• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1 (306): січень – лютий, 2017 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До 100-річчя початку Української революції 1917–1921 років

  Войтович О. В. Лист Головного отамана військ УНР Симона Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР Івану Огієнку (26 грудня 1919 року)

  Кучерук О. В. Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри

  Фотодобірка. До 100-річчя створення Української Центральної Ради. Упорядник Любарська Л. В.

  Подія

  Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (23 лютого 2017 року)

  Статті та повідомлення

  Приходько Л. Ф. “Національний архівний фонд”: поняття, склад, структура

  Денисенко О. В. Унормування порядку роботи з документами, що містять службову інформацію

  З історії архівів та архівних зібрань

  Доліновський В. І. Читальний зал Земського архіву у Львові у 1920–1933 роках: дослідники та теми студій

  Карпенко О. В. “Тут уперше він був прочитаний”: до історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса Шевченка

  Сухих Л. А. “Список актових книг, хранящихся в Киевском центральном архиве”: до історії створення і використання (до 165-річчя Київського центрального архіву давніх актових книг)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Романова К. В. З історії українських навчальних закладів та наукових осередків Європи у міжвоєнний період (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

  Дубовик С. О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України

  Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про родину М. С. Грушевського

  Ийслуу А. Е. Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва)

  Паламарчук С. В. З історії міста Ізмаїла (османська доба)

  Петришак Б. І. Час реформ: реорганізація устрою міської канцелярії Львова останньої третини XVI століття

  Шаповал А. І. Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва

  Публікація архівних документів

  Журжа І. В. Листи громадян до органів влади як джерело дослідження голоду 1946–1947 років (за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України)

   

  Contents

  To the 100th Anniversary of the Beginning of Ukraine Revolution of 1917–1921

  Voitovych O. V. The Letter of Simon Petliura, the Chief Otaman of the UPR Troops to the Ivan Ogienkо, Chief Commissioner of the Government UPR (December 26, 1919)

  Kucheruk O. S. The New Documents in the Case of Death of Simon Petliura

  Lyubarska L. V. To the 100th Anniversary of the Central Council of Ukraine

  Event

  The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine (February 23, 2017)

  Articles and Notices

  Prykhodko L. F. “The National Archival Holdings”: Concept, Composition and Structure

  Denysenko О. V. The Normalization of Procedure for Working with Documents Containing Official Information

  From the History of Archives and Archival Collections

  Dolinovskyi V. I. The Reading Room of the County Archives of Lviv in 1920-1933: the Researchers and Research Topics

  Karpenko O. V. “It Has Been Read Here For the First Time”. The History Of Shevchenko Expert Mychaylo Chalyi’s Private Archives in the Collection Of Taras Shevchenko’s Memorial House-Museum

  Sukhykh L. A. “The List of Register Books, Stored in the Kyiv Central Archives”: the History of Creation and Use

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Romanova K. V. To The History of Ukrainian Universities and Research Centers of Europe in Interwar Period (on the Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

  Dubovyk S. O. The Personal Fond of Writer Hanna Cherin in The Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine

  Zavalnyuk K. V. The Documents on M. S. Hrushevsky’s Family in the State Archives of Vinnytsya Region

  Iysluu A. E. The Female’s High Education in Kyiv City at the end of 19 – early 20 century (on the Documents of the State Archives of Kyiv City)

  Palamarchuk S. V. The History of Town of Ismail (Ottoman Era)

  Petryshak B. I. The Reform Time: the Reorganization of System of Lviv City Office in the last third of 16 century

  Shapoval A. I. The letters of Literary Critics V. M. Peretz and V. P. Adrianova-Peretz to Writer and Historian I. F. Erofeev

  Publication of archival records

  Zhurzha I. V. The Letters of Citizens to the Public Authorities as a Source of Study of the Famine of 1946–1947 (on the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)