• In English
 • Журнал «Архіви України». Випуск 3 (246): травень – червень, 2001 рік

  Зміст (Contents)

  Актуальне інтерв’ю

  Архіви України: На межі тисячоліть. На запитання редакції відповідає Голова Державного комітету архівів України Руслан Пиріг

  Статті та повідомлення

  Новохатський К. Є. Проект нової редакції архівного закону

  Кеннеді Грімстед П. Одіссея “Берлін-Уллерсдорф-?-Київ”: До історії переміщення архіву Академії співу в Берліні під час і після Другої світової війни

  Шандра В. С. Канцелярія новоросійського і бессарабського генерал-губернатора (1822-1874): структура, особовий склад, архів

  Дискусія про архіви

  Носевич В. Л. Проблеми довгострокового зберігання електронних архівних матеріалів у роботі Білоруського науково-дослідного центру електронної документації

  Тарасов В. П. Повернення архівних документів, переміщених у СРСР у результаті Другої світової війни

  Публікації архівних документів

  Кононенко С. І., Кривенко С. І. Спогади черкащан про голод 1932-1933 років (за документами Держархіву Черкаської області)

  Огляди джерел і документальні нариси. Бібліографія

  Старков В. А. Особовий архів Володимира Гнатюка та його роль у дослідженні ігрової культури українців

  “Военные трофеи”: Матеріали до бібліографії переміщених культурних цінностей

  Пошуки та знахідки в архівах

  Кочерга Л. K. Невідомі архівні джерела про організацію протиповітряної оборони на теренах України в роки Другої світової війни

  Гісцова Л. З. Із записничка архівіста

  Архівна справа за рубежем

  Зарубіжні архівні часописи публікують

  Критика та бібліографія

  Матяш І. Б. Комплексне дослідження історії архівної справи в Білорусі

  Відомості про авторів

   

  (Contents)

  Interview on Current Issues

  Archives of Ukraine Between the Millenniums: Ruslan Pyrih, Chief of the State Committee on Archives, Responds to Questions from the Editorial Board

  Articles and Notices

  NOVOXATS’KYJ, K. Je. New Draft of the Law on Archives

  GRIMSTED, P. K. Odyssey “Berlin – Ullersdorf – ? – Kyiv”: Towards a History of the Displacement of the Berlin Sing Akademie’s Archive During and After World War II

  SHANDRA, V. S. Chancellery of the Novorossiian (New Russian) and Bessarabian General-Governor (1822 – 1874): Structure, Personnel, Archive

  Discussion on Archives

  NOSEVYCH, V. L. Work of the Belarusian Scientific Research Center of Electronic Documentation on Long Term Storage of Electronic Archival Materials

  TARASOV, V. P. Return of Archival Documents Displaced as a Consequence of World War II to the USSR

  Publication of Archival Records

  KONONENKO, S. I. and KRYVENKO, S. I. Memoirs of the Great Famine of 1932-1933 from Cherkasy (Based on Documents in the State Archive of Cherkasy Oblast)

  Documentaries and Overviews of Sources. Bibliography

  STARKOV, V. A. The Personal Archive of Volodymyr Hnatiuk and Hnatiuk’s Contribution to Studies of the Culture of Ukrainian Folkloric Games

  “Spoils of War:” Materials for a Bibliography on Displaced Cultural Treasures

  Archival Searches and Finds

  KOCHERHA, L. K. Unknown Archival Source Material about the Organization of Antiaircraft Defenses in Ukraine during World War II

  HISTSOVA, L. Z. From an Archivist’s Notebook

  Archival Work Outside Ukraine

  Publications of Foreign Archival Journals

  Critiques and Bibliography

  MATIASH, I. B. A Comprehensive Study on the History of Archival development in Belarus

  Information about the Authors