• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1 (289): січень – лютий, 2014 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

  Олійник О. Г. “На вічному шляху до Тараса (1814–1861)”

  Любарська Л. В. Образ Т. Г. Шевченка на тлі доби у фотодокументах з колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

  Статті та повідомлення

  Легкоступ М. М. Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об’єднань України: досвід, стан, проблеми

  Гаранін О. Я. На межі епох: до 20-річчя прийняття Закону України про Національний архівний фонд

  Гула Р. В. Аналіз і критика поглядів М. С. Грушевського на сторінках видання “Киевлянин” у 1906–1907 рр.

  Лєннікова Н. В., Дем’янов В. М. Проблеми перероблення описів та переведення на єдині форми обліку фондів Компартії України

  Харук А. І. Архівні фонди Російської Федерації як джерело для вивчення історії авіаційної промисловості України 20–40-х рр. ХХ ст.

  Чайковский А. С. История плена: трагедия и фарс

  Балишев М. А., Алєксєєнко А. О. Репрезентативніть фонду “Український науково-дослідний інститут металів” у Центральному державному науково-технічному архіві України для дослідження історії розвитку металургії в Україні

  Гула В. Д. Робітники промисловості УРСР у 1941 р.: радянська історіографія

  Ус О. М. 23-й Міжнародний день архівів та 7-а осіння архівна школа Міжнародного інституту архівної справи міст Трієста та Марібору

  З історії архівів та архівних зібрань

  Кузовова Н. М. Заснування та перші роки діяльності партархіву Херсонського обкому КП(б) У (1945–1950 рр.)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Власенко С. І. Документальні свідчення про С. В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни

  Грибовський В. В. Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області)

  Доліновський В. І. Орест Левицький – археограф і джерелознавець

  Корольов Г. О. Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння “іншій” або “своїй” нації

  Лобанова Н. М. Проведення кінофікації на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині

  Лопушинська І. В. Генічеський морський порт у документах Державного архіву Херсонської області

  Нестерчук Д. В. Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького)

  Павлова О. Ф. “Завзятий хохломан”. Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького

  Шепелюк В. М. Голгофа Григорія Майфета

  Касян Л. Г. Архівіст – професія, покликання, доля (до 100-річчя Г. С. Пшеничного)

  Фотодобірка. Виведення військ колишнього СРСР з Афганістану: 25 років потому. Упорядник Макарова Т. О.

  Інформація і рецензії

  Сінкевич Є. Г. Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні

  Ювілеї

  Загадка любові Ніни Топішко

   

  C O N T E N T S

  To the 200-Annyversary of the Date of Birth of Taras Shevchenko

  Oliynyk O. H. “On the Immortal Way to Taras (1814–1861)”

  Lubarska L. V. The Image of T.H. Shevchenko against the Background of Time in the Photo Documents of the Central State Audio and Visual Documents Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi Collections

  Articles and Notices

  Lehkostup M. M. The Responding on the Requests of Citizens in the Central State Archives of the Public Organizations of Ukraine: the Experience, Status, Problems

  Garanin O. Y. At the Turn of the Eras: to the 20-Annyversary of the Adoption of Law on the National Archival Holdings of Ukraine

  Hula R. V. The Analysis and Critics of M.S. Hrushevsky’s opinions on the pages of “Kievlyanin” in 1906–1907

  Lennikova N. V., Demyanov V. M. The Problems of Processing and Transferring to the Unified Forms of State Register of the Documentary Collections of Communist Party

  Kharuk A. I. The Archival Holdings of Russian Federation as the Source of Studying of History of the Aircraft Industry in Ukraine in 1920-40es of 20 Century

  Chaikovskyi A. S. The History of Captivity: the Tragedy and Farce

  Balyshev M. A., Alexeenko A. O. The Representativeness of the Fond “The Ukrainian Scientific-Research Institute of Metals” in the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine for the Studying of the History of Development of Metallurgy Industry in Ukraine

  Hula V. D. The Workers of Industry of Ukrainian SSR in 1941: the Soviet Historiography

  Us O. M. The 23 International Archival Day and the 7 Autumn Archival School of the International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor

  From the history of archives and archival collections

  Kusova N. M. The Establishment and the First Steps of the Party Archives of the Kherson Oblast Committee of Communist Party of Ukraine (1945–1950)

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Vlasenko S. I. The Documental Facts About S.V. Rudnev, the Leader of Partisans Movement in the Great Patriotic War

  Hrybovskyi V. V. The Interrogation Protocols of the Escapees of Nogai Captivity in the Russian Azov in 1696 (On the Documents of the State Archives of Voronezh Region)

  Dolinovskyi V. I. Orest Levytskyi – the Archeography and Source-study Expert

  Korolyov H. O. The Ukrainian Biography of Otto Eihelman: the Imperial Loyalty and the Service for the “Another” or “Own” Nation

  Lobanova N. M. The Carrying Out of Adaptation for the Cinema at the 1930-es of 20 Century in the Chernihiv Region

  Lopushynska I. V. The Genichesk Sea Port in the Documents of the State Archives of Kherson Region

  Nesterchuk D. V. The Ramage of Shevchenko’s Family (To the 140-Annyversary of the Birth Day of Fotiy Stepanovych Krasytskyi)

  Pavlova O. F. “The Inveterate Hohloman” The Sources of Studying of the Literature Activity of Ivan Nechuy-Levytskyi

  Shepeluk V. M. The Golgotha of Hryhoriy Maifet

  Kasyan L. H. The Archivist – Profession, Vocation, Fate (To the 100-Annyversary of H. S. Pshenychnyi)

  Makarova T. O. The Pullout of Troops of Former USSR from the Republic of Afghanistan: 25 Years After

  International Relations

  Sinkevych E. H. The First Complex Study of the History of Archives and the Theory an Practice of Archives of the United States of America in Ukraine

  Anniversaries

  The Riddle of Love of Nina Topishko