• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-2 (263): січень – квітень, 2009 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Доповідь Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург на розширеній колегії 26 лютого 2009 року “Про підсумки роботи архівних установ України за 2008 рік та завдання на 2009 рік”

  Статті та повідомлення

  Бездрабко В. Основні риси розвитку джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін і документознавства: закономірні й випадкові фрейми (1960–1980)

  Кравцова О. Документальні ресурси загального веб-порталу ЮНЕСКО – міжнародної організації з питань освіти, науки і культур

  Слюдікова Т. Забудова і благоустрій м. Києва в XIX–XX ст. (за документами київських держархівів)

  Марченко П. Стандарти кодованих архівних опису та контексту (проблема впровадження)

  Київ у фотооб’єктиві (з історії забудови міста)

  З історії архівів та архівних колекцій

  Кашеварова Н. Архів Оперативного штабу Розенберга як джерело з історії використання нацистськими установами документальної спадщини народів окупованих країн Східної Європи

  Ємчук О. Особовий архівний фонд та бібліотечна колекція С. І. Маслова як складова вітчизняної культурної спадщини

  Огляди джерел і документальні нариси

  Пиріг Р. “Моїми словами руководить бажаннє захистити земську справу…” (лист професора Костя Мацієвича до гетьмана Павла Скоропадського, вересень 1918 р.)

  Рачковська О. Музична творчість в архівних документах

  Архівна україніка

  Вінтонів Х. Слов’янська колекція Манітобського університету в Канаді

  Тельвак В. Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського у світлі документів Архіву Яґеллонського університету

  Безручко О. Переведення Київського державного інституту кінематографії до Москви: нові документи РДАЛМ

  Архівна справа за рубежем

  Мельник Р. Законотворча діяльність у сфері архівної справи Польщі у повоєнний період (1950-ті рр.)

  Левченко Л. ХVІ Міжнародний конгрес архівів та розвиток національних архівів Малайзії (за результатами роботи української делегації у м. Куала-Лумпур)

  Подія

  Коваль О. Вшанування пам’яті очільника галузі

  Лозицький В. Наукова та організаційна діяльність Бориса Іваненка в ЦДАГО України (1996–2000)

  Прилепішева Ю. Внесок Б. В. Іваненка у розвиток міжнародної діяльності Держкомархіву України

  Горлач Л. Обранець слова і дії

  Ковтун М. Особливості розвитку української архівної періодики на початку 1990–х рр.

  Особистості

  Ємельянова Т. Цій людині в житті поталанило (до 95-річчя Г. С.Пшеничного)

  Булатова С., Міщук С. Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907)

  До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко

  Інформація і рецензія

  Скрипка Л. Гоголівський бульвар і художній світ М. В. Гоголя в м. Москві та Гоголіана в Києві

  Скрипка Л., Ходоровський М. Мовою архівних документів

  Ємельянова Т. З історії повернення фотодокументів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, вивезених у роки Другої світової війни

  Демченко Л. Поповнення колекції ЦДІАК України

  Лихолоб Н. Круглий стіл “Повернення культурних цінностей в Україну”

  Гоголіана у світлинах Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного

  Відомості про авторів

   

  CONTENTS

  The Report of Director General of the State Committee on Archives of Ukraine Olha Ginzburh “On results archival establishments of Ukraine work in 2008 and the tasks for 2009”

  Articles and Reports

  V. Bezdrabko. Basic factors of the source study, special historical disciplines and record management development: natural and casual frames (1960–1980)

  O. Kravtsova. Documental resources of the general web portal of UNESCO – the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

  T. Sliudikova. Kyiv’s building and accomplishment in XIX–XX century (on the kyiv’s State Archives records)

  P. Marchenko. Standards encoded the archived description and the context (the problem of implementation)

  Kyiv in the photolens (from the city building history)

  From the History of Archives and Archival Collections

  N. Kashevarova. The Reichsleiter Rosenberg’s Operational Staff Archive as a source of the Nazi establishments Eastern Europe occupied countries documentary inheritance usage history

  O. Yemchuk. The S. I. Maslov’s personal archival fund and library collection as a component of a domestic cultural heritage

  An Overview of Sources and Documentary sketches

  R. Pyrih. My words are guided by the desire to protect interests of Zemstvo … ” (The professor Kostia Matsievych’s letter to Hetman Pavel Skoropadskiy, September, 1918)

  O. Rachkovska. Musical creativity in archival documents

  Archival Ucrainica

  Kh. Vintoniv. Slavic collection of the University of Manitoba (Canada)

  V. Talvak. The Stepan Tomashivskiy’s Krakow period of life and activity in the light of Uniwersytet Jagiellonski’s archival documents

  O. Bezruchko. Transfer of the Kiev state institute of cinematography to Moscow: new records of the Russian State Archive of Literature and Art

  Archival Affairs Abroad

  R. Melnyk. Legislative activity in the archival affairs’ sphere of Poland during the post-war period (1950)

  L. Levchenko. The ХVІ ICA Congress and development of the National Archives of Malaysia (on the results of the Ukrainian delegation’s work in Kuala Lumpur)

  An Event

  O. Koval. In memory of the branch leader

  V. Lozytskiy. Borys Ivanenko’s scientific and organizational activity in the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine (1996?2000)

  Yu. Prylepisheva. Borys Ivanenko’s contribution to the international activity of the State Committee on Archives of Ukrainevity in the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine (1996?2000)

  L. Gorlach. The minion of a word and action

  M. Kovtun. Peculiarities of the Ukrainian archival periodicas’ development in the early 1990s

  Personalities

  T. Yemelianova. This person had a luck in life (to G. S. Pshenychniy’s 95th anniversary)

  S. Bulatova, S Mishchuk Yu. Sitsinskiy and І. М. Каmanin as researchers of Podilsk ancient depository hand-written books (1904–1907)

  To the 70th anniversary of Oksana Franko

  An Information and Review

  L. Skrypka. The Gogol’s boulevard and an artistic world of M. V. Gogol in Moscow and the “Gogolian” in Kyiv

  L. Skrypka, M. Khodorovsky. In archival records language

  T. Yemelianova. From the history of the Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine named after H. Pshenychny photorecords taken out of the country during the WWII restitution

  L. Demchenko. Stocking of the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv collection

  N. Lykholob. Round table “The Restitution of Cultural Values to Ukraine”

  “Gogolian” in the records of the Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine named after H. Pshenychny

  Information about the Authors