• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 2 (301): березень – квітень, 2016 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  Статті та повідомлення

  Січова О. В. Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України

  З історії архівів та архівних зібрань

  Дубовик С. О. Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України

  Огляди джерел та документальні нариси

  Березовська О. В. Наукова діяльність Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України у 1956–1960 рр. (за архівними документами установи)

  Ващук Л. В. Внесок ученого, історика, дипломата Сергія Шелухина у розвиток українського правництва (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

  Звілінський С. О. Мемуарні джерела радянської доби з історії Української революції 1917–1921 рр. в архівах Півдня України

  Комарніцький О. Б. Фонди державних архівів областей як джерела до вивчення історії студентства педагогічних навчальних закладів УСРР (20–30-ті роки ХХ ст.)

  Лобанова Н. М. Художник і педагог Іван Лисицин (за документами Державного архіву Чернігівської області)

  Марчук О. А. Суспільне становище вчителів в УРСР (друга половина 1950-х–перша половина 1960-х років)

  Романова К. В. Союз українського сокільства за кордоном: джерелознавчий аспект (1930-ті роки)

  Савіцький Р. П. Нацистська окупація Галичини в 1941–1944 рр. (джерелознавчі студії радянського періоду)

  Щур Ю. І. Джерела з історії ОУН на території Запорізької області

  Фотодобірка. До 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Упорядник Макарова Т. О.

  Публікація архівних документів

  Єфремова О. Г. Утворення та діяльність Української республіканської капели (1919–1921 рр.) в архівних документах

  Унікальний документ

  Редько О. М. Грамота Гетьмана усієї України Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р.

  Архівна справа за кордоном

  Сапонов А. О. Асоціація канадських архівістів: віхи історії

  Інформація і рецензії

  Кот С. І. Документи про боротьбу української діаспори за визнання Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом передано в Україну

  Ковтанюк Ю. С. Українсько-литовський науковий семінар “Цифровий простір і архіви” (17–18 березня 2016 року, м. Київ)

  Лебідь В. О. ІІІ архівні читання Державного архіву Херсонської області “Історія в документах” (20 квітня 2016 р., м. Херсон)

  Каменєва С. А. Українська науково-практична конференція “Виставкова діяльність архівних установ Київщини: досвід та перспективи” (22 квітня 2016 р., м. Бориспіль)

  Журжа І. В. Виставка документів центральних державних архівних установ України “Чорнобиль: трагедія, відображена в документах” (25 квітня 2016 р., м. Київ)

   

  C O N T E N T S

  Articles and Notices

  Sichova O. V. Features of the Classification of Archival Documents of Scientific and Research Institutes of NAS of Ukraine

  From the History of Archives and Archival Collections

  Dubovyk S. O. The Documents of poet and artist Halyna Mazurenko in the Central State Archives-Museum of Literature and Arts of Ukraine

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Berezovska O. V. The Scientific Activity of Institute of Physical Chemistry Named After L.V. Pysarzhevskyi of NAS of Ukraine and its Outstanding Scientists in the 1956–1960 (on Archival Documents of Institute)

  Vaschuk L. V. The Contribution of Serhiy Shelukhin, the Scientist, Historian and Diplomat to the Development of Ukrainian Jurisprudence (According to the Documents of the Central State Archives of Foreign Ucrainica)

  Zvilinskyi S. O. The Memoir Sources of Soviet-era on the History of Ukrainian Revolution of 1917–1921 in the Archives of the South Ukraine

  Komarnytskyi O. B. The Collections of Regional State Archives as a Source for Studying the History of Students of the Teacher Training Institutions of USSR (20–30-ies of the 20 century)

  Lobanova N. M. The Artist and Pedagogue I.V. Lysytsyn (on the Documents of the State Archives of Chernihiv Region)

  Marchuk O. A. The Social State of Teachers in USSR (the Second Half of 1950 – the First Half of 1960-ies)

  Romanova K. V. The Sokil Ukrainian Union on Abroad: the Source Aspect (1930)

  Savitskyi R. P. The Nazi Occupation of Galicia in 1941–1944 (Studies of Sources of the Soviet Period)

  Schur Y. I. The Sources on History of OUN in Zaporizhzhya Region

  Photo Collection. To the 30th Anniversary of the Tragedy at Chornobyl Nuclear Power Plant. Composer: Makarova T. O.

  Publication of archival records

  Efremova O. H. The Establishment and Activity of Ukrainian Republican Chapel (1919–1921) in Archival Documents

  A Unique Document

  Redko O. M. The Charter of Hetman of All Over Ukraine Pavlo Skoropadsky on August 3, 1918

  Archival Affairs Abroad

  Saponov A. O. Association of Canadian Archivists: Milestones

  International Relations

  Kot S. I. The Documents on Fight of Ukrainian Diaspora for Recognizing Holodomor of 1932–1933 as Genocide Were Transferred in Ukraine

  Kovtaniuk Y. S. The Ukrainian-Lithuanian Scientific Seminar “Digital Space and Archives” (March 17–18, 2016, Kyiv)

  Lebid V. O. The 3rd Archival Readings “History in Documents” (April 20, 2016, Kherson)

  Kameneva S. A. The Ukrainian Scientific-practical Conference “Exhibition Activity of Archives of the Kyiv Region: Experience and Prospects” (April 22, 2016, Boryspil)

  Zhurzha I. V. “Chornobyl: Tragedy Reflected in Documents”. To the 30th Anniversary of the Tragedy at Chornobyl Nuclear Power Plant (The Exhibition of Documents of National Archival Holdings, April 25, 2016, Kyiv)