• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1 (300): січень – лютий, 2016 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (24–25 лютого 2016 року)

  Статті та повідомлення

  Денисенко О. В. Нормативне забезпечення роботи з електронними документами

  З історії архівів та архівних зібрань

  Бабенко О. О, Колєчкін В. П. Державному архіву Кіровоградської області – 90 років

  Огляди джерел та документальні нариси

  Воробей Р. Б. Діяльність Чернігівської міської трикласної торговельної школи (1903–1919 рр.)

  Гуменюк О. А. Джерельна база дослідження українського молодіжного руху в країнах Європи в 1920–1939 рр.

  Касян Л. Г. Поет в умовах “заблокованої культури”: аудіовізуальні “версії” біографії Павла Тичини (до 125-річчя від дня народження)

  Клименко Т. А. Умань у XVII–XIX ст.: розквіт та занепад

  Магурчак А. М. Закордонні особові архівні фонди Андрія Жука

  Олійник О. Г. Перша жінка-художниця буковини Августа Кохановська (за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України)

  Саранча В. І. Український національний рух на Полтавщині під час Першої світової війни (за документами Державного архіву Полтавської області)

  Шаповал А. І. Документи українського ученого С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: розміщення, склад, знахідки

  Фотодобірка. Творець незабутніх шедеврів (до 85-річчя від дня народження українського композитора О. І. Білаша). Упорядник Любарська Л. В.

  Публікація архівних документів

  Гудим В. В. З історії перейменування населених пунктів Полтавщини (за документами Державного архіву Полтавської області)

  Ковалець Т. Р. Невідомий гетьман Марко Ковтун: документи з історії української козаччини XVI–XVII ст.

  Архівна справа за кордоном

  Палієнко М. Г. Архівна система Австрії: історичні витоки, еволюція, сучасна організація

  Інформація і рецензії

  Романова К. В. Український вільний університет: голос поневоленої країни (документальна он-лайн виставка Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

   

  C O N T E N T S

  Event

  The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine (February 24-25, 2016)

  Articles and Notices

  Denysenko O. V. The Regulatory Support of Working with Electronic Documents

  From the History of Archives and Archival Collections

  Babenko O. O., Kolechkin V. P. The State Archives of Kirovohrad Region Celebrates its 90 Anniversary

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Vorobey R. B. The Activity of the Chernihiv Three Classes City Trade School (1903–1919)

  Humeniuk O. A. The Source Base of Research of Ukrainian Youth Movement in the Europe in 1920–1939

  Kasian L. H. Poet in the Conditions of “Blocked Culture”: Audiovisual “Versions” of Biography of Pavlo Tychyna

  Klymenko T. A. Uman City in 17–19th centuries: the Development and Decline

  Mahurchak A. M. The Foreign Personal Fonds of Andriy Zhuk

  Oliynyk O. H. The First Woman Artist of Bukovyna – Avgusta Kokhanovska (on the Documents of the Central State Archives of Literature and Arts of Ukraine)

  Sarancha V. I. The Ukrainian National Movement in Poltava Region During the World War I (on the Documents of the State Archives of Poltava Region)

  Shapoval A. I. The Documents of Russian Scientist Emigrant S.Y.Paramonov in the collection of the Vernadsky National Library of Ukraine: the arrangement; composition; findings

  Photo Collection. The creator of unforgettable masterpieces (to the 85th anniversary of Ukrainian composer O. Bilash). Complier Lyubarska L. V.

  Publication of archival records

  Hudym V. V. On the History of Renaming of Settlements of Poltava Region (on the Documents of State Archives of Poltava Region)

  Kovalets T. R. The Unknown Hetman Marko Kovtun: the Documents on History of Ukrainian Cossacks of 16-17th centuries

  Archival Affairs Abroad

  Palienko M. H. The Archival System of Austria: the Historical Origins, Evolution, Modern Organization

  International Relations

  Romanova K. V. The Ukrainian Free University: the Voice of Oppressed Country (On-line Documentary Exhibition of the Central State Archives of Foreign Ucrainica)