• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 2 (290): березень – квітень, 2014 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Подія

  Розширене засідання колегії Державної архівної служби України

  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

  Антоненко В. В., Батрак Л. В. Документи про Т. Г. Шевченка у фондах ЦДАГО України

  Білоусько О. А., Пустовіт Т. П. Шевченківські ініціативи Полтавського губернського земства (за документами Державного архіву Полтавської області)

  Воробей Р. Б. Шевченкіана в документах Державного архіву Чернігівської області

  Клименко Т. А. Постать Тараса Шевченка в житті Миколи Костомарова

  Сокирко А. А. Шевченківська тематика в творчості українських художників 1920–1930-х років (на матеріалах фондів Національного музею Тараса Шевченка)

  Шепелюк В. М. Художня проза про Тараса Шевченка в літературі 1930-х – 1990-х рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

  Статті та повідомлення

  Калакура Я. С. Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту

  Даневич Л. Г. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років

  Василина Н. Д. Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) – держава авторитарного типу (жовтень1938 – березень1939 років)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Власенко С. І. Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села. 1941–1944 рр.

  Гайворонська А. А. Творці української кінострічки. До 120-річчя заснування світового кіно (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

  Гула Р. В. Антиреформаторський напрямок монархічної ідеології в редакторській політиці видання “Киевлянин” у роки Першої російської революції

  Коваль О. В. Фонды личного происхождения при исследовании при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939)

  Левченко Л. Л. Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року

  Чайковський А. С. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни

  Публікація архівних документів

  Горбатюк М. В. Обіжники НКЗС УСРР як джерело для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр.

  Інформація і рецензії

  Козирева М. Е. Нове видання про німецьке населення Миколаївщини

   

  C O N T E N T S

  Event

  The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine

  To the 200-Annyversary of Date of Birthday
  of Taras Shevchenko

  Antonenko V. V., Batrak L. V. The Documents about T.H. Shevchenko in the Fonds of the Public Associations Central State Archives of Ukraine

  Bilousko O. A., Pustovit T. P. The Shevchenko’s Initiatives of the Poltava Province Zemstvo (on the Documents of the State Archives of Poltava Region)

  Vorobey R. B. Materials on T.H. Shevchenko in the Collections of the State Archives of Chernihiv Region

  Klymenko T. A. The Figure of Taras Shevchenko in the Life of Mykola Kostomarov

  Sokyrko A. A. The Shevchenko’s Thematic in the Art of Ukrainian Painters of 1920-1930 (on the Materials of Taras Shevchenko National Museum Fonds)

  Shepeluyk V. M. The Artistic Prose on Taras Shevchenko in the Literature of 1930–1990 (on the Archival Collections of the Central State Archives Museum of the Literature and Arts of Ukraine)

  Articles and Notices

  Kalakura Y. S. The Managerial Decisions in the Structure of Archival Management

  Danevych L. H. The Branch State Archives of the Security Service of Ukraine celebrates 20 Years of Activity

  Vasylyna N. D. The Carpathians Ukraine (Carpathians Rus) – the State of Authoritarian Type (October 1938 – March 1939)

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Vlasenko S. I. The Methods and Forms of the Using of Human Resources of Ukrainian Village by the Nazi Occupation Power in 1941-1944

  Hayvoronska A. A. The Creators of the Ukrainian Cinema Film. To the 120-Annyversary of the Development of the World Cinema (on the Archival Collections of the Central State Archives Museum of the Literature and Arts of Ukraine)

  Hula К. V. Anti-reform Direction of the Monarch Ideology in the Editorial Policy of the “Kievlyanin” Edition in the Years of First Russian Revolution

  Koval O. V. The Personal Fonds in Researches of Relationships of Belarus and Ukrainian Diasporas (1918–1939)

  Levchenko L. L. The Central Black Sea Archives: the Afterword to the Events of 1934

  Chaikovskyi A. S. The Soviet-Polish War and Political Relationships Before and During the Second World War

  Publication of archival records

  Horbatyuk M. V. The Bulletins of the People’s Commissariat of Foreign Affairs of USSR as the Sources for Studying of the History of Ukrainian Diplomacy of 1920–1923

  International Relations

  Kozyreva M. E. The New Edition on the German Population of Mykolaiv Region