• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 2-3 (313-314): березень – червень, 2018 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Бездрабко В. В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває

  Маврін О. О. “Перспективний видавничий план” як джерело вивчення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1980-х років

  Петришак Б. І. Дослідження суспільно-економічної історії Галичиниукраїнськими та польськими вченими: здобутки й перспективи

  Резнік І. С. Сучасні форми використання інформації у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України

  Огляди джерел та документальні нариси

  Гулюк Є. Ю. Топос давнини та його інструменталізація у моделі шкільної риторики єзуїтів

  Дубовик С. О. Український професійний театр кінця ХІХ – початку ХХ століть (за документами особового фонду українського театрознавця П. П. Перепелиці)

  Івашко Р. В. Проведення Ювілейного року середини XV століття у Короні Польській

  Касян Л. Г. “Такий я ніжний, такий тривожний…” (висвітлення життя творчості Володимира Сосюри в аудіовізуальних документах)

  Лях Г. В. Церковно-парафіяльне літописання на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

  Морозова А. В. Нові документи до біографії Г. Ф. Вороного (до 150-річчя від дня народження вченого)

  Музичко О. Є. Особові фонди південноукраїнських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ століття: склад та евристичний потенціал

  Петренко О. С. Генерал Валентин Естергазі та його родина – власники маєтків на Правобережній Україні

  Романова К. В. Українська поезія першої половини ХХ століття у періодичних виданнях української діаспори (за документами ЦДАЗУ)

  Хоменко В. О. Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії

  Фотодобірка. Любарська Л. В. До 100-річчя від дня народження О. Т. Гончара

  Публікація архівних документів

  Журжа І. В. Історія архівної справи у документах ЦДАГО України

  Місюк М. Д. Діяльність архімандрита Алексія (Олександра Кабалюка) на території Підкарпатської Русі в 1920–1930-х роках (на основі документів Державного архіву Закарпатської області)

  Пономарьов О. М. До історії будівництва фортеці Святої Єлисавети

  Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського

  Шаповал А. І. Епістолярна спадщина В. П. Адріанової-Перетц в архівах України

  Інформація і рецензії

  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)

  Ювілеї

  Щербак М. Г. Історику і архівісту Юрію Кулінічу – 70

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Bezdrabko V. V. The Methodology of Archival Science and Archival Method: the Discussion Continues

  Mavrin O. O. The “Perspective Publishing Plan” as the Source of Study of Development of Th eoretical and Methodological Issues of Ukrainian Archeography of 1980s

  Petryshak B. I. The Research of Social and Economical History of Galicia by Ukrainian and Polish Scientists: Attainments and Perspectives

  Reznik I. S. The Modern Forms of Information Using in the Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Huliuk E. Y. Antiquity Topos and it’s Instrumentalization in the Model of Jesuit School Rhetoric

  Dubovyk S. O. The Ukrainian Professional Th eatre of the Late 19th and Early 20th Centuries (on the Ukrainian Th eater Critic P. P. Perepelytsa Personal Fond)

  Ivashko R. V. The Celebrating of Jubilee Year of the middle of 15th Century in the Kingdom of Poland

  Kasyan L. H. “I am so Tender, so Disturbing…”(Lighting of the Life and Work of Volodymyr Sosura in Audiovisual Documents)

  Lyakh H. V. The Church Parish Chronicles on Podillya Region in the Second Half of 19th – Beginning of 20th Century

  Morozova A. V. New Documents on the Biography of H. F. Voroniy (to the 150th anniversary of the birth of scientists)

  Muzychko O. E. Personal Archival Fonds of Historians of Southern Ukraine in the Second Half of 19th – Beginning of 20th Century: Content and Heuristic Potential

  Petrenko O. S. General Valentyn Esterhazi and its Family as Landowners of Right-Bank Ukraine

  Romanova K. V. The Ukrainian Poetry of the First Half of 20th Century in Periodicals of Ukrainian Diaspora (on the Documents of Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

  Khomenko V. O. Mykhailo Hrushevsky and the Ukrainian Party of Socialist-Revolutionaries: Informational Potential of Party Archival Documents

  Photo collection. Lubarska L. V. Th e 100th Anniversary of the Birth of O. T. Honchar

  Publication of Archival Records

  Zhurzha I. V. The History of Archival Aff airs in the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine

  Misiuk M. D. The Activities of Archimandrite Alexiy (Olexandr Kabalyuk) in the 1920s – 1930s on the Territory of Subcarpathian Rus

  Ponomariov O. M. On the History of Construction of the St. Elizabeth’s Fortress

  Telvak V. V., Radchenko O. A. The Letters of O. Hoetzsch to M. Hrushevsky

  Shapoval A. I. Epistolary Heritage of V. P. Adrianova-Peretz in Archives of Ukraine

  Information and Reviews

  Alekseenko A. O., Balyshev M. A. The International Round Table “Problems of Informatization: Digitalization Processes (Th eory and Practice)”

  Anniversaries

  Shcherbak M. H. The Historian and Archivist Yury Kulinich is 70