• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1 (277): січень – лютий, 2012 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Приходько Л. Ф. Формування поняття “архівний фонд” в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр.

  Клименко Т. А. Організація роботи з джерелами формування Національного архівного фонду у Державному архіві Черкаської області

  Корінний М. М. З історії становлення сучасного адміністративно- територіального устрою Київської області

  Крочак І. Я. Військово-морські традиції у прапорництві України

  З історії архівів та архівних зібрань

  Петренко О. С. Актові книги повітових (земських) судів Східного Поділля (1797–1840 рр.): зміст, стан збереження, значення та перспективи вивчення

  Огляди джерел та документальні нариси

  Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: кінофотодокументи та інформаційно-довідкова література

  Ковтун М. В. Особистості і вітчизняна архівістика: спроба аналізу персоніфікованих публікацій в журналі “Архіви України” (2009–2011 рр.)

  Гураль О. І. Архівні джерела з історії київського товариства “Просвіта” періоду 1917–1921 рр.

  Кузовова Н. М. Політико-правова діяльність земств Херсонської губернії у 1865-1914 рр. (за документами Державного архіву Херсонської області)

  Публікація архівних документів

  Бердник М. О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки

  Магурчак А. М. Промови Андрія Жука на засіданнях Загальної української ради (за матеріалами National Archives of Canada)

  Сухих Л. А., Страшко В. В. До перебування 1620 року Єрусалимського патріарха Теофана в Києві

  Архівна справа за кордоном

  Осипюк А. В. Архівна система Румунії: становлення та розвиток

  Інформація і рецензії

  Романович С. В. Питання відкритого доступу до документів радянського періоду обговорено за круглим столом

  Воробей Р. Б. Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни”

  Волкотруб О. Н. Товариству американських архівістів – 75 років

  Корецька О. А. Сталінські депортації очима постраждалих

   

  C o n t e n t

  Articles and Notices

  Prykhodko L. F. The Creation of the Notion “Archival Fond” in the Ukrainian Archival Science at 1920 – the beginning of 1930

  Klymenko T. A. The Organization Process of Working with Sources of Forming of National Archival Fond in the State Archives of Cherkasy Region

  Korinnyi M. M. To the History of Development of the Modern Administrative and Territorial Divisions of Kyiv Region

  Krochak I. Y. The Naval Traditions of Ukrainian Standard

  From the History of Archives and Archival Collections

  Petrenko O. S. The Registry Books of County Courts of South Podillya Region (1797–1840): Content, Preservation Status, Importance and Perspectives for Studying

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Pyrih R. Y. The Sources to the History of Ukrainian Revolution of 1917–1921: the Film and Photo Documents and Reference Books

  Kovtun M. V. The Personalities and National Archival Affairs: the Attempt to Analyze the Publications on Personalities in the “Archives of Ukraine” Journal (2009–2011)

  Gural’ O. I. The Archival Sources to the History of Kyiv Society “Prosvita” During the period of 1917–1921

  Kuzovova N. M. The Political and Legalistic Activity of the County Councils of Kherson Province in 1865–1914 (on the Documents of State Archives of Kherson Region)

  Publication of archival records

  Berdnyk M. O. The Little-known Pages of History of Great Patriotic War in the Documents of Soviet Foreign Intelligence Service

  Mahurchak A. M. The Reports of Andriy Zhuk on the Meetings of General Ukrainian Rada (on the Documents of National Archives of Canada)

  Sukhyh L. A., Strashko V. V. About the Jerusalem Patriarch Teophan Visiting Kyiv Cyti in 1620

  Archival Affairs Abroad

  Osypuk A. V. The Archival System of Romania: the Establishment and Development

  Information and Reviews

  Romanovych S. V. The Question of Open Access to the Documents of the Soviet Period Discussed on the Round Table

  Vorobey R. B. The International Scientific Conference “The Actual Problems of Partisans Movement in Ukraine in the Years of the Great Patriotic War”

  Volkotrub O. N. The Society of American Archivists is 75

  Koretska O. A. The Stalin’s Deportations by the Eyes of Victims