• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 2 (284): березень – квітень, 2013 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Приходько Л. Ф. Формування фондового принципу організації архівних документів у зарубіжному архівознавстві другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.

  Воронін В. М. Діяльність Української Держави гетьмана Павла Скоропадського та Директорії УНР щодо створення державної нагородної системи

  Гула Р. В. Революційний патріотизм у системі роботи державно-партійних органів влади з виховання комуністичної свідомості радянського суспільства у 1917–1931 рр.

  Кагальна М. В. Матеріальне забезпечення селянства УРСР у період хрущовської “відлиги” крізь призму повсякдення (1953–1964 рр.)

  Срібна М. А. Форми шефської роботи Українського Червоного Хреста в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Галатир В. В. Проблема формування та функціонування місцевих органів державної влади в правобережній Україні за гетьманування П. Скоропадського у документах центральних державних архівних установ України

  Гудим В. В. Фонди особового походження Державного архіву Полтавської області як джерело з історії краю

  Масіян Н. Б. Видатний оперний співак буковинського походження Йозеф Шмідт – “людина світу, що співала для всіх”

  Погоріла Т. М. Передсмертні листи та записки за матеріалами фондового зібрання Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”

  Цаль А. З. Діяльність таємної молодіжної організації “Громада” в Тернополі у 1864–1877 рр.

  Гайворонська А. А. Незабутнє ім’я класика української музики (до 200-річчя від дня народження С. С. Гулака-Артемовського)

  Бурлуцкая Ю. Ю. Возрожденный из руин (к 70-летию освобождения города Ворошиловграда (Луганска)

  Дзьобак В. С. Георгий Арутюнянц – патриот и гражданин (воспоминания о мужественном молодогвардейце)

  Публікація архівних документів

  Бондар В. О., Козлова І. В. З історії створення та діяльності Оріхівського повітового училища

  Фотодобірка. До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів. Упорядник Макарова Т. О.

  Архівна справа за кордоном

  Левченко Л. Л. Публікація законів та нормативних актів як функція Національного архіву США

  Інформація і рецензії

  Мурашко Н. В. Наукова конференція “Архівознавство та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі”

  Смолярчук Н. О. “Історичні постаті хх століття: Олесь Гончар”

  Берковський В. Г. Нове видання про описування спеціальної документації в архівах

  Бібліографія

  Бібліографічний покажчик змісту журналу “Архіви України” (2008–2012 рр.). Укладач М. В. Ковтун

  Оприлюднення відомостей, зазначених в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника Укрдержархіву та його заступників

   

  C o n t e n t

  Articles and Notices

  Prykhodko L. F. The Development of the Fond Principle of the Arrangement of Archival Documents in the Foreign Archival Science on the Second Half of 19 – the Beginning of 20 Century

  Voronin V. M. The Ukrainian State of Hetman Pavlo Skoropads’kyi and Directory of UNR Activity on the Development of the State Award System

  Hula R. V. The Revolution Patriotism of the State and Party Bodies of Power in the Work System of Education of the Communist Consciousness of the Soviet Society in 1917–1931

  Kahalna M. V. The Financial Support of the USSR Peasantry During the Khrushchev’s “Thaw” in the Light of Everyday Life (1953–1964)

  Sribna M. A. The Forms of the Patronage Activity of the Ukrainian Red Cross During the Second World War (1939–1945)

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Halatyr V. V. The Source Base of the Problem of the Establishment of County and District Heads on the Right Bank Ukraine During the P.Skoropads’kyi Hetmanate

  Hudym V. V. The Fonds of the Personal Origin of the State Archives of the Poltava Region as the Source on the History of the Territory

  Masiyan N. B. Joseph Schmidt, the Outstanding Opera Singer of Bukovyna Origin – “a Man of the World, Singing for All”

  Pohorila T. M. The Dying Letters and Notes in the Collections of the Memorial Complex “National Museum of History of Great Patriotic War of 1941–1945”

  Tsal A. Z. The Activity of “Hromada”, the Secret Youth Organization in Ternopil City in 1864–1877

  Haivoronska A. A. The Unforgettable Name of Classic Author of the Ukrainian Music S. S. Hulak-Artemovskyi (On the 200 Anniversary From the Date of Birth)

  Burlutskaya Y. Y. Reborn From the Ashes (On the 70th Anniversary of the Liberation of the City of Voroshilovgrad (Luhansk)

  Dzyobak V. S. Heorhiy Arutunyanz – the Patriot and the Citizen (the Memoirs About the Courageous Member of “Moloda hvardiya” underground organization)

  Publication of archival records

  Bondar V. O., Kozlova I. V. To the History of the Establishment and Activity of the Orihiv County School – One of the First Educational Institutions in the Zaporizhzhya Region (1812–1844). Collection of the Documents of the State Archives of Zaporizhzhya Region

  Photo Collection. Dedicated to the International Day of the Liberation of Prisoners of the Nazi Concentration Camps. Complier Makarova T. O.

  Archival Affairs Abroad

  Levchenko L. L. The Publication of the Laws and Normative Deeds as the Function of the U.S. National Archives and Records Administration

  International Relations

  Murashko N. V. “The Archival Science and Source Studying Fields of Knowledge: the Problems of Cooperation Today” Scientific Conference

  Smolyarchuk N. O. “The Historical Figures of the 20 Century: Oles Honchar”

  Berkovskyi V. H. The New Edition on the Inventory of the Special Documents in the Archives

  Bibliography

  Bibliographical Index of the “Archives of Ukraine” Journal Content (2008–2012) Complier M. V. Kovtun

  The Disclosure of the Information Specified in the Declarations of Assets, Income, Costs and Financial Commitments of the Head of the Archival Service of Ukraine and his Deputies