• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1 (283): січень – лютий, 2013 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Розширене засідання колегії Державної архівної служби України

  Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург

  Статті та повідомлення

  Крижанівський В. М. Вибори в Єлисаветградську міську думу 30 липня 1917 року: підготовка, проведення, результати

  Авакян В. Р. Динаміка відновлювальних робіт у післявоєнному Севастополі (1944–1957 рр.)

  Воронін В. М. До питання створення Директорією УНР першого державного ордена

  Клименко О. О. Воєнні гроші США та Великобританії у роки Другої світової війни

  З історії архівів та архівних зібрань

  Гика В. М., Крамар О. Ф. Перші кроки архівного будівнитцва на Волині

  Огляди джерел та документальні нариси

  Гула Р. В. Національна ідея як основа патріотизму української нації та її аналіз і критика на сторінках видання “Киевлянин” у 1900–1914 рр.

  Магурчак А. М. Особовий фонд Андрія Жука у ЦДАВО України: історія створення та загальна характеристика справ

  Водотика Т. С. Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації

  Павлова О. Ф. До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця

  Покидченко Л. А.Іван Харитоненко – засновник династії цукрозаводчиків

  Пришляк В. В. Матеріали архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії гетьманщини часів Данила Апостола

  Воробьева Н. Н. Внутренняя политика Российской империи в Царстве Польском и деятельность Варшавского генерал-губернатора И. В. Гурко (1883–1894 гг.)

  Пинчук С. А. Балаклавский греческий пехотный батальон в первой четверти XIX века

  Публікація архівних документів

  Климова К. І. “Я часто думаю о Ваших письмах…” (до історії епістолярної спадщини Володимира Миколайовича Автократова)

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Програми захисту архівів під час техногенних і природних катастроф сучасного світу (з досвіду США)

  Інформація і рецензії

  Тримбач С. В. Щоденник Олександра Довженка: кризи ідентифікації

  Дубровіна Л. А. Корисний посібник з документознавства

  Мельник Р. І. Ярослав Дашкевич та Іван Бутич у світлі взаємного листування

   

  C o n t e n t

  Event

  The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine

  The Report of O. P. Hinzburh, the Head of the State Archival Service of Ukraine

  Articles and Notices

  Kryzhanivs’kyi V. M. The Elections to the Elisavetgrad City Council on July 30, 1917: the Preparation, Conduction, Results

  Avakyan V. R. The Dynamics of the Reconstructive Actions in the Post-war Sevastopol City (1944-1957)

  Voronin V. M. About the Establishment of the First Ukrainian State Order by the Directory of UNR

  Klymenko O. O. The War Currency of USA and Great Britain During the Second World War

  From the history of archives and archival collections

  Hyka V. M., Kramar O. F. The First Steps of the Archival Development on the Volyn’ Region

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Hula R. V. The National Idea as the Basis of Patriotism of Ukrainian Nation, its Analysis and Critics on the Pages of “Kievlyanin” Edition in 1900–1914

  Mahurchak A. M. The Personal Fond of Andriy Zhuk in the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine: the History of Creation and General Characteristics of the Files

  Vodotyka T. S. The Peculiarities of the Sources on Studying of the Culture of Entrepreneurship in the Ukrainian Cities During the Industrial Modernization Period

  Pavlova O. F. To the 75 Anniversary Since the Death of Vasyl Verkhovynets, the Ukrainian choreographer

  Pokydchenko L. A. Ivan Kharytonenko – the Founder of the Dynasty of Sugar Manufacturers

  Pryshlyak V. V. The Documents of the Archives of Foreign Policy of Russian Empire on the History of Hetmans of Danylo Apostol Times

  Vorob’eva N. N. The Domestic Policy of Russian Empire in the Kingdom of Poland and the Activity of I.V. Hurco, the Warsaw General-Governor (1883–1894)

  Pinchuk S. A. The Balaclava Greek Infantry Battalion During the First Quarter of 19 Century

  Publication of archival records

  Klymova K. I. “I Often Think About Your Letters…” (to the History of Epistolary Heritage of Volodymyr Mykhailovych Avtokratov)

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Programs of Protection of Archives During the Man-caused and Natural Disasters of the Modern World (the U.S. Experience)

  International Relations

  Trymbach S. V. The Diary of Oleksandr Dovzhenko: the Crisis of Identification

  Dubrovina L. A. The Useful Guide on the Document Science

  Melnyk R. I. Yaroslav Dashkevych and Ivan Butych in the Light of the Mutual Correspondence