• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 2 (278): березень – квітень, 2012 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Вчені про архіви

  Дмитро Табачник: “Архівісти України – це дивовижні люди”

  Подія

  Розширене засідання колегії Державної архівної служби України

  Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург “Підсумки роботи Державної архівної служби та архівних установ, установ СФД у 2011 році та їх завдання на 2012 рік”

  “Усім нам вистачить мудрості, професіоналізму, наполегливості у тому, щоб і надалі гідно виконувати покладені на нас завдання” (на запитання редакції журналу “Архіви України” відповідає директор Державного архіву Чернігівської області Р. Б. Воробей)

  Статті та повідомлення

  Ковтанюк Ю. С. Класифікація документів з електронними носіями інформації

  Чайковський А. С. Спецгрупи НКВС і НКДБ: міфи та реальність

  Горєва В. В. Розвідки Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних та інформологічних документознавчих досліджень у 1960–1980-х рр.

  Кожій Р. Б. Удосконалення методичних підходів до організації архівної справи в Тернопільській області

  Воробей Р. Б. Чернігівській губернії – 210 років

  З історії архівів та архівних зібрань

  Сухих Л. А. Будні Київського центрального архіву давніх актів

  Огляди джерел та документальні нариси

  Леонова Л. А., Прищепа О. П. Документальні фонди середніх навчальних закладів Волинської губернії у Державному архіві Рівненської області

  Шевченко М. Ю. Партизанський фотолітопис Якова Давидзона (за документами Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”)

  Ходоровський М. Д. Борис Антоненко-Давидович – історик літератури

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Законодавчо-нормативне регулювання засекречування і розсекречування документів у США

  Дайджест

  Кто покажет документы “матерям площади Мая”?

  Інформація і рецензії

  Сокирко О. Г. Нове видання документів Української козацької держави

  Багнюк М. Г. Збірники матеріалів про історію і сучасність Волинського краю

   

  C o n t e n t

  Scholars about the Archives

  Dmytro Tabachnyk: The Archivists of Ukraine are Amazing People

  Event

  The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine

  The Report of O. P. Hinzburh, the Head of the State Archival Service of Ukraine “The Results of the State Archival Service of Ukraine, Archival and Institutions of Insurance Fond of Documentation Activity in 2011 and the Tasks for 2012”

  “We All Will Have Enough Wisdom, Professionalism and Stubbornness to Continue Fulfill Properly All Our Tasks” (R. B. Vorobey, the Director of the State Archives of Chernihiv Region, Answers on the Questions of “The Archives of Ukraine” Editorial)

  Articles and Notices

  Kovtanyuk Y. S. The Arrangement of Documents with Electronic Mediums of Information

  Chaikovs’kyi A. S. The Special Groups of People’s Commissariat for International Affairs (NKVD) and National Committee of State Security (NKGB): The Myths and Reality

  Goreva V. V. The Researches of the Ukrainian Branch of Research Institute of Planning and Norms in the Field of Economic and Informological Documents Studying in 1960–1980

  Kozhiy R. B. The Improving of Methodical Approaches to the Organizational Process of Archival Affairs in the Ternopil Region

  Vorobey R. B. The Chernihiv Guberniya is 210 Years Old

  From the History of Archives and Archival Collections

  Sukhykh L. A. The Workdays of the Kyiv Central Archives of the Ancient Acts

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Leonova L. A., Pryschepa O. P. The Documental Fonds of Secondary Schools of Volyn’ Guberniya in the State Archives of Rivne Region

  Shevchenko M. Y. The Partisan’s Photo Chronicle of Yakiv Davydson (on the Documents of the Memorial Complex “National Museum of History of Great Patriotic War of 1941–1945”)

  Khodorovs’kyi M. D. Borys Antonenko-Davydovych is the Historian of the Literature

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Legal Regulation of the Process of Classification and Declassification of Documents in the USA

  The Digest

  Who Will Show the Documents to the “Mothers of May Square”?

  Information and Reviews

  Sokyrko O. H. The New Edition of Documents of Ukrainian Cossacks’ State

  Bahnyuk M. H. The Collections of Documents on History and Nowadays of Volyn’ Region