• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-3 (249): січень – червень, 2002 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  Зміст (Contents)

  Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2888-ІІІ “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”

  Дискусія про архіви

  Віслобоков К. А. Проблеми джерелознавства історії українського права

  Тимошенко Л. В. Перше поунійне півстоліття в Україні (Волинь та Київщина) мовою документальних джерел

  Маковська Н. В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи

  Статті та повідомлення

  Журба О. І. Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 10-20-х рр. ХІХ ст.)

  Барчук Ж. В. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал

  Публікації архівних документів

  Папакін Г. В. Листи з 1917 року (Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії)

  Білоус Н. О. Привілеї на київське війтівство XVI – першої половини XVII ст.

  Кривенко С. І. Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області

  Інтерв’ю з цікавим співрозмовником

  Архівна освіта в Україні очима керівника університетської кафедри. На запитання редакції відповідає Ярослав Калакура

  Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

  Слюдикова T. Б. Брати Бердяєви – кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань

  Яременко М. В. Біографічні реєстри чернецтва київських чоловічих неставропігійних монастирів 70-80-х рр. ХVІІІ ст.: характеристика джерела та інформаційні можливості

  Масіян Н. Б. Переселення липованів на Буковину та їхні колонії кінця XVIII – початку ХХ ст.

  Горенко-Баранівська Л. І. Військова музика Української козацько-гетьманської держави (на прикладі Лубенського полку)

  Кентій А. В. Листопадовий 1921 року рейд Ю. Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України)

  Кузьменко М. М. Процес СВУ за періодичною пресою України (1929-1933)

  Доля українських архівів

  Даниленко В. П., Максюта Л. Г. Державний архів Київської області: 1922-2002 рр.

  До історії еліт XVI – початку ХХ ст.

  Черкаська Н. О. Графи Замойські – власники Козловецької ординації у документах ЦДІАК України (до генеалогічних зв’язків однієї з гілок роду Замойських)

  Архівна справа за рубежем

  Іствуд Т. Експертиза цінності електронних документів

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Документ без коментаря

  “Мікроісторія” за документами Надзвичайної державної комісії при РНК УРСР: Два погляди на збитки, завдані війною

  Пошуки та знахідки в архівах

  Шандра В. С. Епізод із діяльності новоросійського і бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова

  Боряк Т. Г. “Ваш університет – в і л ь н и й університет…” (До історії УВУ за часів німецької окупації)

  Матяш І.  Б. Останній автограф Олександра Грушевського

  Новікова О. О. До біографії професора В. К. Піскорського: текст вступної лекції перед студентами у вересні 1905 р.

  Турков В. В. Невідоме архівне джерело про переселення з України на Далекий Схід у другій половині 1920-х рр.

  Серія “Архівні зібрання України: Путівники”

  Половець В. М., Зозуля С. Ю. Два погляди на довідник: Думка досвідченого науковця. Точка зору молодого дослідника

  Критика та бібліографія

  Бездрабко В. В. Vivat Academia! Vivant Professores! (До виходу в світ збірки “ALMA MATER: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції, 1917-1920. Матеріали, документи, спогади”)

  Романовський Р. В. Журнал Товариства польських архівістів “Archiwista polski” (№№ 1, 2, 3-4 за 2001 р.)

  Непомнящий А. А. Нове довідкове видання з історії народів Таврії

   

  Contents

  Ukrainian legislation dated 13 December 2001 No. 2888-III “Amendments to the Law of Ukraine on the National Archival Fond and Archival Institutions”

  Archival Perspectives

  Vyslobokov, K. A. Challenges in archiving Ukrainian legal history Tymoshenko, L. V. The first post-union half century in Ukraine (Volhynia and the Kyiv Region) in documents

  Makovsўka, N. V. Professional archival education in Ukraine: Models, image, perspectives

  Articles

  Zhurba, O. I. The era of periodicals during the establishment of Ukrainian archeography (The Kharkiv journals of the 1810’s – 1820’s)

