• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-2 (260): січень – квітень, 2008 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До наших читачів (Переднє слово головного редактора)

  Андрієвська Л. Відзначення 90-річчя створення в Україні системи державних архівних установ

  Про відзначення працівників архівних установ України з нагоди 90-річчя створення вітчизняної архівної системи

  До історії архівної справи в Україні

  Матяш І. Проекти архівної реформи: основні положення та спроби втілення

  Клименко Т. Створення мережі архівних установ на Черкащині у 1919–1937 рр.

  Ходоровський М. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: історія, джерельна база, сьогоднішні реалії

  Ємельянова Т. Невідомі сторінки історії Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного

  Лавренюк А. Центральний державний електронний архів України: пошук відповідей на виклики часу

  Лихолоб Н. Центральний державний архів зарубіжної україніки: перші кроки

  Зі спогадів керівників архівної служби України різних років

  “Головна справа життя….”: Інтерв’ю з Олександром Мітюковим

  Киструська Н. “…В кінці червня [1996 р.] мені запропонували очолити головну архівну установу”

  Пиріг Р. “…Відтинок моєї долі”

  Із фондів ЦДКФФА України

  Історія і сьогодення комплексу споруд центральних державних архівів України по вул. Солом’янській, 24

  Матеріали до словника архівних діячів

  Приходько Л. Олександр Грушевський і становлення української архівістики у 1917–1920-ті роки

  Борщ І. Співпраця Вадима Модзалевського та Володимира Міяковського в галузі архівного будівництва доби Української революції (1918–1920)

  Мага І. Віктор Романовський – видатна постать української архівістики

  Войцехівська І. Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова

  Архівістика

  Папакін Г. Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи

  Калакура Я. Архівознавчий осередок Шевченкового університету

  Христова Н. Основні етапи розвитку науково-довідкового апарату державних архівів в Україні за радянської доби

  Купченко В. Комплектування державних архівних установ як предмет історіо­гра­фіч­них досліджень

  Муха Л., Омельченко М., Затока Л. Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних фондів

  Інтерв’ю

  Жива правда століть: На запитання відповідає Микола Шудря

  Архівна справа за рубежем

  Шумейко М. Від реституції – до спільного користування інформацією

  Білоруські архівісти відзначили 85-річчя державної архівної служби

  Критика та бібліографія

  Артамонова С., Желєзняк М. Вітчизняна архівна справа в особистостях

  Сукало А. Нове галузеве бібліографічне видання

  Відомості про авторів

   

  CONTENTS

  To Our Readers (Foreword of the Editor-in-Chief)

  Andriievska K. Celebration of the 90th Anniversary of the State Archives System in Ukraine

  The Lists of Awarded Employees of Archival Institutions of Ukraine on the Occasion of the 90th Anniversary of the Ukrainian State Archives System

  On History of Archival Affairs in Ukraine

  Matiash I. Archival Reform Projects: Main Provisions and Attempts of Implementation

  Klymenko T. Developing the Network of Archival Institutions in Chercasy Oblast in 1919–1937

  Khodorovskyi M. The Central State Archives and Museum of Literature and Arts of Ukraine: History, Source Base, Current Situation

  Yemelianova Т. Unknown Pages of H. Pshenychnyi Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine

  Lavreniuk А. The Central State Electronic Archives of Ukraine: in Search of Meeting the Challenges

  Lykholob N. The Central State Archives of Archival Ucrainica Abroad: the First Steps

  Memoirs of Former Heads of Ukrainian Archival Service

  “The Main Life-Work…”: Interview with О. Mitiukov

  Kystruska N. “At the End of June I Was Offered to Be the Head of the Main Archival Body”

  Pyrih R. “The Track of my Fate”

  From the CSCPPAU Fonds

  The Archives System of Ukraine in 1917–2007: Photo Chronicles

  Materials for Archivists’ Vocabulary

  Prykhodko L. Oleksandr Hrushevskyi and Development of Ukrainian Archival Affairs in 1917–1920

  Borshch І. Cooperation of V. Modzalevskyi and V. Miiakovskyi in Archival Sphere during Ukrainian Revolution (1918–1920)

  Maha І. Victor Romanovskyi as an Outstanding Figure of Ukrainian Archival Affairs

  Voitsekhivska І. Archival Studies as a Part of Scientific Heritage of Volodymyr Іkonnykov

  Archival Studies

  Papakin H. Archives of Ukraine in International and Cross-Regional Programs on Cultural Heritage Preservation: Practices and Prospects

  Kalakura Ya. Archival Environment of Shevchenko University

  Khrystova N. The Main Stages of Reference Apparatus Development in State Archives of Ukraine in the Soviet Times

  Kupchenko V. Acquisition of State Archival Institutions as the Subject of Historiography Research

  Mukha L., Omelchenko M., Zatoka L. Search for New Approaches to the Issues of Library and Archives Fonds Preservation

  Interview

  Living Truth of Centuries: Interview with Mykola Shudria

  Archival Affairs Abroad

  Shumeiko M. From Restitution to Joint Information Use

  Archivists of Belorus Celebrated the 85th Anniversary of State Archival Service

  Critique and Bibliography

  Artamonova S., Zhelezniak M. National Archival Affairs in Personalities

  Sukalo А. New Branch Bibliography Edition

  Notes on Authors