• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 2 (307): березень – квітень, 2017 рік

  Увесь випуск в одному файлі

  ЗМІСТ (Contents)

  До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років

  Бондар В. О., Величко О. Г., Козлова І. В. Олександрівськ. Рік 1917. Події Української національної революції на Запоріжжі (за документами Державного архіву Запорізької області)

  Кузьмук О. С. Документи до історії Української революції 1917–1921 років із фонду Управління київського поштово- телеграфного округу ЦДІАК України

  Шинкаренко О. І. Події Української революції на Херсонщині в документах Державного архіву Херсонської області

  Статті та повідомлення

  Приходько Л. Ф. “Національний архівний фонд”: поняття, склад, структура (продовження. Початок статті – у випуску 1(306) за 2017 р.)

  Бездрабко В. В. Підготовка магістрів з архівістики в Університеті Британської Колумбії та роздуми про зміст архівної освіти в Україні

  Бобрицький С. М., Захарчук А. В. Концептуальні підходи та проблемні питання у побудові NGN-мереж в архівній справі (на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України)

  Загорулько Р. О. Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України

  Ухач В. З. “Рух ОУН-Бандери становить серйозну небезпеку”: ОУН(б) і Німеччина в період кінця 1941 – грудня 1943 років (сучасна історіографія)

  Огляди джерел та документальні нариси

  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Науково-технічна документація про господарське становище Кримської області у складі УРСР (1954–1991) (огляд джерел із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України)

  Бєлая О. М. Фонд “Колекція карт та креслень” Державного архіву Київської області як джерело вивчення історії Київщини

  Касян Л. Г. Іван Кавалерідзе: домінанти меморіального образу (за аудіовізуальними документами Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного)

  Кирилюк А. О. Джерела з історії римо-католицьких монастирів Волинської губернії у фондах Державного архіву Житомирської області

  Лоштин Н. Т. Польська проповідницька література у бібліотеках бернардинських монастирів Руської провінції ордену (середина – друга половина XVIII століття)

  Распутіна Л. А. Китайці і Київщина (невідомі документи із фондів Державного архіву Київської області)

  Хромов А. В. Жертви “червоного терору” 1919 року серед єврейського населення Одеси (за документами Державного архіву Одеської області)

  Чучман Х. Ю. Видове різноманіття та інформативність документів особового походження із зони відчуження Чорнобильської АЕС

  Каменєва С. А. Науково-практична конференція до 85-річчя утворення Київської області “Київщина: історія та сучасність” (6 квітня 2017 року)

  Архівна справа за кордоном

  Томаш Матушак. Державні архіви II Речі Посполитої: правові засади та організація

  Особистості

  Бажан О. В. Український історик-архівіст Анатолій Кентій (до 80-річчя від дня народження)

  Власенко С. І., Лисенко О. Є. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія

  Калакура Я. С. Авторитетний знавець і глибокий дослідник архівів

  Палієнко М. Г. “Празький архів” у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія

  Патриляк І. К. Дослідник важких питань вітчизняної історії

  Клименко Т. А. Учений, політичний та громадський діяч В. М. Доманицький (1877–1910)

   

  Contents

  To the 100th Anniversary of the Beginning of Ukraine Revolution of 1917–1921

  Bobrytskyi S. M., Zakharchuk A. V. The Conceptual Approaches and Problems of the Construction of NGN Networks in Archives (the Practical Results of Providing Users with Remote Access to the Documents of the national Archival Holdingsof the Central State Scientific and technical Archives of Ukraine)

  Kuzmuk O. S. The Documents on History of the Ukrainian Revolution of 1917–1921 in the Collection of the Office of Kyiv Post-Telegraph Department of the Central State Historical Archives of Ukraine

  Shynkarenko O. I. The Events of Ukrainian Revolution on Kherson Region in the Documents of the State Archives of Kherson Region

  Articles and Notices

  Prykhodko L. F. The National Archival Holdings: Concept, Composition and Structure (Continuation. The Beginning of the Article–in issue 1(305), 2017)

  Bezdrabko V. V. The Training of Masters in Archival Science at the University of British Columbia and Reflection on the Archival Education in Ukraine

  Bobrytskyi S. M., Zakharchuk A. V. The Conceptual Approaches and Problems of the Construction of NGN Networks in Archives (the Practical Results of Providing Users with Remote Access to the Documents of the national Archival Holdingsof the Central State Scientific and technical Archives of Ukraine)

  Zahorulko R. O. The Experience of Methodical Work in the Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine

  Ukhach V. Z. “The OUN (Bandery) Movementis a Serious Danger”: the OUN (B) and Germany during the end of 1941 – up to December 1943 (the Contemporary Historiography)

  Sources Reviews and Documentary Essays

  Alekseenko A. O., Balyshev M. A. Scientific and Technical Documentation on National Economy of Crimean Region as a Part of USSR (1954–1991) (the Review of Sources of Collections of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine

  Belaya O. M. The Fond “Collection of Maps and Drawings” of the State Archives of Kyiv Region as a Source of Study of History of Kyiv Region

  Kasyan L. H. Ivan Kavaleridze: the Dominants of Memorial Image (on the audio and visual documents of the Central State Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine named after H. S. Pshenychnyi)

  Kyryliuk A. O. The Sources on History of Roman Catholic Monasteries in Volyn Province in the Collections of the State Archives of Zhytomyr Region

  Loshtyn N. T. Polish Preaching Literature in the Libraries of Bernardine Monastery of Rus’ Province of the Order

  Rasputina L. A. Chinese People and Kyiv Region. (Based on Unknown Documents of the State Archives of Kyiv Region)

  Khromov A. V. The Victims of “Red Terror” of 1919 Amongst the Jewish Population of Odessa City (on Documents of the State Archives of Odesa Region)

  Chuchman H. Y. Specific Diversity and Informativeness of Personal Documents from the Chornobyl Exclusion Zone

  Kameneva S. A. “The Kyiv Region: History and Modernity” Scientific Conference Dedicated to the 85-Anniversary of Establishment of Kyiv Region (April 6, 2017)

  Archival Affairs Abroad

  Tomasz Matuszak. The State Archives of the II Republic of Poland: the law basis and organisation

  Personalities

  Bazhan O. V. The Ukrainian Historian and Archivist Anatoliy Kentiy (To the 80th Anniversary)

  Vlasenko S. I., Lysenko O. E. The History of Ukraine of 20 Century in Archival Documents: the Scientific Heritage of Historian and Archivist A. V. Kentiy

  Kalakura Y. S. Authoritative Expert and Archives Researcher

  Palienko M. H. The “Prague Archive” in the Creative Laboratory and Heritage of Anatoliy Kentiy

  Patryliak I. K. Researcher of Difficult Questions of National History

  Klymenko T. A. The Scientist, Political and Public Figure V. M. Domanytskyi (1877–1910)