• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 2 (268): квітень – червень, 2010 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Привітання Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург ветеранам і учасникам Великої Вітчизняної війни з Днем Перемоги

  Статті та повідомлення

  Лисенко О. Є. Деякі проблеми джерельного забезпечення досліджень історії України періоду Другої світової війни

  Себта Т. М. Документальні фонди німецької окупаційної влади 1941–1944 рр. у державних архівах України: аналіз інформаційного потенціалу

  Боряк Т. Г. Початок оперативної розробки “Празького архіву”: (1945–1946)

  Адамушко В. І. Велика Вітчизняна війна в публікаційній діяльності державної архівної служби Республіки Білорусь

  Гика В. М. Партизанська боротьба на Волині як складова народного опору у Великій Вітчизняній війні

  Пустовіт Т. П. Документи Державного архіву Полтавської області про участь місцевих військових формувань у бойових діях у серпні–вересні 1941 р. на території Полтавської області

  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Використання науково-технічної документації при дослідженні історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.

  Власенко С. І. Нацистський апарат управління сільським господарством військової зони України (1941–1943 рр.)

  Пащенко О. Б. Участь державних архівів у Гуманітарному проекті “Радянські і німецькі військовополонені та інтерновані. Вивчення питань історії Другої світової війни і повоєнного періоду” (на прикладі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України)

  Слободянюк П. Я. Єврейські жертви на Поділлі в роки Другої світової війни

  Авакян В. Р. Клементина Черчилль у Севастополі (1945 р., квітень)

  Архіви очима відомих сучасників

  Петро Тронько

  Євген Березняк

  Ігор Юхновський

  Юрій Рибчинський

  Огляди джерел та документальні нариси

  Легасова Л. В. Непрочитані листи 1941 року – унікальний джерельний комплекс

  Кашеварова Н. Г. Біографічні джерела з архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (1940–1945)

  Паніван Г. М. Фонди особового походження учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у Державному архіві Одеської області

  Бєлая О. М. Маловідоме джерело вивчення долі рядових солдатів Великої Вітчизняної війни

  Славинська І. М. Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С.Пшеничного (до 65-ї річниці Перемоги)

  Унікальний документ

  Скрипка Л. В., Шепелюк В. М. Поезії Ліни Костенко 1944–1945 рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

  Славинська І. М. Така щаслива доля – служити Батьківщині (до 90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу, маршала авіації І. М. Кожедуба (1920–1995)

  Інформація і рецензії

  Прилепішева Ю. А. Міжнародна наукова конференція “Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги)”

  Смолярчук Н. О. Ювілейна виставка “Війна і Перемога в історичній пам’яті українського народу”

  Ларіна Н. А. Донеччина у роки Великої Вітчизняної війни: огляд виставкової діяльності

  Міщанчук Л. Б. Краєзнавча конференція учнівської молоді “Шляхом подвигу і слави”

  Левченко Л. Л., Мельник М. О. Поповнення фондів Державного архіву Миколаївської області документами з історії Другої світової війни

  Колесник О. А. Документальний фільм про долю людини в часи війни

  Матющенко С. П. Людина на тлі епохи

  Легасова Л. В. Нове видання з історії радянського партизанського руху

  Журба О. І. Збірник документів про наслідки фашистської окупації в Дніпропетровській області

  Шугальова І. М. Наукове видання щоденників очевидців німецької неволі

   

  C o n t e n t

  Greeting word of O. P. Ginsburg, the Head of State Committee on Archives of Ukraine to the veterans and members of the Great Patriotic War with the Victory Day

  Articles and reports

  Lysenko O. E. Some problems of source studies of the history of Ukraine during the Second World War

  Sebta T. M. Documentary funds of German occupation authorities in 1941–1944 in the State archives of Ukraine: analysis of the informational potential

  Boryak T. G. The begining of operational development of “Prague Archive”: (1945–1946)

  Adamushko V. I. The Great Patriotic War in the publication of the State Archival Service of the Republic of Bilorus’

  Gyka V. M. The partisan fighting in Volhyn’ as the part of popular resistance during the Great Patriotic War

  Pustovit T. P. Documents of the State Archives of Poltava Oblast about the participation of local military units in combat operations in August and September 1941 in Poltava region

  Alekseenko A. O., Balyshev M. A. The use of scientific and technical documentation in the study of the Great Patriotic War of 1941–1945

  Vlasenko S. I. The Nazi apparatus of agriculture military zone of Ukraine (1941–1943 biennium)

  Paschenko O. B. The Participation of state archives in Humanitarian project “Soviet and German prisoners of war and interned. Studying the history of World War II and postwar period” (example of the Central State Archive of higher authorities and government of Ukraine)

  Slobodyanuk P. Y. Jewish victims on Podillya during the Second World War

  Avakyan V. R. Klementine Churchil in Sevastopol (April 1945)

  Archives by eyes of famous contemporaries

  Petro Tron’ko

  Evhen Bereznyak

  Ihor Yukhnovs’kyi

  Yuriy Rybchyns’kyi

  Sources reviews and documentary essays

  Lehasova L. V. Unread letters of 1941 as the unique source complex

  Kashevarova N. G. The biographical resources of the Archive of Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (1940–1945)

  Panivan G. M. The personal funds of participants of Great Patriotic War 1941–1945 of the State Archives of Odessa Region

  Belaya O. M. Little-known sourses of fate studing of Great Patriotic War soldiers

  Slavyns’ka I. M. The Great Patriotic War of 1941–1945 in film documents of G. S. Pshenychnyi State Central Archive of film and photo documents (to the 65 th anniversary of Victory)

  Unique document

  Skrypka I. M., Shepelyuk V. M. The poetry of Lina Kostenko of 1944–1945 (sourse – the Central State Archive of Museum of Literalure and Arts)

  Slavyns’ka I. M. The luck fortune – to serve the Motherland (to the 90 years from the date of birth of the three times Hero of the Soviet Union, Marshal of Aviation I. M. Kozhedub (1920–1995)

  Information and reviews

  Prylepisheva Y. A. The International Scientific Conference: “Ukraine in the Second World War: sources and integrations (to the 65 th anniversary of Victory)

  Smolyarchuk N. O. Anniversary performance “The War and the Victory in the historical memory of ukrainian people”

  Larina N. A. The Donez’k region during the Great Patriotic War: review of exhibition activity

  Mischanchuk L. B. Local lore youth conference “Through glory and heroism”

  Levchenko L. L., Mel’nyk M. O. The refilling of funds of the State Archives of Mykolaiv region by the documents of the history of World War II

  Kolesnyk O. A. The documentary film about the fate of man during the War

  Matyuschenko S. P. The person against the background of the era

  Lehasova L. V. The new issue about the history of Soviet partisan movement

  Zhurba O. I. Collection of documents about consequences of the fascist occupation in the Dnepropetrovsk area

  Shuhaliova I. M. The scientific publishing of the diaries of German captivity witnesses