та УПА на Волині: з досвіду дослідника

  Кисельова Алла. Використання архівних електронних ресурсів: статистика відвідувань архівного порталу України

  Юдіна Лариса. “Слобожанські родоводи” Державного архіву Харківської області

  Нецька Людмила. Галузевий державний архів Міністерства оборони України: історія, склад і тематика документів

  Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

  Слюдикова Тетяна. Увічнений у піснях: Микола Лисенко і Тарас Шевченко

  Шевченко Сергій. Документи Держархіву Кіровоградської області до історії міжслов’янських зв’язків (1770-1918)

  Винокурова Фаїна. Фонди окупаційних установ та органів місцевого само-врядування Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв під час нацистської окупації Вінниччини (1941-1944)

  Вісті з наукових форумів

  Боряк Олена. “Первинна” й “опрацьована” культурна спадщина, або кому належать інтелектуальні права на кінцевий продукт?

  Архівна справа за рубежем

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Пошуки та знахідки в архівах

  Віслобоков Кирило. Кодикографія “Прав, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.): списки, виявлені в українських та зарубіжних сховищах

  Людмила Іванівна Лозенко

  Відомості про авторів

   

  CONTENTS

  Boriak Hennadii. Archives of Ukraine: At the heart of society or at the margins of social needs?

  Actual interview

  The new archival code: To publication of Principal Rules of Work of State Archives of Ukraine. Answers by Kostiantyn Novokhatsky, First Deputy Director General of the State Committee on Archives of Ukraine

  Articles and announcements

  Papakin Heorhii. Ukrainian nobles’ family archives: Problems of archeographical processing at the end of XVIII th – at the beginning of XXth centuries

  Kriachok Mykola. The first publication of Taras Shevchenko’s “Hajdamaks”: the little known facts, archival sources

  Published archival documents

  Mytsyk Yurii. Documents from the Polish Archives to the history of Zaporozhian Cossack (first quarter of the XVIIth century)

  Demchenko Liudmyla. Property orders of Volhynian nobles (According to the testaments and hereditary property registers of the XVIIth century

  Archival studies

  Marchuk Ihor. Methodics of studying the archival sources on the history of OUN and UPA in Volhynia: From the researchers’ experience

  Kyseliova Alla. Use of archival electronic resources: Statistics of visiting the Archival Portal of Ukraine

  Yudina Larysa. Family trees of Slobidska Ukraine Region from the State Archives of Kharkiv Oblast

  Netska Liudmyla. State Branch Archives of Ministry of Defense of Ukraine: History, structure and contents of documents

  Overviews of sources and documentery essays

  Sliudykova Tetiana. Mykola Lysenko immortalized in songs and Taras Shevchenko

  Shevchenko Serhii. Documents of the State Archives of Kirovohrad Oblast on the history of Inter-Slavic relations (1770-1918)

  Vynokurova Faina. Fonds of the occupation and local governing institutions of the State Archives of Vinnytsia Oblast as a source on the history of Jews during the Nazi occupation (1941-1944)

  News from the scientific forums

  Boriak Olena. “Primary” and “processed” cultural heritage, or who has the intellectual right to the final product?

  Archival affairs abroad

  Foreign archival chronicles

  Search and findings in archives

  Vyslobokov Kyrylo. Codicography of the “Rights under Which the Little Russia People are Judged” (1743): copies revealed in Ukrainian and foreign archives

  Liudmyla Ivanivna Lozenko

  About the authors