• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-3 (243): січень – червень, 2000 рік

  Зміст (Contents)

  Статті та повідомлення

  Новохатський К. Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ

  Кучмаренко В. А., Яременко Л. М. Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів

  Папакін Г. В. До питання опрацювання джерельної бази дослідження українських визвольних змагань 1939-1956 рр.

  Інтерв’ю з цікавим співрозмовником

  “Святий обов’язок фахівця – поділитися досвідом”. На запитання редакції “Архівів України” відповідає Любов Дубровіна

  Публікації архівних документів

  Шандра В. С. “…Настоящее положение малороссийских козаков” (Всепідданійша доповідь 1836 р. генерал-губернатора В. В. Левашова Миколі І)

  Теорія і практика архівної справи

  Кентій А. В. Фонд “Український музей у Празі” ЦДАГО України як складова “Празького архіву” (за результатами впорядкування)

  Огляди джерел і документальні нариси

  Кононенко С. І. Фонд роду Симиренків Держархіву Черкаської області

  Губенко Н. П. Особовий фонд С. О. Сірополка ЦДАВО України

  Пиріг О. А. Джерела з історії непу: потреба нового прочитання

  Використання архівних документів

  Марущак О. В. Колекція тор ЦДІАК України: зберігання, використання, відновлення

  Арустам’ян Ж. Г. Роль архівних документів у атрибуції виробів київського срібляра ХІХ ст. Івана Вінниковського

  У Міжнародній раді архівів

  Наленч Д. Міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій щодо принципів доступу до архівних документів

  Міжнародні зв’язки архівістів та археографів України

  Лозицький В. С. Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-1926 рр. передано в Україну.

  Архівна справа за рубежем

  Бартнік А. Центральний військовий архів Польщі та доступ до його документів

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Критика та бібліографія

  Кураєв О. О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича)

  Відомості про авторів

   

  Contents

  Articles and Notices

  NOVOXATS’KYJ, К. Je. Approaches for Realizing a Normative Legal Basis for Archival Institution Activity

  KUCHMARENKO, V. A. and JAREMENKO, L. M. Archival Fond of the National Academy of Sciences of Ukraine: History, Present Status, Subject Matter and Composition of Documents

  PAPAKIN, H. V. Elaborating the Documentary Foundation for Studies of the Ukrainian Liberation Struggle. 1939-1956

  Interview with an Engaging Respondent

  “The Sacred Duty of the Professional – to Share Knowledge with Others” (Ljubov Dubrovina Responds to Questions from our Editors)

  Publication of Archival Records

  SHANDRA, V. S. “Current Situation of the Little Russian Kozaks” (Loyal Presentation of 1836 by the General-Governor V. V. Levashov to Nicholas I)

  Theory and Practice of Archival Work

  KENTIJ, A. V. The Fond of the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine (TsDAHO) Entitled “The Prague Ukrainian Museum” as Part of the “Prague Archive” (Results of a Systematization)

  Documentaries and Overviews of Sources

  KONONENKO, S. I. Fond of the Symyrenko Clan in the State Archive of the Cherkasy Oblast

  HUBENKO, N. P. Personal Fond on S. O. Siropolko in the Central State Archive of Highest Organs of Ukraine (TsDAVO)

  PYRIH, O. A. Sources on the History of the New Economic Policy (NEP): Need for a New Reading

  Archival Records in Use

  MARUSHCHAK, O. V. The Torah Collection of the TsDIAK of Ukraine. Custody, Usage and Conservation

  ARUSTAMJAN, Zh. H. Use of Archival Documents in Attributing Works to the 19-th Century Kyivan Silversmith Ivan Vinnykovs’kyj

  In the International Council on Archives

  NALECZ, D. International Standards and Recommendations from International Institutions on Principles of Access to Archival Documents

  International Contacts of Archivists and Archeographists of Ukraine

  LOZYTZ’KYJ V. S. Ukraine Receives the Archive of the Extraordinary Diplomatic Mission of the Ukrainian National Republic (UNR) in Bern for the Years 1918-1926

  Archival Work Outside of Ukraine

  BARTNIK, A. Access to Documents in Poland’s Central Military Archive

  Foreign Archival Journals Published

  Critiques and Bibliography

  KURAJEV, O. O. Little Known Complex of Materials on Events in Ukraine During 1914-1922 at the Austrian State Archive in Vienna (According to the Publication of T. Hornykevych)

  Informations about the authors