• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-3 (251): січень – червень, 2003 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  Зміст (Contents)

  Втрачено назавжди? Гуманітарна катастрофа у Кам’янці-Подільському

  Анотовані реєстри описів фондів Кам’янець-Подільського міського архіву, пошкоджених внаслідок пожежі

  Качковський О. Б. До питання укладання анотованих реєстрів описів

  Шандра В. С. Від культури архівної справи до державної політики в архівній справі: шляхи реконструкції втрачених фондів

  Статті та повідомлення

  Боряк Г. В., Папакін Г. В. Архіви України і виклики сучасного суспільства: Штрихи до колективного портрета користувача архівної інформації

  Кулешов С. Г., Прокопенко І. П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем

  Публікації архівних документів

  Зозуля С. Ю. Корпусна публікація документів до історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (1922-1930)

  Теорія і практика архівної справи

  Кисельова А. А. Оформлення веб-сторінки офіційного сайту Державного комітету архівів України

  Інтерв’ю з цікавим співрозмовником

  “…Зробити все можливе задля збереження для нащадків архіву української науки”. Нa запитання редакції відповідає Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Олексій Семенович Онищенко

  Дискусія про архіви

  Солонська Н. Г. Бібліотека Ярослава Мудрого як “поле документації” та як архів епохи Київської Русі

  Огляди джерел та документальні нариси. Бібліографія

  Морозова А. В., Бєлий Д. В. До історії єврейських землеробських колоній в Україні

  Борисенко С. А. Документи консульських установ Української Держави в РСФРР як історичне джерело

  Сушко О. О. Висвітлення української системи приватного підприємництва періоду непу в документах центральних державних архівів

  Черченко Ю. А. Документальні видання з історії ОУН і УПА

  Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція України 1920-1930-х років в архівних документах

  Матеріали до словника архівних діячів

  Тороповська Т. М. “Київський Нестор істориків…”: Архівні документи до біографії Володимира Щербини

  Документальні виставки

  Матеріали до документальної виставки “Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.”. Вступне слово В. М. Горобця

  Архівна справа за рубежем

  Чепуренко Я. О. Формування президентських архівів у країнах СНД

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Пошуки та знахідки в архівах

  Страшко В. В. Про поліфонічність вживання літери “S” (ЕПСІЛОН) в актових книгах

  Овсієнко О. Ф., Сарнацький О. П. Невідомі листи М. Міхновського до М. Грушевського

  Критика та бібліографія

  Ворончук І. О. Колективна праця з історії української архівістики

  Чупрова Е. Г. Книга про українського історика-архівіста М. В. Горбаня

  Пиріг Р. Я. Персоніфікуємо наше минуле: Микола Скрипник

  Відомості про авторів

   

  C O N T E N T S

  Forever perished? A social catastrophe in Kamianets-Podilsky

  Annotated registers describing the holdings of the Kamianets-Podilsky municipal archive, damaged as a result of fire

  KACHKOVSKY O. B. Towards the question of compiling annotated descriptive registers

  SHANDRA B. S. From the culture of archival affairs towards state policy on archival issues: the path towards replenishing depleted holdings

  Articles and announcements

  BORIAK H. V., PAPAKIN H. V. The archives of Ukraine and the demands of contemporary society: a cross-section of the archival information consumer

  KULESHOV S. H., PROKOPENKO I. P. Administration through documentation: the training of specialists in institutions of higher learning abroad

  Published archival documents

  ZOZULYA S. Y. A multi-volume publication of documents on the history of the Nizhyn academic research chair of the history of culture and language (1922-1930)

  Archival issues in theory and practice

  KYSELIOVA A. A. The development of a web-page of the official Internet site of the State Committee of the Archives of Ukraine

  An exclusive interview

  “… to do everything possible for the sake of preserving Ukrainian academic archives for xxx”. The General director of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine Oleksiy Semenovych Onyschenko answers questions posed by the “AU” editorial staff

  A discussion on archives

  SOLONS’KA N. H. The Yaroslav Mudry Library as a “field of documentation” and as an archive of the Kyivan Rus’ era

  An overview of sources and documentary analyses. A Bibliography

  MOROZOVA H. V., BIELY D. V. Towards the history of Jewish farming colonies in Ukraine

  BORYSENKO S. A. Documents of the Ukrainian National Republic’s Consular representations in the RSFSR as an historical source

  SUSHKO O. O. The Ukrainian system of private entrepreneurship during the NEP period as documented in the Central State Archives

  CHERCHENKO Y. A. Documentary publications on the history of the OUN and UPA

  KUZ’MENKO M. M. The academic and pedagogical intelligentsia of Ukraine of the 1920-1930’s in archival documents

  Materials for the dictionary of archival activists

  TOROPOVS’KA T. M. “The Kyivan Nestor of historians…”: Archival materials slated for the biography of Volodymyr Scherbyna

  Documentary Exhibits

  Materials slated for the documentary exhibit “Ukraine and Russia”. A history of the XVII-XVIII centuries. Introductory notes by V. M. Horobets’

  Archival issues abroad

  CHEPURENKO Y. O. The development of presidential archives in the CIS

  Foreign archival periodicals publish

  Archival quests and discoveries

  STRASHKO V. V. The polyphonic usage of the letter “е” (ЕПСІЛОН) in archival publications

  OVSIENKO O. F., SARNATS’KY O. P. Unknown letters of M. Mikhnovsky to M. Hrushevsky

  Reviews and bibliographies

  VORONCHUK I. O. A collective work on the history of Ukrainian archival activity

  KUTUZOVA E. P. A monograph about the Ukrainian historian and archivist M. V. Horban’

  PYRIH R. Y. Personifying our past: Mykola Skrypnyk

  About the authors