• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1 (295): січень – лютий, 2015 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Розширене засідання колегії Державної архівної служби України

  Позачерговий VIІ з’їзд Спілки архівістів України

  До 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі

  Клименко Т. А. Доля неповнолітніх жителів Черкащини в період Великої Вітчизняної війни (за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області)

  Величко О. Г., Козлова І. В. Молодь України про воєнне лихоліття: листівки та спогади остарбайтерів, учнівські твори про окупацію (добірка документів Державного архіву Запорізької області)

  Срібна М. А. Діяльність Українського Червоного Хреста на звільнених від нацистських окупантів українських землях у 1944–1945 рр. (за документами ЦДАГО України, ЦДАВО України, Державного архіву Житомирської області)

  Стріхарська Т. В. Солдатські медальйони у фондовій колекції Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”

  Макарова Т. О. Архівні документи свідчать (до 70-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц та Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту)

  Статті та повідомлення

  Калакура Я. С. Управління персоналом у системі архівних установ

  Кулешов С. Г., Бойко В. Ф. Періодизація уніфікації офіційних документів в Україні

  Касян Л. Г. Кінообраз Максима Рильського в контексті комеморативних практик

  З історії архівів та архівних зібрань

  Левченко Л. Л. Формування архівної галузі в Державі Ізраїль

  Огляди джерел та документальні нариси

  Завальнюк К. В. Джерела з генеалогії Юхима Сіцінського (1859–1937) у фондах Державного архіву Вінницької області

  Ємельянова Т. О. Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект)

  Ковалевська О. О. Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Тетяни Цявловської та Сергія Білоконя

  Лобанова Н. М. Документи особового фонду фольклориста Василя Полевика у Державному архіві Чернігівської області

  Магурчак А.М. Історія передачі Андрієм Жуком архівно-бібліотечних матеріалів до науково-архівних установ (1920–1950 рр.)

  Павлова О. Ф. Творчість художника Валентина Фельдмана у документах ЦДАМЛМ України

  Пустовіт Т. П. Письменник, літературознавець і великий патріот України (до 90-річчя від дня народження Петра Ротача)

  Публікація архівних документів

  Мальонкіна О. М., Філіпова Г. В. Із “щоденника” герцога Вюрттемберзького як джерело до вивчення історії України часів Північної війни 1700–1721 рр.

  Нестерчук Д. В. Листи Івана Крип’якевича до Юрія Меженка (1945–1963 рр.)

  Інформація і рецензії

  Гаранін О. Я., Дідух Л. В. Науково-практичний семінар для молодих науковців та аспірантів

  Денисенко О. В. Круглий стіл “Імплементація Закону України “Про доступ до публічної інформації”: міжнародні зобов’язання, поточні виклики та законодавчі ініціативи”

  Куницький М. П. Видання про тюремні “графіті” нацистського режиму

   

  C O N T E N T S

  Event

  The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine

  The Special VII Meeting of the Union of Archivists of Ukraine

  To the 70th Anniversary of the Victory Over Nazism in Europe

  Klymenko T. A. The Fate of the Junior Residents of Cherkasy Region during the Second World War (on the Documentary Materials by the State Archives of Cherkasy Region)

  Kozlova I. V., Velychko O. H. Youth of Ukraine about the War Years: Memories and Cards of Ostarbeiters, the Student Works on Occupation (Collection of Documents of the State Archives of Zaporizhzhya Region)

  Sribna M. A. The Activity of the Ukrainian Red Cross on the Ukrainian Lands, Liberated From Nazi Invaders during the 1944–1945 (on the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine, Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine and State Archives of Zhytomyr Region)

  Strikharska T. V. The Soldiers’ Medallions in the Fond Collection of “The National Museum of the Great Patriotic War of 1941–1945” Memorial Complex

  Makarova T. O. The Archival Documents Give Evidence (To the 70th Anniversary of the Liberation of the Nazi Concentration Camp Auschwitz and International Holocaust Remembrance Day)

  Articles and Notices

  Kalakura Y. S. The Management of Personnel in Archival Institutions System

  Kuleshov S. H., Boiko V. F. The Main Stages of Unification of the Official Documents in Ukraine

  Kasyan L. H. The Cinema Image of Maksym Rylskyi in the Context of Commemorative Practices

  From the History of Archives and Archival Collections

  Levchenko L. L. The Establishment and Development of the Archival System of the State of Israel

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Zavalnyuk K. V. Sources on Genealogy of Y. Y. Sitsinskyi (1859–1937) in the Collection of the State Archives of Vinnnytsya Region

  Emelianova T. O. The Ukrainian Documentary Cinema of the Second Half of 1960s – Mid of 1980s (Archival and Source Study Aspect)

  Kovalevska O. O. The Question of Iconography of Ivan Mazepa in the Private Correspondence of T. Tsyavlovska and S. Bilokin

  Lobanova N. M. The Documents of the Personal Fond of Vasyl Polevyk in the State Archives of Chernihiv Region

  Mahurchak A. M. The History of Transferring of Archival and Library Documents by Andriy Zhuk to the Scientific and Archival Institutions during 1920–1950

  Pavlova O. F. The Art of Valentyn Feldman by the Language of Documents of the Central State Museum-Archives of the Literature and Arts of Ukraine

  Pustovit T. P. On the 90th Anniversary of the Birth of Petro Rotach, the Writer and Literary Critic

  Publication of archival records

  Malyonkina O. M., Filipova H. V. The Diary of the Duke Vyurttembergsky as the Source of Studying of History of Ukraine during the Great Northern War of 1700–1720

  Nesterchuk D. V. The Correspondence of I. Krypyakevych and Y. Mezhenko of 1945–1963

  International Relations

  Garanin O. Y., Didukh L. V. The Scientific and Practical Seminar for Young Scientists and Postgraduates

  Denysenko O. V. The Round Table “The Implementation of the Law of Ukraine “On Access to the Public Information”: International Commitments, Current Challenges and Legislative Initiatives”

  Kunytskyi M. P. The New Edition on the Prison “Graffiti” of Nazi’s Regime