  Barchuk, Zh. V. Patent information within Ukraine’s information resource network: status, purpose, potential

  Archival Publications

  Papakin, H. V. Letters dated 1917 (the correspondence of Pavlo Skoropadsky during the February Revolution in Russia)

  Bilous, N. O. Privileges of Kyivan mayoralships in the XVI and first half of the XVII centuries

  Kryvenko, S. I. Biographical documentation on Vasyl Symonenko in the Cherkasy Oblast State Archive

  An Intriguing Interview

  Archival education and training in Ukraine through the eyes of a university departmental head. An interview with Yaroslav Kalakura conducted by members of the editorial staff

  A Bibliographical Survey of Archival Resources

  Sliudykova, T. B. The Brothers Berdyaev – Kyivans: a thematic overview of the Kyivan archives

  Yaremenko, M. V. Biographical registers of Kyivan male non-stauropegian monasteries of the 1770’s – 1780’s: a review of resources

  Masian, N. B. The resettlement of Old Believers to Bukovyna and their colonies from the end of the XVIII – beginning of the XX centuries

  Horenko-Baranivska, L. I. Ukrainian military music of the Hetmanate (A study of the Lubny regiment)

  Kentiy, A. V. Y. Tiutiunnykўs November 1921 raid on Ukraine (An archival-case study based on documents from the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine)

  Kuzmenko, M. M. The Trial of the SVU (Spilka Vyzvolennia Ukrainy, or Union for the Liberation of Ukraine) in Ukrainian periodicals (1929-1933)

  The Fate of Ukrainian Archives

  Danylenko, V. M., Maksiuta, L. H. The Kyiv Oblast State Archive: 1922-2002

  Towards a History of Nobility and Elites of the XVI – beginning of the XX centuries

  Cherkasўka, N. O. The Counts Zamoyski – Proprietors of the KozЧwka entail. Documents of the Central State Archive of Ukraine in Kyiv (A genealogical study of one of the branches of the Zamoyski clan)

  Archival Perspectives Abroad

  Eastwood, T. An evaluation of electronic archival data.

  Foreign archival periodical publications.

  A Document Without Commentary

  “The Micro-history” in the documents of the RNK (Rada Narodnykh Komisariv, or Council of People’s Commissars) of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. Two views on war losses

  Research and Recent Archival Discoveries

  Shandra, V. S. An episode from the reign of Novorosijsk and Bessarabian Governor-General M. S. Vorontsov

  Boriak, T. H. “Your university – a free university” (A history of the UVU [Ukrainksyj Vilnyj Universytet, or Ukrainian Free University] during the german occupation)

  Matiash, I. B. The final signature of Oleksander Hrushevsky

  Novikova, O. O. A biography of prof. V. K. Piskorsky: text containing the introductory lecture of September 1905

  Turkov, V. V. An unknown archival source on the resettlement from Ukraine to the Far East in the second half of the 1920’s

  “The Archival Repositories of Ukraine” Series: Guides

  Polovets, V. M., Zozulia, S. Y. Two views on guidebook: An experienced scholar offers his opinion. From the point of view of a young researcher

  Reviews and Bibliography

  Bezdrabko, V. V. Vivat Academia! Vivant Professores! (The recent publication of ALMA MATER: St. Volodymyr University prior to and during the period of the Ukrainian Revolution, 1917-1920. A Compilation of Documents and Memoirs)

  Romanovsky, R. V. The Journal of the Society of Polish Archivists & Archiwista polski” (No No 1, 2, 3-4 2001)

  Nepomniashchy, A. A. A new guidebook on the histori of the peoples of Tavria

  Information about the Authors

  The Editorial Board gratefully acknowledges the support
  and publication subsidy provided by
  The Ukrainian Studies Fund Inc., New York

  The assistance of Illya Matthew Labunka in preparing the English text
  of the Contents is also appreciated