• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 2 (296): березень – квітень, 2015 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Майстренко А. А. Проблеми архівної справи та документознавства на сторінках зарубіжної періодики за 2009–2013 рр. (науково-аналітичний огляд)

  Прилепішева Ю. А. Розширення міжнародного співробітництва в архівній сфері

  Бабенко В. В., Бобрицький С. М., Бондар Р. В., Дубина О. М., Козирев В. М., Кривулькін І. М. Вибір наповнювача для виготовлення архівного безкислотного картону

  З історії архівів та архівних зібрань

  Кравченко М. В. Фонди Архіву давніх актів міста Львова від 1939 року і до сьогодні: місця зберігання та засади організації

  Огляди джерел та документальні нариси

  Березовська О. В. Павло Чубинський у громадівському середовищі другої половини ХІХ ст. (за спогадами сучасників)

  Білоусова Л. Г. Метричні книги Державного архіву Одеської області як джерело для дослідження міграцій та етноконфесійної історії Півдня України

  Ємельянова Т. О. Кінодокументи з колекції хореографа і кінематографіста Василя Авраменка – джерела з історії української діаспори

  Музичко О. Є. Внесок грузинських учених у розвиток історичної науки на території Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

  Нестерчук Д. В. Особовий фонд літературознавця Олександра Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної спадщини філософа Миколи Лосського (з фондів ЦДАМЛМ України)

  Ніколаєва Т. О. До бібліографії праць відомого українського військового діяча і письменника Осипа Думіна (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

  Пономарьов О. М. Ногайський заколот 1758 року та сходження Крим-Гірея на ханський престол (за документами Архіву Коша Нової Запорозької Січі)

  Решетченко Д. В. Українське національне об’єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

  Фотодобірка. Голос, який долає кордони (до 90-річчя Дмитра Гнатюка). Упорядник Любарська Л. В.

  Публікація архівних документів

  Григорчук Н. В. Документи ЦДАВО України про організацію зберігання військових архівів колишніх Південно-Західного та Румунського фронтів

  Архівна справа за кордоном

  Палієнко М. Г. Архівна система Туреччини: становлення, еволюція, сучасна організація

  Інформація і рецензії

  Місюк М. Д. Будні співпраці закарпатських та угорських архівістів

  Берковський В. Г. Джерелознавче дослідження пергаментних документів

  Оприлюднення відомостей, зазначених в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника Укрдержархіву та його заступників

   

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Maistrenko A. A. The problems of Archival Affairs and Document Studying in the Publications of Foreign Periodic of 2009–2013

  Babenko V. V., Bobrytskyi S. M., Bondar R. V., Dubyna O. M., Kozyrev V. M., Kryvulkin I. M. The Choice of a Filler for Making Archival Acid-free Cardboard

  Prylepisheva Y. A. The Expansion of International Cooperation in the Field of Archives

  From the History of Archives and Archival Collections

  Kravchenko M. V. The Collection of Archives of Ancient Acts of Lviv City from 1939 till Today: Storage and Arrangement

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Beresovska O. V. Pavlo Chubynskyi in the Society in the Second Half of 19 Century (on the Contemporaries Memoirs)

  Bilousova L. H. The Metric Books of the State Archives of Odessa Region as the Source of Studying of Migrations and Ethnic and Religious History of the South of Ukraine: Collections, Scientific Apparatus, Finding Aids and Using

  Yemelianova T. O. The Film Documents of the Collection of Choreographer and Film-maker Vasyl Avramenko – Sources on the History of Ukrainian Diaspora

  Musychko O. E. The Georgians Contribution to the Development of Historical Science in South Ukraine at Late 19 – Early 20 Century: Source Study, Personalities, Activities

  Nesterchuk D. V. The Personal Collection of Literature Critic Olexandr Mohylyanskyi as the Source of Studying of Scientific and Epistolary Heritage of Philosopher Mykola Losskyi

  Nikolaeva T. O. To Bibliography of Works of Osyp Dumin, Ukrainian Military Leader and Writer (on to the Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

  Ponomaryov O. M. The Nogai Rebellion in 1758 and Ascent to Power of Khan Qirim Geray (on the Documents Archives of New Sich Kosh)

  Reshetchenko D. V. The Ukrainian National Federation of Canada (on the Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

  Photocollection. Voice that Overcomes the Borders (to the 90th Anniversary of Dmytro Hnatyuk). Complier Lubarska L. V.

  Publication of archival records

  Hryhorchyk N. B. The Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine on the Organization of Storage of Military Archives of Former Southwestern and Romanian Fronts

  Archival Affairs Abroad

  Palienko M. H. The Turkey Archival System: Formation, Evolution, Modern Organization

  International Relations

  Misuk M. D. The Development of International Regional Collaboration in the State Archives of Transcarpathian Region

  Berkovskyi V. H. Study of Sources of Parchment Documents

  The Publication of Information of the Declarations of Assets, Revenues, Expenses and Financial Obligations of the Head of the State Archival Service of Ukraine and His Deputies