• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 1-6 (259): січень – грудень, 2006 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  З матеріалів розширеного засідання колегії Держкомархіву України

  Архіви України-2005: “Великий перелом”? Текст доповіді Голови Держкомархіву України

  Статті та повідомлення

  Купчинський О. Історіографія публікацій і досліджень документальних матеріалів Галицько-Волинського князівства (Загальний огляд)

  Литвинова Т. Папери родини Полетик в архівосховищах України та Росії

  Горовий В. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2006): етапи становлення

  Архівістика

  Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні

  Гернович Т. Проблема архівної реституції в сучасному національному законодавстві (Порівняльний аналіз національних традицій Білорусі, Росії, України та Польщі)

  Рудюк В. Адаптація класифікації електронних ділових документів для використання в мережі Інтернет

  Публікації архівних документів

  Крячок М. З епістолярію Гната Хоткевича

  Старовойтенко І. “Історія України-Русі” М. Аркаса у листах автора до В. Доманицького

  Огляди джерел і документальні нариси

  Чорна Л. Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів (1917-1919)

  Слюдикова Т. Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича

  Ткаченко В. Документи ЦДАВО України з історії становлення українського кінематографа

  Барановська Н. Архівні джерела вивчення Чорнобильської катастрофи

  Діана Алєксєєва-Процюк. Документи центральних державних архівів України про утримання та працевикористання іноземних військовополонених й інтернованих в Українській РСР у 1939-1953 рр.

  Яременко В. Склад та організація персоналу Головної робочої групи України Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга в 1942-1943 рр. (за матеріалами ЦДАВО України)

  Україніка в архівах світу

  Себта Т. Українiка в Берлiнськiй державнiй бiблiотецi Пруcської культурної спадщини та Федеральному архiвi в Берлiнi

  У Міжнародній раді архівів

  XXXIX Міжнародна конференція Круглого столу архівів

  В архівах Євросоюзу

  Рекомендації Ради Європейського Союзу від 14 листопада 2005 р. щодо пріоритетних дій, спрямованих на активізацію співпраці в архівній справі в Європі (2005/835/EC)

  Загрози архівам: досвід запобігання

  Боряк Г. Крадіжки в архівах і національна архівна спадщина: сучасні загрози та світовий досвід запобігання втратам

  Документ без коментаря

  Виборча документація: давня проблема

  Львівські архіви, 1946 р.: “Червоноармійці курсів військових кухарів… викрали частину документальних матеріалів і майно облдержархіву”

  “…Площадь 2-го этажа… Горсовет отобрал у архива”

  Доля українських архівів

  Гісцова Л. Харківський історичний архів: 1880-1943

  Пошуки та знахідки в архівах

  Папакін Г. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр.

  Безручко О. Незнаний лист Олександра Довженка до Станіслава Косіора

  Критика. Бібліографія. Інформація

  Бездрабко В. Збагачення генеалогії досліджень “невідомого нам ХІХ століття”

  Мєшков Д. Конфіскація та повернення німецьких архівів

  Іщук А. Презентація архівного фонду Соціалістичної партії в ЦДАГО України

  In memoriam

  Пам’яті Омеляна Пріцака

  Пам’яті Валерія Волковинського

  Пам’яті Надії Світличної

  Ірена Ядвіґа Сулковська-Курась

  Пам’яті вчителя – Миколи Ковальського

  Відомості про авторів

   

  CONTENTS

  Materials of the Open Board Meeting of the State Committee on Archives of Ukraine

  Archives of Ukraine – 2005: “The Radical Turn”? The Report of Director General of the State Committee on Archives of Ukraine

  Articles and Reports

  Kupchunsky O. Historiography of Publications and Research of Documentary Materials of Halychyna-Volhynia Principality (General Review)

  Lytvynova T. The Poletyks’ Family Papers in the Archives of Ukraine and Russia

  Horovy V. The National Vernadsky Library of Ukraine Information and Analytical Service for Public Executive Power Bodies (1992-2006): (1992-2006): Develoment Stages

  Archival Affairs

  Novokhatsky K. Archives Humanitarian Mission and Archival Affairs Reforms in Ukraine

  Hernovych T. Archival Restitution Issue in the Context of the Present-Day Legislation (Comparative Analysis of National Traditions of Belorus, Russia, Ukraine and Poland)

  Rudiuk V. Adaptation of Electronic Records Classification for Their Usage in the Internet

  Archival Documents Publications

  Kriachok M. Hnat Khotkevych’s Letters

  Starovoitenko I. M. Arkas’ “History of Ukraine-Rus'” in His Letters to V. Domanytsky

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Chorna L. Development of Natural Resources Conservation Issues within the Activities of Ukrainian National Governments (1917-1919)

  Sliudykova T. The Documents of Kyiv State Archives Relating to V. Antonovych’s Biography

  Tkachenko V. The Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine on Ukrainian Cinema History

  Baranovska N. Archival Sources of Chornobyl Nuclear Catastrophe Research

  Alekseieva-Protsiuk D. The Documents of the Central State Archives of Ukraine on Maintenance and Labour of Foreign War Prisoners and the Interned in the Ukrainian SSR in 1939-1953

  Yaremenko V. Membership and Staff Organisation of Ukrainian Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg Chief Task Group in 1942-1943 (Based on the Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine)

  Ucrainica in International Archives

  Sebta T. Ucrainica at the Berlin State Library – Prussian Cultural Heritage and the Federal Archives in Berlin

  International Council on Archives

  XXXIX International Conference of the Round Table on Archives (CITRA)

  The European Union Archives

  Recommendations of the EU Council of November 14, 2005 on Priority Actions Aimed at Increased Archival Cooperation in European Union

  Threats to Archives: Prevention Practices

  Boriak H. Thefts in Archives and the National Archival Heritage: Present-Day Threats and International Losses Prevention Practices

  A Document without Comment

  Election Documents: A Long-Standing Issue

  Lviv Archives, 1946: “The Red Army Soldiers Attending Military Cooking School Stole Some Documents as Well as the Property of the State Oblast Archives”

  “…The Second Floor of the Archives Is Seized by the City Council”

  The Fate of Ukrainian Archives

  Gistsova L. Kharkiv Historical Archives: 1880-1943

  Archival Search and Findings

  Papakin H. Pavlo Skoropadsky’s Unknown Diary of 1904-1905 Russian-Japanese War

  Bezruchko O. Oleksandr Dovzhenko’s Unknown Letter to Stanislav Kosior

  Critics. Bibliography. Information

  Bezdrabko V. Enriching Genealogical Research of “The Unknown ХІХ Century”

  Meshkov D. Expropriation and Return of the German Archives

  Ishchuk A. The Presentation of the Socialist Party Archival Fond at the Central State Archives

  of Public Organisations of Ukraine

  In memoriam

  In Memory of Omelian Pritsak

  In Memory of Valery Volkovynsky

  In Memory of Nadiia Svitlychna

  Irena Yadviha Sulkovska-Kuras

  In Memory of Mykola Kovalsky – the Teacher

  About the Authors